Expressions : giving the age

edit
 • How old are you?

Bạn mấy tuổi? (伴某歲?)

 • number + tuổi

tôi 14 tuổi - I am 14 years old

Dialog

edit
 • A - chào
 • B - chào
 • A - Bạn đến từ đâu?
 • B - Tôi đến từ Việt Nam
 • A - Bạn có anh chị em không?
 • B - Tôi có một anh trai và một em gái
 • A - Họ mấy tuổi?
 • B - Anh trai lớn của tôi 21 tuổi và em gái của tôi 10 tuổi.

Em gái tôi thích trò chơi điện tử.

Vocabulary

edit
 • cha mẹ (吒母) - parents
 • cha (ba) - dad (ba is more commonly used in the south)
 • mẹ (媄) - mom
 • anh lớn - older brother
 • chị lớn - older sister
 • trai (𪩭) - boy
 • gái - girl
 • em trai / em gái - younger brother / sister
 • trò chơi điện tử - video games

Grammar : possessive pronouns

edit
 • của tôi (𧵑碎) / của minh (𧵑𠵴) - my
 • của bạn (𧵑伴) - your
 • của nó (𧵑伮) - his / her / its
 • của chúng tôi (𧵑眾碎) / của chúng ta (𧵑眾些) - our
 • của các bạn (𧵑各伴) - your
 • của họ (𧵑戶) - their
edit

the vietlang video lesson