Vietnamese/Demonstratives

 • Cái này là cái gì?
 • What is this?
 • Cái này là sàch
 • This is a book
 • Cái kia là cài gì?
 • What is that?
 • Cái kia là vó
 • That is a note
 • Cái đó là cài gì?
 • What is that?
 • Cái đó là mày tính
 • That is a computer
 • Người đó là em của tôi
 • That is my younger Sister
 • Đây là số điện tho ại của tôi
 • This is my phone number