Traditional Chinese Medicine/Small Intestine Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Small Intestine Meridian (手太阳小肠经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
少泽 shào zé SI 1
前谷 qián gǔ SI 2
后溪 hòu xī SI 3
腕骨 wàn gǔ SI 4
阳谷 yáng gǔ SI 5
养老 yǎng lǎo SI 6
支正 zhī zhèng SI 7
小海 xiǎo hǎi SI 8
肩贞 jiān zhēn SI 9
臑俞 nào shù SI 10
天宗 tiān zōng SI 11
秉风 bǐng fēng SI 12
曲垣 qū yuán SI 13
肩外俞 jiān wài shù SI 14
肩中俞 jiān zhōng shù SI 15
天窗 tiān chuāng SI 16
天容 tiān róng SI 17
颧髎 quán liáo SI 18
听宫 tīng gōng SI 19

back to: