Chinese (Mandarin)/Nations of the World

Lessons: Pron. - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Search inside this book using Google
Subpages: Examples - Exercises - Stroke Order

Here's a list of some nations and regions, with their names in Chinese. Note that the country's name can also be used as an adjective. For example, 日本货 (rìběn huò) means "Japanese goods," and is derived from 日本 (rìběn; Japan) and 货 (huò; goods). As an aside, China imports a good number of products from Japan. Between 2001 and 2007, it was the greatest exporter to China, beating the European Union, South Korea, and Taiwan.[1] You could also say 日本椅子 (rìběn yǐzi; Japanese chair), 日本食品 (rìběn shípǐn; Japanese food products), and 日本动画片 (rìběn dònghuà piàn; Japanese cartoons). Terms like these can be shortened, for example, 日货 means the same thing. You can see 日 is an adjective which means "pertaining to Japan," i.e., "Japanese." Another way to describe its function is that it acts like a "root," much like in English. Headlines are often abbreviated this way. For example, 中俄合作 (zhōng é hézuò) can mean "China and Russia cooperate" or "Sino-Russian cooperation." In common conversation, however, excessive abbreviation is undesirable, because it often leads to ambiguity.

References
  1. Starmass International. "China Imports by Main Countries". Retrieved 22 June 2012.

Asia 亚洲 / 亞洲 Yàzhōu

edit
East Asia 东亚 / 東亞 Dōngyà
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
China 中国 中國 Zhōngguó
Hong Kong 香港 Xiānggăng
Japan 日本 Rìbĕn
Macao 澳门 澳門 Àomén
North Korea 朝鲜/北朝鲜/北韩 朝鮮/北朝鮮/北韓 Cháoxǐan/Běicháoxǐan/BěiHán
South Korea 韩国/南韓 韓國/南韓 Hánguó/Nánhán
Taiwan 台湾 臺灣/台灣 Táiwan
Southeast Asia 东南亚 / 東南亞 Dōngnányà
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Brunei 文莱 汶萊 Wénlái
Cambodia 柬埔寨 柬埔寨 Jiănpŭzhài
East Timor 东帝汶 東帝汶 Dōngdìwèn
Indonesia 印度尼西亚(印尼) 印度尼西亞(印尼) Yìndùníxīyă(Yìnní)
Laos 老挝(寮国) 老撾(寮國) Lǎowō (Liáoguó)
Malaysia 马来西亚(大马) 馬來西亞(大馬) Măláixīyă(Dàmǎ)
Myanmar 缅甸 緬甸 Miăndiàn
Philippines 菲律宾 菲律賓 Fēilǜbīn
Singapore 新加坡 Xīnjiāpō
Thailand 泰国 泰國 Tàiguó
Vietnam 越南 Yuènán
South Asia 南亚 / 南亞 Nányà
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Bangladesh 孟加拉国 孟加拉國 Mèngjiālāguó
Bhutan 不丹 Bùdān
India 印度 Yìndù
Maldives 马尔代夫 馬爾地夫 Mă'ěrdàifū(Simplified)

Mă'ěrdìfū(Traditional)

Nepal 尼泊尔 尼泊爾 Níbó'ěr
Pakistan 巴基斯坦 Bājīsītăn
Sri Lanka 斯里兰卡 斯里蘭卡 Sīlĭlánkă
Central Asia 中亚 / 中亞 Zhōngyà
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Afghanistan 阿富汗 Āfùhàn
Kazakhstan 哈萨克斯坦 哈薩克(哈薩克斯坦) Hāsàkèsītǎn
Kyrgyzstan 吉尔吉斯坦 吉爾吉斯(吉爾吉斯坦) Jíěrjísīsītǎn
Mongolia 蒙古 Ménggŭ
Tajikistan 塔吉克斯坦 塔吉克 Tăjíkèsītǎn
Turkmenistan 土库曼斯坦 土庫曼(土庫曼斯坦) Tŭkùmànsītǎn
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 烏茲別克(烏茲別克斯坦) Wūzībiékèsītǎn
Southwest Asia (Middle East) 西南亚(中东)/ 西南亞(中東)Xīnányà (Zhōngdōng)
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Armenia 亚美尼亚 亞美尼亞 Yàmĕiníyà
Azerbaijan 阿塞拜疆 亞塞拜然 Āsàibàijiāng(Simplified)

Yàsàibàirán(Traditional)

Bahrain 巴林 Bālín
Cyprus 塞浦路斯 塞浦勒斯 Sàipǔlùsī
Georgia 格鲁吉亚 喬治亞 Gélǔjíyà(Simplified)

Qiáozhìyà(Traditional)

Iran 伊朗 Yīlăng
Iraq 伊拉克 Yīlākè
Israel 以色列 Yǐsèliè
Jordan 约旦 約旦 Yuēdàn
Kuwait 科威特 Kēwēitè
Lebanon 黎巴嫩 Líbānèn
Oman 阿曼 Āmàn
Qatar 卡塔尔 卡達 Kǎtǎ'ĕr(Simplified)

Kǎdá(Traditional)

Saudi Arabia 沙特阿拉伯 沙烏地阿拉伯 Shātè'ālābó(Simplified)

Shāwūdìālābó(Traditional)

Syria 叙利亚 敘利亞 Xùlìyà
Turkey 土耳其 Tǔ'ĕrqí
United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯聯合大公國 Ālābó Liánhé Qiúzhǎngguó(Simplified)

Ālābó liánhé dàgōngguó(Traditional)

Yemen 也门 葉門 Yĕmén(Simplified)

Yèmén(Traditional)

Oceania 大洋洲 Dàyángzhōu

edit
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Australia 澳大利亚(澳洲) 澳大利亞(澳洲) Àodàlìyà (Aòzhōu)
Kiribati 基里巴斯 吉里巴斯 Jīlǐbāsī
Fiji 斐济 斐濟 Fěijì
Marshall Islands 马绍尔群岛 馬紹爾群島 Mǎshào'ěr Qúndǎo
Micronesia 密克罗尼西亚 密克羅尼西亞 Mìkèluóníxīyà
Nauru 瑙鲁 諾魯 Nǎolǔ
New Zealand 纽西兰(新西兰) 紐西蘭 Niŭxīlán (Xīnxīlán)
Palau 帕劳 帛琉 Bóliú(Traditional)


Pàláo(Simplified)

Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 巴布亞新幾內亞 Bābùyà Xīnjǐnèiyà
Samoa 萨摩亚 薩摩亞 Sàmóyà
Solomon Islands 所罗门群岛 所羅門群島 Suǒluómén Qúndǎo
Tonga 汤加 東加(湯加) Tāngjiā
Tuvalu 图瓦卢 吐瓦魯 Tùwǎlú (Túwǎlǔ)
Vanuatu 瓦努阿图 萬那杜 Wǎnǔ'ātú(Simplified)

Wànnàdù(Traditional)

)

America 美洲 Měizhōu

edit
North America 北美洲 Běi Měizhōu
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Canada 加拿大 Jiānádà
Cuba 古巴 Gŭbā
Mexico 墨西哥 Mòxīgē
United States 美国 美國 Měiguó
Central America 中美洲 Zhōngměizhōu
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Belize 伯利兹 貝里斯 Bólìzī/Bèilǐsī
Costa Rica 哥斯达黎加 哥斯大黎加 Gēsīdálíjīa
El Salvador 萨尔瓦多 薩爾瓦多 Sà'ěrwǎduō
Guatemala 危地马拉 瓜地馬拉 Wēidìmālā/Guādìmǎlā
Honduras 洪都拉斯 宏都拉斯 Hóngdūlāsī
Nicaragua 尼加拉瓜 Níjiālāguā
Panama 巴拿马 巴拿馬 Bānámǎ
Caribbean Islands 加勒比 Jiālèbǐ Qǔndǎo
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Antigua and Barbuda 安提瓜和巴不达 安提瓜和巴布達 Āntíguā hé Bābùdá
Bahamas 巴哈马 巴哈馬 Bāhāmǎ
Barbados 巴巴多斯 Bābāduōsī
Dominica 多米尼加 多明尼加 Duōmǐníjiā
Dominican Republic 多米尼加共和国 多明尼加共和國 Duōmǐníjiā Gònghéguó
Grenada 格林纳达 格瑞那達 Gélínnàdá/Géruìnàdá
Haiti 海地 Hǎidì
Jamaica 牙买加 牙買加 Yámǎijiā
Puerto Rico 波多黎各 Bōduōlígè
St. Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 聖基茨和尼維斯 Shèngjīcí hé Níwéisī
St. Lucia 圣卢西亚 聖露西亞 Shèng Lúxīyà /Shèng Lùxīyà
St. Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 聖文森和格林納丁斯 Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī
Trinidad and Tobago 特里尼达和多巴哥 千里達 Tèlǐnídá hé Duōbāgē/Qiānlǐdá
South America 南美洲 Nán Měizhōu
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Argentina 阿根廷 Āgēntíng
Bolivia 玻利维亚 玻利維亞 Bōlìwéiyà
Brazil 巴西 Bāxī
Chile 智利 Zhìlì
Colombia 哥伦比亚 哥倫比亞 GēLúnBǐYà
Ecuador 厄瓜多尔 厄瓜多爾 Èguāduō'ěr
Falkland Islands (UK) 马尔维纳斯群岛 福克蘭群島 Mǎ'ěrwéinàsī Qúndǎo/Fúkèlán Qúndǎo
French Guiana (France) 法属圭亚那 法屬蓋亞那 Fáshǔ Guīyànà/Fàshǔ Guīyǎnà
Guyana 圭亚那 蓋亞那(圭亞那) Guīyànà/Guīyǎnà
Paraguay 巴拉圭 Bālāguī
Peru 秘鲁 秘魯 BìLŭ (not MìLŭ)
Suriname 苏里南 蘇里南 Sŭlĭnán
Uruguay 乌拉圭 烏拉圭 Wūlāguī
Venezuela 委内瑞拉 Wěinèiruìlā

