Flora of New York/sn

    
Documentation

UsageEdit

{|
|width="200"|
{{../sn||Ledum buxifolium}}
{{../sn||Ledum buxifolium|Bergius}}
{{../sn|1777|Ledum buxifolium|Bergius}}
{{../sn|1888|G. nivalis|ssp=imperati|Baker}}
{{../sn|1888|G. nivalis|ssp1=imperati|Baker}}
{{../sn|1950|A. psilostachya|var=coronopifolia|var-au=Farw. ex Fernald}}
{{../sn|1950|Ambrosia psilostachya|var1=coronopifolia|var-au=Farw. ex Fernald}}
{{../sn|auct|Salicornia mucronata|non=Lag.}}
{{../sn|2014|Sporobolus pumilus|au1=P.M.Peterson & Saarela}}
{{../sn|non|Sporobolus patens|Swallen}}
|}

yields:

    Ledum buxifolium
    Ledum buxifolium Bergius
1777. Ledum buxifolium Bergius
1888. G. nivalis ssp. imperati Baker
1888. G. nivalis
ssp. imperati Baker
1950. A. psilostachya var. coronopifolia
1950. Ambrosia psilostachya
var. coronopifolia
 auct. Salicornia mucronatanon Lag.
2014. Sporobolus pumilus
P.M.Peterson & Saarela
 non Sporobolus patens Swallen