Chinese (Classical Mandarin)/Glossary

·一(壹弌) ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jit【Baxter-Sagart disambig.】one
·丁 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:treang【Baxter-Sagart disambig.】sound of beating
·丁 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【Baxter-Sagart disambig.】4th heavenly stem
·七(柒) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】seven
·丈 driáng' IPA:/dʒiɑŋ'˨˦/ MC:drjangX【Baxter-Sagart disambig.】ten feet
·三(叁) sām IPA:/sam/ MC:sam【Baxter-Sagart disambig.】three
·三(叁) sám IPA:/sam˨˦/ MC:samH【Baxter-Sagart disambig.】three times
·上(丄) shhiáng' IPA:/ʃʱiɑŋ'˨˦/ MC:dzyangX【Baxter-Sagart disambig.】ascend
·上(丄) shhiáng IPA:/ʃʱiɑŋ˨˦/ MC:dzyangH【Baxter-Sagart disambig.】top, above (n.)
·下(丅) hhiá' IPA:/ɦia'˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】down
·下(丅) hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】descend
·丌(亓其) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle
·与(與) IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; for; and
·丏 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:menX【CEDICT】hidden from view/barrier to ward off arrows
·丑 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:trhjuwX【Baxter-Sagart disambig.】2d earthly branch
·且 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsjo【Baxter-Sagart disambig.】[final particle]
·且 thsiè IPA:/tsʰiɛ˥˧/ MC:tshjaeX【Baxter-Sagart disambig.】moreover
·丕 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】grand
·世(卋丗) shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【CEDICT】life/age/generation/era/world/lifetime/epoch/descendant/noble
·丘(丠㐀坵) khiōw IPA:/kʰiw/ MC:khjuw【CEDICT】mound/hillock/grave/classifier for fields
·丙 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】3d heavenly stem
·丞 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzying【Baxter-Sagart disambig.】assist
·丣(酉) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【CEDICT】old variant of 酉[you3]
·並(竝併) bíng' IPA:/biŋ'˨˦/ MC:bengX【Baxter-Sagart disambig.】side by side, together
·个(個箇) IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】tally, piece, item
·丫 ’iā IPA:/ʔia/ MC:'ae【CEDICT】fork/branch/bifurcation/girl
·中 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:trjuwng【Baxter-Sagart disambig.】center
·中 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:trjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】hit the center
·丰 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】luxuriant/buxom/variant of 豐|丰[feng1]/variant of 風|风[feng1]/appearance/charm
·串 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】custom
·丳 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ MC:tsrheanX【CEDICT】skewer
·丸 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】pellet; ball
·丹 tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】cinnabar
·主 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyuX【Baxter-Sagart disambig.】master; host
·乂 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Baxter-Sagart disambig.】mow, cut (v.)
·乃(迺廼) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nojX【Baxter-Sagart disambig.】your
·久(乆) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】a long time
·之 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyi【Baxter-Sagart disambig.】go to
·乍 drá IPA:/ɖʐa˨˦/ MC:dzraeH【Baxter-Sagart disambig.】suddenly
·乎 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】(Q particle)
·乏 fvăᵖ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjop【Baxter-Sagart disambig.】lack (v.)
·乖 kwāi IPA:/kwai/ MC:kweaj【Baxter-Sagart disambig.】oppose; disorder
·乙 ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:'it【Baxter-Sagart disambig.】2nd heavenly stem
·乜 IPA:/jiɛ˥˧/ 【CEDICT】to squint/what? (Cantonese)/see also 乜嘢[mie1 ye3]
·九(玖) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】nine
·乞 khĭᵗ IPA:/kʰiʔ/ MC:khj+t【Baxter-Sagart disambig.】beg, ask
·也 IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】(final particle)
·乩 IPA:/kji/ 【CEDICT】to divine
·乳 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyuX【Baxter-Sagart disambig.】milk; nipple
·乾(亁) kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】dry
·乾(亁) khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【Baxter-Sagart disambig.】heaven; heavenly
·亂 lwón IPA:/lwɔn˨˦/ MC:lwanH【Baxter-Sagart disambig.】disorder, rebellion
·了(瞭) lièw IPA:/liɛw˥˧/ MC:lewX【CEDICT】(completed action marker)/(modal particle indicating change of state, situation now)/(modal particle intensifying preceding clause)
·予 IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】I, we
·予 IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; together with
·事(亊) shhé IPA:/ʂʱɨ˨˦/ 【CEDICT】matter/thing/item/work/affair/CL:件[jian4],樁|桩[zhuang1],回[hui2]
·二(貳弍貮) ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【Baxter-Sagart disambig.】two
·亍(街) čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjowk【CEDICT】step with the right foot/see 彳亍[chi4 chu4]
·于(扵於) IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】go; at
·云 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】say
·互 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】intertwining
·亓(丌其) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle
·五(㐅) (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】five
·[井/] tzìng IPA:/tsiŋ˥˧/ MC:tsjengX【Baxter-Sagart disambig.】well (n.)
·亘(亙) syuēn IPA:/syuɛn/ 【Unihan】extend across, through; from
·亙(亘) kéng IPA:/kəŋ˨˦/ MC:kongH【CEDICT】extending all the way across/running all the way through
·亞(亜) ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:'aeH【Baxter-Sagart disambig.】secondary
·亟 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khiH【Baxter-Sagart disambig.】often
·亟 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Baxter-Sagart disambig.】urgently
·亡(兦亾) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】flee; disappear; die
·亢 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】lift high
·交 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】cross (v.)
·亥 hhái' IPA:/ɦai'˨˦/ MC:hojX【Baxter-Sagart disambig.】12th earthly branch
·亦 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit
·亨 hēng IPA:/həŋ/ MC:xaeng【Baxter-Sagart disambig.】penetrate
·亨 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial offering
·京(亰) kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Baxter-Sagart disambig.】hill; capital city
·亭 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】manage
·亮 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】brightness
·亳 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Unihan】name of district in Anhui; capital of Yin
·亶 tàn IPA:/tan˥˧/ MC:tanX【Baxter-Sagart disambig.】sincere, truly
·亹 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】river-gorge
·亹 IPA:/vi˥˧/ MC:mj+jX【Baxter-Sagart disambig.】diligent
·人(亻) zhȋn IPA:/ʒin˩/ MC:nyin【Baxter-Sagart disambig.】(other) person
·亾(亡) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】flee; disappear; die
·什 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】troop of ten men
·仁(忈) zhȋn IPA:/ʒin˩/ MC:nyin【Baxter-Sagart disambig.】kind
·仂 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】surplus/tithe
·仄 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique
·仆 IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【Baxter-Sagart disambig.】fall prostrate
·仆 fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】fall prostrate
·仇(讐讎) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】mate (*n.)
·仉 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:tsyangX【Unihan】surname of the mother of Mencius
·今 kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】now
·介 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】armour; scale of animals
·仍 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ MC:nying【Baxter-Sagart disambig.】repeat
·他(她牠) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】another
·付 IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】give
·仙(僊) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】immortal (n.)
·仚 hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 仙[xian1]
·仝(同) thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】(used in given names)/variant of 同[tong2]
·仞(仭) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】(measure)
·仟(阡千) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【CEDICT】thousand (banker's anti-fraud numeral)
·仡 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【Baxter-Sagart disambig.】great, powerful
·代 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】replace
·以(㠯) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】take, use
·仰 ngiàng IPA:/ŋiɑŋ˥˧/ MC:ngjangX【Baxter-Sagart disambig.】lift the face, look up
·仲 dryúng IPA:/dʒyuŋ˨˦/ MC:drjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】middle (of brothers)
·仳 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【CEDICT】to part
·仵 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【CEDICT】equal/well-matched/to violate
·件 gién' IPA:/giɛn'˨˦/ MC:gjenX【Baxter-Sagart disambig.】item
·价 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】price, value
·任 zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【Baxter-Sagart disambig.】burden; charge (n.)
·份 pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc/variant of 分[fen4]
·仿(倣髣彷) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate
·企 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khjieX【Baxter-Sagart disambig.】stand on tiptoe
·企 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjieH【Baxter-Sagart disambig.】stand on tiptoe
·伈 sìm IPA:/sim˥˧/ MC:simX【CEDICT】nervous/fearful
·伊 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'jij【Baxter-Sagart disambig.】this
·伋 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】unreal
·伍 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】group of five
·伎 gí' IPA:/gi'˨˦/ MC:gjeX【Baxter-Sagart disambig.】skill
·伏 fvów IPA:/fʱəw˨˦/ MC:bjuwH【Baxter-Sagart disambig.】hatch (v.)
·伏 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】lie prostrate
·伐 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【Baxter-Sagart disambig.】cut; strike; attack
·休 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【Baxter-Sagart disambig.】rest (v.)
·伯 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】father’s elder brother
·估 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】estimate
·伱(你) IPA:/ni˥˧/ MC:nriX【CEDICT】archaic variant of 你[ni3]/you
·伴 bwón' IPA:/bwɔn'˨˦/ MC:banX【Baxter-Sagart disambig.】comrade
·伶 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】clever/(old) actor/actress
·伷(冑胄) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【Unihan】descendent
·伸 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】stretch, extend
·伻 pēng IPA:/pəŋ/ 【CEDICT】to cause
·似 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】resemble
·伽 khhiȃ IPA:/kʱia˩/ 【CEDICT】traditionally used as phonetic for ga/also pr. [ga1]/also pr. [qie2]
·佃 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】hunt
·但 dán' IPA:/dan'˨˦/ MC:danX【Baxter-Sagart disambig.】only
·佇(竚) dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】to stand for a long time/to wait/to look forward to/to accumulate
·佈(布) IPA:/pu˨˦/ MC:puH【CEDICT】variant of 布[bu4]/to announce/to spread
·佉 khyū IPA:/kʰy/ 【Unihan】surname; name of a divine being; transliteration of Sanskrit 'kh'
·佌 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【CEDICT】petty/wretched
·位 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hwijH【Baxter-Sagart disambig.】standing, position
·低(仾) IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】low/beneath/to lower (one's head)/to let droop/to hang down/to incline
·住 dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjuH【Baxter-Sagart disambig.】stop (v.)
·佐 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ MC:tsaH【Baxter-Sagart disambig.】aid, assist
·佑(祐) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】assist
·佔(占) čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ 【CEDICT】variant of 占[zhan4]
·何 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】what
·佗(它) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】other
·佘 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ 【Unihan】surname
·余(予) IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】1sg., prob. a polite form
·佛(仏) fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】great
·作 tzú IPA:/tsu˨˦/ MC:tsuH【Baxter-Sagart disambig.】do, work
·作 tzŏᵏ IPA:/tsɒʔ/ MC:tsak【Baxter-Sagart disambig.】do, work
·佞(侫) níng IPA:/niŋ˨˦/ MC:nengH【Baxter-Sagart disambig.】clever
·佟 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】a name
·佩 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】to wear at girdle, pendants
·佪 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】irresolute/to move back and forth
·佯 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】to feign/to pretend
·佰(百) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】hundred
·佳 kiāi IPA:/kiai/ MC:kea【Baxter-Sagart disambig.】good
·佶 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ 【CEDICT】difficult to pronounce
·佺 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】immortal
·佼 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【CEDICT】handsome
·佽 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【CEDICT】nimble/to help
·佾 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】row of dancers
·使 shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【Baxter-Sagart disambig.】send; cause
·侀 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】shape/statute
·侁(駪詵) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】large crowd
·侂(託) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】to commission/to entrust to/to depute/to request/to ask (sb to do sth)
·來(徠) lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【Baxter-Sagart disambig.】a kind of wheat
·侇 ȋ IPA:/ji˩/ 【CEDICT】(old) class/category/corpse
·侈 čhï̀ IPA:/tʃʰɨ˥˧/ MC:tsyheX【Baxter-Sagart disambig.】extravagant
·侉 khwā IPA:/kʰwa/ 【CEDICT】foreign accent
·例 IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】example/precedent/rule/case/instance
·侍 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyiH【Baxter-Sagart disambig.】accompany, wait upon
·侎(敉) IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Unihan】to soothe, to pacify; to settle, to establish
·侏 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【Baxter-Sagart disambig.】侏儒 zhūrú 'dwarf'
·侐 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】still, quiet
·侑 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【CEDICT】(literary) to urge sb (to eat or drink)
·侔 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】similar/comparable/equal
·侖(崙) lȗn IPA:/lun˩/ 【CEDICT】to arrange
·供 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】furnish; serve, offer
·侜 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】to conceal/to cover
·依 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'j+j【Baxter-Sagart disambig.】lean upon
·侮(㑄) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】insult (v.)
·侯 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】feudal lord
·侵 thsīm IPA:/tsʰim/ MC:tshim【Baxter-Sagart disambig.】invade
·侶(侣) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】companion
·便 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】glib-tongued
·便 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjienH【Baxter-Sagart disambig.】comfortable; advantageous
·俁 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjuX【CEDICT】big
·係 IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.)
·促 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】urgent/hurried/to urge/to promote/to urge haste/close/intimate
·俄 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】suddenly/very soon
·俅 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】ornamental cap
·俉 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ 【CEDICT】see 逢俉[feng2 wu2], to come across sth scary/to have a fright
·俊(儁) tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】smart/eminent/handsome/talented
·俎(爼) čù IPA:/ʈʂu˥˧/ MC:tsrjoX【CEDICT】a stand for food at sacrifice
·俑 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】grave figures
·俓(徑) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【CEDICT】(literary) to pass through/straight/path
·俔 hhién' IPA:/ɦiɛn'˨˦/ MC:henX【Baxter-Sagart disambig.】to be like
·俗 szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】ways, customs; vulgar
·俘 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to take prisoner/prisoner of war
·俚 IPA:/li˥˧/ MC:liX【CEDICT】rustic/vulgar/unrefined/abbr. for 俚語|俚语[li3 yu3], slang
·俛 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】bend the head
·俜 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheng【CEDICT】to send/to let go
·保 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Baxter-Sagart disambig.】protect
·信(伩) sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】truthful
·修 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】adorn
·修 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】adorn
·俯(頫) IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】to look down/to stoop
·俱(倶) kyū IPA:/ky/ MC:kju【Baxter-Sagart disambig.】all, together
·俳 phhȃi IPA:/pʱai˩/ MC:beaj【CEDICT】not serious/variety show
·俴 dzién' IPA:/dziɛn'˨˦/ MC:dzjenX【Baxter-Sagart disambig.】shallow
·俵 piéw IPA:/piɛw˨˦/ MC:pjewH【CEDICT】to distribute
·俸 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ 【CEDICT】salary
·俾 IPA:/pi˥˧/ MC:pjieX【CEDICT】to cause/to enable/phonetic bi/Taiwan pr. [bi4]
·倅(伜) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】assistant
·倆 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ 【CEDICT】two (colloquial equivalent of 兩個|两个)/both/some
·倉 thsāng IPA:/tsʰɑŋ/ MC:tshang【Baxter-Sagart disambig.】tshang-kaeng 'oriole'
·個(个箇) IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】piece, item
·倌 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【CEDICT】keeper of domestic animals/herdsman/(old) hired hand in certain trade
·倏(倐) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【CEDICT】sudden/abrupt/Taiwan pr. [shu4]
·倒 tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】turn upside down (v.i.)
·倒 táw IPA:/taw˨˦/ MC:tawH【Baxter-Sagart disambig.】turn over, invert; pour
·倔 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Baxter-Sagart disambig.】strong, unyielding
·倖(幸) hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:heangX【CEDICT】trusted/intimate/(of the emperor) to visit/variant of 幸[xing4]
·倘(儻) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ 【CEDICT】see 倘佯[chang2 yang2]
·候 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ 【CEDICT】to wait/to inquire after/to watch/season/climate/(old) period of five days
·倚 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:'jeX【Baxter-Sagart disambig.】lean on
·倜 thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】energetic/exalted/magnanimous
·借(藉) tzié IPA:/tsiɛ˨˦/ MC:tsjaeH【Baxter-Sagart disambig.】loan, borrow
·借(藉) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】loan, borrow
·倡 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:tsyhangH【Baxter-Sagart disambig.】to lead (in singing)
·倣(仿) fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【CEDICT】variant of 仿[fang3]
·値(值直) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:driH【Baxter-Sagart disambig.】hold upright
·倦 gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ MC:gjwenH【CEDICT】tired
·倨 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】haughty/arrogant
·倪 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【Baxter-Sagart disambig.】young and weak
·倫 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】relationship; order; category
·倬 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】noticeable/large/clear/distinct/Taiwan pr. [zhuo2]
·倳 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【Unihan】to stick in, to stab; to erect
·偁(稱穪) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:tsyhing【CEDICT】variant of 稱|称[cheng1]
·偃(㫃) ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:'jonX【Baxter-Sagart disambig.】bend down
·假(仮) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【Baxter-Sagart disambig.】borrow; false
·偉 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】big/large/great
·偎 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'woj【CEDICT】to cuddle
·偏 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】oblique; subordinate
·偓 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'aewk【CEDICT】constrained
·偕 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】together
·做 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ 【CEDICT】to do/to make/to produce/to write/to compose/to act as/to engage in/to hold (a party)/to be/to become/to function (in some capacity)/to serve as/to be used for/to form (a bond or relationship)/to pretend/to feign/to act a part/to put on appearance
·停(仃) thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】to stop
·偝 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】turn the back on
·偟 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】agitated/alarmed
·偪(逼) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】to press, urge
·偫 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ 【CEDICT】to wait for/to lay in
·偭 mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:mjienH【CEDICT】to transgress
·偯 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:'j+jX【Baxter-Sagart disambig.】extended wailing
·偰 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【CEDICT】variant of 契[qi4]/contract
·側 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique; side
·偶 ngòw IPA:/ŋəw˥˧/ MC:nguwX【Baxter-Sagart disambig.】pair, double
·偸(偷) thōw IPA:/tʰəw/ MC:thuw【Baxter-Sagart disambig.】steal
·傁(叜叟) sòw IPA:/səw˥˧/ MC:suwX【Baxter-Sagart disambig.】old man
·傅 IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】teacher
·傌(罵) IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【CEDICT】variant of 罵|骂[ma4]
·傍 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】beside; assist
·傍 báng IPA:/bɑŋ˨˦/ MC:bangH【Baxter-Sagart disambig.】beside; assist
·傑(杰) giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【Baxter-Sagart disambig.】remarkable; hero
·傒 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【CEDICT】(old) native of Jiangxi 江西[Jiang1 xi1]/to wait/servant/path
·傔 khiém IPA:/kʰiɛm˨˦/ MC:khemH【CEDICT】servant
·傕 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】used in old names
·傖 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:dzraeng【CEDICT】low fellow/rustic/rude/rough
·傘(繖) sàn IPA:/san˥˧/ MC:sanX【Baxter-Sagart disambig.】umbrella, parasol
·備(偹俻) IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【Baxter-Sagart disambig.】complete (adj.)
·傚 hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ 【CEDICT】variant of 效[xiao4]/to imitate
·傜(徭) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】public or military service
·傞 IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】uneven/unsteady (in dancing)
·催 thsūi IPA:/tsʰui/ MC:tshwoj【Baxter-Sagart disambig.】urge, repress
·傭 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】hire
·傲 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】proud/arrogant/to despise/unyielding/to defy
·傳(伝) čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ MC:drjwen【Baxter-Sagart disambig.】transmit
·傳(伝) čyuén IPA:/tʃyuɛn˨˦/ MC:trjwenH【Baxter-Sagart disambig.】relay post
·傳(伝) dryuén IPA:/dʒyuɛn˨˦/ MC:drjwenH【Baxter-Sagart disambig.】what has been transmitted
·傴 ’yù IPA:/ʔy˥˧/ MC:'juX【Baxter-Sagart disambig.】humpback
·債 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreaH【Baxter-Sagart disambig.】debt
·傷 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】wound
·傻(儍) shà IPA:/ʂa˥˧/ 【CEDICT】foolish
·傾 khyuēng IPA:/kʰyuəŋ/ MC:khjwieng【Baxter-Sagart disambig.】incline (v.)
·僅 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】barely
·僇 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】to despise/to insult
·僉 thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【Baxter-Sagart disambig.】all; many
·僊(仙) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】immortal
·像 sziáng' IPA:/sʱiɑŋ'˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】image; resemble
·僑 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【CEDICT】emigrant/to reside abroad
·僔 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】to congregate/to crowd
·僕 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】servant
·僖 IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】cautious/merry/joyful
·僚 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Baxter-Sagart disambig.】office or position
·僦 tziów IPA:/tsiw˨˦/ MC:tsjuwH【CEDICT】hire/to rent
·僧 sēng IPA:/səŋ/ MC:song【CEDICT】monk/Sangha, the Buddhist monastic order
·僨 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【CEDICT】to instigate/to ruin/to destroy
·僩(僴) hhián' IPA:/ɦian'˨˦/ MC:haenX【CEDICT】courageous/valiant
·僭(僣) tziém IPA:/tsiɛm˨˦/ MC:tsemH【Baxter-Sagart disambig.】err
·僮 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】servant boy
·僰 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【Unihan】ancient aboriginal tribe
·僴(僩) hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 僩[xian4]
·僵 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】rigid/deadlock/stiff (corpse)
·僶 mìn IPA:/min˥˧/ MC:mjinX【Unihan】forcefully
·價(価) kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】price
·僾 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:'ojH【Baxter-Sagart disambig.】to pant, lose the breath
·儀 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngje【Baxter-Sagart disambig.】right, proper; ceremony
·儁(俊) tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】variant of 俊[jun4]
·儂 nȗng IPA:/nuŋ˩/ MC:nowng【CEDICT】you (Wu dialect)/I, me (classical)
·億 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ik【Baxter-Sagart disambig.】100000
·儅 táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【CEDICT】stop
·儇 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【Baxter-Sagart disambig.】nimble, smart
·儈 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】broker
·儉(倹) giém' IPA:/giɛm'˨˦/ MC:gjemX【Baxter-Sagart disambig.】restrict, frugal
·儋 tām IPA:/tam/ MC:tam【Baxter-Sagart disambig.】carry on the shoulder
·儌(僥) kiēw IPA:/kiɛw/ 【CEDICT】by mere luck
·儓(枱檯) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】servant
·儔 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【CEDICT】comrades/friends/companions
·儕 čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzreaj【Baxter-Sagart disambig.】category, equals
·儘(侭) dzín' IPA:/dzin'˨˦/ 【CEDICT】to the greatest extent/(when used before a noun of location) furthest or extreme/to be within the limits of/to give priority to
·儚 mȇng IPA:/məŋ˩/ 【Unihan】(J) equivalent to 果敢 U+679C U+6562, fleeting, momentary, ephemeral; vain, empty; fickle
·儛(㒇) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】dance (v.)
·儜 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nreang【CEDICT】weak/wearied/in distress
·儡 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】to injure/puppet
·儢 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【Baxter-Sagart disambig.】sluggish; unenergetic
·儤 páw IPA:/paw˨˦/ 【CEDICT】on night duty
·儥 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】sell
·儦 piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】walking to and fro
·優 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'juw【Baxter-Sagart disambig.】entertainer; liberal
·儭(襯) čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】to assist/to give alms
·儲 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【CEDICT】to store/to save/to have in reserve/heir/Taiwan pr. [chu2]
·儵 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【CEDICT】variant of 倏[shu1]
·儷 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】husband and wife
·儸 IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】smart/clever
·儺 IPA:/nɔ˩/ MC:na【Baxter-Sagart disambig.】expel demons
·儻(倘) thàng IPA:/tʰɑŋ˥˧/ MC:thangX【Baxter-Sagart disambig.】easy-going, careless
·儼 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:ngjaemX【Baxter-Sagart disambig.】dignified
·儾 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【Unihan】slow, dull; irresolute
·兀 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【Baxter-Sagart disambig.】amputate the feet
·允 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:ywinX【Baxter-Sagart disambig.】truly
·元 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】head; first
·兄 hyuēng IPA:/hyuəŋ/ MC:xjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】elder brother
·充 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhuwng【Baxter-Sagart disambig.】full, fill
·兆 driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ MC:drjewX【Baxter-Sagart disambig.】great number
·先 siēn IPA:/siɛn/ MC:sen【Baxter-Sagart disambig.】first
·先 sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Baxter-Sagart disambig.】go first
·光(灮) kwāng IPA:/kwɑŋ/ MC:kwang【Baxter-Sagart disambig.】light, brightness
·克 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【Baxter-Sagart disambig.】carry; able; dominate
·免 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】avoid
·兒(児) ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nye【Baxter-Sagart disambig.】child
·兔(兎) thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【Baxter-Sagart disambig.】rabbit, hare
·兕 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:zijX【Baxter-Sagart disambig.】rhinoceros (or water buffalo?)
·兗 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【Unihan】establish; one of nine empire divisions
·兜 tōw IPA:/təw/ MC:tuw【Baxter-Sagart disambig.】helmet, hood
·兟 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】to advance (Shuōwén)
·兢 kīng IPA:/kiŋ/ MC:king【Baxter-Sagart disambig.】cautious
·入 zhĭᵖ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyip【Baxter-Sagart disambig.】enter
·全(㒰) thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【Baxter-Sagart disambig.】complete (adj.)
·兩(両) liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【Baxter-Sagart disambig.】a pair
·兪(俞) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】yes, agree; satisfied, at ease
·八(捌) păᵗ IPA:/paʔ/ MC:peat【Baxter-Sagart disambig.】eight
·公 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】impartial, just; public
·六 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】six/6
·兮(𠔃) hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】(final particle)
·共 gyúng IPA:/gyuŋ˨˦/ MC:gjowngH【Baxter-Sagart disambig.】together, all
·兵 pīng IPA:/piŋ/ MC:pjaeng【Baxter-Sagart disambig.】weapon
·其(亓丌) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle
·具 gyú IPA:/gy˨˦/ MC:gjuH【Baxter-Sagart disambig.】arrange, provide
·典 tièn IPA:/tiɛn˥˧/ MC:tenX【Baxter-Sagart disambig.】statute, norm
·兼 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【Baxter-Sagart disambig.】combine; at the same time
·兾 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Unihan】same as 冀 U+5180 to hope for; to wish
·冀 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Baxter-Sagart disambig.】hope
·冉(冄) zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【CEDICT】edge of a tortoiseshell/see 冉冉[ran3 ran3]
·冋(坰冂) kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【CEDICT】archaic variant of 坰[jiong1]
·再 tzái IPA:/tsai˨˦/ MC:tsojH【Baxter-Sagart disambig.】twice; a second time
·冎 kwà IPA:/kwa˥˧/ MC:kwaeX【Baxter-Sagart disambig.】cut meat from the bone
·冑(伷) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【Baxter-Sagart disambig.】helmet
·冒(冐) máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】to look down on; covetous
·冓 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】中冓 inner chamber
·冕 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】ceremonial cap
·冘 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】to move on/to go out
·冞 IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】extensively
·冠 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】cap (n.)
·冠 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】cap (v.)
·冡 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】old variant of 蒙[meng2]
·冢(塚) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:trjowngX【Baxter-Sagart disambig.】tomb mound
·冤(寃) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwon【CEDICT】injustice/grievance/wrong
·冥 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】dark
·冨(富) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:pjuwH【Baxter-Sagart disambig.】rich; wealth
·冬 tūng IPA:/tuŋ/ MC:towng【Baxter-Sagart disambig.】winter
·冰(冫氷) pīng IPA:/piŋ/ MC:ping【Baxter-Sagart disambig.】ice
·冱(沍) hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【CEDICT】congealed/frozen
·冲 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【Unihan】soar; pour boiling water over
·况(況) hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【Unihan】condition, situation; furthermore
·冶 IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【CEDICT】to smelt/to cast/seductive in appearance
·冼 shìng IPA:/ʃiŋ˥˧/ 【Unihan】a surname
·冽(洌) liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】cold, raw
·凄(淒悽) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】intense cold/frigid/dismal/grim/bleak/sad/mournful/also written 淒|凄[qi1]
·凅(涸) IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【CEDICT】dried up/dry/exhausted/tired
·准 čyùn IPA:/tʃyun˥˧/ MC:tsywinX【CEDICT】to allow/to grant/in accordance with/in the light of
·凉(涼) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Unihan】cool, cold; disheartened
·凊 thsíng IPA:/tsʰiŋ˨˦/ MC:tshjengH【Baxter-Sagart disambig.】cold
·凋 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】wither (v.)
·凌 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】transgress; attack
·凍 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【Baxter-Sagart disambig.】freeze
·凓 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】cold/frigid
·凔 čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ 【CEDICT】cold
·凖(準) shyùi IPA:/ʃyui˥˧/ 【Unihan】rule, guideline, standard
·凜 lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【Baxter-Sagart disambig.】cold
·凝 ngȋng IPA:/ŋiŋ˩/ MC:nging【Baxter-Sagart disambig.】freeze, coagulate
·几 IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【Baxter-Sagart disambig.】stool
·凡(凣凢) fvȃm IPA:/fʱam˩/ MC:bjom【Baxter-Sagart disambig.】in every case
·凥 kyū IPA:/ky/ 【CEDICT】old variant of 居[ju1]
·凰 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】phoenix
·凱 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】pleasant
·凳(櫈) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】bench/stool
·凶(兇㐫) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】unlucky
·凸 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】to stick out/protruding/convex/male (connector etc)/Taiwan pr. [tu2]
·凹(𠕄) ’iāw IPA:/ʔiaw/ 【CEDICT】depressed/sunken/indented/concave/female (connector etc)
·出(岀) čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ MC:tsyhwijH【Baxter-Sagart disambig.】bring or take out
·出(岀) čhyŭᵗ IPA:/tʃʰyʔ/ MC:tsyhwit【Baxter-Sagart disambig.】go or come out
·函(圅凾) hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】envelop, contain
·刀(刂) tāw IPA:/taw/ MC:taw【Baxter-Sagart disambig.】knife
·刁 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】artful/wicked
·刃(刄) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】edge of a blade
·分 fūn IPA:/fun/ MC:pjun【Baxter-Sagart disambig.】divide
·分 fvún IPA:/fʱun˨˦/ MC:bjunH【Baxter-Sagart disambig.】alloted duty
·切 thsiĕᵗ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshet【Baxter-Sagart disambig.】cut; urgent
·刈(苅) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Baxter-Sagart disambig.】mow, cut
·刋(刊刊) khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【Unihan】publication, periodical; publish
·刌 thsùn IPA:/tsʰun˥˧/ MC:tshwonX【Baxter-Sagart disambig.】cut, chop
·刎 vùn IPA:/vun˥˧/ MC:mjunX【CEDICT】cut across (throat)
·刑 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】punish(ment)
·划 hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【Baxter-Sagart disambig.】row (v.)
·刓(园) (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【CEDICT】to trim
·列 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】tear apart; rank
·刜 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】chop (v.)
·初 čhū IPA:/ʈʂʰu/ MC:tsrhjo【Baxter-Sagart disambig.】beginning
·判 phwón IPA:/pʰwɔn˨˦/ MC:phanH【Baxter-Sagart disambig.】divide
·別(别) biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bjet【Baxter-Sagart disambig.】be separated (intr.)
·刦(劫刼刧) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob
·利(𥝢) IPA:/li˨˦/ MC:lijH【Baxter-Sagart disambig.】sharp; profit
·刪(删) shān IPA:/ʂan/ MC:sraen【CEDICT】to delete
·刮 kwăᵗ IPA:/kwaʔ/ MC:kwaet【Baxter-Sagart disambig.】scrape (v.)
·到 táw IPA:/taw˨˦/ MC:tawH【Baxter-Sagart disambig.】arrive
·刱(剏剙創) čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:tsrhjangH【Baxter-Sagart disambig.】begin
·刲 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【CEDICT】cut open and clean
·刳 khū IPA:/kʰu/ MC:khu【CEDICT】to cut open/rip up/scoop out
·刵 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】cutting off the ears as punishment
·制 čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Baxter-Sagart disambig.】cut out, prepare
·券(劵) khyuén IPA:/kʰyuɛn˨˦/ MC:khjwonH【CEDICT】bond (esp. document split in two, with each party holding one half)/contract/deed (i.e. title deeds)/ticket/voucher/certificate
·刹 čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrhaet【Unihan】temple, shrine, monastary
·刺(刾) thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshjeH【Baxter-Sagart disambig.】sharp point, thorn
·刺(刾) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshjek【Baxter-Sagart disambig.】pierce, stab
·刻 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【Baxter-Sagart disambig.】cut, engrave
·刼(劫刦劫) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob
·剃(鬀) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【CEDICT】to shave
·剄 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kengX【Baxter-Sagart disambig.】cut the throat
·則 tzĕᵏ IPA:/tsəʔ/ MC:tsok【Baxter-Sagart disambig.】then
·剉 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】to file
·削 siŏᵏ IPA:/siɒʔ/ MC:sjak【Baxter-Sagart disambig.】scrape, pare
·剋(尅) khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【CEDICT】variant of 克[ke4]/to subdue/to overthrow/to restrain
·剌 lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【Baxter-Sagart disambig.】wicked; spicy
·前 thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ MC:dzen【Baxter-Sagart disambig.】before
·剒 thsŏᵏ IPA:/tsʰɒʔ/ MC:tshak【CEDICT】to cut/to carve
·剔 thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.)
·剕 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】amputation of limbs as corporal punishment/variant of 腓, calf
·剖 phòw IPA:/pʰəw˥˧/ MC:phuwX【Baxter-Sagart disambig.】cleave, cut
·剚 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】erect/stab
·剛 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】strong; hard
·剜 ’wōn IPA:/ʔwɔn/ MC:'wan【CEDICT】to scoop out/to gouge out
·剡 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:yemX【Baxter-Sagart disambig.】sharp; pierce
·剨 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【Unihan】sound of something being smashed
·剪(翦) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【CEDICT】scissors/shears/clippers/CL:把[ba3]/to cut with scissors/to trim/to wipe out or exterminate
·副 fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】secondary
·剰(剩) shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【CEDICT】Japanese variant of 剩[sheng4]
·割 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.); harm (v.)
·創(剙刱刅戧) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhjang【Baxter-Sagart disambig.】wound (v.)
·創(剙刱刅戧) čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:tsrhjangH【Baxter-Sagart disambig.】begin
·剺 IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】mark
·剿(勦𠞰) tzièw IPA:/tsiɛw˥˧/ MC:tsjewX【CEDICT】to plagiarize
·劃 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.)
·劄(剳) čăᵖ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:treap【CEDICT】to prick with a needle
·劇 gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gjaek【CEDICT】theatrical work (play, opera, TV series etc)/dramatic (change, increase etc)/acute/severe
·劈(擗) phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】to hack/to chop/to split open/(of lightning) to strike
·劉(刘) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】kill; surname
·劊 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】to amputate/to cut off/also pr. [kuai4]
·劌 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjwejH【Baxter-Sagart disambig.】to wound, damage
·劒(劍) kiém IPA:/kiɛm˨˦/ 【CEDICT】variant of 劍|剑[jian4]
·劓(㓷) (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngijH【Baxter-Sagart disambig.】cut off the nose
·劓(㓷) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngijH【Baxter-Sagart disambig.】cut off the nose
·劖(𠠥) čhām IPA:/ʈʂʰam/ 【CEDICT】bore/cut/polish
·力 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lik【Baxter-Sagart disambig.】strength
·功 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】work, effort
·加 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】add
·劣 lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】inferior
·劤 gín IPA:/gin˨˦/ 【Unihan】strong
·助 drú IPA:/ɖʐu˨˦/ MC:dzrjoH【Baxter-Sagart disambig.】help (v.)
·努 IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【CEDICT】to exert/to strive
·劫(刼刧刦) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob
·劬 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】toil
·劵(券) gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ 【CEDICT】variant of 券[quan4]
·効(效俲) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【CEDICT】variant of 效[xiao4]
·劻 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】zealous
·劼 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ 【CEDICT】careful/diligent/firm
·劾 hhái IPA:/ɦai˨˦/ MC:hojH【Baxter-Sagart disambig.】investigate
·劾 hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hok【Baxter-Sagart disambig.】investigate, try (a criminal)
·勁 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjiengH【Baxter-Sagart disambig.】strong
·勃(艴) bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused
·勇 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】brave
·勉 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】make an effort
·勌 gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ 【CEDICT】old variant of 倦[juan4]
·勍 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】violent/strong
·勒 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【Baxter-Sagart disambig.】engrave
·勔 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【CEDICT】variant of 勉[mian3]
·動 dúng' IPA:/duŋ'˨˦/ MC:duwngX【Baxter-Sagart disambig.】move
·勗(朂勖) hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【CEDICT】exhort/stimulate
·勘 khám IPA:/kʰam˨˦/ MC:khomH【CEDICT】to investigate/to survey/to collate
·務 IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【Baxter-Sagart disambig.】exert oneself
·勝 shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】equal to, capable of
·勝 shíng IPA:/ʃiŋ˨˦/ MC:syingH【Baxter-Sagart disambig.】overcome; surpass
·勞(労) lȃw IPA:/law˩/ MC:law【Baxter-Sagart disambig.】toil
·勞(労) láw IPA:/law˨˦/ MC:lawH【Baxter-Sagart disambig.】to reward for toil
·募 IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】summon
·勢 shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【Baxter-Sagart disambig.】circumstances, setting
·勣 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsek【CEDICT】variant of 績|绩[ji4]/merit/accomplishment
·勤(懃) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】toil, diligent, devoted
·勰(恊協) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【CEDICT】harmonious
·勱 mái IPA:/mai˨˦/ MC:maejH【CEDICT】put forth effort
·勳(勛) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】variant of 勛|勋[xun1]
·勵(劢) IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】to encourage/to urge
·勷 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】haste
·勸(勧劝) khyuén IPA:/kʰyuɛn˨˦/ MC:khjwonH【Baxter-Sagart disambig.】encourage
·勺 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (v.)
