Open main menu

Wikibooks β

Unicode/Character reference/0000-0FFF

< Unicode‎ | Character reference
Legend:
Unicode 1.0 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1
Unicode 3.2 Unicode 4.0 Unicode 4.1
Unicode 5.0 Unicode 5.1 Unicode 5.2
Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0
Unicode 9.0
Private Use Reserved Noncharacter
Unicode characters
BMP SMP SIP SSP PUA
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000–18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF E0000–E0FFF E8000–E8FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000–19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF E1000–E1FFF E9000–E9FFF F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000–1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF E2000–E2FFF EA000–EAFFF F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000-1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF E3000–E3FFF EB000–EBFFF F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000-14FFF 1C000–1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF E4000–E4FFF EC000–ECFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000–15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF E5000–E5FFF ED000–EDFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF E6000–E6FFF EE000–EEFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000–17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF E7000–E7FFF EF000–EFFFF F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

Note: Unicode characters visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.

C0 Controls and Basic Latin
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000x NULa SOHb STXc ETXd EOTe ENQf ACKg BELh BSi HTj LFk VTl FFm CRn SOo SIp
001x DLEq DC1r DC2s DC3t DC4u NAKv SYNw ETBx CANy EMz SUBaa ESCab FSac GSad RSae USaf
002x SPag ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
005x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
007x p q r s t u v w x y z { | } ~ DELah
C1 Controls and Latin-1 Supplement
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
008x XXXai XXXaj BPHak NBHal INDam NELan SSAao ESAap HTSaq HTJar VTSas PLDat PLUau RIav SS2aw SS3ax
009x DCSay PU1az PU2ba STSbb CCHbc MWbd SPAbe EPAbf SOSbg XXXbh SCIbi CSIbj STbk OSCbl PMbm APCbn
00Ax NBSPbo ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHYbp ® ¯
00Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
Latin Extended-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
Latin Extended-B
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
01Ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
01Bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
01Cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
01Dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
01Ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
01Fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
IPA Extensions
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
025x ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ
026x ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ
027x ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
028x ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ
029x ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
02Ax ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ
Spacing Modifier Letters
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
02Bx ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ
02Cx ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
02Dx ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟
02Ex ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯
02Fx ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿
Combining Diacritical Marks
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
030x ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏
031x ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟
032x ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯
033x ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿
034x ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ CGJbq
035x ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟
036x ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ
Greek and Coptic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ     ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
038x         ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
03Ax Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
Cyrillic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
040x Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
041x А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
042x Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
043x а б в г д е ж з и й к л м н о п
044x р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
045x ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
046x Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
047x Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
048x Ҁ ҁ ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ ҇ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
049x Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
04Ax Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
04Bx Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
04Cx Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
04Dx Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
04Ex Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
04Fx Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Cyrillic Supplement
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
050x Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
051x Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
052x Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ
Armenian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
053x   Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ     ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
056x   ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և   ։ ֊     ֍ ֎ ֏
Hebrew
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
059x    ֑  ֒  ֓  ֔  ֕  ֖  ֗  ֘  ֙  ֚  ֛  ֜  ֝  ֞  ֟
05Ax  ֠  ֡  ֢  ֣  ֤  ֥  ֦  ֧  ֨  ֩  ֪  ֫  ֬  ֭  ֮  ֯
05Bx  ְ  ֱ  ֲ  ֳ  ִ  ֵ  ֶ  ַ  ָ  ֹ ֺ  ֻ  ּ  ֽ ־  ֿ
05Cx ׀ ׁ ׂ ׃  ׄ  ׅ ׆  ׇ                
05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת          
05Fx װ ױ ײ ׳ ״                      
Arabic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
060x ؀ ؁ ؂ ؃ ؄ ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏
061x ؐ ؑ ؒ ؓ ؔ ؕ ؖ ؗ ؘ ؙ ؚ ؛ ALMbr   ؞ ؟
062x ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د
