Traditional Chinese Medicine/Spleen Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Spleen Meridian (足太阴睥经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
隐白 yǐn bái SP 1
大都 dà dū SP 2
太白 tài bái SP 3
公孙 gōng sūn SP 4
商丘 shāng qiū SP 5
三阴交 sān yīn jiāo SP 6
漏谷 lòu gǔ SP 7
地机 dì jī SP 8
阴陵泉 yīn líng quán SP 9
血海 xuè hǎi SP 10
箕门 jī mén SP 11
冲门 chōng mén SP 12
府舍 fǔ shè SP 13
腹结 fù jié SP 14
大横 dà héng SP 15
腹哀 fù āi SP 16
食窦 shí dòu SP 17
天溪 tiān xī SP 18
胸乡 xiōng xiāng SP 19
周荣 zhōu róng SP 20
大包 dà bāo SP 21

back to: