Traditional Chinese Medicine/Inducing Resuscitation By Clearing Away Heat

  1. An Gong Niu Huang Wan (安宫牛黄丸)
  2. Zi Xue Dan (紫雪丹)
  3. Zhi Bao Dan (至宝丹)

back to :