1. không   or
  dê-rô
 2. một
 3. hai
 4. ba
 5. bốn
 6. năm
 7. sáu
 8. bảy
 9. tám
 10. chín
 11. mười
 12. mười một (10+1)
 13. mười hai
 14. mười ba
 15. mười bốn
 16. mười lăm
 17. (While "năm" is correct, "lăm" is preferred for 15-95 to avoid confusion from homophones)
 18. mười sáu
 19. mười bảy
 20. mười tám
 21. mười chín
 22. hai mươi (10 pronounced "mươi" from number 20 to 99)
  hai chục
 23. hai mươi mốt
 24. (1 pronounced "mốt" from number 21 to 91)
 25. hai mươi hai
 26. ...
 27. hai mươi lăm
 28. ba mươi
  ba chục
 29. bốn mươi
  bốn chục
 30. năm mươi
  năm chục
 31. sáu mươi
  sáu chục
 32. bảy mươi
  bảy chục
 33. tám mươi
  tám chục
 34. chín mươi
  chín chục
 35. một trăm
 36. một trăm lẻ một (Southern Vietnamese)
  một trăm linh một (Northern/Standard Vietnamese)
 37. <
 38. một ngàn
  một nghìn
 39. hai ngàn
  hai nghìn
 40. mười ngàn
  mười nghìn
  một vạn (rare)
 41. hai mươi ngàn
  hai mươi nghìn
  hai chục ngàn
  hai chục nghìn
  hai vạn
 42. một trăm ngàn
  một trăm nghìn
 43. hai trăm ngàn
  hai trăm nghìn

Powers of ten:

10
mười, chục
100
trăm
1,000
ngàn, nghìn
10,000
vạn
1,000,000
triệu
100,000,000
ức
1,000,000,000
tỷ
1,000,000,000,000
ngàn tỷ, nghìn tỷ
1,000,000,000,000,000
triệu tỷ
1,000,000,000,000,000,000
tỷ tỷ