Traditional Chinese Medicine/Ren Mai

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture PointsThe acupuncture points of the Ren Meridian (任脉) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
会阴 huì yīn RN 1
曲骨 qū gǔ RN 2
中极 zhōng jí RN 3
关元 guān yuán RN 4
石门 shí mén RN 5
气海 qì hǎi RN 6
阴交 yīn jiāo RN 7
神阙 shén què RN 8
水分 shuǐ fēn RN 9
下脘 xià wǎn RN 10
建里 jiàn lǐ RN 11
中脘 zhōng wǎn RN 12
上脘 shàng wǎn RN 13
巨阙 jù quē RN 14
鸠尾 jiū wěi RN 15
中庭 zhōng tíng RN 16
膻中 dàn zhōng RN 17
玉堂 yù táng RN 18
紫宫 zǐ gōng RN 19
华盖 huá gài RN 20
璇玑 xuán jī RN 21
天突 tiān tū RN 22
廉泉 lián quán RN 23
承浆 chéng jiāng RN 24

back to: Acupuncture