Traditional Chinese Medicine/San Jiao Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Triple Warmer or San Jiao Meridian (手少阳三焦经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
关冲 guān chōng SJ 1
液门 yè mén SJ 2
中渚 zhōng zhǔ SJ 3
阳池 yang chí SJ 4
外关 wài guān SJ 5
支沟 zhī gōu SJ 6
会宗 huì zōng SJ 7
三阳络 sān yang luò SJ 8
四渎 sì dú SJ 9
天井 tiān jǐng SJ 10
清冷渊 qīng lěng yuān SJ 11
消泺 xiāo luò SJ 12
臑会 nào huì SJ 13
肩髎 jiān liáo SJ 14
天髎 tiān liáo SJ 15
天牖 tiān yǒu SJ 16
翳风 yì fēng SJ 17
瘈脉 chì mài SJ 18
颅息 lú xī SJ 19
角孙 jiǎo sūn SJ 20
耳门 ěr mén SJ 21
耳和髎 ěr hé liáo SJ 22
丝竹空 sī zhú kōng SJ 23

back to: Acupuncture