Pinyin/Putonghua

Search Pinyin Putonghua

Note:
Pinyin tone marking

The common language of Han nationality, using Beijing pronunciation as the standard pronunciation, using the northern speech as the basic dialect, and using the model writing of the modern vernacular prose as the norm of grammar, is called Putonghua.

yii Beeijing-yin weir biaozhuun-yin, yii Beeifang-huah weir jichuu fangyarn, yii diaanfahn de xiahndaih Bairhuahwern zhuhzuoh weir yuufaa guifahn de Hahn mirnzur gohngtorngyuu, jiaohzuoh Puutonghuah.