·勺 shhiŏᵏ IPA:/ʃʱiɒʔ˩/ MC:dzyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (n.)
·勻(匀) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:ywin【CEDICT】even/well-distributed/uniform/to distribute evenly/to share
·勾(句) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】curved
·勿 vŭᵗ IPA:/vuʔ˩/ MC:mjut【Baxter-Sagart disambig.】don't
·匃(丐匄) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.)
·匃(丐匄) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.)
·匄(匃) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.)
·匄(匃) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.)
·包(勹) pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】wrap, bundle
·匊(掬) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】variant of 掬[ju1]
·匋(陶) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】kiln; pottery
·匍 phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】crawl
·匏(瓟) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【Baxter-Sagart disambig.】gourd
·匐 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】crawl (bu.bjuwk)
·匐 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【Baxter-Sagart disambig.】crawl
·匑 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【CEDICT】to bow/to salute
·匕 IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】ladle, spoon
·化 hwá IPA:/hwa˨˦/ MC:xwaeH【Baxter-Sagart disambig.】transform
·北 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:pok【Baxter-Sagart disambig.】north
·匙(鍉) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzye【CEDICT】spoon
·匜 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】ewer
·匠 dziáng IPA:/dziɑŋ˨˦/ MC:dzjangH【Baxter-Sagart disambig.】craftsman
·匡 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【Baxter-Sagart disambig.】square basket
·匣 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】box
·匪 IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo basket
·匭 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】small box
·匱 gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box (n.)
·匳(奩) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】variant of 奩|奁[lian2]
·匵(櫝) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】old variant of 櫝|椟[du2]
·匶 giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【CEDICT】old variant of 柩[jiu4]
·匹(疋) phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ MC:phjit【Baxter-Sagart disambig.】one of a pair
·医(醫) ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'ejH【Unihan】cure, heal; doctor, medical
·匾 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【CEDICT】horizontal rectangular inscribed tablet hung over a door or on a wall/shallow round woven bamboo basket
·匿 nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nrik【Baxter-Sagart disambig.】conceal
·區 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:'uw【Baxter-Sagart disambig.】(a measure)
·十 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】ten
·千(仟) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【Baxter-Sagart disambig.】thousand
·卅 săᵖ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】thirty
·升(昇陞) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】1/10th of a dǒu 斗
·午 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】7th earthly branch
·半 pwón IPA:/pwɔn˨˦/ MC:panH【Baxter-Sagart disambig.】half
·卑 IPA:/pi/ MC:pjie【Baxter-Sagart disambig.】low, humble
·卒(卆䘚) tzyŭᵗ IPA:/tsyʔ/ MC:tswit【Baxter-Sagart disambig.】finish, die
·卒(卆䘚) tzŭᵗ IPA:/tsuʔ/ MC:tswot【Baxter-Sagart disambig.】soldier
·卓 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】high; splendid
·協(恊勰旪) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【Baxter-Sagart disambig.】in harmony
·南 nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【Baxter-Sagart disambig.】south
·博(愽) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【Baxter-Sagart disambig.】broad
·卜 pŭᵏ IPA:/puʔ/ MC:puwk【Baxter-Sagart disambig.】divine (v.)
·卞 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】law
·占(佔) čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】prognosticate
·卦 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【Baxter-Sagart disambig.】prognosticate with Achillea
·卬(卭) ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【Baxter-Sagart disambig.】high; lift high
·卮(巵) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】goblet
·卯(夘戼) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】4th earthly branch
·印 ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:'jinH【Baxter-Sagart disambig.】seal
·危 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjwe【Baxter-Sagart disambig.】in danger
·却(卻) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khjak【Baxter-Sagart disambig.】decline, refuse
·卵 lwòn IPA:/lwɔn˥˧/ MC:lwanX【Baxter-Sagart disambig.】egg
·卵 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】egg
·卷(巻捲) khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】handsome
·卷(巻捲) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kjwenX【Baxter-Sagart disambig.】roll (v.)
·卸(缷) sié IPA:/siɛ˨˦/ MC:sjaeH【Baxter-Sagart disambig.】to unload
·卹(賉恤) syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【CEDICT】anxiety/sympathy/to sympathize/to give relief/to compensate
·卺(巹) kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Unihan】(nuptial) winecups
·卻(却) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khjak【Baxter-Sagart disambig.】decline, refuse
·卼 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ 【CEDICT】uncomfortable/unsteady
·卿 khīng IPA:/kʰiŋ/ MC:khjaeng【Baxter-Sagart disambig.】minister (v.)
·厀 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【CEDICT】old variant of 膝[xi1]
·厄(阨戹) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke
·厓(崖) (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit
·厔 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】river bent
·厖(龐龎厐庬) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】great, ample
·厚 hhów' IPA:/ɦəw'˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】thick
·厜 tzūi IPA:/tsui/ 【CEDICT】a mountain peak
·原 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】spring, source; origin
·厠(廁) čhé IPA:/ʈʂʰɨ˨˦/ MC:tsrhiH【Baxter-Sagart disambig.】latrine
·厥 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【Baxter-Sagart disambig.】(3p possessive pronoun)
·厮(㒋廝) IPA:/sɨ/ MC:sje【CEDICT】variant of 廝|厮[si1]
·厯(歴歷) lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】pass by; in turn
·厲(历) IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】cruel
·厵(源沅) (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Unihan】a spring; source
·厷(肱) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwong【Baxter-Sagart disambig.】(upper) arm
·去 khyù IPA:/kʰy˥˧/ MC:khjoX【Baxter-Sagart disambig.】get rid of
·去 khyú IPA:/kʰy˨˦/ MC:khjoH【Baxter-Sagart disambig.】depart
·參(叁蓡叄叅) shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】the constellation Orion’ (named for the three stars in Orion’s belt)
·參(叁蓡叄叅) thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】accumulate
·參(叁蓡叄叅) sām IPA:/sam/ MC:sam【Baxter-Sagart disambig.】three
·叅(參) thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】accumulate
·又 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】also, in addition
·及 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ MC:gip【Baxter-Sagart disambig.】reach to
·友 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】friend
·反 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】reverse (v.)
·叔(尗) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】gather, harvest
·取 thsyù IPA:/tsʰy˥˧/ MC:tshjuX【Baxter-Sagart disambig.】take
·取 thsòw IPA:/tsʰəw˥˧/ MC:tshuwX【Baxter-Sagart disambig.】take
·受 shhiów' IPA:/ʃʱiw'˨˦/ MC:dzyuwX【Baxter-Sagart disambig.】receive
·叛 bwón IPA:/bwɔn˨˦/ MC:banH【CEDICT】to betray/to rebel/to revolt
·叟(傁叜) sòw IPA:/səw˥˧/ MC:suwX【Baxter-Sagart disambig.】old man
·叡(睿) úi IPA:/jui˨˦/ MC:ywejH【CEDICT】variant of 睿[rui4]
·叢(樷) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Baxter-Sagart disambig.】collect; thicket
·口 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【Baxter-Sagart disambig.】mouth
·古 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】ancient
·句(勾) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】curved
·句(勾) kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjuH【Baxter-Sagart disambig.】phrase
·句(勾) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】loan for 彀 draw a bow to the full
·叨(饕) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】garrulous
·叩 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【Baxter-Sagart disambig.】strike
·叫(呌) kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【Baxter-Sagart disambig.】shout
·召 driéw IPA:/dʒiɛw˨˦/ MC:drjewH【Baxter-Sagart disambig.】summon
·叮 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【CEDICT】to sting or bite (of mosquito, bee etc)/to say repeatedly/to urge insistently/to ask repeatedly/to stick to a point/(onom.) tinkling or jingling sound
·可 khò IPA:/kʰɔ˥˧/ MC:khaX【Baxter-Sagart disambig.】may; acceptable
·台(臺) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】I, me
·叱 čhĭᵗ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhit【CEDICT】to scold/shout at/to hoot at
·史 shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【Baxter-Sagart disambig.】scribe
·右 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】right hand
·右 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】right hand
·叴(厹) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Unihan】a three-edged spear
·叵(尀) phwò IPA:/pʰwɔ˥˧/ MC:phaX【CEDICT】not/thereupon
·叶 hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【CEDICT】to be in harmony
·司 IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】superintend
·吁(籲) hyū IPA:/hy/ MC:xju【Baxter-Sagart disambig.】pained
·吃(喫) kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kj+t【CEDICT】to eat/to consume/to eat at (a cafeteria etc)/to eradicate/to destroy/to absorb/to suffer/to stammer (Taiwan pr. for this sense is [ji2])
·各 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【Baxter-Sagart disambig.】each
·合(閤) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【Baxter-Sagart disambig.】come together; bring together
·合(閤) kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】together; put together; combined
·吉 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kjit【Baxter-Sagart disambig.】auspicious
·同 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】together, join
·名 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjieng【Baxter-Sagart disambig.】name
·后 hhów' IPA:/ɦəw'˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】sovereign; queen
·吏 IPA:/li˨˦/ MC:liH【Baxter-Sagart disambig.】officer
·吐 thù IPA:/tʰu˥˧/ MC:thuX【Baxter-Sagart disambig.】eject from mouth, spit
·吐 thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【Baxter-Sagart disambig.】vomit
·向(曏嚮) hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】a short time
·向(曏嚮) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】window facing North; turn towards
·吒(咤) čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【CEDICT】used for the sound "zha" in certain names
·君 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjun【Baxter-Sagart disambig.】lord; ruler
·吝(恡悋) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Baxter-Sagart disambig.】stingy
·吞(呑) thūn IPA:/tʰun/ 【CEDICT】to swallow/to take
·吟(唫) ngȋm IPA:/ŋim˩/ MC:ngim【Baxter-Sagart disambig.】chant, intone
·吠 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】to bark
·吡 IPA:/pi˥˧/ 【CEDICT】used as phonetic bi- or pi-
·否 fòw IPA:/fəw˥˧/ MC:pjuwX【Baxter-Sagart disambig.】not
·吪 (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】move; change
·含 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】hold in the mouth
·吮 dzyuén' IPA:/dzyuɛn'˨˦/ MC:dzjwenX【CEDICT】to suck
·启(啓啟) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【Baxter-Sagart disambig.】open (v.)
·吳(呉) (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Baxter-Sagart disambig.】shout; name of a state
·吴 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ 【Unihan】name of warring state; surname
·吶(訥) zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ 【CEDICT】battle cry
·吸(噏) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】inhale
·吹(龡) čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【Baxter-Sagart disambig.】blow (v.)
·吹(龡) čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ MC:tsyhweH【Baxter-Sagart disambig.】musical concert
·吾 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Baxter-Sagart disambig.】I, my
·呂(吕) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
·呃 ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eajH【CEDICT】(exclamation)/to hiccup
·呈 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【Baxter-Sagart disambig.】to manifest
·告(吿) káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform
·告(吿) kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform
·呐 nŭᵗ IPA:/nuʔ˩/ 【Unihan】raise voice, yell out loud, shout; stammer
·呢 IPA:/nji˩/ MC:nrij【CEDICT】particle indicating that a previously asked question is to be applied to the preceding word ("What about ...?", "And ...?")/particle for inquiring about location ("Where is ...?")/particle signaling a pause, to emphasize the preceding words and allow the listener time to take them on board ("ok?", "are you with me?")/(at the end of a declarative sentence) particle indicating continuation of a state or action/particle indicating strong affirmation
·呦 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'jiw【CEDICT】Oh! (exclamation of dismay etc)/see 呦呦[you1 you1]
·周(週) čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】Zhōu (dynasty and place)
·呪(詋咒) čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:tsyuwH【CEDICT】variant of 咒[zhou4]
·呫 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【CEDICT】to mutter/to talk indistinctly
·呭 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】final particle expressing consent; talkative
·呰(啙) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsjeX【CEDICT】to slander/to blame/to revile
·呱(哌) IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】wail
·味 IPA:/vi˨˦/ MC:mj+jH【Baxter-Sagart disambig.】taste (n.)
·呵(诃嗬訶) IPA:/hɔ/ MC:xa【Baxter-Sagart disambig.】scold
·呶 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【CEDICT】clamor/(onom.) "look!"
·呷 hiăᵖ IPA:/hiaʔ/ MC:xaep【CEDICT】suck, swallow, drink
·呻 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】chant, drone
·呼(嘑謼虖) IPA:/hu/ MC:xu【Baxter-Sagart disambig.】call out, shout
·命 míng IPA:/miŋ˨˦/ MC:mjaengH【Baxter-Sagart disambig.】command (n.)
·咀(觜嘴) tzyù IPA:/tsy˥˧/ MC:tsjoX【CEDICT】to chew/to masticate
·咄 tŭᵗ IPA:/tuʔ/ MC:twot【Baxter-Sagart disambig.】scold
·咆 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to roar
·咇 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bjit【CEDICT】fragrant
·咈 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】oppose
·和(咊龢) hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【Baxter-Sagart disambig.】harmonious
·和(咊龢) hhwó IPA:/ɦwɔ˨˦/ MC:hwaH【Baxter-Sagart disambig.】tune (instruments); respond in singing
·咍 hāi IPA:/hai/ MC:xoj【CEDICT】(interj.)/happy/sound of laughter
·咎 giów' IPA:/giw'˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】fault, blame (n.)
·咏(詠) yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】chant (v.)
·咠 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【CEDICT】to whisper/to blame, to slander
·咡 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】space between mouth and ears
·咢 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】beat a drum
·咨(諮) tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】consult; plan (v.)
·咫 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Baxter-Sagart disambig.】foot (8 inches)
·咮 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Baxter-Sagart disambig.】beak
·咱(偺) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ 【CEDICT】see 咱[zan2]
·咲(笑) siéw IPA:/siɛw˨˦/ 【CEDICT】old variant of 笑[xiao4]
·咳(欬) khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】cough
·咷(啕) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】wail
·咸 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【Baxter-Sagart disambig.】all; everywhere
·咺 hyuèn IPA:/hyuɛn˥˧/ MC:xjwonX【Baxter-Sagart disambig.】brilliant, illustrious
·咼 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】lopsided/Taiwan pr. [kuai1]
·咽(嚥) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'en【Baxter-Sagart disambig.】gullet
·咽(嚥) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【Baxter-Sagart disambig.】swallow (v.)
·咿(吚) ’ī IPA:/ʔi/ MC:'jij【Baxter-Sagart disambig.】forced laugh
·哀 ’āi IPA:/ʔai/ MC:'oj【Baxter-Sagart disambig.】to pity; sad
·品 phìn IPA:/pʰin˥˧/ 【CEDICT】article/commodity/product/goods/kind/grade/rank/character/disposition/nature/temperament/variety/to taste sth/to sample/to criticize/to comment/to judge/to size up/fret (on a guitar or lute)
·哂(吲) shìn IPA:/ʃin˥˧/ MC:syinX【Baxter-Sagart disambig.】smile
·哄(鬨閧) hhúng IPA:/ɦuŋ˨˦/ MC:huwngH【CEDICT】roar of laughter (onom.)/hubbub/to roar (as a crowd)
·哆 čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【Baxter-Sagart disambig.】large
·哇 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:'wae【CEDICT】Wow!/sound of child's crying/sound of vomiting
·哉 tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】begin
·員 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】(a particle)
·哢 lúng IPA:/luŋ˨˦/ MC:luwngH【CEDICT】to sing or chirp (of birds)/music sound
·哤 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】mixed, disorderly
·哥 IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】elder brother
·哦(誐) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】to chant
·哫 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】to cajole
·哭 khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khuwk【Baxter-Sagart disambig.】weep
·哮 hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】pant/roar/bark (of animals)
·哲(悊喆) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【Baxter-Sagart disambig.】wise
·哳 čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:traet【CEDICT】see 嘲哳, (onom.) twitter/twittering sound
·哴(喨) liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】crying of infants
·哺 IPA:/bu˨˦/ MC:buH【Baxter-Sagart disambig.】food held in the mouth
·哽 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】choking
·哿 IPA:/kɔ˥˧/ MC:kaX【CEDICT】excellent/happy/well-being
·唁(喭) (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【CEDICT】to extend condolences
·唄 bái IPA:/bai˨˦/ MC:baejH【CEDICT】to chant/see 梵唄|梵呗[fan4 bai4]
·唆 IPA:/sɔ/ 【CEDICT】to suck/to incite
·唇(脣) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】lip
·唐 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】exaggerate; great
·唬(虓諕猇) hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】a tiger's roar/to scare
·唱 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:tsyhangH【Baxter-Sagart disambig.】to lead (in singing)
·唳 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】cry of a crane or wild goose
·唵 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:'omX【CEDICT】(interjection) oh!/(dialect) to stuff sth in one's mouth/(used in buddhist transliterations) om
·唾(涶) th(w)ó IPA:/tʰ(w)ɔ˨˦/ MC:thwaH【CEDICT】saliva/to spit
·啁 čāw IPA:/ʈʂaw/ MC:traew【Baxter-Sagart disambig.】twitter, noise
·啄 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】to peck
·商 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】musical note
·啇 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Unihan】to stalk; the stem; the foot; the base
·啎(忤) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】go against; oppose
·問 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【Baxter-Sagart disambig.】ask
·啐 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】taste (v.)
·啑 tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ 【CEDICT】old variant of 喋[die2]
·啓(启啟啔啟) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】variant of 啟|启[qi3]
·啖(啗噉啗㗖) dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】eat
·啗(啖噉啖㗖) dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】eat
·啗(啖噉啖㗖) dám IPA:/dam˨˦/ MC:damH【Baxter-Sagart disambig.】eat, swallow
·啚 IPA:/pi˥˧/ MC:pijX【Unihan】low, mean
·啞(唖瘂) ’ià IPA:/ʔia˥˧/ MC:'aeX【Baxter-Sagart disambig.】mute
·啻 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syeH【CEDICT】only (classical, usually follows negative or question words)/(not) just
·啼(嗁) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】weep, howl
·啽 ’ām IPA:/ʔam/ 【CEDICT】to speak (Cantonese)
·啾 tziōw IPA:/tsiw/ MC:tsjuw【CEDICT】(onom.) wailing of child/chirp/kiss (Tw)
·喀 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【CEDICT】(onom.) sound of coughing or vomiting
·喃(嫐娚諵) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nream【CEDICT】mumble in repetition
·善(譱) shhién' IPA:/ʃʱiɛn'˨˦/ MC:dzyenX【Baxter-Sagart disambig.】good
·喆(哲) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】(used in given names)/variant of 哲[zhe2]
·喈 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】cold
·喉 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】throat
·喊 hiàm IPA:/hiam˥˧/ MC:xeamX【CEDICT】to yell/to shout/to call out for (a person)
·喓 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jiew【CEDICT】grasshopper chirp/mosquito buzz
·喔 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'aewk【CEDICT】I see/oh
·喘 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【Baxter-Sagart disambig.】to pant
·喚 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】to call
·喜(憙) IPA:/hi˥˧/ MC:xiX【Baxter-Sagart disambig.】joy; rejoice
·喟 khúi IPA:/kʰui˨˦/ MC:khwijH【Baxter-Sagart disambig.】sigh
·喦 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】talkative
·喧(諠吅) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout
·喩(喻) IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【Baxter-Sagart disambig.】understand; metaphor
·喪 sāng IPA:/sɑŋ/ MC:sang【Baxter-Sagart disambig.】mourning, burial
·喪 sáng IPA:/sɑŋ˨˦/ MC:sangH【Baxter-Sagart disambig.】lose; destroy
·喫(吃) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khek【CEDICT】variant of 吃[chi1]
·喬(乔) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】high, tall
·單(単单) tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】single, simple
·單(単单) čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【Baxter-Sagart disambig.】單于 chányú: Xiōngnú ruler (W. Hàn)
·嗀 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ 【CEDICT】to vomit
·嗁(啼) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】cry; weep
·嗇 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】reap
·嗉(膆) IPA:/su˨˦/ MC:suH【CEDICT】crop (of bird)
·嗊 hhúng' IPA:/ɦuŋ'˨˦/ 【CEDICT】sing
·嗌 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jiek【Baxter-Sagart disambig.】throat
·嗏 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ 【Unihan】(Cant.) imperative final particle
·嗑 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【CEDICT】to crack (seeds) between one's teeth
·嗒(㗳) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to despair
·嗔 čhīn IPA:/tʃʰin/ MC:tsyhin【CEDICT】to be angry at/to be displeased and annoyed
·嗚 ’ú IPA:/ʔu˨˦/ 【CEDICT】(onom.) for humming or whimpering
·嗜 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyijH【Baxter-Sagart disambig.】enjoy
·嗟 tziē IPA:/tsiɛ/ MC:tsjae【Baxter-Sagart disambig.】sigh; alas!
·嗣 IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】succession (to a title)/to inherit/continuing (a tradition)/posterity
·嗤 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】laugh at/jeer/scoff at/sneer at
·嗷 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】loud clamor/the sound of wailing
·嗸 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】distressed cry
·嗽(瘶) sów IPA:/səw˨˦/ MC:suwH【Baxter-Sagart disambig.】cough
·嗿 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thomX【CEDICT】sound of many people eating
·嘂 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【CEDICT】old variant of 叫[jiao4]/ancient musical instrument similar to ocarina
·嘅 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】sigh
·嘆(歎) thán IPA:/tʰan˨˦/ MC:thanH【Baxter-Sagart disambig.】sigh
·嘈(䜊) thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】bustling/tumultuous/noisy
·嘉 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】excellent
·嘌 phiēw IPA:/pʰiɛw/ MC:phjiew【CEDICT】fast/speedy
·嘏 kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】good fortune/longevity
·嘒 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】shrill sound/twinkling
·嘔 ’òw IPA:/ʔəw˥˧/ MC:'uwX【Baxter-Sagart disambig.】vomit
·嘖 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】(interj. of admiration or of disgust)/to click one's tongue/to attempt to (find an opportunity to) speak
·嘬 čhái IPA:/ʈʂʰai˨˦/ 【CEDICT】(literary) to gnaw/to eat ravenously
·嘯(嘨歗) siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sewH【Baxter-Sagart disambig.】to wail
·嘰 IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】grumble
·嘲 čāw IPA:/ʈʂaw/ MC:traew【CEDICT】to ridicule/to mock
·嘵 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xew【CEDICT】a cry of alarm/querulous
·嘶 IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】shriek
·嘷(噑嗥) hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】variant of 嗥[hao2]
·嘻 IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】laugh/giggle/(interjection expressing admiration, surprise etc)
·嘽 thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】numerous
·嘿(默) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】hey
·噀 sún IPA:/sun˨˦/ 【CEDICT】spurt out of the mouth
·噂(譐) tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】talk together
·噆 tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Baxter-Sagart disambig.】sting and suck (mosquito)
·噍 dziéw IPA:/dziɛw˨˦/ MC:dzjewH【Baxter-Sagart disambig.】chew
·噎 ’iĕᵗ IPA:/ʔiɛʔ/ MC:'et【Baxter-Sagart disambig.】choke
·噏(吸) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】draw together (Laozi, one version)
·噡 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】speak, chat
·噢 ’yù IPA:/ʔy˥˧/ MC:'juX【CEDICT】Oh!
·噣 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Unihan】a beak; to peck; to order, enjoin upon
·器(噐) khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khijH【Baxter-Sagart disambig.】vessel; instrument
·噩 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】startling
·噪(譟喿) sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【CEDICT】the chirping of birds or insects/noise/clamor/buzzing/disturbance
·噬 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】bite (v.)
·噭 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【CEDICT】shout
·噱 giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【CEDICT】loud laughter
·噲 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khwaejH【Baxter-Sagart disambig.】comfortable (room)
·噳 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjuX【CEDICT】herd/stag/buck
·嚀 nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【CEDICT】to enjoin
·嚃 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】to drink/to swallow
·嚄 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwaek【CEDICT】(interj.) oh!
·嚅 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【CEDICT】chattering
·嚆 hiāw IPA:/hiaw/ 【CEDICT】sound/noise
·嚇 hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【Baxter-Sagart disambig.】frighten
·嚇 hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xaek【Baxter-Sagart disambig.】frighten
·嚊 IPA:/hi˨˦/ 【Unihan】to pant; wife; (Cant.) particle indicating doubt
·嚌 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】sip
·[嚏/⿰訁疐] IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【Baxter-Sagart disambig.】sneeze
·嚗 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【CEDICT】(onom.) sound of sth splitting or breaking apart/sound of an object falling to the ground/a cry of rage/Taiwan pr. [bo1]
·嚚 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【CEDICT】insincere/stupid
·嚜 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ 【CEDICT】(final particle)
·嚞 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】old variant of 哲[zhe2]
·嚥(咽) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【CEDICT】to swallow
·嚨 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】throat
·嚬(顰) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】variant of 顰|颦[pin2]
·嚭 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phijX【CEDICT】great/great fortune
·嚮(向) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】to face, approach
·嚲 IPA:/tɔ˥˧/ MC:taX【CEDICT】hang down
·嚳(俈) khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khowk【CEDICT】one of the five legendary emperors, also called 高辛氏
·嚴(厳) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:ngjaem【Baxter-Sagart disambig.】stern, majestic
·嚵(饞) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ MC:dzraem【CEDICT】(variant of 饞|馋[chan2]) gluttonous/greedy
·嚶 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】calling of birds
·囀 čyuén IPA:/tʃyuɛn˨˦/ MC:trjwenH【CEDICT】to sing (of birds or insects)/to warble/to chirp/to twitter
·囁(讘) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】move the mouth as in speaking
·囈 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【CEDICT】to talk in one's sleep
·囉(啰罗) IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】see 囉嗦|啰嗦[luo1 suo5]
·囊(嚢) nȃng IPA:/nɑŋ˩/ MC:nang【Baxter-Sagart disambig.】sack, bag
·囏 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】distress, difficulty
·囚 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【CEDICT】prisoner
·四 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】four
·回(囬囘) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around
·囟(䪿顖) sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】fontanel
·因 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【Baxter-Sagart disambig.】rely on
·囤(𥫱) dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【CEDICT】bin for grain
·囧 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【Baxter-Sagart disambig.】bright window
·囬(囘回) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around
·园(刓) (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【Unihan】garden; park, orchard
·囮(𡈙) (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【CEDICT】decoy
·困(睏) khún IPA:/kʰun˨˦/ MC:khwonH【Baxter-Sagart disambig.】obstruct; distress
·囷 khyūn IPA:/kʰyun/ MC:khwin【Baxter-Sagart disambig.】round granary
·囹 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】see 囹圄[ling2 yu3]
·固 IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】fortified, secure
·囿 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】park, garden
·圂 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ 【CEDICT】grain-fed animals/pigsty
·圄 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】prison
·圉 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】prison; keep in enclosure
·圊 thsīng IPA:/tsʰiŋ/ MC:tshjeng【CEDICT】restroom/latrine
·國(圀囯) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kwok【Baxter-Sagart disambig.】state (n.)
·圍(囲) ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】surround
·園 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】garden
·圓(円圎) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwen【Baxter-Sagart disambig.】round
·圖(図圕) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】consider
·團(団) thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【Baxter-Sagart disambig.】round, plenty
·圛 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】mist rolling upwards
·圜 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwen【Baxter-Sagart disambig.】round
·圝(圞) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Unihan】entire
·土 thù IPA:/tʰu˥˧/ MC:thuX【Baxter-Sagart disambig.】earth
·圢(町) díng' IPA:/diŋ'˨˦/ MC:dengX【Unihan】paths between fields
·在 dzái' IPA:/dzai'˨˦/ MC:dzojX【Baxter-Sagart disambig.】be at, be present
·圭(珪) kūi IPA:/kui/ MC:kwej【Baxter-Sagart disambig.】jade scepter
·圮 phì IPA:/pʰi˥˧/ 【CEDICT】destroyed/injure
·圯 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】bridge, bank
·地 IPA:/di˨˦/ MC:dijH【Baxter-Sagart disambig.】earth, ground
·圻(垠) (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngj+n【Baxter-Sagart disambig.】raised border, dike
·圾 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ 【CEDICT】see 垃圾[la1 ji1]/Taiwan pr. [se4]
·址(阯) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】location/site
·坂 pàn IPA:/pan˥˧/ 【CEDICT】variant of 阪[ban3]
·均 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjwin【Baxter-Sagart disambig.】even, equal
·坊 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】dike
·坎(埳) khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】pit (n.)
·坐(座) dz(w)ó' IPA:/dz(w)ɔ'˨˦/ MC:dzwaX【Baxter-Sagart disambig.】sit
·坐(座) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ MC:dzwaH【Baxter-Sagart disambig.】seat n.
·坑(阬) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:khaeng【CEDICT】hole/pit/tunnel/to defraud
·坡 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【CEDICT】slope/CL:個|个[ge4]/sloping/slanted
·坤(堃) khūn IPA:/kʰun/ MC:khwon【Baxter-Sagart disambig.】earth (trigram or hexagram)
·坦 thàn IPA:/tʰan˥˧/ MC:thanX【Baxter-Sagart disambig.】level, at ease
·坩 khām IPA:/kʰam/ MC:kham【CEDICT】crucible
·坪 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】a plain/ping, unit of area equal to approx. 3.3058 square meters (used in Japan and Taiwan)
·坫(店) tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【CEDICT】stand for goblets
·坰(冋冂) kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【Baxter-Sagart disambig.】region distant from capital
·坲 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【CEDICT】(of dust) to rise in the air
·坳 ’iāw IPA:/ʔiaw/ MC:'aew【CEDICT】a depression/cavity/hollow
·坻(坁) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】islet
·坼 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ 【CEDICT】to crack/to split/to break/to chap
·坿 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】variant of 附[fu4]
·型 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】mold/type/style/model
·垍 IPA:/gi˨˦/ MC:gijH【CEDICT】hard earth
·垓(陔) kāi IPA:/kai/ MC:koj【CEDICT】boundary
·垔(堙陻) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【Baxter-Sagart disambig.】dam up, block; mound
·垚 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【CEDICT】variant of 堯|尧, legendary emperor Yao, c. 2200 BC/embankment
·垜(垛) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】variant of 垛[duo3]
·垝 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【CEDICT】to destroy/to damage/dilapidated/collapsed
·垡 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】to turn the soil/upturned soil/(used in place names)
·垢 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】dirt/disgrace
·垣 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】wall
·垤 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】anthill
·垽 (ng)ín IPA:/(ŋ)jin˨˦/ 【Unihan】(Cant.) sediment, precipitate
·垾 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】small dike
·埃 ’āi IPA:/ʔai/ MC:'oj【Baxter-Sagart disambig.】dust
·埆 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】(of land) barren/stony
·埇(甬) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】raised path
·埈 syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【CEDICT】variant of 峻[jun4]
·埋 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】bury
·埌 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【CEDICT】wasteland/wild
·城 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】city wall
·埒(埓) lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】(literary) equal/enclosure/dike/embankment/Taiwan pr. [le4]
·埜(野) IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】open country
·埝 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】earth embankment used to hold back or retain water/dike around a paddy field
·域(㽣) yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【Baxter-Sagart disambig.】territory
·埠 IPA:/bu˨˦/ 【CEDICT】wharf/port/pier
·埭 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【CEDICT】dam
·埯 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jaemX【CEDICT】hole in the ground to plant seeds in/to make a hole for seeds/to dibble
·埳(坎) khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】pit (n.)
·埴 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】clay
·埵 t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ MC:twaX【CEDICT】solid earth
·埶(蓺藝秇) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】to plant
·執(执) čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】seize
·埸 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】border
·基 IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】base (n.)
·埼(崎) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【CEDICT】headland
·堀 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【Baxter-Sagart disambig.】hole
·堂 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】hall
·堄 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【CEDICT】parapet
·堅 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【Baxter-Sagart disambig.】solid, strong
·堆 tūi IPA:/tui/ MC:twoj【Baxter-Sagart disambig.】heap; mound
·堇(菫蓳) kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of vegetable)
·堇(菫蓳) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gin【Baxter-Sagart disambig.】time, season
·堈(罁缸) kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】earthen jug, crock, cistern
·堊(垩聖) ’ŏᵏ IPA:/ʔɒʔ/ MC:'ak【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.)
·堋 péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:pongH【Baxter-Sagart disambig.】put coffin in grave
·堌 IPA:/ku˨˦/ 【CEDICT】place name
·堙(陻垔) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】bury/mound/to dam/close
·堞 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】battlements
·堠 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【CEDICT】mounds for beacons
·堡 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】an earthwork/castle/position of defense/stronghold/used in place names, often as phonetic bao for "burg" or "bad"
·堦(階) kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【CEDICT】variant of 階|阶[jie1]
·堧 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【CEDICT】adjoin
·堪 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【Baxter-Sagart disambig.】able to bear
·堭(隍) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】a dry moat outside a city wall/a dry ditch
·堮 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】a boundary/a border
·堯(尭) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【Baxter-Sagart disambig.】high
·報(报) páw IPA:/paw˨˦/ MC:pawH【Baxter-Sagart disambig.】repay
·堲 tzĭᵗ IPA:/tsiʔ/ MC:tsit【Baxter-Sagart disambig.】masonry
·場(塲) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】arena
·堵 IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】a row or set of bells or musical stones
·塊(凷) khúi IPA:/kʰui˨˦/ MC:khwojH【Baxter-Sagart disambig.】clod; lump
·塋 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【CEDICT】a grave
·塌 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【CEDICT】to collapse/to droop/to settle down
·塍(堘) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ 【CEDICT】raised path between fields
·塏 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】high and dry (place)
·塐(塑) IPA:/su˨˦/ MC:suH【Unihan】model in clay, sculpt; plastics
·塑(塐) IPA:/su˨˦/ MC:suH【CEDICT】to model (a figure) in clay
·塒 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】hen roost
·塓 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】to plaster/whitewash (wall)
·塔(墖) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】pagoda/tower/minaret/stupa (abbr. loanword from Sanskrit tapo)/CL:座[zuo4]
·塕 ’ùng IPA:/ʔuŋ˥˧/ MC:'uwngX【CEDICT】flying dust (dialect)/dust
·塗(凃) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】to plaster
·塘 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】dam, dike
·塚(冢) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:trjowngX【CEDICT】variant of 冢[zhong3]/burial mound
·塞 sái IPA:/sai˨˦/ MC:sojH【Baxter-Sagart disambig.】frontier
·塞 sĕᵏ IPA:/səʔ/ MC:sok【Baxter-Sagart disambig.】stop up, block (v.)
·塟(葬) tzáng IPA:/tsɑŋ˨˦/ MC:tsangH【Baxter-Sagart disambig.】bury
·塢(隝鄔隖) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:'uX【CEDICT】dock/low wall
·塤(壎) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】ocarina
·塲(場畼𤳈) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】arena
·塳(塜) phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ 【Unihan】(Cant.) classifier for walls; covered (with dust); to scatter (like dust)
·塵 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:drin【Baxter-Sagart disambig.】dust (n.)
·塹(壍) thsiém IPA:/tsʰiɛm˨˦/ MC:tshjemH【Baxter-Sagart disambig.】moat; dig out
·塺 mwó IPA:/mwɔ˨˦/ MC:maH【Baxter-Sagart disambig.】dust
·塾 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【CEDICT】private school
·塿 lòw IPA:/ləw˥˧/ MC:luwX【CEDICT】small mound
·墀 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【CEDICT】courtyard
·境 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】boundary
·墅 shhyú' IPA:/ʃʱy'˨˦/ MC:dzyoX【CEDICT】villa
·墉 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】fortified wall/city wall
·墊 tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【Baxter-Sagart disambig.】descend
·墍(塈) IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.)
·墐 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.)
·墓 IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】grave (n.)
·増(增) tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】increase
·墜 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drwijH【Baxter-Sagart disambig.】fall down
·墝(磽) khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【CEDICT】stony soil
·增(増) tzíng IPA:/tsiŋ˨˦/ 【CEDICT】to increase/to expand/to add
·墟 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【Baxter-Sagart disambig.】hill, mound; abandoned city
·墠 shhién' IPA:/ʃʱiɛn'˨˦/ MC:dzyenX【Baxter-Sagart disambig.】leveled area
·墦 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】a grave
·墨 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【Baxter-Sagart disambig.】ink
·墩 tūn IPA:/tun/ MC:twon【CEDICT】block/gate pillar/pier/classifier for clusters of plants/classifier for rounds in a card game: trick/(archaic) watchtower
·墬 IPA:/di˨˦/ MC:dijH【CEDICT】variant of 地[di4]
·墮 hūi IPA:/hui/ MC:xjwie【Baxter-Sagart disambig.】destroy
·墾 khèn IPA:/kʰən˥˧/ MC:khonX【CEDICT】to reclaim (land)/to cultivate
·壁 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pek【Baxter-Sagart disambig.】house wall
·壄 IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【CEDICT】erroneous variant of 野[ye3]
·壇 thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【Baxter-Sagart disambig.】altar
·壈 làm IPA:/lam˥˧/ MC:lomX【CEDICT】disappointed
·壎(塤) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】ocarina
·壑 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【Baxter-Sagart disambig.】moat; canal
·壒 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:'ajH【CEDICT】dust/mud
·壓(圧) ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【Baxter-Sagart disambig.】press down
·壕 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】moat/(military) trench
·壘(塁) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Baxter-Sagart disambig.】entrenchments
·壙 khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】grave pit
·壚 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】clay/shop
·壞(壊坯) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【Baxter-Sagart disambig.】destroy
·壞(壊坯) hhwái IPA:/ɦwai˨˦/ MC:hweajH【Baxter-Sagart disambig.】be destroyed
·壟 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【CEDICT】ridge between fields/row of crops/grave mound
·壠 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【CEDICT】ridge between fields/row of crops/grave mound/old variant of 壟|垄
·壤(壌) zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Baxter-Sagart disambig.】cultivated soil
·壩(垻) IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】dam/dike/embankment/CL:條|条[tiao2]
·壬 zhȋm IPA:/ʒim˩/ MC:nyim【Baxter-Sagart disambig.】9th heavenly stem
·壯 čwáng IPA:/ʈʂwɑŋ˨˦/ MC:tsrjangH【Baxter-Sagart disambig.】robust
·壷(壺) hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】flask
·壹(一弌) ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jit【Baxter-Sagart disambig.】one
·壻(婿) IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】son-in-law
·壽(夀) shhiów' IPA:/ʃʱiw'˨˦/ MC:dzyuwX【Baxter-Sagart disambig.】longevity
·壽(夀) shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ MC:dzyuwH【Baxter-Sagart disambig.】longevity
·夆 fūng IPA:/fuŋ/ 【CEDICT】to butt (as horned animals)
·夌 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】mound, hill
·复(復覆) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【Baxter-Sagart disambig.】turn over
·夏 hhiá' IPA:/ɦia'˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】great
·夏 hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】summer
·夔 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Unihan】one-legged monster; walrus
·夕 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【Baxter-Sagart disambig.】evening, night
·外 (ng)wái IPA:/(ŋ)wai˨˦/ MC:ngwajH【Baxter-Sagart disambig.】outside
·夙 syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjuwk【Baxter-Sagart disambig.】early morning
·多(夛) IPA:/tɔ/ MC:ta【Baxter-Sagart disambig.】many
·夜(亱) IPA:/jiɛ˨˦/ MC:yaeH【Baxter-Sagart disambig.】night
·够(彀夠) ków IPA:/kəw˨˦/ 【Unihan】enough, adequate
·夠(彀够) ków IPA:/kəw˨˦/ 【CEDICT】enough (sufficient)/enough (too much)/(coll.) (before adj.) really/(coll.) to reach by stretching out
·夢(夣梦) múng IPA:/muŋ˨˦/ MC:mjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】dream
·夤 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:yin【Baxter-Sagart disambig.】small of the back, region of the reins
·夥(伙) hhwó' IPA:/ɦwɔ'˨˦/ MC:hwaX【Baxter-Sagart disambig.】many, much [not pre-Qin]
·大 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dajH【Baxter-Sagart disambig.】big
·大 d(w)ó IPA:/d(w)ɔ˨˦/ MC:daH【Baxter-Sagart disambig.】big
·天(靝) thiēn IPA:/tʰiɛn/ MC:then【Baxter-Sagart disambig.】heaven
·太 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thajH【Baxter-Sagart disambig.】great
·夫 IPA:/fu/ MC:pju【Baxter-Sagart disambig.】man
·夫 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】this, that
·夬 kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kwaejH【Baxter-Sagart disambig.】divide, make a breach
·夭(殀) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jew【Baxter-Sagart disambig.】delicate, slender
·央 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【Baxter-Sagart disambig.】end (v.)
·失 shĭᵗ IPA:/ʃiʔ/ MC:syit【Baxter-Sagart disambig.】lose
·夲(本) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Unihan】advance quickly; to go back and forth; origin, source
·夷 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Baxter-Sagart disambig.】level, peaceful
·夸(誇) khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【Baxter-Sagart disambig.】boast
·夾 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【Baxter-Sagart disambig.】press between
·奄 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jemX【Baxter-Sagart disambig.】cover
·奈(柰) nái IPA:/nai˨˦/ MC:najH【Baxter-Sagart disambig.】cope with
·奎(㚝奞) khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【CEDICT】crotch/15th of the 28th constellations of Chinese astronomy
·奏 tzów IPA:/tsəw˨˦/ MC:tsuwH【Baxter-Sagart disambig.】bring forward; perform (music)
·奐 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】excellent
·契 khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khejH【Baxter-Sagart disambig.】script notches
·契 khiĕᵗ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khet【Baxter-Sagart disambig.】契闊 hard-working (Ode 31.4)
·奔(犇逩) pūn IPA:/pun/ MC:pwon【Baxter-Sagart disambig.】run (v.)
·奕(弈) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】great, ample (redupl.)
·套 tháw IPA:/tʰaw˨˦/ 【CEDICT】to cover/to encase/cover/sheath/to overlap/to interleave/to model after/to copy/formula/harness/loop of rope/(fig.) to fish for/to obtain slyly/classifier for sets, collections/bend (of a river or mountain range, in place names)/tau (Greek letter Ττ)
·奚 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】why, what
·奜 IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】big
·奞(㚝奎) fún IPA:/fun˨˦/ 【Unihan】the stride made by a man
·奠 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】be fixed (v.i.)
·奡 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】haughty/vigorous
·奢 shiē IPA:/ʃiɛ/ MC:syae【Baxter-Sagart disambig.】extravagant
·奩(匳) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】bridal trousseau
·奪 dwŏᵗ IPA:/dwɔʔ˩/ MC:dwat【Baxter-Sagart disambig.】seize
·奫 ’yūn IPA:/ʔyun/ MC:'win【CEDICT】deep and broad (expanse of water)/abyss
·奭 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】red
·奮 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【Baxter-Sagart disambig.】spread wings and fly
·奰 IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【CEDICT】anger
·女 nyù IPA:/ny˥˧/ MC:nrjoX【Baxter-Sagart disambig.】female
·女 nyú IPA:/ny˨˦/ MC:nrjoH【Baxter-Sagart disambig.】give as a wife
·奴 IPA:/nu˩/ MC:nu【Baxter-Sagart disambig.】slave
·奶(嬭) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【CEDICT】breast/milk/to breastfeed
·奸 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】treacherous
·好 hàw IPA:/haw˥˧/ MC:xawX【Baxter-Sagart disambig.】good
·好 háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【Baxter-Sagart disambig.】love, like (v.)
·妁 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】matchmaker/see 媒妁[mei2 shuo4]
·如 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【Baxter-Sagart disambig.】go to
·妃 IPA:/fi/ MC:phj+j【Baxter-Sagart disambig.】consort; match
·妄 váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】reckless
·妉 tām IPA:/tam/ MC:tom【CEDICT】old variant of 媅[dan1]
·妒(妬) IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】jealous
·妙(玅) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjiewH【Baxter-Sagart disambig.】marvelous
·妝(粧) čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【Baxter-Sagart disambig.】adorn (Shuōwén)
·妠 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【Unihan】(Cant.) to collect, seize, grab
·妣 IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】deceased mother
·妤(伃) IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】handsome/fair
·妥 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】at ease
·妨 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:phjang【Baxter-Sagart disambig.】oppose
·妬(妒) IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】jealous
·妮 IPA:/nji˨˦/ 【CEDICT】girl/phonetic "ni" (in female names)/Taiwan pr. [ni2]
·妲 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【Unihan】concubine of last ruler of the Shang dynasty
·妵 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】(feminine name)/beautiful/fair
·妹 múi IPA:/mui˨˦/ MC:mwojH【Baxter-Sagart disambig.】younger sister
·妺 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】wife of the last ruler of the Xia dynasty
·妻 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Baxter-Sagart disambig.】consort, wife
·妻 thsí IPA:/tsʰi˨˦/ MC:tshejH【Baxter-Sagart disambig.】give as wife
·妾 thsiĕᵖ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshjep【Baxter-Sagart disambig.】concubine
·姊(姉) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】older sister/Taiwan pr. [jie3]
·始 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syiX【Baxter-Sagart disambig.】begin
·姐 tziè IPA:/tsiɛ˥˧/ MC:tsjaeX【CEDICT】older sister
·姑 IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】father's sister
·姒 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【CEDICT】wife or senior concubine of husbands older brother (old)/elder sister (old)
·姓 síng IPA:/siŋ˨˦/ MC:sjengH【Baxter-Sagart disambig.】surname
·委 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jwe【Baxter-Sagart disambig.】委蛇 compliant, complaisant
·委 ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:'jweX【Baxter-Sagart disambig.】entrust to
·姜(薑) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】a family name
·姝 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:tsyhu【CEDICT】pretty woman
·姞 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ 【Unihan】concubine
·姤 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】copulate/good
·姥(姆) IPA:/mu˥˧/ MC:muX【CEDICT】grandma (maternal)
·姦 kiān IPA:/kian/ MC:kaen【Baxter-Sagart disambig.】wicked(ness)
·姧 kiān IPA:/kian/ 【CEDICT】variant of 姦|奸[jian1], adultery, villain
·姨 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】mother's sister/aunt
·姬(姫) IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】(family name)
·姱 khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【CEDICT】fascinating/pretty
·姸(妍) iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngen【CEDICT】variant of 妍/beautiful
·姺 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】name of an ancient state
·姻(婣) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】marriage connections
·姽 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ MC:ngjweX【CEDICT】quiet and nice
·姿 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【CEDICT】beauty/disposition/looks/appearance
·娀 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【CEDICT】name of an ancient state
·威 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jw+j【Baxter-Sagart disambig.】awe-inspiring
·娃 ’wā IPA:/ʔwa/ 【CEDICT】baby/doll
·娉 phíng IPA:/pʰiŋ˨˦/ MC:phjiengH【Baxter-Sagart disambig.】inquire about (marriage)
·娌 IPA:/li˥˧/ MC:liX【CEDICT】see 妯娌[zhou2 li5]
·娑 IPA:/sɔ/ MC:sa【Baxter-Sagart disambig.】婆娑 saunter, dance
·娒 IPA:/vu˥˧/ 【Unihan】matron
·娘(孃) niȃng IPA:/niɑŋ˩/ MC:nrjang【CEDICT】mother/young lady/(coll.) effeminate
·娜 IPA:/nɔ˥˧/ MC:naX【CEDICT】(phonetic na)/used esp. in female names such as Anna 安娜[An1 na4] or Diana 黛安娜[Dai4 an1 na4]
·娠(㛛) shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】pregnant
·娠(㛛) čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】pregnant
·娣 dí' IPA:/di'˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】younger secondary wife
·娥 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】good/beautiful
·娬(嫵) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Unihan】lovely; attractive
·娭 IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】see 娭姐[ai1 jie3], father's mother/granny (dialect)/respectful form of address for older lady
·娯(娛) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】rejoice
·娵 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】娵觜 *tso-tse (name of constellation)
·娶 thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjuH【Baxter-Sagart disambig.】take a wife
·婁 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:lju【Baxter-Sagart disambig.】drag, trail (v.)
·婆 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】婆娑 saunter, dance
·婉 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【Baxter-Sagart disambig.】beautiful
·婐 ’wò IPA:/ʔwɔ˥˧/ MC:'waX【CEDICT】maid
·婕 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【CEDICT】handsome
·婚 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】marriage
·婞 hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:hengX【CEDICT】upright
·婢 bí' IPA:/bi'˨˦/ MC:bjieX【Baxter-Sagart disambig.】female slave or servant
·婣(姻) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】variant of 姻[yin1]
·婥 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:tsyhak【CEDICT】weak/delicate
·婦(媍) fvów' IPA:/fʱəw'˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】woman, wife
·婪 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【Baxter-Sagart disambig.】to covet
·婬(淫) ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【CEDICT】obscene, licentious, lewd
·婭 ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:'aeH【CEDICT】address term between sons-in-law
·婷 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ 【CEDICT】graceful
·婺 IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【CEDICT】beautiful
·婼 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【CEDICT】recalcitrant
·婿(聟壻) IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】son-in-law
·媆(嫩) nún IPA:/nun˨˦/ MC:nwonH【Unihan】young, tender, soft, delicate
·媊 thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ 【CEDICT】planet Venus in the morning
·媍(婦) fvów' IPA:/fʱəw'˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】woman, wife
·媒 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】match-maker, go-between
·媚 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】flatter/charm
·媛 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【Baxter-Sagart disambig.】a beauty
·媟 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】to lust for
·媢 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】jealous
·媰 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】pregnant woman (archaic)
·媱 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】merry
·媲 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phejH【CEDICT】to match/to pair
·媵 íng IPA:/jiŋ˨˦/ MC:yingH【CEDICT】maid escorting bride to new home/concubine
·媸 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】ugly woman
·媺 mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】beautiful
·媽 IPA:/ma˥˧/ 【CEDICT】ma/mom/mother
·媾 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】2nd marriage
·媿(愧) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwijH【CEDICT】old variant of 愧[kui4]
·嫁 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】go (as a bride) to one's new home
·嫂 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【CEDICT】older brother's wife/sister-in-law
·嫄 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】name of an empress
·嫉(𡜱) dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【CEDICT】jealousy/to be jealous of
·嫌 hhiȇm IPA:/ɦiɛm˩/ MC:hem【Baxter-Sagart disambig.】doubt, doubtful
·嫕(嫛) ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【CEDICT】compliant/yielding/easy-going
·嫖 biéw IPA:/biɛw˨˦/ 【CEDICT】to visit a prostitute
·嫚 mán IPA:/man˨˦/ MC:maenH【CEDICT】insult
·嫜 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ 【CEDICT】husband's father
·嫠 IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】widow
·嫡 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】son of principal wife
·嫣 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'jen【CEDICT】lovely/sweet
·嫩(𡞾媆) nún IPA:/nun˨˦/ MC:nwonH【CEDICT】tender/soft/delicate/light (color)/inexperienced/unskilled
·嫪 láw IPA:/law˨˦/ MC:lawH【CEDICT】longing (unrequited passion)
·嫵(娬) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】flatter/to please
·嫺(嫻) hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【CEDICT】variant of 嫻|娴[xian2]
·嫿 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【CEDICT】tranquil
·嬀(媯) kūi IPA:/kui/ MC:kjwe【Unihan】name of a river in Shanxi; crafty
·嬋 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【CEDICT】beautiful/graceful
·嬌(撟) kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kjew【CEDICT】lovable/pampered/tender/delicate/frail
·嬔(娩嬎) fán IPA:/fan˨˦/ MC:phjonH【CEDICT】baby rabbit
·嬖 IPA:/pi˨˦/ MC:pejH【Baxter-Sagart disambig.】favorite (n.)
·嬙 thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】female court officials
·嬭(妳奶) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【CEDICT】mother/variant of 奶[nai3]
·嬰(孾) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jieng【Baxter-Sagart disambig.】surround; necklace
·嬲 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】to tease/to disturb
·嬴 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【CEDICT】old variant of 贏|赢[ying2], to win, to profit/old variant of 盈[ying2], full
·嬸 shìm IPA:/ʃim˥˧/ 【CEDICT】wife of father's younger brother
·嬾(懶) làn IPA:/lan˥˧/ MC:lanX【CEDICT】variant of 懶|懒[lan3]
·嬿 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【CEDICT】lovely
·孀(霜) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】widow
·孃(娘) niȃng IPA:/niɑŋ˩/ MC:nrjang【CEDICT】variant of 娘[niang2]
·孅 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】cunning/slender
·孌 lyuèn IPA:/lyuɛn˥˧/ MC:ljwenX【Baxter-Sagart disambig.】beautiful
·孏 làn IPA:/lan˥˧/ 【CEDICT】old variant of 懶|懒[lan3]
·子 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Baxter-Sagart disambig.】1st earthly branch
·孑 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjet【CEDICT】all alone
·孔 khùng IPA:/kʰuŋ˥˧/ MC:khuwngX【Baxter-Sagart disambig.】(surname)
·孕 íng IPA:/jiŋ˨˦/ MC:yingH【Baxter-Sagart disambig.】pregnant
·字 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dziH【Baxter-Sagart disambig.】breed, love (v.); character
·存 thhsȗn IPA:/tsʱun˩/ MC:dzwon【Baxter-Sagart disambig.】exist
·孚(孵) IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to trust/to believe in
·孛 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】comet
·孛 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】comet
·孜 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】hard-working/industrious
·孝 hiáw IPA:/hiaw˨˦/ MC:xaewH【Baxter-Sagart disambig.】filial
·孟 méng IPA:/məŋ˨˦/ MC:maengH【Baxter-Sagart disambig.】eldest, great
·季 IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】season/the last month of a season/fourth or youngest amongst brothers/classifier for seasonal crop yields
·孤 IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】orphan
·孥 IPA:/nu˩/ MC:nu【CEDICT】child/offspring
·孩 hhȃi IPA:/ɦai˩/ MC:hoj【Baxter-Sagart disambig.】child
·孫 sūn IPA:/sun/ MC:swon【Baxter-Sagart disambig.】grandchild; descendant
·孰 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【Baxter-Sagart disambig.】who
·學(斈) hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】study; imitate
·孺 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyuH【Baxter-Sagart disambig.】child
·孽(孼) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】concubine’s son
·宂(冗) zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【CEDICT】variant of 冗[rong3]
·它(牠佗) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】another
·宄 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】traitor
·宅 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【Baxter-Sagart disambig.】residence
·宇 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】eaves
·守 shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】keep, guard
·守 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】territory in somebody's guard, fief
·安 ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:'an【Baxter-Sagart disambig.】peace(ful)
·宋 súng IPA:/suŋ˨˦/ MC:sowngH【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·完(煙烟) hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】finish (v.)
·宏 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【Baxter-Sagart disambig.】resounding; great
·宕 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【CEDICT】dissipated/put off
·宗 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsowng【Baxter-Sagart disambig.】ancestral temple
·官 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】official (n.)
·宙 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】eternity/(geology) eon
·定 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【Baxter-Sagart disambig.】ready-cooked (food)
·定 díng IPA:/diŋ˨˦/ MC:dengH【Baxter-Sagart disambig.】become fixed; settled (v.i.)
·宛 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【Baxter-Sagart disambig.】curved; to bend
·宜(冝宐) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngje【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the deity of the soil (K)
·客 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【Baxter-Sagart disambig.】guest
·宣 syuēn IPA:/syuɛn/ MC:sjwen【Baxter-Sagart disambig.】spread (v.)
·室 shĭᵗ IPA:/ʃiʔ/ MC:syit【Baxter-Sagart disambig.】chamber; house
·宥 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【CEDICT】to forgive/to help/profound
·宦 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】servant
·宧 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】northeastern corner of a room
·宬 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【CEDICT】library stack/storage
·宮 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】dwelling; palace; note of scale
·宰 tzài IPA:/tsai˥˧/ MC:tsojX【Baxter-Sagart disambig.】steward; minister
·害 hhái IPA:/ɦai˨˦/ MC:hajH【Baxter-Sagart disambig.】be hurt (v.i.); injury (n.)
·宴(讌) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【Baxter-Sagart disambig.】feast (n.)
·宵 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】night, evening
·家(傢) kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】household
·宸 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【CEDICT】imperial apartments
·容 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】contain
·宿(㝛) siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】mansion of the zodiac (where the moon is found on successive nights)
·宿(㝛) syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjuwk【Baxter-Sagart disambig.】spend the night
·寃(𡨚冤) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwon【CEDICT】old variant of 冤[yuan1]
·寄 IPA:/ki˨˦/ MC:kjeH【Baxter-Sagart disambig.】entrust to
·寅 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Baxter-Sagart disambig.】3rd earthly branch
·寅 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:yin【Baxter-Sagart disambig.】3rd earthly branch
·密(宻) mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mit【Baxter-Sagart disambig.】dense
·寇(冦宼) khów IPA:/kʰəw˨˦/ 【CEDICT】to invade/to plunder/bandit/foe/enemy
·富(冨) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:pjuwH【Baxter-Sagart disambig.】rich; wealth
·寍(寧) nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Unihan】used as a term of comparison:-rather; it is better; would that
·寎 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】nightmare/start in sleep
·寐 IPA:/mji˨˦/ MC:mjijH【Baxter-Sagart disambig.】sleep
·寒 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】cold
·寓(庽) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjuH【Baxter-Sagart disambig.】lodge (v.)
·寔(實) shhĭᵗ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyit【Baxter-Sagart disambig.】fruit; full
·寖 tzím IPA:/tsim˨˦/ 【CEDICT】old variant of 浸[jin4]
·寘(置) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyeH【Baxter-Sagart disambig.】to place
·寞 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】lonesome
·察(詧) čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【Baxter-Sagart disambig.】examine
·寠(窶) gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjuX【CEDICT】poor/rustic
·寡(關) kwà IPA:/kwa˥˧/ MC:kwaeX【Baxter-Sagart disambig.】few
·寢 thsìm IPA:/tsʰim˥˧/ MC:tshimX【Baxter-Sagart disambig.】sleep
·寤 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】awake
·實(実寔) shhĭᵗ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyit【Baxter-Sagart disambig.】fruit; full
·寧(寕寜寍𡨴) nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Baxter-Sagart disambig.】peace
·審 shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】examine, discriminate
·寪 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】surname
·寫(冩) siè IPA:/siɛ˥˧/ MC:sjaeX【Baxter-Sagart disambig.】depict
·寬(寛) khwōn IPA:/kʰwɔn/ MC:khwan【Baxter-Sagart disambig.】vast, wide
·寮 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【CEDICT】hut/shack/small window/variant of 僚[liao2]
·寵(𠖥) čhyùng IPA:/tʃʰyuŋ˥˧/ MC:trhjowngX【Baxter-Sagart disambig.】favor, grace
·寶(寳) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Baxter-Sagart disambig.】precious thing
·寸 thsún IPA:/tsʰun˨˦/ MC:tshwonH【Baxter-Sagart disambig.】thumb; inch
·封 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【Baxter-Sagart disambig.】raise a mound; enfeoff
·尃(旉敷) IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to state to, to announce
·射 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【Baxter-Sagart disambig.】shoot; archer
·射 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyek【Baxter-Sagart disambig.】hit with bow and arrow
·將(𤕭) tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【Baxter-Sagart disambig.】bring
·將(𤕭) tziáng IPA:/tsiɑŋ˨˦/ MC:tsjangH【Baxter-Sagart disambig.】lead (v.); leader
·專(専耑) čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【Baxter-Sagart disambig.】exclusively
·尊 tzūn IPA:/tsun/ MC:tswon【Baxter-Sagart disambig.】honor (v.)
·尋 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Baxter-Sagart disambig.】warm up
·對(对) túi IPA:/tui˨˦/ MC:twojH【Baxter-Sagart disambig.】respond
·導 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】to lead
·小 sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sjewX【Baxter-Sagart disambig.】small
·少 shièw IPA:/ʃiɛw˥˧/ MC:syewX【Baxter-Sagart disambig.】few
·少 shiéw IPA:/ʃiɛw˨˦/ MC:syewH【Baxter-Sagart disambig.】young
·尒(尔爾) IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【CEDICT】variant of 爾|尔[er3]
·尖 tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【CEDICT】point (of needle)/sharp/shrewd/pointed
·尗(叔) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】pulse, beans
·尚(尙) shhiáng IPA:/ʃʱiɑŋ˨˦/ MC:dzyangH【Baxter-Sagart disambig.】upwards
·尟(尠鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】variant of 鮮|鲜[xian3]
·尠(尟鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】variant of 尟|鲜[xian3]
·尤 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【Baxter-Sagart disambig.】fault; even more
·尨(龍竜狵) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】variegated
·尩(㑌) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ 【CEDICT】variant of 尪[wang1]
·尪(尫) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ MC:'wang【Baxter-Sagart disambig.】emaciated
·尬 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【CEDICT】embarrassing/awkwardly
·尰(腫) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】swell, swollen; tumor
·就 dziów IPA:/dziw˨˦/ MC:dzjuwH【Baxter-Sagart disambig.】go to
·尸(屍) shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】corpse
·尹 ìn IPA:/jin˥˧/ 【CEDICT】to administer/to oversee/to run/magistrate (old)
·尺 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】foot (measure)
·尻(䯌) khāw IPA:/kʰaw/ MC:khaw【Baxter-Sagart disambig.】rump
·尼 IPA:/nji˩/ MC:nrij【Baxter-Sagart disambig.】near, close
·尾 IPA:/vi˥˧/ MC:mj+jX【Baxter-Sagart disambig.】tail
·局 gyŭᵏ IPA:/gyuʔ˩/ MC:gjowk【Baxter-Sagart disambig.】bent, curved
·居(㞐) kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Baxter-Sagart disambig.】squat; stay, dwell
·屈 khyŭᵗ IPA:/kʰyʔ/ MC:khjut【Baxter-Sagart disambig.】bent
·届(屆) kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】reach to
·屋 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:'uwk【Baxter-Sagart disambig.】house; roof
·屍(尸) shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】corpse
·屎 IPA:/hi/ MC:xjij【Baxter-Sagart disambig.】moan
·屎 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syijX【Baxter-Sagart disambig.】excrement
·屐 gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gjaek【Baxter-Sagart disambig.】wooden sandal
·屑 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【Baxter-Sagart disambig.】detail, trifle; fragment
·屓(屭) IPA:/hi˨˦/ MC:xijH【CEDICT】variant of 屭|屃[xi4]
·展 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】roll over; unfold
·屖 IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】to tarry
·屛(摒屏) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【Baxter-Sagart disambig.】screen; to protect
·屝 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】coarse/sandals
·屠 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】butcher (v.)
·屢 lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljuH【Baxter-Sagart disambig.】frequently
·屣(蹝躧) IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】slippers
·層 thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ MC:dzong【Baxter-Sagart disambig.】in two storeys, double
·履 IPA:/li˥˧/ MC:lijX【Baxter-Sagart disambig.】tread on; sandal
·屧 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【Baxter-Sagart disambig.】bottom inlay in shoe
·屨 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjuH【Baxter-Sagart disambig.】sandal, shoe
·屫 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ 【CEDICT】old variant of 屩[jue1]
·屬(𡱆属) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【Baxter-Sagart disambig.】attach (v.t.)
·屬(𡱆属) shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【Baxter-Sagart disambig.】be attached to
·屭(屓) IPA:/hi˨˦/ MC:xijH【CEDICT】see 贔屭|赑屃[Bi4 xi4]
·屮 thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ 【CEDICT】plants sprouting
·屯 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【Baxter-Sagart disambig.】difficult
·屯 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【Baxter-Sagart disambig.】accumulate
·山 shān IPA:/ʂan/ MC:srean【Baxter-Sagart disambig.】mountain, hill
·屴 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lik【CEDICT】high mountain range
·屹 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【CEDICT】high and steep
·屺 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】mountain without vegetation/the residence of one's mother/see also 岵[hu4]
·屼 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】bare hill
·岊 tziĕᵗ IPA:/tsiɛʔ/ 【CEDICT】mountain peak
·岌 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ 【CEDICT】lofty peak/perilous
·岍 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【CEDICT】name of a mountain
·岐(歧) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】variant of 歧[qi2]
·岑 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】small hill
·岔 čhā IPA:/ʈʂʰa/ 【CEDICT】fork in road/bifurcation/branch in road, river, mountain range etc/to branch off/to turn off/to diverge/to stray (from the path)/to change the subject/to interrupt/to stagger (times)
·岡 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】ridge/mound
·岢 khò IPA:/kʰɔ˥˧/ MC:khaX【CEDICT】see 岢嵐|岢岚[Ke3 lan2]
·岫(峀) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【CEDICT】cave/mountain peak
·岱 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Unihan】Daishan, one of the Five Sacred Mountains in China
·岳(嶽) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】mountain, peak
·岵 hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【CEDICT】mountain covered with vegetation/the residence of one's father/see also 屺[qi3]
·岷 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】name of a river in Sichuan
·岸 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Baxter-Sagart disambig.】bank of a river
·峋 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】ranges of hills
·峓 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】place name
·峚 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ 【CEDICT】see 峚山[Mi4 Shan1]
·峨(峩) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】lofty/name of a mountain
·峭(陗) thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【CEDICT】high and steep/precipitous/severe or stern
·峯(峰) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 峰[feng1]
·峱 nȃw IPA:/naw˩/ MC:naw【CEDICT】name of a mountain
·峴 hhién' IPA:/ɦiɛn'˨˦/ MC:henX【CEDICT】abbr. for 峴首山|岘首山[Xian4 shou3 shan1]/Mt Xianshou in Hubei/steep hill/used in place names
·島(嶋嶌) tàw IPA:/taw˥˧/ 【CEDICT】island/CL:個|个[ge4],座[zuo4]
·峹 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【CEDICT】name of a mountain
·峽 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】mountain pass (not in GSR)
·峿 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ 【CEDICT】name of a mountain
·崆 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【CEDICT】name of a mountain
·崇(崈) čhhȗng IPA:/ʈʂʱuŋ˩/ MC:dzrjuwng【Baxter-Sagart disambig.】exalt, honor
·崍 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】name of a mountain in Sichuan
·崐(崑) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】variant of 崑|昆[kun1]
·崑(崐) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】used in place names, notably Kunlun Mountains 崑崙|昆仑[Kun1 lun2]/(also used for transliteration)
·崒(崪) dzyŭᵗ IPA:/dzyʔ˩/ MC:dzwit【CEDICT】jagged mountain peaks (poetic)/rocky peaks/lofty and dangerous
·崓 IPA:/ku˨˦/ 【CEDICT】variant of 崮[gu4]
·崔(磪) thhsȗi IPA:/tsʱui˩/ MC:dzwoj【Baxter-Sagart disambig.】high, rocky
·崖(崕厓) (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit
·崘(崙) lȗn IPA:/lun˩/ MC:lwon【CEDICT】variant of 崙|仑[lun2]
·崛 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【CEDICT】towering as a peak
·崟(嶔) ngȋm IPA:/ŋim˩/ MC:ngim【CEDICT】high/rugged mountains/steep
·崢 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ 【CEDICT】excel/lofty
·崤 hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Unihan】mountain in Henan
·崧(嵩) syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【Baxter-Sagart disambig.】high
·崩 pēng IPA:/pəŋ/ MC:pong【Baxter-Sagart disambig.】collapse (v., of a mountain)
·崪(崒) dzúi IPA:/dzui˨˦/ 【Unihan】rocky peaks; lofty and dangerous
·崫 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ 【Unihan】high and lofty (mountains)
·崱 dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ 【CEDICT】lofty
·崶 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【CEDICT】name of a legendary hill
·崽 shài IPA:/ʂai˥˧/ 【CEDICT】child/young animal
·崿 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】cliff/precipice
·嵂 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ 【CEDICT】to rise sharply/to tower
·嵆(嵇) hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Unihan】mountain in Henan; surname
·嵊 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【Unihan】district in Shaohsing, Chekiang
·嵋 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】see 峨嵋山[E2 mei2 Shan1]
·嵌 khiām IPA:/kʰiam/ MC:khaem【CEDICT】see 赤嵌樓|赤嵌楼[Chi4 kan3 lou2]
·嵎 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【CEDICT】mountain range
·嵏 tzūng IPA:/tsuŋ/ 【Unihan】a mountain in Shenxi
·嵐 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【CEDICT】mist/name of a mountain
·嵒 (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ MC:ngeam【CEDICT】variant of 巖|岩[yan2]
·嵩(崧) syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【Baxter-Sagart disambig.】high
·嵫 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】see 崦嵫[Yan1 zi1]
·嵬 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【Baxter-Sagart disambig.】high and rocky
·嵬 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ MC:ngwojX【Baxter-Sagart disambig.】high and rocky
·嵼 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】winding mountain path
·嵾 thsām IPA:/tsʰam/ 【CEDICT】uneven/not uniform
·嶂 čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:tsyangH【CEDICT】cliff/range of peaks
·嶃(磛) drám' IPA:/ɖʐam'˨˦/ MC:dzreamX【CEDICT】variant of 嶄|崭[chan2]
·嶇(㠊) khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【CEDICT】rugged
·嶒 thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ 【CEDICT】lofty/precipitous
·嶓 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【CEDICT】name of a mountain
·嶔(崟) khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【CEDICT】loftiness (of mountain)
·嶝(磴) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】path leading up a mountain
·嶞 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】mountain peak
·嶡 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】precipitous/mountainous
·嶢 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【CEDICT】high/steep/to tower
·嶧 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】name of hills in Shandong
·嶨 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【CEDICT】big rocky mountain
·嶪 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【CEDICT】see 岌嶪[ji2 ye4]
·嶫 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ 【CEDICT】variant of 嶪[ye4]
·嶰 hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heaX【CEDICT】mountain valley
·嶲 sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【CEDICT】old variant of 巂[xi1]
·嶸 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【Baxter-Sagart disambig.】崢嶸 high, precipitous
·嶸 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】high, distant
·嶺 lìng IPA:/liŋ˥˧/ MC:ljengX【CEDICT】mountain range/mountain ridge
·嶼 szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】islet
·嶽(岳) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】mountain, peak
·巂 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】cuckoo/revolution of a wheel
·巆 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】(onom.) crashing sound/same as 訇
·巇 IPA:/hi/ MC:xje【CEDICT】mountain-gorge/ravine
·巍(魏) (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjw+j【Baxter-Sagart disambig.】high, majestic
·巒 lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【CEDICT】mountain ranges
·巓(巔) tiēn IPA:/tiɛn/ MC:ten【CEDICT】same as 巔|巅[dian1]/summit/mountain peak/mountain top
·巖(岩) (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ MC:ngaem【Baxter-Sagart disambig.】rocky, lofty
·巗 (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ 【CEDICT】variant of 巖|岩[yan2]
·巘 ngièn IPA:/ŋiɛn˥˧/ 【CEDICT】peak of mountain
·川(巛) čhyuēn IPA:/tʃʰyuɛn/ MC:tsyhwen【Baxter-Sagart disambig.】stream, river
·州 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】islet in stream; province
·巡(廵) szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】perambulate
·巢(巣) čhhȃw IPA:/ʈʂʱaw˩/ MC:dzraew【Baxter-Sagart disambig.】nest
·工 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】officer
·左 tzò IPA:/tsɔ˥˧/ MC:tsaX【Baxter-Sagart disambig.】left (side)
·左 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ MC:tsaH【Baxter-Sagart disambig.】assist
·巧 khiàw IPA:/kʰiaw˥˧/ MC:khaewX【Baxter-Sagart disambig.】artful
·巫 IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】magician
·差 čhē IPA:/ʈʂʰɨ/ MC:tsrhje【Baxter-Sagart disambig.】參差 uneven
·差 čhā IPA:/ʈʂʰa/ MC:tsrhae【Baxter-Sagart disambig.】distinction; to select
·己 IPA:/ki˥˧/ MC:kiX【Baxter-Sagart disambig.】6th heavenly stem
·已 ì IPA:/ji˥˧/ 【CEDICT】already/to stop/then/afterwards
·巳 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】6th earthly branch
·巴(芭笆) IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】snake
·巵(卮) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】old variant of 卮[zhi1]
·巷 hhiáng IPA:/ɦiɑŋ˨˦/ MC:haewngH【Baxter-Sagart disambig.】lane, street
·巽(巺) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】to obey/one of the Eight Trigrams 八卦[ba1 gua4], symbolizing wood and wind/☴/ancient Chinese compass point: 135° (southeast)
·巾 kīn IPA:/kin/ MC:kin【Baxter-Sagart disambig.】kerchief
·帀(迊匝) tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Baxter-Sagart disambig.】a round, a circle
·市 shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyiX【Baxter-Sagart disambig.】market (n.)
