Traditional Chinese Medicine/Stomach Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Stomach Meridian (足阳明胃经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
承泣 chéng qì ST 1
四白 sì bái ST 2
巨髎 jù liáo ST 3
地仓 dì cāng ST 4
大迎 dà yíng ST 5
颊车 jiá chē ST 6
下关 xià guān ST 7
头维 tóu wéi ST 8
人迎 rén yíng ST 9
水突 shuǐ tū ST 10
气舍 qì shè ST 11
缺盆 quē pén ST 12
气户 qì hù ST 13
库房 kù fáng ST 14
屋翳 wū yì ST 15
膺窗 yīng chuāng ST 16
乳中 rǔ zhōng ST 17
乳根 rǔ gēn ST 18
不容 bù róng ST 19
承满 chéng mǎn ST 20
梁门 liáng mén ST 21
关门 guānmén ST 22
太乙 tài yǐ ST 23
滑肉门 huá ròu mén ST 24
天枢 tiān shū ST 25
外陵 wài líng ST 26
大巨 dà jù ST 27
水道 shuǐ dào ST 28
归来 guī lái ST 29
气冲 qì chōng ST 30
髀关 bì guān ST 31
伏兔 fú tù ST 32
阴市 yīn shì ST 33
梁丘 liáng qiū ST 34
犊鼻 dú bí ST 35
足三里 zú sān lǐ ST 36
上巨虚 shàng jù xū ST 37
条口 tiáo kǒu ST 38
下巨虚 xià jù xū ST39
丰隆 fēng lóng ST 40
解溪 jiě xī ST 41
冲阳 chōng yáng ST 42
陷谷 xiàn gǔ ST 43
内庭 nèi tíng ST 44
厉兑 lì duì ST 45

back to: