Open main menu

Wikibooks β

Old English/The spoken language

< Old English

Spoken Old EnglishEdit

IntroductionEdit

Old English as a language was spoken from around 450 AD to around 1100 AD in England. Like all spoken languages, it had its dialects, and it evolved in both vocabulary and form. However, the majority of written Old English is in the West Saxon dialect, and that is the dialect exemplified here.

Standard PleasantriesEdit

Old English English
Wes þū hāl!/Sīe hal!/Hāl wes þū!/Bēo ġesund! Hello
Wesaþ hāle/hāla!/Bēoþ gesunde! Hello all
Wes þū hāl! Goodbye
Wesaþ ġē hāle! Goodbye all
Hū gǣþ hit mid þē? How goes it with you?
Hū færest þū? How are you?
Iċ eom ġesund. I am well
And þē?/And inc?/And ēow? And you? (1, 2, many)
Iċ þē þancas dō/Iċ þancie þē/Iċ seċġe þē þancas Thank you (singular)
Iċ ēow þancas dō/Iċ þancie ēow/Iċ seċġe ēow þancas Thank you (plural)

Getting AcquaintedEdit

Old English English
Hū hāttest (hǣtst) þū/Hwæt is þīn nama? What is your name?
Mīn nama is Iulius/Iċ hātte Iulius. My name is Julius. I am called Julius.
Hwanon cōme þū/cōmon git/gē? Where did you come from?
Hwǣr wunast þū? Where do you live?
Iċ wunie in anum hūse/ anre wununge. I live in a house.
Neart þū Paula? Aren't you Paula?
Nō Paula, ac Paulan dohtor, iċ eom Maria. Not Paula, but I am Paula's daughter, Maria.
And þū, hwā eart þū? And you, who are you?
Iċ eom Paulus. I am Paul.
Eart þu ǣwfæst oþþe hægsteald? Are you married or single?
Iċ eom ǣwfæst mann. Ic hæbbe ane wīf. I am (a) married (man). I have a wife.
Hwilc is se nama þæs wīfes? What is the name of the wife?
Se nama þæs wīfes is Sophia. The name of the wife is Sophia.

MiscellaneousEdit

Old English English
Hū eald eart þū? How old are you?
Hwǣr wunast þū?/Hwǣr wunastu? Where do you live?
Hū fela ġebrōðra and ġesweostra hæfst þū? How many brothers and sisters do you have?
Ġēa/Ġese. Yeah/Yes
Nō/Nā/Nese. No.
Ġewēne/wēn is (þæt...)/wēnunge. Maybe.
Hū gǣþ hit for þē todæġ? How do you do today?
Gōd, þancie. Fine, thank you.
Neart þū Paula? Aren't you Paula?
Nō Paula, ac Paulae dohtor, eom iċ Maria. Not Paula, but I am Paula's daughter, Maria.
And þū, hwā eart þū? And you, who are you?
Iċ eom Paulus. I am Paul.
Hwǣr is þæt sēochūs? Where is the hospital?
Hwǣr is þæt cachūs/gangærn? Where is the bathroom?
Ēadiġ ġebyrddæġ. Happy birthday.