Salom, Jonatan!/Mon 1

Inhare - Mono 1 - Mono 2 - Mono 3

Xaher.
Te eskri in dinali kitabu.
Ixu estay.
Ixu no estay.
Ixu is inteligen.
Ixu is dayo.

Unyum mono (1yum mono)Edit

Un de mesi lima (1 de mesi 5)Edit

Ixu estay in xaher. Ixu eskri dinali kitabu. Ixu oko xaher.

Kam ixu estay in xaher? Si, te estay in xaher.

Kam ixu estay in...ixu? No, te no estay in ixu. Te estay in xaher.

Kam ixu estay in tren? No, te ne estay in tren. Te estay in xaher. Ixu estay in xaher.

Kam ixu eskri dinali kitabu? Si, te eskri dinali kitabu.

Kam dinali kitabu eskri ixu? No, dinali kitabu no eskri ixu. Dinali kitabu no eskri. Ixu eskri. Ixu eskri dinali kitabu.

Kam xaher oko ixu? No, xaher no oko ixu. Xaher no oko. Ixu oko. Kam ixu oko xaher? Si, ixu oko xaher.

Ixu estay keloka? Te estay in xaher. Ixu eskri keto? Te eskri dinali kitabu. Ixu oko keto? Te oko xaher. Te estay in xaher, ji te eskri dinali kitabu, ji te oko xaher.

Kam ixu estay in dinali kitabu? No, te eskri in dinali kitabu. Kam ixu oko ixu? No, te no oko ixu; te oko xaher.

Ixu is dayo. Ixu is bono, ji ixu is inteligen. Te fikir. Te fikir tem xaher. Te fikir: “Xaher is keto? Kam xaher is bono? Kam xaher is dayo?”

Kam ixu eskri xaher? No, te no eskri xaher; xaher is dayo. Te eskri dinali kitabu; dinali kitabu no is dayo.

Kam dinali kitabu fikir tem ixu? No, dinali kitabu no fikir. Ixu fikir. Te fikir tem dinali kitabu, ji te fikir tem xaher.

Ji te eskri in dinali kitabu. Te eskri tem xaher. Te eskri: “Xaher is bono, ji xaher is dayo.”

Te fikir: “Xaher is bono”; te fikir ki xaher is bono. Te fikir: “Xaher is dayo”; te fikir ki xaher is dayo. Te fikir tem xaher, ji te fikir tem dinali kitabu.

Dinali kitabu is keto? Dinali kitabu is denloka hu ixu eskri; te eskri in dinali kitabu. In dinali kitabu, ixu eskri tem xaher. In dinali kitabu, ixu no eskri tem tren; ixu estay in xaher, no in tren. Te no fikir tem tren; te fikir tem xaher, xaher Muncen.

Xaher is keto? To is Muncen. Muncen is keloka? To is denloka hu ixu estay. Ixu is keloka? Te is in Muncen.

Si, Muncen is dayo xaher, ji bono xaher. Ixu fikir ki Muncen is bono xaher, ji te fikir ki to is dayo xaher. Ixu is inteligen. Te loga: “Salom, Muncen!” Te is bono ixu!

Ixu estay ji fikir: “Tren is keloka?” Te oko...te oko tren! Te fikir: “Tren!” Fe nunya, te no fikir tem dinali kitabu ji no fikir tem xaher; te fikir tem tren!

GramatiEdit

Lima (5) falexi + falexi “is”Edit

 • Falexi: eskri, estay, fikir, loga, oko
 • Falexi “is”: is

TariheEdit

 • Mesi lima, 2019 is 2019-05.
  • Un de mesi lima is 2019-05-01.
  • Dua de mesi lima is 2019-05-02.
  • Tiga de mesi lima is 2019-05-03.

kamEdit

 • kam = ?
  • Ixu estay in xaher.
  • Kam ixu estay in xaher?

temEdit

 • Ixu fikir tem Muncen.
 • Ixu eskri tem Muncen.
 • Ixu eskri: “Mi oko tren!” Te eskri tem tren.

·yumEdit

 • un = 1
  • un·yum
 • dua = 2
  • dua·yum
 • tiga = 3
  • tiga·yum

LexilarEdit

 • bono
 • dayo
 • den·loka
 • dina·li kitabu
 • eskri
 • estay
 • fe nun·ya
 • fikir
 • hu
 • in
 • inteligen
 • is
 • ixu
 • ji
 • kam
 • ke·loka
 • ke·to
 • ki
 • loga
 • no ↔ si
 • oko
 • salom
 • si ↔ no
 • te
 • tem
 • tren
 • xaher

Am loga:Edit

 • h = kh
  • hu: khu
  • xaher: xakher
 • x = sh
  • ixu: ishu
  • xaher: shaher