Open main menu

Wikibooks β

Old English/Phrases

< Old English

Introduction: Introduction - Grammar - Orthography - I-mutation
Grammar: Nouns - Pronouns - Articles - Adjectives - Numbers - Verbs - Participles - Adverbs - Conjunctions - Prepositions - Interjections - Appositives - Word Formation -


BasicsEdit

The Old English greeting "Ƿes hāl"
Hello. 
Ƿes hāl (singular). (WESS haal)
How are you? 
Hū ȝǣþ? (HOO GATH?) used as a real question, not a form of greeting.": eart þū? (HOO E-art ThOO
well, thank you. 
ƿel, þancie þē
What is your name? 
Hū hātest þū? / Hƿæt is þīn nama? (HOO haat-est thoo? / HWAET iss theen nah-mah?)
My name is ______ . 
Ic hātte ______ . (itch HAHT-teh)
Nice to meet you. 
Ēadiȝ, þeċ tō mētenne. ("AY-diy THETCH TOE MAY-ten-neh")
Pleased to meet you. ("informal") 
Mē līcode þeċ tō ȝrētenne. (MAY LEE-koh-deh THETCH TOE GRAY-ten-neh)
Please. 
Āblissian. (Aa-bliS-SEE-an)
Thank you. 
Iċ þē þancie.
Thanks. 
Þancas. (THAN-kahs)
You're welcome. 
Georne! (YER-ne!)
Yes. 
Ġēse. (YEH-zeh)
Yeah. 
Ġeā. (Yea"")
No. 
Nese. (NEH-zeh)
Excuse me. (getting attention
Hīerstu. (HIEHR-stoo)
Excuse me. (begging pardon
Lāda meċ. (LAH-dah METCH)
I'm sorry. 
Iċ besorȝie (hit). (itch be-SOR-khi-eh (hit))
Goodbye 
Bēo ȝesund. (singular) Bēoþ gē ȝesunde (male)/gesunda (female)/gesund (mixed). (BAY-oh ye-SOOND, BAY-ohth YAY ye-SOON-deh/ye-SOON-dah/ye-SOOND)
Goodbye (informal
Sīe þū hāl. (SEE-eh thoo haal); Sīen gē hāle (male)/hāla (female)/hāl (mixed). (SEE-eh thoo HAA-leh/HAA-lah/HAAL)
I can't speak English (well). 
Iċ ne mæȝ [ ƿel ] Englisce sprecan. (itch ne Maa-ee [well] ENG-li-sheh spre-kann)
Do you speak English? 
Spricst þū / Sprecaþ ȝē Englisce? (sprikhst thoo / sprekath yay ENG-li-sheh?)
Is there someone here who speaks English? 
Is hēr ǣnig þe Englisce spricþ? (ISS HAIR AY-nee, theh ENG-li-sheh sprikth?)
Help! 
Help! (HELP!)
Good morning. 
Gōdne morȝen. (GOAD-neh MOR-khen)
Good afternoon. 
Gōde ofernōn. (GOA-DE O-VER-Na-O-n)
Good evening. 
Gōdne ǣfen. (GOAD-neh AY-ven)
Good night. 
Ēadiȝne ǣfen ȝiet. (AY-diy-neh AY-ven yet)
Good night (to sleep
Gōde niht. (GO-deh nisht)
I don't understand. 
Iċ þæt ne underȝiete. (itch thaat neh OONDER-YEH-teh)
Where is the toilet, please? 
Hƿǣr is se feltūn, bidde? (HWAIR iss seh fell-toon, BID-deh?)

Contents

Common PhrasesEdit

 • ȝedǣlan acc ƿiþ w.d. - to separate from; ~ ƿiþ w.a. - to avoid, separate from
  • hē sceole ƿiþ þǣm līchaman hine ȝedǣlan he must separate himself from the body
  • Ne mæȝ mīn līchama ƿiþ dēaþ ȝedǣlan my body cannot separate itself (avoid) death
 • gefrēogan acc. ƿiþ w.a. - to free s.o. from s.t.

Comparison PhrasesEdit

 • bemetan tō - to compare s.t. to s.t.
 • ȝesettan ƿiþ w.d. - to compare s.t. with s.t.
 • ȝetellan ƿiþ w.d. - to compare one amount with another
 • metan - to compare; ~ ƿiþ to compare with; ~ tō/be w.d. - to compare to

Legal PhrasesEdit

 • ȝelādian w.a. - to clear, vindicate, excuse
 • ȝelādian ƿiþ w.a. - to vindicate towards s.o.

Movement PhrasesEdit

 • ȝetengan ƿiþ w.g. - to hasten towards s.o./s.t.
 • Iċ þearf ȝān... - I need to go...
 • Iċ sceal ȝān... - I shall go...

Other PhrasesEdit

 • ȝeƿeorðan w.d. wiþ w.d. to agree on
  • þā ȝeƿearþ þǣm hlāforde and þǣm hȳrigmannum ƿiþ ānum penninȝe then the lord and the laborers agreed on a penny

Religious PhrasesEdit

 • ȝefremman synne ƿiþ w.a. - to commit a sin against s.o.

War PhrasesEdit

 • friðian ƿiþ w.acc. - to make peace with s.o.
 • ȝecampian ƿiþ w.acc. - to fight with s.o.
 • ȝefeohtan ƿiþ w.acc. - to fight with s.o.
 • ȝenǣstan ƿiþ w.dat. - to contend against s.o.
 • ȝenerian w.a. ƿiþ w.dat. - to protect s.o. against s.t.