Traditional Chinese Medicine/Du Mai

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Du Meridian (督脉) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
长强 cháng qiáng DU 1
腰俞 yāo shù DU 2
腰阳关 yāo yáng guān DU 3
命门 mìng mén DU 4
悬枢 xuán shū DU 5
脊中 jǐ zhōng DU 6
中枢 zhōng shū DU 7
筋缩 jīn suō DU 8
至阳 zhì yáng DU 9
灵台 líng tái DU 10
神道 shén dào DU 11
身柱 shēn zhù DU 12
陶道 táo dào DU 13
大椎 dà zhuī DU 14
哑门 yǎ mén DU 15
风府 fēng fǔ DU 16
脑户 nǎo hù DU 17
强间 qiáng jiān DU 18
后顶 hòu dǐng DU 19
百会 bǎi huì DU 20
前顶 qián dǐng DU 21
囟会 xìn huì DU 22
上星 shàng xīng DU 23
神庭 shén tíng DU 24
素髎 sù liáo DU 25
水沟 shuǐ gōu DU 26
兑端 duì duān DU 27
龈交 yín jiāo DU 28

back to: Acupuncture