Open main menu

The formula Si Shen Wan, designed to warm and tonify the spleen and kidney, consolidating the intestines to relieve diarrhea, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Rou Dou Kou 肉豆蔻 6
2 Bu Gu Zhi 补骨脂 12
3 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6
4 Wu Zhu Yu 吴茱萸 3
5 Sheng Jiang 生姜 3 slices
6 Da Zao 大枣 4 pieces


back to :