Open main menu

Wikibooks β

Chinese Medicinal Formulas/Prescriptions for Nourishing Yin

< Chinese Medicinal Formulas

Prescriptions for nourishing Yin include the following: