Suomen kieli ulkomaalaisille/Sisältö

Finnish Language for Foreigners

Contents

Click on a functioning link in the contents list to go directly to the page concerned.

Note to Editors. As this is a reference book and not intended to be read sequentially, all new pages should be subordinate to the contents page so that easy navigation is possible back to this contents page.

The sounds of Finnish (Suomen kielen äänteet) edit

 1. The Finnish Alphabet (Suomen aakkoset)
 2. Long and Short vowels (Pitkät ja lyhyet vokaalit)
 3. Vowel harmony (Vokaaliharmonia)
 4. Long and Short consonants (Pitkät ja lyhyet konsonantit)
 5. Diphthongs (Diftongit)
 6. "The sticky" letters l, n, r and s (Tahmaiset kirjaimet l, n, r, ja s)
 7. Consonants (Konsonantit)
  1. The plosives K, P, T etc. (Klusiivit k, p, t jne.)
  2. The final letter ~e (Loppukirjain ~e)
 8. Word Stress (Sananpaino)
 9. Consonant Gradation (Astevaihtelu)
 10. Dialects (Murteet)

Finnish Grammar (Suomen kielioppi) edit

 1. Spoken and Written Language Differences (Puhe- ja kirjakielen eroja)
 2. Word construction (Sanarakenne)
 3. Consonant Gradation (Astevaihtelu)
 4. Declension of Nominals (Nominaalien taivutus)
  1. Regular nominals (Tavalliset nominaalit)
  2. -i > -e- nominals (i > -e- nominaalit)
  3. -s nominals (-s nominaalit)
  4. -in > -ime- nominals (in > -ime- nominaalit)
  5. -ton > -ttoma- nominals (-ton > -ttoma- nominaalit)
  6. -nen > -se- nominals (-nen > -se- nominaalit)
  7. -e > -ee- nominals (-e > -ee- nominaalit)
  8. -si > -de- nominals (-si > -de- nominaalit)
  9. -us > -ukse- nominaalit -us > -ukse- nominals
 5. Noun Cases (Sijamuodot)
  1. Nominative (Nominatiivi)
  2. Partitive (Partitiivi)
  3. Genitive
   1. Possessive Suffixes (Possessiivisuffiksit eli omistusliitteet)
  4. Inessive (Inessiivi)
  5. Illative (Illatiivi)
  6. Adessive (Adessiivi)
  7. Ablative (Ablatiivi)
  8. Allative (Allatiivi)
  9. Translative (Translatiivi)
  10. Abessive (Abessiivi)
  11. Essive (Essiivi)
  12. Instructive (Instruktiivi)
  13. Comitative (Komitatiivi)
  14. Accusative (Akkusatiivi)
 6. Pronouns (Pronominit)
  1. Personal pronouns (Persoonapronominit)
  2. Possessive pronouns (Possessivipronominit)
  3. Demonstrative pronouns (Demonstratiivipronominit)
  4. Relative pronouns (Relatiivipronominit)
  5. Interrogative pronouns (Interrogatiivipronominit)
  6. Reflexive pronouns (Refleksiivipronominit)
  7. Indefinite pronous (Indefiniittipronominit)
 7. Verbs (Verbit)
  1. Congugation of Verbs for Person (Verbien taivutus persoonamuodoissa)
  2. Verb type 1 (Verbityyppi 1)
  3. Verb type 2 (Verbityyppi 2)
  4. Verb type 3 (Verbityyppi 3)
  5. Verb type 4 (Verbityyppi 4)
  6. Verb type 5 (Verbityyppi 5)
  7. Verb type 6 (Verbityyppi 6)
  8. Reflextive Indicators
  9. Transitive and Intransitive Verbs (Transitiiviset ja intransitiiviset verbit)
  10. Case Government (Retkio) Wikipedia - Case Government
  11. Tenses (Aikamuodot)
   1. Present-Future Tense (Preseens-Futuuri)
   2. Imperfect Tense (Imperfekti)
   3. Perfect Tense (Perfekti)
   4. Pluperfect Tense (Pluskvamperfekti)
  12. The infinitives (Infinitiivit)
   1. 1st infinitive
   2. 2nd infinitive
   3. 3rd infinitive
   4. 4th infinitive
  13. Moods (Tapaluokat)
   1. Indicative (Indikatiivi)
   2. Imperative (Imperatiivi)
   3. Conditional (Konditionaali)
   4. Potential (Potentiaali)
 8. Subject Case (Subjektin sijan valinta)
 9. Choosing the Object Case (Objektin sijan valinta)
 10. Asking Questions (Kysymysten tekeminen)
 11. Clause Types (Lausetyypit)
  1. Basic Clause (Peruslause)
  2. Ownership Clause (Omistuslause)
  3. "Must Do" Clause (Nesessiivilause)
  4. Existence Clause (Eksistentiaalilause)
  5. Predicate Clause (Predikatiivilause)
 12. Construction of Clauses (Lauseenrakentaminen)
  1. Word Order (Sanajärjestys)

Finnish Words and Related Constructions (Suomen kielen sanat ja sananmuodostus) edit

 1. Adjectives (Adjektiivit)
  1. Comparative Adjectives (Komparatiivit)
  2. Superlative Adjectives (Superlatiivit)
 2. Adverbs (Adverbit)
 3. Numbers (Numerot)
 4. Dates (Päivämäärät)
 5. Particles (Liitepartikkelit)
 6. Genitive Prepositions (Prepositiot)
 7. Rarer Constructions (Harvinaisemmat rakenteet)
 8. Abstract Nouns
 9. Collective Nouns (Ryhmäsanat)

Studying Finnish (Suomen kielen opiskelu) edit

 1. Study Books (Oppikirjat)
 2. Dictionaries (Sanakirjat)
 3. Internet Links (Internet-linkit)
 4. Learning in Finland (Oppiminen Suomessa)
 5. Learning Abroad (Oppiminen ulkomailla)
 6. Wikiversity (Wikiversity-moduulit)
  1. Reflexive verbs (Refleksiiviset verbit)
  2. Verbin rektio
  3. Passive verbs (Passiiviset verbit)
  4. Active verbs (Aktiiviset verbit)
  5. Auxiliary verbs (apuverbit)
 7. Sananjohto
  1. Nouns from verbs (Nomineita verbeistä)
  2. Verbs from nouns (Verbejä nomineista)
  3. Adjectives from nouns (Adjektiiveja nomineista)
 8. False Friends (Väärät ystävät)

Appendix (Liitteet) edit

 1. Verbitaulukot
  1. Objektitaulukot
  2. Lista sanapääteistä
  3. Kieliopin terminologia

Subjekti;Verbi;objekti,Nomini;Pronomini;Adjektiivi;Adverbi;Predikaatti;Substantiivi;Yksikkö;Monikko;Sijamuoto;Postpositio;Prepositio;Tempus tai aikamuoto;Modus;Infinitiivi,Partisiipi;Konjunktio;Partikkeli;Passiivinen;Aktiivinen;Persoona;