Traditional Chinese Medicine/Liver Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Liver Meridian (足厥阴肝经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
大敦 dà dūn LV 1
行间 xíng jiān LV 2
太冲 tài chōng LV 3
中封 zhōng fēng LV 4
蠡沟 lí gōu LV 5
中都 zhōng dū LV 6
膝关 xī guān LV 7
曲泉 qū quán LV 8
阴包 yīn bāo LV 9
足五里 zú wǔ lǐ LV 10
阴廉 yīn lián LV 11
急脉 jí mài LV 12
章门 zhāng mén LV 13
期门 qī mén LV 14

back to: Acupuncture