Salute, Jonathan!/Capitul 1

Contenete - Capitul 1 - Capitul 2 - Capitul 3

Un cité.
Il scri in un jurnale.
Li mann sta.
Li mann ne sta.
Li mann es inteligent.
Li mann es grand.

Unesim capitul (1.esim capitul)Edit

Unesim may (1 may)Edit

Un mann sta in un cité. Li mann scri un jurnale. Li mann vide un cité.

Esque li mann sta in un cité? Yes, il sta in un cité.

Esque li mann sta in...un mann? No, il ne sta in un mann. Il sta in un cité.

Esque li mann sta in un tren? No, il ne sta in un tren. Il sta in un cité. Li mann sta in un cité.

Esque li mann scri un jurnale? Yes, il scri un jurnale.

Esque li jurnale scri li mann? No, li jurnale ne scri li mann. Un jurnale ne scri. Un mann scri. Li mann scri li jurnale.

Esque li cité vide li mann? No, li cité ne vide li mann. Un cité ne vide. Un mann vide. Esque li mann vide li cité? Yes, li mann vide li cité.

U sta li mann? Il sta in un cité. Quo li mann scri? Il scri un jurnale. Quo li mann vide? Il vide un cité. Il sta in un cité, e il scri un jurnale, e il vide un cité.

Esque li mann sta in un jurnale? No, il scri in un jurnale. Esque li mann vide un mann? No, il ne vide un mann; il vide un cité.

Li mann es grand. Li mann es bon, e li mann es inteligent. Il pensa. Il pensa pri li cité. Il pensa: “Quo es li cité? Esque li cité es bon? Esque li cité es grand?”

Esque li mann scri un cité? No, il ne scri un cité; un cité es grand. Il scri un jurnale; un jurnale ne es grand.

Esque li jurnale pensa pri li mann? No, un jurnale ne pensa. Un mann pensa. Il pensa pri li jurnale, e pensa pri li cité.

E il scri in li jurnale. Il scri pri li cité. Il scri: “Li cité es bon, e li cité es grand.”

Il pensa: “Li cité es bon”; il pensa que li cité es bon. Il pensa: “Li cité es grand”; il pensa que li cité es grand. Il pensa pri li cité, e il pensa pri li jurnale.

Quo es li jurnale? Li jurnale es u li mann scri; il scri in li jurnale. In li jurnale, li mann scri pri li cité. In li jurnale, li mann ne scri pri li tren; li mann sta in li cité, ne in li tren. Il ne pensa pri li tren; il pensa pri li cité, li cité Munich.

Quo es li cité? It es Munich. U es Munich? It es u li mann sta. U es li mann? Il es in Munich.

Yes, Munich es un grand cité, e un bon cité. Li mann pensa que Munich es un bon cité, e il pensa que it es un grand cité. Li mann es inteligent. Il di: “Salute, Munich!” Il es un bon mann!

Li mann sta e pensa: “U es li tren?” Il vide...il vide li tren! Il pensa: "Li tren!" Nu il ne pensa pri li jurnale e ne pensa pri li cité; il pensa pri li tren!

GrammaticaEdit

Tri (3) verbes + verbe "es"Edit

 • Verbes in a: sta, pensa
 • Verbes in i: scri
 • Verbes in e: vide
 • Verbe "es": es

esqueEdit

 • esque = ?
  • Un mann sta in un cité.
  • Esque un mann sta in un cité?

·esimEdit

 • un = 1
  • un·esim
 • du = 2
  • du·esim
 • tri = 3
  • tri·esim
 • May 2019 es 2019.05.
  • Unesim may es 2019.05.01.
  • Duesim may es 2019.05.02.
  • Triesim may es 2019.05.03.

li, unEdit

 • li = 1
  • Un mann sta in un cité. Li mann scri in un jurnale. Li mann vide un tren. = 1
 • un = +1
  • Un mann sta in un cité. Un mann scri in un jurnale. Un mann vide un tren. = 3

priEdit

 • Li mann pensa pri Munich.
 • Li mann scri pri Munich.
 • Li mann scri: "Yo vide un tren!" Il scri pri un tren.

VocabulariumEdit

 • bon: 👍
 • cité 🏙️
 • es
 • esque
 • grand
 • in
 • it
 • inteligent 🧠
 • jurnale 📝
 • li
 • mann 👨🏻
 • no ↔ yes
 • pensa: 💭
 • pri
 • que
 • quo
 • salute 👋
 • scri 🖋️
 • sta 🧍
 • tren 🚂
 • u 🗺️ 🤷‍♂️
 • un = 1
 • vide 👀
 • yes ↔ no
 • di 🗣️

Di:Edit

 • c = k
  • capitul: kapitul
  • scri: skri
 • ci, ce: tsi, tse
  • cité: tsité