Beginner level    Intermediate level    Advanced level
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6
Main Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 Lesson 11 Lesson 12 Lesson 13 Lesson 14 Lesson 15 Lesson 16 Lesson 17 Lesson 18 Lesson 19 Lesson 20 Lesson 21 Lesson 22 Lesson 23 Main
Practice Lesson 1A Lesson 2A Lesson 3A Lesson 4A Lesson 5A Lesson 6A Lesson 7A Lesson 8A Lesson 9A Lesson 10A Lesson 11A Lesson 12A Lesson 13A Lesson 14A Lesson 15A Lesson 16A Practice
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Examples
Quiz Quiz
Main page Introduction Pronunciation Vocabulary Index News

Intermediate level: cycle 3
Voorbeeld 12 ~ Example 12

Oorlogsgedicht ~ War Poetry |}

De achttien doden

Jan Campert (1902 - 1943) edit

Jan Campert was a journalist, writer, poet and resistance fighter during the nazi occupation of the Netherlands that lasted from May 10, 1940 till May 5, 1945.

In 1941 he wrote the following poem on the occasion of the execution of 18 resistance people on the Waalsdorpervlakte. He puts himself in the position on one of them in a rather stark fashion. He himself was arrested trying to smuggle a Jewish person into Belgium a year later and was sent first to the concentration camp Buchenwald and then to Neuengamme where he died from pleurisy.

 
Monument for Campert in his home town Spijkenisse


Het lied der achttien dooden


Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.


O lieflijkheid van licht en land,
van Holland's vrije kust,
eens door den vijand overmand
had ik geen uur meer rust.
Wat kan een man oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
en strijdt den ijdlen strijd.


Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeiten zwaar,
maar 't hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,
voordat een vloekb're schennershand
het anders heeft begeerd.


Voordat die eeden breekt en bralt
het miss'lijk stuk bestond
en Holland's landen binnenvalt
en brandschat zijnen grond;
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk Germaansch gerief
ons volk dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief.


De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie, -
zoo waar als ik straks dood zal zijn
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
en slapen mag met haar-
verwerp al wat hij biedt of bood
die sluwe vogelaar.


Gedenkt die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk -
er daagt een dag na elken nacht,
voorbij trekt ied're wolk.


Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt.
Mijn God, maak mij het sterven licht-
en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw gena,
opdat ik heenga als een man
als 'k voor de loopen sta.


Translation • Example 12 •

A cell is only two meters long and scarcely two meters wide. Even smaller is the plot of land that I do not know yet but where I will rest without name. My buddies as well. We were 18 in number. None shall witness the evening.

O loveliness of light and land, of Holland's free coast. Once overwhelmed by the enemy I did not find rest for even an hour. What can a sincere and loyal man still do in such a time? He kisses his child, he kisses his wife and fights the idle fight.

I knew the task I had begun, a task laden with hardship, bu the heart that could do no other thing never shies away from danger. It knows how once freedom was honored in this land, before the cursed hand of the rapist desired it otherwise.

Before he who breaks oaths and blusters, had the gall to invade Holland's lands and hold its soil to ransom; before he who claims honor and such Germanic comforts, forced our people under his sway and plundered it like a thief.

The Rat Catcher of Berlin pipe s his melody now- As surely as I will be dead shortly and will not see the beloved and may not brak bread and sleep with her again- reject all that he offers or offered, that sly fowler.

Remember you who reads these words my buddies in their need and those who are closest to them in their great distress, like we remembered our own land and people- There dawns a day after every night and every cloud passes by.

I see how the first light of morning creeps through the high window. My God, if I have failed, as any man can fail, grant me then your mercy, so that I may walk to my death as a man when I face the barrels.


End of cycle 3 edit

You have reached the end of the third cycle and are midway the Intermediate Level of this course. Congratulations!