Traditional Chinese Medicine/Astringent Prescriptions

Astringent prescriptions have been classified as follows:

Exterior-Stabilizing Prescriptions To Stop PerspirationEdit

 1. Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder)
  1. Huang Qi Fang Feng Tang (Astragalus Decoction to Guard the Wind)
 2. Mu Li San (Oyster Shell Powder)

Lung-Restraining Prescriptions To Relieve CoughEdit

 1. Jiu Xian San (Nine-Immortal Powder)
 2. Intestine-Binding Prescriptions To Stop Leakage
 3. Zhen Ren Yang Zang Tang (True Man's Decoction for Nourishing the Organs)
 4. Si Shen Wan (Four-Miracle Pill)
 5. Tao Hua Tang (Peach Blossom Decoction)
  1. Chi Shi Zhi Yu Yu Liang Tang (Halloysihrm and Limonite Decoction)

Jing (Essence)-Stabilizing Prescriptions To Stop LeakageEdit

 1. Jin Suo Gu jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence)
  1. Shui Lu Er Xian Dan (Water and Earth Two Immortals Special Pill)
 2. Liu Wei Gu Jing Wan (Rehmannia Six and Lotus Stamen Pill)
 3. Sang Piao Xiao San (Mantis Egg-Case Powder)
 4. Suo Quan Wan (Shut the Sluice Pill)
 5. Fu Tu Dan (Poria and Cuscuta Special Pill)
 6. Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Dragon Bone and Oyster Sheil)
 7. Zhi Zhuo Gu Ben Wan (Treat the Turbidity and Guard the Root Pill)

Womb-Stabilizing Prescriptions To Stop LeakageEdit

 1. Gu Jing Wan (Stabilize the Menses Pill)
  1. Gu Chong Tang (Stabilize Chong [Thoroughfare Channel] Decoction)
 2. Zhen Ling Dan (Rouse the Spirits Special Pill)
 3. Wan Dai Tang (End Discharge Decoction)
  1. Yi Huang Tang (Change the Yellow [Discharge] Decoction)
  2. Qing Dai Tang (Clear the Discharge Decoction)
 4. Ba Wei Dai Xia Fang (Eight-Ingredient Formula for Leukorrhea)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6