Traditional Chinese Medicine/Kidney Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Kidney Meridian (足少阴肾经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
涌泉 yǒng quán KI 1
然谷 rán gǔ KI 2
太溪 tài xī KI 3
大钟 dà zhōng KI 4
水泉 shuǐ quán KI 5
照海 zhào hǎi KI 6
复溜 fù liū KI 7
交信 jiāo xìn KI 8
筑宾 zhù bīn KI 9
阴谷 yīn gǔ KI 10
横骨 héng gǔ KI 11
大赫 dà hè KI 12
气穴 qì xué KI 13
四满 sì mǎn KI 14
中注 zhōng zhù KI 15
肓俞 huāng shù KI 16
商曲 shāng qū KI 17
石关 shí guān KI 18
阴都 yīn dū KI 19
腹通谷 fù tōng gǔ KI 20
幽门 yōu mén KI 21
步廊 bù láng KI 22
神封 shén fēng KI 23
灵墟 líng xū KI 24
神藏 shén cáng KI 25
彧中 yù zhōng KI 26
俞府 shù fǔ KI 27

back to: Acupuncture