Vietnamese/Lesson 5

 • What ? [goắt] - Cái gì ? (丐夷?/丐之?)
 • When ? [goen] - Khi nào ? (欺芾?)
 • Where ? [goe] - Ở đâu ? (於兜?)
 • Why ? [goai] - Tại sao ? (在牢?)
 • Who ? [hu] - Ai ? / Người nào ? (埃?/𠊛芾?)
 • How much [hau mắc] ? / how many ? [hau men ny] - Bao nhiêu ? (包饒?)
  • What is this ? [goắt y rít]
  • What are these ? [goắt a đe]
  • Cái này là cái gì ?
  • Những cái kia là cái gì ? (丐尼羅丐夷?/忍丐箕羅丐夷?)
  • What is that ? [goắt y rát]
  • What are those ? [goắt a đâu]
  • Cái kia là cái gì ?
  • Những cái kia là cái gì ? (丐箕羅丐夷?/忍丐箕羅丐夷?)