Punjabi/Dictionary/ਵ

< Punjabi‎ | Dictionary

ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