Traditional Chinese Medicine/Zi Xue Dan

The formula Zi Xue Dan (紫雪丹), designed to induce resuscitation and relieve spasm by clearing away heat, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Hua Shi 滑石 144
2 Shi Gao 石膏 144
3 Ci Shi 磁石 144
4 Han Shui Shi 寒水石 144
5 Ling Yang Jiao 羚羊角 4.5
6 Qing Mu Xiang 青木香(马兜铃根) 15
7 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 3 or [9]
8 Chuan Xiong 川芎 48
9 Ding Xiang 丁香 3
10 She Xiang 麝香 3.6
11 Zhu Sha 朱砂 9
12 Sheng Ma 升麻 48
13 Xuan Shen 玄参 48
14 Zhi Gan Cao 炙甘草 24
15 Jin Bo 金箔

back to: