Traditional Chinese Medicine/Urinary Bladder Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Urinary Bladder Meridian (足太阳膀胱经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
睛明 jīng míng BL 1
攒竹 cuán zhú BL 2
眉冲 méi chōng BL 3
曲差 qū chā BL 4
五处 wǔ chù BL 5
承光 chéng guāng BL 6
通天 tōng tiān BL 7
络却 luò què BL 8
玉枕 yù zhěn BL 9
天柱 tiān zhù BL 10
大杼 dà zhù BL 11
风门 fēng mén BL 12
肺俞 fèi shù BL 13
厥阴俞 jué yīn shù BL 14
心俞 xīn shù BL 15
督俞 dū shù BL 16
膈俞 gé shù BL 17
肝俞 gān shù BL 18
胆俞 dǎn shù BL19
脾俞 pí shù BL 20
胃俞 wèi shù BL 21
三焦俞 sān jiāo shù BL 22
肾俞 shèn shù BL 23
气海俞 qì hǎi shù BL 24
大肠俞 dà cháng shù BL 25
关元俞 guān yuán shù BL 26
小肠俞 xiǎo cháng shù BL 27
膀胱俞 pang guāng shù BL 28
中膂俞 zhōng lǚ shù BL 29
白环俞 bái huán shù BL 30
上髎 shàng liáo BL 31
次髎 cì liáo BL 32
中髎 zhōng liáo BL 33
下髎 xià liáo BL 34
会阳 huì yáng BL 35
承扶 chéng fú BL 36
殷门 yīn mén BL 37
浮郄 fú xì BL 38
委阳 wěi yáng BL 39
委中 wěi zhōng BL 40
附分 fù fēn BL 41
魄户 pò hù BL 42
膏肓 gāo huāng BL 43
神堂 shén táng BL 44
譩譆 yì xī BL 45
膈关 géguān BL 46
魂门 hún mén BL 47
阳纲 yáng gāng BL 48
意舍 yì shè BL 49
胃仓 wèi cāng BL 50
肓门 huāng mén BL 51
志室 zhì shì BL 52
胞肓 bāo huāng BL 53
秩边 zhì biān BL 54
合阳 hé yáng BL 55
承筋 chéng jīn BL 56
承山 chéng shān BL 57
飞扬 fēi yáng BL 58
跗阳 fū yáng BL 59
昆仑 kūn lún BL 60
仆参 pú cān BL 61
申脉 shēn mài BL 62
金门 jīn mén BL 63
京骨 jīng gǔ BL 64
束骨 shù gǔ BL 65
足通谷 zú tōng gǔ BL 66
至阴 zhì yīn BL 67

---

back to: