Traditional Chinese Medicine/Zhi Bao Dan

The formula Zhi Bao Dan (至宝丹), designed to induce rsuscitation by clearing away heat, resolving phlegm and removing toxin, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 20 [200]
2 Zhu Sha 朱砂 100
3 Hu Po 琥珀 100
4 Dai Mao 玳瑁 100
5 Niu Huang 牛黄 50
6 She Xiang 麝香 10
7 Xiong Huang 雄黄 100
8 Long Nao 龙脑 10
9 An Xi Xiang 安息香 150
10 Jin Bo 金箔
11 Yin Bo 银箔

back to: