who-ai là để chỉ 1 người nào đó mà muốn nhắc tới

example: kìa người đó là ai