Pinyin/Spelling

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Spelling is the correct way of writing a word.

pinxiee shih shuxiee ciryuu d zhehngqueh fangshih.