Europe 欧洲 / 歐洲 Ōuzhōu

edit
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Albania 阿尔巴尼亚 阿爾巴尼亞 Ā'ěrbāníyà (mainland)
Ā'ěrbāníya (Taiwan)
Andorra 安道尔 安道爾 Āndào'ěr
Austria 奥地利 奧地利 Àodìlì
Armenia 亚美尼亚 亞美尼亞 Yàměiníyà(mainland)̀
Yǎměiníyǎ (Taiwan)
Azerbaijan 阿塞拜疆 阿塞拜疆 Āsàibàijiāng
Belarus 白俄罗斯 白俄羅斯 Bái'éluósī
Belgium 比利时 比利時 Bǐlìshí
Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 波士尼亞赫塞哥維納 Bōsīníyǎ hé hēisāigēwéinà(mainland)
Bōshìníyǎhèsāigēwéinà (Taiwan)
Bulgaria 保加利亚 保加利亞 Bǎojiālìyà (mainland)
Bǎojiālìyǎ (Taiwan)
Croatia 克罗地亚 克羅埃西亞 Kèluódìyà (mainland)
Kèluódìyǎ (Taiwan)
Czech Republic 捷克 Jiékè
Denmark 丹麦 丹麥 Dānmài
Estonia 爱沙尼亚 愛沙尼亞 Àishāníyà (mainland)
Àishāníyǎ (Taiwan)
France 法国 法國 Fǎguó (mainland)
Fàguó (Taiwan)
Finland 芬兰 芬蘭 Fēnlán
Georgia 格鲁吉亚 佐治亞 Gélǔjíyà (mainland)
Zuǒzhìyǎ (Taiwan)
Germany 德国 德國 Déguó
Greece 希腊 希臘 Xīlà
Hungary 匈牙利 匈牙利 Xiōngyálì
Iceland 冰岛 冰島 Bīngdǎo
Ireland 爱尔兰 愛爾蘭 Ài'ěrlán
Italy 意大利 Yìdàlì
Latvia 拉脱维亚 拉脫維亞 Lātuōwéiyà (mainland)
Lātuōwéiyǎ (Taiwan)
Liechtenstein 列支敦士登 Lièzhīdūnshìdēng
Lithuania 立陶宛 Lìtáowăn
Luxembourg 卢森堡 盧森堡 Lúsēnbǎo
Macedonia 马其顿 馬其頓 Mǎqídùn
Malta 马耳他 馬耳他 Mǎ'ěrtā
Moldova 摩尔多瓦 摩爾多瓦 Mó'ěrduōwā
Monaco 摩纳哥 摩納哥 Mónàgē
Netherlands 荷兰 荷蘭 Hélán
Norway 挪威 Nuówēi
Poland 波兰 波蘭 Bōlán
Portugal 葡萄牙 Pútáoyá
Romania 罗马尼亚 羅馬尼亞 Luómǎnǐyà
Russia 俄罗斯 俄羅斯 Éluósī
San Marino 圣马力诺 聖馬力諾 Shèng Mǎlìnuò
Serbia and Montenegro 塞尔维亚和黑山 塞爾維亞和蒙特內哥羅 Sài'érwéiyà hé HēIshān
Slovakia 斯洛伐克 Sīluòfákè
Slovenia 斯洛文尼亚 斯洛維尼亞 Sīluòwénníyà
Spain 西班牙 Xībānyá
Switzerland 瑞士 Ruìshì
Sweden 瑞典 Ruìdiǎn
Turkey 土耳其 Tǔ'ěrqí
Ukraine 乌克兰 烏克蘭 Wūkèlán
United Kingdom 英国 英國 Yīngguó

