Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A feeling is something that you feel through the mind or through the senses.

gaanjuer shih tongguoh dahnaao huoh gaanguan gaandaoh d shihqirng.