·布(佈) IPA:/pu˨˦/ MC:puH【Baxter-Sagart disambig.】cloth
·帋(紙) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【CEDICT】variant of 紙|纸[zhi3]
·希 IPA:/hi/ MC:xj+j【Baxter-Sagart disambig.】thin, sparse
·帔 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phjeH【CEDICT】cape
·帖 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【CEDICT】fitting snugly/appropriate/suitable/variant of 貼|贴[tie1]/to paste/to obey
·帗 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】object held by dancer
·帘 liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】flag used as a shop sign/variant of 簾|帘[lian2]
·帙(袠) drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】book cover
·帚(菷箒) čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:tsyuwX【Baxter-Sagart disambig.】broom
·帛 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【Baxter-Sagart disambig.】silk
·帝 IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【Baxter-Sagart disambig.】God
·帟 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】canopy
·帨 shúi IPA:/ʂui˨˦/ MC:sywejH【Baxter-Sagart disambig.】kerchief
·師 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【Baxter-Sagart disambig.】army
·帬(裙) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【CEDICT】old variant of 裙[qun2]
·席(蓆) szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【Baxter-Sagart disambig.】mat
·帲(帡) pēng IPA:/pəŋ/ 【CEDICT】variant of 帡[ping2]
·帳(賬) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【Baxter-Sagart disambig.】curtain
·帶(帯) tái IPA:/tai˨˦/ MC:tajH【Baxter-Sagart disambig.】girdle, strap
·帷 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hwij【Baxter-Sagart disambig.】curtain
·常 shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】always/ever/often/frequently/common/general/constant
·幂(冪鼏) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Unihan】cover-cloth, cover with cloth
·幃 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】curtain/women's apartment/tent
·幄 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'aewk【CEDICT】tent
·幅 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】strap around the leg
·幅 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】strap around the leg
·幋 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】large scarf
·幌 hhwáng' IPA:/ɦwɑŋ'˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】shop sign/(literary) window curtain
·幎 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Unihan】cover-cloth, cover with cloth
·幏 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【CEDICT】cloth (archaic), esp. of southern ethnic groups
·幑 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【CEDICT】old variant of 徽[hui1]
·幔 mwón IPA:/mwɔn˨˦/ MC:manH【Baxter-Sagart disambig.】curtain, tent
·幕(幙) mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Baxter-Sagart disambig.】covering
·幘 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【CEDICT】turban/head-covering
·幞(襮) bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】old form of turban/variant of 袱, cloth wrapper for bundles
·幟(旘) čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【CEDICT】flag
·幠 IPA:/hu/ MC:xu【Baxter-Sagart disambig.】cover
·幡(旛) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】banner
·幢(橦) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:draewng【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flag
·幣(幤) IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】offering of silk
·幦 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Baxter-Sagart disambig.】covering
·幨 čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ MC:tsyhem【Baxter-Sagart disambig.】cut out, cut loose
·幨 čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Baxter-Sagart disambig.】overcoat
·幩 fvȗn IPA:/fʱun˩/ 【CEDICT】ornamental tassel on bridle
·幫(幚幇幇帮) pāng IPA:/pɑŋ/ MC:pang【CEDICT】to help/to assist/to support/for sb (i.e. as a help)/hired (as worker)/side (of pail, boat etc)/outer layer/upper (of a shoe)/group/gang/clique/party/secret society
·幰 hièn IPA:/hiɛn˥˧/ MC:xjonX【CEDICT】curtain at front of carriage
·幱(襕襴) lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Unihan】official dress
·干(乾) kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】pole
·平 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】distinguish; punctiious
·平 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【Baxter-Sagart disambig.】even (adj.)
·年 niȇn IPA:/niɛn˩/ MC:nen【Baxter-Sagart disambig.】harvest; year
·幵(开) khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】flat/level
·幷(并) pīng IPA:/piŋ/ MC:pjieng【Baxter-Sagart disambig.】combine two things
·幷(并) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjiengH【Baxter-Sagart disambig.】combine two things
·幸(倖) hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:heangX【Baxter-Sagart disambig.】fortunate
·幹 kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【Baxter-Sagart disambig.】stem; framework
·幺(么) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'ew【Baxter-Sagart disambig.】small (Shuōwén)
·幻 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hweanH【CEDICT】fantasy
·幼 ’iów IPA:/ʔiw˨˦/ MC:'jiwH【Baxter-Sagart disambig.】young
·幽(凼) ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'jiw【Baxter-Sagart disambig.】dark; secluded
·幾 IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】small; almost
·幾 IPA:/ki˥˧/ MC:kj+jX【Baxter-Sagart disambig.】few; how many
·广 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ 【CEDICT】"house on a cliff" radical in Chinese characters (Kangxi radical 53), occurring in 店, 序, 底 etc
·庀 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【CEDICT】to prepare
·庇 IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】cover; protect
·庌 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Baxter-Sagart disambig.】covered galleries
·序 szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】walls at side of palace
·底(㡳) IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】bottom; stop, obstruct
·庖 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】kitchen
·店(坫) tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【Baxter-Sagart disambig.】shop [not in GSR]
·庚 k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】7th heavenly stem
·府 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】repository
·庠 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】school
·庤 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:driX【CEDICT】to prepare
·庥 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【CEDICT】protection/shade
·度 IPA:/du˨˦/ MC:duH【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.)
·度 dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.)
·座(坐) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ MC:dzwaH【Baxter-Sagart disambig.】seat n.
·庫 khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【Baxter-Sagart disambig.】arsenal; storehouse
·庳 bí' IPA:/bi'˨˦/ MC:bjieX【Baxter-Sagart disambig.】low, short
·庵(菴) ’ām IPA:/ʔam/ MC:'om【CEDICT】hut/small temple/nunnery
·庶(庻) shyú IPA:/ʃy˨˦/ MC:syoH【Baxter-Sagart disambig.】numerous; commoner
·康 khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【Baxter-Sagart disambig.】empty
·庸(𠆌㐯) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】use; advantage
·庾(斞) IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【Baxter-Sagart disambig.】stacks of grain in the field
·庿(廟) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjewH【CEDICT】variant of 廟|庙[miao4]
·廀(廋) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】old variant of 廋[sou1]
·廁(厠厕) čhé IPA:/ʈʂʰɨ˨˦/ MC:tsrhiH【Baxter-Sagart disambig.】latrine
·廂 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】box (in theater)/side room/side
·廆 hhúi' IPA:/ɦui'˨˦/ MC:hwojX【CEDICT】a room/the wall of a house/a man's name
·廈(厦) hhiá' IPA:/ɦia'˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】house, room
·廉(亷) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】frugal
·廊 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】side-gallery
·廋(廀) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】to search/be concealed
·廌(豸) drái' IPA:/ɖʐai'˨˦/ MC:dreaX【Baxter-Sagart disambig.】解廌 heaX.dreaX (legendary animal)
·廐(廄厩) kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【CEDICT】variant of 廄|厩[jiu4]
·廓 khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ MC:khwak【Baxter-Sagart disambig.】widen
·廕(蔭) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:'imH【Baxter-Sagart disambig.】shade
·廚(厨) čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drju【Baxter-Sagart disambig.】kitchen
·廛 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】farmyard
·廞 hīm IPA:/him/ MC:xim【CEDICT】to arrange in ordered fashion/also pr. [qin1]
·廟(庿庙) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjewH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of building with side rooms
·廡 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】variant of 蕪|芜[wu2]
·廢(廃) IPA:/fi˨˦/ MC:pjojH【Baxter-Sagart disambig.】cast aside
·廣(広) kwàng IPA:/kwɑŋ˥˧/ MC:kwangX【Baxter-Sagart disambig.】wide
·廥 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】barn/granary
·廧(墻牆) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】wall
·廨 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keaH【CEDICT】office
·廩(廪稟) lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【Baxter-Sagart disambig.】granary
·廬 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Baxter-Sagart disambig.】hut; inn; to lodge
·廱(雝) ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:'jowng【CEDICT】harmonious
·廳(庁廰厛) thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【CEDICT】(reception) hall/living room/office/provincial government department
·延 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Baxter-Sagart disambig.】extend
·廷 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】courtyard
·建 kién IPA:/kiɛn˨˦/ MC:kjonH【Baxter-Sagart disambig.】set up, establish
·廻(廽迴回) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around
·廿(卄廾) zhĭᵖ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyip【CEDICT】twenty (20), in a limited number of set expressions/also written using banker's character 念
·弁(辨辧) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】cap
·异 í IPA:/ji˨˦/ MC:yiH【Baxter-Sagart disambig.】different
·弃 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjijH【Baxter-Sagart disambig.】throw away, abandon
·弄 lúng IPA:/luŋ˨˦/ MC:luwngH【Baxter-Sagart disambig.】manipulate, play with
·弈(奕) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】uneasy
·弋 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】shoot arrow with string attached
·式 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】pattern
·弑 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syiH【Unihan】to kill one's superior
·弓 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】bow (n.)
·弔(吊) tiéw IPA:/tiɛw˨˦/ MC:tewH【Baxter-Sagart disambig.】grieved; condole
·弔(吊) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】arrive
·引 ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】draw the bow
·弗 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【Baxter-Sagart disambig.】(negation)
·弘 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwong【Baxter-Sagart disambig.】vast
·弛 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syeX【Baxter-Sagart disambig.】slacken (a bow)
·弝 IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】the part of a bow grasped when shooting
·弟 dí' IPA:/di'˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】younger brother
·弢(韜) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】bow case/to cover
·弣 IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【CEDICT】handle of bow
·弤 IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【CEDICT】carved bow
·弥(𢏏) IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】extensive, full; fill; complete
·弦(絃) hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【Baxter-Sagart disambig.】string of bow or instrument
·弧 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】bow; bend, curved
·弨 čhiēw IPA:/tʃʰiɛw/ MC:tsyhew【CEDICT】unbent bow
·弩 IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【Baxter-Sagart disambig.】crossbow
·弭 IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】bow decorated with bone or ivory ends
·弰 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】ends of a bow
·弱 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【Baxter-Sagart disambig.】weak
·張 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:trjang【Baxter-Sagart disambig.】draw a bow
·弶 giáng IPA:/giɑŋ˨˦/ MC:gjangH【CEDICT】snare/to snare
·强(彊強) khhiȃng IPA:/kʱiɑŋ˩/ MC:gjang【Baxter-Sagart disambig.】strong
·弼 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bit【CEDICT】to assist
·彀(夠够) ków IPA:/kəw˨˦/ 【CEDICT】to draw a bow to the full/the range of a bow and arrow/old variant of 夠|够[gou4], enough
·彃 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】shoot
·彄 khōw IPA:/kʰəw/ MC:khuw【CEDICT】nock at end of bow/stretch
·彆 piĕᵗ IPA:/piɛʔ/ 【CEDICT】to make sb change their ways, opinions etc
·彈(弾) thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【Baxter-Sagart disambig.】shoot pellets
·彈(弾) dán IPA:/dan˨˦/ MC:danH【Baxter-Sagart disambig.】pellet
·彊(强強) khhiȃng IPA:/kʱiɑŋ˩/ MC:gjang【Baxter-Sagart disambig.】strong
·彌(瀰𢏏) IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】to complete
·彌(瀰𢏏) IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream
·彍 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【Unihan】to draw a bow to the full
·彎 ’wān IPA:/ʔwan/ MC:'waen【CEDICT】to bend/bent/a bend/a turn (in the road etc)/CL:道[dao4]
·彖 thwón IPA:/tʰwɔn˨˦/ MC:thwanH【Baxter-Sagart disambig.】running pig
·彘 drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drjejH【Baxter-Sagart disambig.】pig
·彚(彙) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】collect, compile, assemble; hedgehog
·彝(彛彜) ȋ IPA:/ji˩/ 【Unihan】Yi (nationality); tripod, wine vessel; rule
·彡 shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【CEDICT】"bristle" radical in Chinese characters (Kangxi radical 59)
·形 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】form, shape
·彤 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Baxter-Sagart disambig.】red
·彥 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】adornment
·彧 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:'juwk【Baxter-Sagart disambig.】flourishing
·彩 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】colorful
·彪 piōw IPA:/piw/ MC:pjiw【CEDICT】tiger stripes/tiger cub/(old) classifier for troops
·彫(雕㓮) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】engrave, carve
·彬(份斌) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】ornamental/refined
·彭 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:baeng【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·彰 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】clear/conspicuous/manifest
·影 ’ìng IPA:/ʔiŋ˥˧/ MC:'jaengX【Baxter-Sagart disambig.】shadow (n.)
·彲(彨) čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】variant of 螭[chi1]
·彳 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhjek【CEDICT】step with the left foot (Kangxi radical 60)/see also 彳亍[chi4 chu4]
·彷(仿髣徬) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate
·彸(伀) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【CEDICT】restless, agitated
·役 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:ywek【Baxter-Sagart disambig.】war expedition; service
·彼 IPA:/pi˥˧/ MC:pjeX【Baxter-Sagart disambig.】that
·彿(髴) fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】phjangX.phjut seem
·往(徃) wàng IPA:/wɑŋ˥˧/ MC:hjwangX【Baxter-Sagart disambig.】go to
·征 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Baxter-Sagart disambig.】to correct; to go on a punitive expedition
·徂 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ MC:dzu【Baxter-Sagart disambig.】advance, go to
·待 dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】wait on; depend on
·徇 szyún IPA:/sʱyun˨˦/ MC:zwinH【Baxter-Sagart disambig.】go everywhere
·很 hhén' IPA:/ɦən'˨˦/ MC:honX【CEDICT】(adverb of degree)/quite/very/awfully
·徉 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】to walk back and forth
·徊 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】see 徘徊[pai2 huai2], to dither/to hesitate/to pace back and forth/irresolute
·律 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【Baxter-Sagart disambig.】law, rule (n.)
·後 hhów' IPA:/ɦəw'˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】after
·後 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】put after ?
·徐 szyȗ IPA:/sʱy˩/ MC:zjo【Baxter-Sagart disambig.】walk slowly
·徑(迳逕俓) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【Baxter-Sagart disambig.】small path
·徒(𨑒) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】go on foot
·得 tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】obtain
·徘 phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】irresolute
·徙 IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】(literary) to change one's residence
·從(従从) thhsyȗng IPA:/tsʱyuŋ˩/ MC:dzjowng【Baxter-Sagart disambig.】to follow
·從(従从) dzyúng IPA:/dzyuŋ˨˦/ MC:dzjowngH【Baxter-Sagart disambig.】follower
·御(馭) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】drive a chariot (loan)
·徧(遍) pién IPA:/piɛn˨˦/ MC:penH【Baxter-Sagart disambig.】(go) all around
·徨(遑) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】彷徨 bang.hwang hesitate
·復(复複覆) fvów IPA:/fʱəw˨˦/ MC:bjuwH【Baxter-Sagart disambig.】again
·復(复複覆) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】double, lined (garment)
·復(复複覆) fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】return
·循 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】follow
·徬(彷) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate
·微 IPA:/vi˩/ MC:mj+j【Baxter-Sagart disambig.】small
·徵(徴) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tring【Baxter-Sagart disambig.】examine
·德(徳惪悳悳惪) tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】virtue
·徹(澈) čhiĕᵗ IPA:/tʃʰiɛʔ/ MC:trhjet【Baxter-Sagart disambig.】divide land acc. to a certain share system
·徹(澈) driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】penetrate
·徼 kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kew【Baxter-Sagart disambig.】seek; follow a course
·徼 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【Baxter-Sagart disambig.】limit
·徽 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】rope
·心(㣺忄) sīm IPA:/sim/ MC:sim【Baxter-Sagart disambig.】heart
·必 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】necessarily
·忉 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】grieved
·忌 IPA:/gi˨˦/ MC:giH【Baxter-Sagart disambig.】warn; avoid
·忍(㣼) zhìn IPA:/ʒin˥˧/ MC:nyinX【Baxter-Sagart disambig.】cruel
·忒 thĕᵏ IPA:/tʰəʔ/ MC:thok【Baxter-Sagart disambig.】err; change; deceitful
·忓 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Unihan】concerned about
·忖 thsùn IPA:/tsʰun˥˧/ MC:tshwonX【Baxter-Sagart disambig.】measure, consider
·志(誌) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】goal, intention, aspiration
·忘 váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】forget
·忙 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Baxter-Sagart disambig.】flurried
·忝 thièm IPA:/tʰiɛm˥˧/ MC:themX【Baxter-Sagart disambig.】disgrace (v.)
