Pinyin/Speech

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Speech is the language used when speaking.

koouyuu shih shuohuah d yuuyarn.