Pinyin/Communication

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Communication is the activity or process of expressing ideas and feelings or of giving people information.

goutong shih biaaodar yihjiahn her gaanshouh huoh fenxiaang xihnxi d huordohng huoh gouhcherng.