Vietnamese/Introducing yourself

 • I would like you to meet ...
Xin giới thiệu ...
 • Please to meet you -
Hân hạnh được gặp bạn
 • Nice to meet you -
Hân hạnh được gặp bạn
 • It's my pleasure -
Rất hân hạnh
 • The pleasure is mine -
Rất hân hạnh
 • Long time no see ? -
Lâu lắm không găp bạn
 • My name is... -
Tên mình là...
 • Thank you / thanks -
Cảm ơn
 • Thanks a lot -
Cảm ơn nhiều
 • Thank you very much -
Cảm ơn rất nhiều
 • You 're welcome -
Không có gì
 • Don't mention it -
Không có gì
 • Never Mind -
Đừng bận tâm
 • I 'm sorry -
Xin lỗi
 • Excuse me -
Xin phép / Xin vui lòng
 • I 'm sorry -
Xin phép / Xin vui lòng