Traditional Chinese Medicine/Exterior-Releasing Herbs

Exterior-releasing herbs include the following:

Wind-Cold Releasing HerbsEdit

 1. Ma Huang (Herba Ephedrae)
 2. Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 3. Zi Su Ye (Folium Perillae)
  1. Su Geng (Caulis Perillae)
 4. Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens)
  1. Sheng Jiang Pi (Pericarpium Zingiberis Recens)
 5. Xiang Ru (Herba Elsholtziac scu Moslae)
 6. Jing Jie (Herba Schizonepetae)
  1. Jing Sui (Flos Schizonepetae)
 7. Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
 8. Qiang Huo (Rhizoma et Radix Notopterygii)
 9. Gao Ben (Rhizoma Ligustici)
 10. Ji Xiang Teng (Caulis Paederiae)
 11. Cong Bai (Bulbus Allii Fistulosi)
 12. Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
 13. Cang Er Zi (Fructus Xanthii)
  1. Cang Er Gen (Radix Xanthii)
  2. Cang Er Cao (Herba Xanlhii)
 14. Xin Yi Hua (Flos Magnoliae)
 15. E Bu Shi Cao (Herba Centipedae)

Wind-Heat Releasing HerbsEdit

 1. Bo He (Herba Menthae)
 2. Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
 3. Niu Bang Gen (Radix Arctii)
 4. Chan Tui (Periostracum Cicadae)
 5. Sang Ye (Folium Mori)
 6. Ju Hua (Flos Chrysanthemi)
 7. Man Jing Zi (Fructus Viticis)
 8. Mu Zei (Herba Equiseti Hiemalis)
 9. Yi Zhi Xiang (Herba Vernoniae Cinereae)
 10. Ge Gen (Radix Puerariae)
 11. Ge Hua (Flos Puerariae)
 12. Chai Hu (Radix Bupleuri)
 13. Bei Chai Hu (Radix Bupleurum Chinensis)
 14. Nan Chai Hu (Radix Bupleurum Scorzoneraefolium)
 15. Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
 16. Dan Dou Chi (Semen Sojae Praeparatum)
 17. Da Dou Huang Juan (Semen Glycines Germinatum)
 18. Wu Tian (Radix et Folium Viticis Quinatae)
 19. Fu Ping (Herba Spirodelae)
 20. Shuang Liu Huang (Herba Vernoniae Patulae)
 21. Mao Zi Dun Tou (Herba Abutilon Indicum)

back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology