Traditional Chinese Medicine/Gallbladder Meridian

Lung Meridian | Large Intestine Meridian | Stomach Meridian | Spleen Meridian | Heart Meridian | Small Intestine Meridian | Urinary Bladder Meridian | Kidney Meridian | Pericardium Meridian | San Jiao Meridian | Gallbladder Meridian | Liver Meridian | Ren Mai | Du Mai | Head And Neck Acupuncture Points | Chest And Abdomen Acupuncture Points | Back Acupuncture Points | Upper Extremities Acupuncture Points | Lower Extremities Acupuncture Points


The acupuncture points of the Gallbladder Meridian (足少阳胆经) include:

Chinese Name Pinyin Acupoint
瞳子髎 tong zǐ liáo GB 1
听会 tīng huì GB 2
上关 shàng guān GB 3
颔厌 hán yàn GB 4
悬颅 xuán lú GB 5
悬厘 xuán lí GB 6
曲鬓 qū bìn GB 7
率谷 shuài gǔ GB 8
天冲 tiān chōng GB 9
浮白 fú bái GB 10
头窍阴 tóu qiào yīn GB 11
完骨 wán gǔ GB 12
本神 běn shén GB 13
阳白 yang bái GB 14
头临泣 tóu lín qì GB 15
目窗 mù chuāng GB 16
正营 zhèng yíng GB 17
承灵 chéng líng GB 18
脑空 nǎo kōng GB 19
风池 fēng chí GB 20
肩井 jiān jǐng GB 21
渊腋 yuān yè GB 22
辄筋 zhé jīn GB 23
日月 rì yuè GB 24
京门 jīng mén GB 25
带脉 dài mài GB 26
五枢 wǔ shū GB 27
维道 wéi dào GB 28
居髎 jū liáo GB 29
环跳 huán tiào GB 30
风市 fēng shì GB 31
中渎 zhōng dú GB 32
膝阳关 xī yáng guān GB 33
阳陵泉 yáng líng quán GB 34
阳交 yáng jiāo GB 35
外丘 wài qiū GB 36
光明 guāng míng GB 37
阳辅 yáng fǔ GB 38
悬钟 xuán zhōng GB 39
丘墟 qiū xū GB 40
足临泣 zú lín qì GB 41
地五会 dì wǔ huì GB 42
侠溪 xiá xī GB 43
足窍阴 zú qiào yīn GB 44

back to: Acupuncture