Chinese (Mandarin)/Pinyin Pronunciation/Exercises

Lessons: Pron. - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Search inside this book using Google
Subpages: Examples - Exercises - Stroke Order

Exercises edit

Some exercises to help you with this process:

Syllable Initial Rhyme Tone
     
     
xiǎo      
lái      
yào      
wān      
de      
é      
ān      
     
zhì      
yuán      
     
zhāng      
shǎng      
     
     
     
     

Here are the answers:

Syllable Initial Rhyme Tone
b o ˉ
n i ˊ
xiǎo x iao ˇ
lái l ai ˊ
yào   iao ˋ
wān   uan ˉ
de d e  
é   e ˊ
ān   an ˉ
s   ˉ
zhì zh   ˋ
yuán   üan ˊ
  i ˋ
zhāng zh ang ˉ
shǎng sh ang ˇ
n ü ˇ
l ü ˋ
f u ˊ
q ü ˇ

Lessons: Pron. - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Search inside this book using Google
Subpages: Examples - Exercises - Stroke Order