Traditional Chinese Medicine/Large Intestine Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Large Intestine Meridian (手阳明大肠经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
商阳 shāng yáng LI 1
二间 èr jiān LI 2
三间 sān jiān LI 3
合谷 hé gǔ LI 4
阳溪 yáng xī LI 5
偏历 piān lì LI 6
温溜 wēn liū LI 7
下廉 xià lián LI 8
上廉 shàng lián LI 9
手三里 shǒu sān lǐ LI 10
曲池 qū chí LI 11
肘髎 zhǒu liáo LI 12
手五里 shǒu wǔ lǐ LI 13
臂臑 bì nào LI 14
肩髃 jiān yú LI 15
巨骨 jù gǔ LI 16
天鼎 tiān dǐng LI 17
扶突 fú tū LI 18
口禾髎 kǒu hé liáo LI 19
迎香 yíng xiāng LI 20

back to: