Vietnamese/Kitchen

spoon
muỗng
Knife
dao
fork
nĩa
chopsticks
đôi đũa
Bowl
chén
bát
plate
dĩa / đĩa