Traditional Chinese Medicine/Heart Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Heart Meridian (手少阴心经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
极泉 jí quán HT 1
青灵 qīng líng HT 2
少海 shào hǎi HT 3
灵道 líng dào HT 4
通里 tōng lǐ HT 5
阴郄 yīn xì HT 6
神门 shén mén HT 7
少府 shào fǔ HT 8
少冲 shào chōng HT 9

back to: