• Chi là người nưốc nào?
 • Where are you from?
 • Tôi là ...
 • I'm...
  • người việt.
  • Vietnamese.
  • người anh.
  • English.
  • người mỹ.
  • American.
  • người pháp.
  • French.
  • người bra xin.
  • Brazilian.
  • người nga.
  • Russian.
  • người ấn độ.
  • Indian.
  • người thái.
  • Thailandian.
  • người úc.
  • Australian.