Pinyin/Way

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

NounEdit

  1. a way is a method for doing something.