Africa 非洲 Fēizhōu

edit
English
英文
Simplified
简体字
Traditional
繁體字
Pinyin
拼音
Algeria 阿尔及利亚 阿爾及利亞 Ā'ěrjílìyà
Angola 安哥拉 安哥拉 Āngēlā
Benin 贝宁 貝寧 Bèiníng
Botswana 博斯瓦纳 波札那 Bósīwǎnà
Burkina Faso 布基纳法索 布吉納法索 Bùjīnàfǎsuǒ
Burundi 布隆迪 蒲隆地 Búlóngdí
Cameroon 喀麦隆 喀麥隆 Kāmàilóng
Cape Verde 佛得角 維德角 Fódéjiǎo/Wéidéjiǎo
Central African Republic 中非共和国 中非共和國 Zhōngfēi Gònghéguó
Chad 乍得 查德 Zhādé/Chádé
Comoros 科摩罗 Kēmóluó
Democratic Republic of the Congo 刚果民主共和国 剛果民主共和國 Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó
Republic of the Congo 刚果共和国 剛果共和國 Gāngguǒ Gònghéguó
Côte d'Ivoire 象牙海岸/科特迪瓦 象牙海岸 Xiàngyá Hǎi'àn/ Kētèdíwǎ
Djibouti 吉布提 吉布地 Jíbùtí
Egypt 埃及 埃及 Āijí
Equatorial Guinea 赤道几内亚 赤道幾內亞 Chìdào Jĭnèiyà
Eritrea 厄立特里亚 Èlìtèlǐyà
Ethiopia 埃塞俄比亚 衣索比亞 Āisài'ébǐyà
Gabon 加蓬 加彭 Jiāpéng
The Gambia 冈比亚 甘比亞 Gāngbǐyà/Gānbǐyà
Ghana 加纳 迦魶 Jiānà
Guinea 几内亚 幾內亞 Jǐnèiyà
Guinea-Bissau 几内亚比绍 幾內亞比索 Jǐnèiyà-bǐshào
Kenya 肯尼亚 肯亞 Kěnníyà/Kěnyǎ
Lesotho 莱索托 賴索托 Láisuǒtuō
Liberia 利比里亚 賴比瑞亞 Lìbǐlǐyà
Libya 利比亚 利比亞 Lìbǐyà
Madagascar 马达加斯加 馬達加斯加 Mǎdájiāsījiā
Malawi 马拉维 馬拉威 Mǎlāwéi
Mali 马里 馬利 Mǎlǐ
Mauritania 毛里塔尼亚 茅利塔尼亞 Máolǐtǎníyà
Mauritius 毛里求斯 Máolǐqiúsī
Morocco 摩洛哥 摩洛哥 Móluògē
Mozambique 莫桑比克 莫三比克 Mòsāngbǐkè
Namibia 纳米比亚 納米比亞 Nàmǐbǐyà
Niger 尼日尔 Nírì'ěr
Nigeria 尼日利亚 奈及利亞 Nírìlìyà
Rwanda 卢旺达 盧安達 Lúwàngdá
São Tomé and Príncipe 圣多美与普林西比 聖多美及普林西比 Shèng Duōměi yǔ Pǔlínxībǐ
Senegal 塞内加尔 塞內加爾 Sàinèijiā'ěr
Seychelles 塞舌尔 塞席爾 Sàishé'ér
Sierra Leone 塞拉利昂 獅子山 Sàilālì'áng
Somalia 索马里 索馬利亞 Suǒmǎlǐ
South Africa 南非 南非 Nánfēi
Sudan 苏丹 蘇丹 Sūdān
Swaziland 斯威士兰 史瓦濟蘭 Sīwēishìlán
Tanzania 坦桑尼亚 坦尚尼亞 Tǎnsāngníyà
Togo 多哥 多哥 Duōgē
Tunisia 突尼斯 突尼西亞 Tūníxīyà
Uganda 乌干达 烏干達 Wūgāndá
Zambia 赞比亚 尚比亞 Zànbǐyà
Zimbabwe 津巴布韦 辛巴威 Jīnbābùwéi

Lessons: Pron. - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Search inside this book using Google
Subpages: Examples - Exercises - Stroke Order