063x ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ
064x ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ
065x ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٝ ٞ ٟ
066x ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ
067x ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
068x ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ
069x ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
06Ax ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ
06Bx ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
06Cx ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ
06Dx ې ۑ ے ۓ ۔ ە ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟
06Ex ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ
06Fx ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ
Syriac
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍   ܏
071x ܐ ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
073x ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ
074x ݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊     ݍ ݎ ݏ
Arabic Supplement
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
075x ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ
076x ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ
077x ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ
Thaana
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
078x ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ
079x ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ
07Ax ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ ަ ާ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ޯ
07Bx ް ޱ                            
NKo
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
07Cx ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ
07Dx ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ
07Ex ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯
07Fx ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ߺ          
Samaritan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
080x
081x
082x    
083x  
Mandaic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
084x
085x      
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
086x                                
087x                                
088x                                
089x                                
Arabic Extended-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
08Ax
08Bx      
08Cx                                
08Dx        
08Ex
08Fx
Devanagari
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
090x
091x
092x
093x ि
094x
095x
096x
097x ॿ
Bengali
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
098x      
099x    
09Ax  
09Bx             ি
09Cx          
09Dx                        
09Ex    
09Fx        
Gurmukhi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A0x            
0A1x    
0A2x  
0A3x             ਿ
0A4x                
0A5x                    
0A6x            
0A7x                    
Gujarati
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A8x      
0A9x  
0AAx  
0ABx         િ
0ACx        
0ADx                              
0AEx    
0AFx                          
Oriya
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B0x        
0B1x    
0B2x  
0B3x         ି
0B4x            
0B5x                      
0B6x    
0B7x                
Tamil
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B8x            
0B9x            
0BAx                  
0BBx         ி
0BCx            
0BDx                            
0BEx            
0BFx          
Telugu
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C0x    
0C1x  
0C2x  
0C3x       ి
0C4x        
0C5x                      
0C6x    
0C7x                 ౿
Kannada
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C8x    
0C9x  
0CAx  
0CBx       ಿ
0CCx        
0CDx                            
0CEx    
0CFx                            
Malayalam
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D0x      
0D1x  
0D2x
0D3x     ി
0D4x    
0D5x        
0D6x    
0D7x ൿ
Sinhala
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D8x      
0D9x      
0DAx
0DBx        
0DCx              
0DDx    
0DEx            
0DFx                          
Thai
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E0x  
0E1x
0E2x
0E3x         ฿
0E4x
0E5x        
0E6x                                
0E7x                                
Lao
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E8x                  
0E9x          
0EAx            
0EBx      
0ECx        
0EDx    
0EEx                                
0EFx                                
Tibetan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0F0x
0F1x
0F2x
0F3x ༿
0F4x  
0F5x
0F6x      
0F7x   ཿ
0F8x
0F9x  
0FAx
0FBx   ྿
0FCx  
0FDx          
0FEx                                
0FFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Notes
a.^ NULL
b.^ START OF HEADING
c.^ START OF TEXT
d.^ END OF TEXT
e.^ END OF TRANSMISSION
f.^ ENQUIRY
g.^ ACKNOWLEDGE
h.^ BELL
i.^ BACKSPACE
j.^ CHARACTER TABULATION
(HORIZONTAL TABULATION)
k.^ LINE FEED
(NEW LINE; END OF LINE)
l.^ LINE TABULATION
(VERTICAL TABULATION)
m.^ FORM FEED
n.^ CARRIAGE RETURN
o.^ SHIFT OUT
p.^ SHIFT IN
q.^ DATA LINK ESCAPE
r.^ DEVICE CONTROL ONE
s.^ DEVICE CONTROL TWO
t.^ DEVICE CONTROL THREE
u.^ DEVICE CONTROL FOUR
v.^ NEGATIVE ACKNOWLEDGE
w.^ SYNCHRONOUS IDLE
x.^ END OF TRANSMISSION BLOCK
y.^ CANCEL
z.^ END OF MEDIUM
aa.^ SUBSTITUTE
ab.^ ESCAPE
ac.^ INFORMATION SEPARATOR
FOUR (FILE SEPARATOR)
ad.^ INFORMATION SEPARATOR
THREE (GROUP SEPARATOR)
ae.^ INFORMATION SEPARATOR
TWO (RECORD SEPARATOR)
af.^ INFORMATION SEPARATOR
(ONE UNIT SEPARATOR)
ag.^ SPACE
ah.^ DELETE
ai.^ Unused Control Character
aj.^ Unused Control Character
ak.^ BREAK PERMITTED HERE
al.^ NO BREAK HERE
am.^ INDEX
an.^ NEXT LINE
ao.^ START OF SELECTED AREA
ap.^ END OF SELECTED AREA
aq.^ CHARACTER TABULATION SET
ar.^ CHARACTER TABULATION
WITH JUSTIFICATION
as.^ LINE TABULATION SET
at.^ PARTIAL LINE FORWARD
au.^ PARTIAL LINE BACKWARD
av.^ REVERSE LINE FEED
aw.^ SINGLE SHIFT TWO
ax.^ SINGLE SHIFT THREE
ay.^ DEVICE CONTROL STRING
az.^ PRIVATE USE ONE
ba.^ PRIVATE USE TWO
bb.^ SET TRANSMISSION STATE
bc.^ CANCEL CHARACTER
bd.^ MESSAGE WAITING
be.^ START OF GUARDED AREA
bf.^ END OF GUARDED AREA
bg.^ START OF STRING
bh.^ Unused Control Character
bi.^ SINGLE CHARACTER
INTRODUCER
bj.^ CONTROL SEQUENCE
INTRODUCER
bk.^ STRING TERMINATOR
bl.^ OPERATING SYSTEM
COMMAND
bm.^ PRIVACY MESSAGE
bn.^ APPLICATION PROGRAM
COMMAND
bo.^ NO-BREAK SPACE
bp.^ SOFT HYPHEN
bq.^ COMBINING GRAPHEME
JOINER
br.^ ARABIC LETTER MARK