• spoon : muỗng
  • Knife : dao
  • fork : nĩa
  • chopsticks : đôi đũa
  • Bowl : chén
  • bát :
  • plate dĩa / đĩa