Traditional Chinese Medicine/External-Releasing Prescriptions

External-releasing prescriptions have been classified as follows:

Acrid And Warm External-Releasing PrescriptionsEdit

 1. Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)
  1. Ma Huang Jia Zhu Tang (Ephedra Decoction Plus Atractylodes)
  2. Ma Xing Yi Gan Tang (Ephedra, Apricot Kernel, Coicis, and Licorice Decoction)
  3. San Ao Tang (3-Unbinding Decoction)
 2. Da Qing Long Tang (Major Bluegreen Dragon Decoction)
 3. Hua Gai San (Canopy Powder)
 4. Jin Fei Cao San (Inula Powder)
 5. Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)
  1. Gui Zhi Jia Ge Gen Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Kudzu)
  2. Gui Zhi jia Hou Po Xing Zi Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Magnolia Bark and Apricot Kernel)
  3. Gui Zhi Jia Shao Yao Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Peony)
  4. Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang (Combined Cinnamon Twig and Ephedra Decoction)
 6. Ge Gen Tang (Kudzu Decoction)
  1. Jing Fang Yi Hao (Neck Formula One)
  2. Jing Fang Er Hao (Neck Formula Two)
 7. Jiu Wei Qiang Huo Tang (Nine-Herb Decoction with Notopterygium)
  1. Da Qiang Huo Tang (Major Notopterygium Decoction)
 8. Xiang Su San (Cyperus and Perilla Leaf Powder)
  1. Jia Wei Xiang Su San (Augmented Cyperus and Perilla Leaf Powder)
  2. Xiang Su Cong Chi Tang (Cyperus, Perilla Leaf, Scallion, and Prepared Soybean Decoction)
 9. Xing Su Yin (Apricot Kernel and Perilla Leaf Decoction)
 10. Shi Shen Tang (Ten-Immortal Decoction)
 11. Xiao Qing Long Tang (Minor Bluegreen Dragon Decoction)
  1. Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang (Minor Bluegrecn Dragon Decoction plus Gypsum)
  2. Jia Jian Xiao Qing Long Tang (Modified Minor Bluegreen Dragon Decoction)
 12. She Gan Ma Huang Tang (Belamcanda and Ephedra Decoction)
 13. Cang Er Zi San (Xanthium Powder)
 14. Xin Yi San (Magnolia Flower Powder)
  1. Xin Yi San (Magnolia Flower Powder)
  2. Jia Wei Xin Yi San (Augmented Magnolia Flower Powder)
 15. Qing Bi Tang (Clear the Nose Decoction)
  1. You Bi Tang (Benefit the Nose Decoction)

Acrid And Cold External-Releasing PrescriptionsEdit

 1. Sang Ju Yin (Mulberry Leaf And Chrysanthemum Decoction)
 2. Yin Qiao San (Honeysuckle and Forsythia Powder)
  1. Yin Qiao Tang (Honeysuckle and Forsythia Decoction)
  2. Yin Qiao Jie Du San (Honeysuckle and Forsythia Powder to Relieve Toxicity)
 3. Ma Huang Xing Ren Gan Cao Shi Gao Tang (Ephedra, Apricot Kernel, Licorice, and Gypsum Decoction)
  1. Jia Wei Ma Xing Gan Shi Tang (Augmented Ephedra, Apricot Kernel, Licorice, and Gypsum Decoction)
 4. Yue Bi Tang (Maidservant from Yue Decoction)
  1. Yue Bi Jia Zhu Tang (Maidservant from Yue Decoction plus Atractylodes)
 5. Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)
  1. Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)
  2. Xuan Du Fa Riao Tang (Dissipate Toxins and Release the Exterior Decoction)
 6. Zhu Ye Liu Bang Tang (Lophatherum, Tamarisk and Arctium Decoction)
 7. Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)
  1. Chai Ge Jie li Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)
 8. Cong Chi Jie Geng Tang (Scallion, Prepared Soybean, and Platycodon Decoction)
  1. Cong Chi Tang (Scallion and Prepared Soybean Decoction)
  2. Huo Ren Cong Chi Tang (Scallion and Prepared Soybean Decoction from the Book to Safeguard Life)
 9. Ning Sou Wan (Quiet the Cough Pill)
 10. Dun Sou San (Long-Bout Cough Powder)
 11. Zhi Sou San (Stop Coughing Powder)
  1. Zhi Ke Tang (Stop Coughing Decoction)
 12. Jing Jie Lian Qiao Tang (Schizonepeta and Forsythia Decoction)
 13. Xin Yi Qing Fei Yin (Magnolia Decoction to Clear the Lung)

Supporting And Releasing PrescriptionsEdit

 1. Bai Du San (Overcome Pathogenic Influences Powder)
  1. Ren Shen Bai Du San (Ginseng Plus Overcome Pathogenic Influences Powder)
  2. Cang Lin San
 2. Shen Su Yin
 3. Zai Zao San (Renewal Powder)
 4. Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang (Ephedra, Asarum, and Prepared Aconite Decoction)
  1. Ma Huang Fu Zi Gan Cao Tang (Ephedra, Prepared Aconite, and Licorice Decoction)
 5. Cong Bai Qi Wei Yin (Scallion Decoction with Seven Ingredients)
 6. Jia Jian Wei Rui Tang (Modified Polygonatum Odoratum Decoction)
  1. Wei Rui Tang (Polygonatum Odoratum Decoction)back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6