·忝 thiém IPA:/tʰiɛm˨˦/ MC:themH【Baxter-Sagart disambig.】disgrace
·忠 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:trjuwng【Baxter-Sagart disambig.】loyal
·忡 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:trhjuwng【Baxter-Sagart disambig.】grieved, agitated
·忩 thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【Unihan】same as 怱 U+6031, hastily, in haste, hurriedly
·忪 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【CEDICT】restless/agitated
·快 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khwaejH【Baxter-Sagart disambig.】cheerful
·忬 shyū IPA:/ʃy/ 【CEDICT】old variant of 舒[shu1]/old variant of 紓|纾[shu1]
·忭(昪) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【CEDICT】delighted/pleased
·忮 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyeH【CEDICT】aggressive
·忱 shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】sincerity/honesty
·念 niém IPA:/niɛm˨˦/ MC:nemH【Baxter-Sagart disambig.】think of
·忻(欣) hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【CEDICT】happy
·忽 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【Baxter-Sagart disambig.】careless; confused
·怌(懷) phūi IPA:/pʰui/ 【Unihan】bosom; to carry in the bosom; to cherish
·怍 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【CEDICT】ashamed
·怎 tzùn IPA:/tsun˥˧/ 【CEDICT】how
·怐 hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Unihan】(Cant.) 怐豆 to stare
·怒 IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【Baxter-Sagart disambig.】angry
·怒 IPA:/nu˨˦/ MC:nuH【Baxter-Sagart disambig.】anger, angry; vigorous
·怓 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【Unihan】confusion; a braggart
·怖 IPA:/pu˨˦/ 【CEDICT】terror/terrified/afraid/frightened
·怗 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【Baxter-Sagart disambig.】submit, peaceful
·怙 hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【CEDICT】to rely on/father (formal)
·怚 tzyú IPA:/tsy˨˦/ MC:tsjoH【CEDICT】dull, stupid, suspicious
·怛 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·思 IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】think
·怠 dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】idle, negligent
·怡 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】cheerful
·急 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】urgent
·怦 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】impulsive
·性 síng IPA:/siŋ˨˦/ MC:sjengH【Baxter-Sagart disambig.】nature
·怨 ’yuén IPA:/ʔyuɛn˨˦/ MC:'jwonH【Baxter-Sagart disambig.】resentment
·怩 IPA:/nji˩/ MC:nrij【Baxter-Sagart disambig.】ashamed
·怪(恠) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【Baxter-Sagart disambig.】extraordinary
·怫 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】grieved, annoyed
·怭 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bjit【CEDICT】frivolous/rude
·怯 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khjaep【CEDICT】timid/cowardly/rustic/Taiwan pr. [que4]
·恁 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】think
·恃 shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyiX【Baxter-Sagart disambig.】depend on
·恆(恒) kéng IPA:/kəŋ˨˦/ 【CEDICT】permanent/constant/fixed/usual/ordinary/rule (old)/one of the 64 hexagrams of the Book of Changes (䷟)
·恇 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】to fear/apprehensive
·恉 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【CEDICT】purport
·恌 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【CEDICT】frivolous
·恐(𢙢) khyùng IPA:/kʰyuŋ˥˧/ MC:khjowngX【Baxter-Sagart disambig.】fear
·恑 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Unihan】to change; to alter; to accommodate oneself to
·恒(恆) hhȇng IPA:/ɦəŋ˩/ MC:hong【CEDICT】variant of 恆|恒[heng2]
·恔 hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ 【CEDICT】cheerful
·恕 shyú IPA:/ʃy˨˦/ MC:syoH【Baxter-Sagart disambig.】indulgent
·恙 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【CEDICT】sickness
·恚 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】rage
·恞 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】happy/joyous
·恠(怪) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【CEDICT】variant of 怪[guai4]
·恢 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】to restore/to recover/great
·恣 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ MC:tsijH【Baxter-Sagart disambig.】unrestrained, license
·恤(賉卹) syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】anxiety
·恥(耻) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ MC:trhiX【Baxter-Sagart disambig.】shame; ashamed
·恧 nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ MC:nrjuwk【CEDICT】ashamed
·恨 hhén IPA:/ɦən˨˦/ MC:honH【Baxter-Sagart disambig.】regret
·恩(摁) ’ēn IPA:/ʔən/ MC:'on【Baxter-Sagart disambig.】kindness, favor
·恪 khŏᵏ IPA:/kʰɒʔ/ MC:khak【CEDICT】respectful/scrupulous
·恬 thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】quiet/calm/tranquil/peaceful
·恭 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】respectful
·息 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sik【Baxter-Sagart disambig.】breathe
·恰 khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【CEDICT】exactly/just
·悀 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】to be angry/to like/variant of 湧|涌[yong3]
·悁(懁) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwien【Baxter-Sagart disambig.】dissatisfied
·悃 khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【CEDICT】sincere
·悅(悦) yuĕᵗ IPA:/jyuɛʔ˩/ MC:ywet【CEDICT】pleased
·悆 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】happy
·悉 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【Baxter-Sagart disambig.】completely
·悊(哲) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【Baxter-Sagart disambig.】wise
·悋(恡吝) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Unihan】stingy, sparing of; closefisted
·悐(惕) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】respect, regard/to stand in awe of, to be alarmed
·悒 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ip【CEDICT】anxiety/worry
·悖 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused
·悚(𢥠) syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】frightened
·悞(誤) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】deceive; mistake
·悟 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】awake, realize
·悠(滺) ’iōw/iȏw IPA:/ʔiw/jiw˩/ 【CEDICT】long or drawn out/remote in time or space/leisurely/to swing/pensive/worried
·患 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】calamity; distress
·悤(匆) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】variant of 匆[cong1]
·悰 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】joy
·悱 IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】want but cannot speak
·悲 IPA:/pi/ MC:pij【Baxter-Sagart disambig.】sad
·悳(德) tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】virtue
·悴(忰) dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】haggard/sad/downcast/distressed
·悵 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Baxter-Sagart disambig.】disappointed
·悶(㥃懣) mún IPA:/mun˨˦/ MC:mwonH【CEDICT】stuffy/shut indoors/to smother/to cover tightly
·悷 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】sorrowful
·悸 gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gjwijH【Baxter-Sagart disambig.】agitated
·悻 hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ 【CEDICT】angry
·悼 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】sad; pity
·悽(淒凄) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】variant of 淒|凄[qi1]/sad/mournful
·惄 nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nek【CEDICT】distressed/famished
·情 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzjeng【Baxter-Sagart disambig.】affections; response to circumstances
·惆 čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【CEDICT】forlorn/vexed/disappointed
·惋 ’wán IPA:/ʔwan˨˦/ 【CEDICT】to sigh in regret or pity/Taiwan pr. [wan4]
·惌 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【CEDICT】to bear a grudge against
·惎 IPA:/gi˨˦/ MC:giH【CEDICT】injure/vilify
·惏 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【CEDICT】old variant of 婪[lan2]
·惑 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwok【Baxter-Sagart disambig.】deceive
·惕(悐) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Baxter-Sagart disambig.】anxious, worried
·惘 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】dejected
·惙 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【CEDICT】mournful/uncertain
·惚 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【Baxter-Sagart disambig.】careless; confused
·惜 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】regret; alas
·惝(𢠵) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【CEDICT】disappointed/listless/frightened/also pr. [tang3]
·惟 IPA:/vi˩/ 【CEDICT】-ism/only
·惠(恵) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【Baxter-Sagart disambig.】kind, good
·惡(悪𢙣) ’ú IPA:/ʔu˨˦/ MC:'uH【Baxter-Sagart disambig.】hate (v.)
·惡(悪𢙣) ’ŏᵏ IPA:/ʔɒʔ/ MC:'ak【Baxter-Sagart disambig.】bad, ugly
·惱 nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【CEDICT】to get angry
·惲 ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:'junX【Unihan】devise, plan, deliberate; consult
·想 siàng IPA:/siɑŋ˥˧/ MC:sjangX【Baxter-Sagart disambig.】think
·惴 čúi IPA:/ʈʂui˨˦/ MC:tsyweH【CEDICT】anxious/worried
·惶 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】frightened
·惸 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】variant of 煢|茕[qiong2]/alone/desolate
·惹 zhiè IPA:/ʒiɛ˥˧/ MC:nyaeX【CEDICT】to provoke/to irritate/to vex/to stir up/to anger/to attract (troubles)/to cause (problems)
·惻 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【CEDICT】sorrowful
·惼 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【Unihan】narrow-minded
·愀 thsièw IPA:/tsʰiɛw˥˧/ MC:tshjewX【CEDICT】change countenance/worry
·愁 čhhȏw IPA:/ʈʂʱəw˩/ MC:dzrjuw【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·愆 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Baxter-Sagart disambig.】exceed, err
·愈(癒愉) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】enjoy
·愈(癒愉) IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【Baxter-Sagart disambig.】increase
·愉(愈) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】enjoy
·愊 pĭᵏ IPA:/piʔ/ 【CEDICT】melancholy/sincere
·愍(憫) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】variant of 憫|悯[min3]
·愎 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bik【CEDICT】perverse/obstinate/willful
·意 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:'iH【Baxter-Sagart disambig.】thought (n.)
·愓 dáng' IPA:/dɑŋ'˨˦/ MC:dangX【Baxter-Sagart disambig.】carefree, extravagant
·愔 ’īm IPA:/ʔim/ MC:'jim【Baxter-Sagart disambig.】mild, peaceful
·愕 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】scared
·愚 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【CEDICT】to be stupid/to cheat or deceive/me or I (modest)
·愛 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:'ojH【Baxter-Sagart disambig.】to love; to grudge (< ‘draw close to oneself’?)
·愜 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】cheerful/satisfied
·感 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Baxter-Sagart disambig.】move (emotionally) (v.t.)
·愧(媿) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwijH【Baxter-Sagart disambig.】ashamed
·愨(悫慤𢡱) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】honest
·愪 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Unihan】to be grieved, sad
·愫 IPA:/su˨˦/ 【CEDICT】guileless/sincere
·愬(訴) IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】complain, accuse
·愮 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】distressed, agitated
·愷 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】triumphal music; happy
·愻(遜) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【Unihan】to yield, accord; humble, modest
·愼(眘昚慎) shhín IPA:/ʃʱin˨˦/ MC:dzyinH【CEDICT】variant of 慎[shen4]
·愾 IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】sigh; angry
·愿(願) (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:ngjwonH【CEDICT】honest/prudent/variant of 願|愿[yuan4]
·慁(㥵) hhún IPA:/ɦun˨˦/ MC:hwonH【CEDICT】confused/dishonor
·慂(恿) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】old variant of 恿[yong3]
·慄 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】afraid/trembling
·慆 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】rejoice
·慇 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'j+n【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·慈(㤵) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzi【Baxter-Sagart disambig.】loving, kind
·慉 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjuwk【Baxter-Sagart disambig.】cherish
·態 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thojH【Baxter-Sagart disambig.】bearing, manner
·慌 hhwáng' IPA:/ɦwɑŋ'˨˦/ 【CEDICT】to get panicky/to lose one's head/(coll.) (after 得) unbearably/terribly
·慍(愠) ’yún IPA:/ʔyun˨˦/ MC:'junH【Baxter-Sagart disambig.】anger, angry
·慕 IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】love; long for
·慘 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ MC:tshomX【CEDICT】miserable/wretched/cruel/inhuman/disastrous/tragic/dim/gloomy
·慙(慚) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】variant of 慚|惭[can2]
·慜 mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】clever/old variant of 愍[min3]
·慝 thĕᵏ IPA:/tʰəʔ/ MC:thok【Baxter-Sagart disambig.】evil
·慟(憅) dúng IPA:/duŋ˨˦/ MC:duwngH【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·慢 mán IPA:/man˨˦/ MC:maenH【Baxter-Sagart disambig.】disrespectful
·慣 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】accustomed to
·慤(愨悫𢡱) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】honest
·慥 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【CEDICT】sincere
·慧 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【Baxter-Sagart disambig.】intelligent
·慨 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】disappointed
·慫 tzyùng IPA:/tsyuŋ˥˧/ 【CEDICT】terrified
·慬 khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】courageous
·慮 lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【Baxter-Sagart disambig.】think, consider
·慰 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】comfort, soothe (v.)
·慱 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【CEDICT】sad
·慳 khiān IPA:/kʰian/ MC:khean【CEDICT】stingy
·慴 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【CEDICT】terrified
·慵 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【CEDICT】lethargic
·慶 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khjaengH【Baxter-Sagart disambig.】happy, rejoice
·慹(𢟯) čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】afraid, to fear
·慹(𢟯) čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【Baxter-Sagart disambig.】afraid; to fear
·慹(𢟯) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【Baxter-Sagart disambig.】afraid
·慼(慽戚) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】anxiously thoughtful
·慽(慼戚) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【CEDICT】variant of 慼|戚[qi1]
·慾(欲) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】desire/appetite/passion/lust/greed
·憂 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'juw【Baxter-Sagart disambig.】grief, grieved
·憃(惷) shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Baxter-Sagart disambig.】stupid
·憃(惷) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:trhaewng【Baxter-Sagart disambig.】stupid
·憊 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beajH【CEDICT】exhausted
·憋(𢠳) phiĕᵗ IPA:/pʰiɛʔ/ MC:phjiet【CEDICT】to choke/to stifle/to restrain/to hold back/to hold in (urine)/to hold (one's breath)
·憍 kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kjew【CEDICT】arrogant
·憎 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】hate
·憐 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:len【Baxter-Sagart disambig.】love; pity
·憑(凴𠗦) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】lean on
·憒 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwojH【CEDICT】confused/troubled
·憔(顦) thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】haggard
·憖(慭) (ng)ín IPA:/(ŋ)jin˨˦/ 【CEDICT】injured/moreover/preferably
·憤 fvún' IPA:/fʱun'˨˦/ MC:bjunX【Baxter-Sagart disambig.】unhappy
·憨 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【CEDICT】silly/simple-minded/foolish/naive/sturdy/tough/heavy (of rope)
·憩(憇) khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khjejH【Baxter-Sagart disambig.】rest (v.)
·憪 hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【CEDICT】composed, contented
·憫(愍) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·憬 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【CEDICT】awaken
·憭 lièw IPA:/liɛw˥˧/ 【CEDICT】clear/intelligible/severe/cold
·憮 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】disappointed/startled
·憲 hién IPA:/hiɛn˨˦/ MC:xjonH【Baxter-Sagart disambig.】law; model; rule
·憶 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ik【Baxter-Sagart disambig.】remember
·憷 čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【CEDICT】to be afraid
·憸 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】artful/flattering
·憺 dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】calm
·憾 hhám IPA:/ɦam˨˦/ MC:homH【Baxter-Sagart disambig.】dissatisfied
·懃(勤) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】toil, diligent, devoted
·懅 kyú IPA:/ky˨˦/ 【CEDICT】bashful/ashamed
·懇 khèn IPA:/kʰən˥˧/ MC:khonX【CEDICT】earnest
·懈 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keaH【CEDICT】lax/negligent
·應(応) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'ing【Baxter-Sagart disambig.】ought
·懋 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】to be hardworking/luxuriant/splendid
·懌 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】pleased/rejoice
·懍 lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【CEDICT】fear
·懕 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:'jiem【Unihan】satiated; contented
·懟(譈憝) drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drwijH【Baxter-Sagart disambig.】ill-will
·懠 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【Baxter-Sagart disambig.】angry
·懣(㥃悶) mwòn IPA:/mwɔn˥˧/ MC:manX【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·懥(懫) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】enraged
·懫(懥) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】enraged/resentful/to hate/to desist
·懮 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:'juwX【CEDICT】grievous/relaxed
·懱 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】variant of 蔑[mie4]
·懲(惩) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【Baxter-Sagart disambig.】reprove; punish
·懶(嬾) làn IPA:/lan˥˧/ MC:lanX【Baxter-Sagart disambig.】lazy
·懷(懐怀怌) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】bosom; embrace
·懸 hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】suspend
·懺(懴) čhám IPA:/ʈʂʰam˨˦/ MC:tsrhaemH【CEDICT】feel remorse/regret/repent
·懻 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Unihan】overbearing, crafty
·懼(惧) gyú IPA:/gy˨˦/ MC:gjuH【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.)
·懽(歡歓) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous
·懾 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【Baxter-Sagart disambig.】to fear
·懿 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:'ijH【Baxter-Sagart disambig.】repress
·戀(恋) lyuén IPA:/lyuɛn˨˦/ MC:ljwenH【Baxter-Sagart disambig.】to long for
·戁 nàn IPA:/nan˥˧/ MC:nraenX【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.)
·戇 čwáng IPA:/ʈʂwɑŋ˨˦/ MC:traewngH【CEDICT】stupid (Wu dialect)
·戈 kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【Baxter-Sagart disambig.】dagger-axe
·戉(鉞) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】a kind of axe
·戊 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【Baxter-Sagart disambig.】5th heavenly stem
·戌 syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】11th earthly branch
·戍 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ 【CEDICT】garrison
·戎 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【Baxter-Sagart disambig.】foreigners in the west
·成 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】to become (v.i.)
·我 ngò IPA:/ŋɔ˥˧/ MC:ngaX【Baxter-Sagart disambig.】we, I
·戒 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】be on guard
·戔 thhsȃn IPA:/tsʱan˩/ MC:dzan【Baxter-Sagart disambig.】kill; cruel
·戕 thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】to kill/to injure/Taiwan pr. [qiang2]
·或 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwok【Baxter-Sagart disambig.】some; or
·戙(㢥) thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ 【Unihan】(Cant.) to trap; upright; a pile
·戚 thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】(in 'toad')
·戛(戞) kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ MC:keat【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·戟(㦸) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kjaek【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·戡 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【Baxter-Sagart disambig.】kill
·戢 čĕᵖ IPA:/ʈʂɨʔ/ 【CEDICT】to restrain oneself/to collect/to hoard/to store up/to cease
·戣 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·截 dziĕᵗ IPA:/dziɛʔ˩/ 【CEDICT】to cut off (a length)/to stop/to intercept/section/chunk/length
·戰(戦) čién IPA:/tʃiɛn˨˦/ MC:tsyenH【Baxter-Sagart disambig.】to fear
·戲(戱戯) IPA:/hi˨˦/ MC:xjeH【Baxter-Sagart disambig.】sport, joke
·戴 tái IPA:/tai˨˦/ MC:tojH【Baxter-Sagart disambig.】carry on the head
·戴 tái IPA:/tai˨˦/ MC:tojH【Baxter-Sagart disambig.】carry on the head
·戵 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Unihan】a halberd
·戶(戸) hhú IPA:/ɦu˨˦/ 【CEDICT】a household/door/family
·戸(戶) hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【CEDICT】variant of 戶|户[hu4]
·戹(厄) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke
·戺 shhé' IPA:/ʂʱɨ'˨˦/ 【CEDICT】door pivot
·戽 IPA:/hu˨˦/ MC:xuH【CEDICT】water bucket for irrigation
·戾(戻) IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】transgress
·房 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】side-room
·所 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjoX【Baxter-Sagart disambig.】place (n.); that which
·扁(碥) pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【Baxter-Sagart disambig.】flat and thin
·扂 diém' IPA:/diɛm'˨˦/ MC:demX【CEDICT】door latch
·扃 kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【Baxter-Sagart disambig.】door bolt
·扅(扊) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Unihan】gate bar, bolt
·扆 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:'j+jX【CEDICT】screen
·扇(煽搧) shién IPA:/ʃiɛn˨˦/ MC:syenH【Baxter-Sagart disambig.】leaf of door (: fan?)
·扈 hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【Baxter-Sagart disambig.】to stop
·扉 IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】wooden door-leaf
·手(扌) shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】hand
·才 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】talent, ability
·扎(紥紮) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】to prick/to run or stick (a needle etc) into/jug (a classifier for liquids such as beer)
·扐(朸) lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】divination by straw
·扑(撲) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ 【Unihan】pound, beat, strike; attack
·扒 pái IPA:/pai˨˦/ MC:peajH【CEDICT】to peel/to skin/to tear/to pull down/to cling to (sth on which one is climbing)/to dig
·扛(摃) kāng IPA:/kɑŋ/ 【CEDICT】to raise aloft with both hands/(of two or more people) to carry sth together
·扞(捍) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】ward off; protect, guard
·扠(搋) čhā IPA:/ʈʂʰa/ 【CEDICT】to fork
·扡 th(w)ó IPA:/tʰ(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】drag along
·扢 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】clean/to rub
·扤 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】to shake/to sway
·扮 fvún' IPA:/fʱun'˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】to disguise oneself as/to dress up/to play (a role)/to put on (an expression)
·扯(撦) čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【CEDICT】to pull/to tear/(of cloth, thread etc) to buy/to chat/to gossip/(coll.) (Tw) ridiculous/hokey
·扱(插) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect
·扳(攀) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】pull forward
·扶 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】crawl
·扺(抵) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Unihan】to strike one's palm with one's fist
·扼(搤㧖) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Baxter-Sagart disambig.】grasp
·承 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzying【Baxter-Sagart disambig.】receive
·技 gí' IPA:/gi'˨˦/ MC:gjeX【Baxter-Sagart disambig.】skill
·抃(拚) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【CEDICT】to applaud
·抄 čhāw IPA:/ʈʂʰaw/ MC:tsrhaew【CEDICT】to make a copy/to plagiarize/to search and seize/to raid/to grab/to go off with/to take a shortcut/to make a turning move/to fold one's arms
·把 IPA:/pa˥˧/ MC:paeX【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.)
·抍(拯) čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up
·抑 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ik【Baxter-Sagart disambig.】and, but, or
·抒 shyù IPA:/ʃy˥˧/ 【CEDICT】to express/to give expression to/variant of 紓|纾[shu1]/to relieve
·抓 čàw IPA:/ʈʂaw˥˧/ MC:tsraewX【Baxter-Sagart disambig.】grasp
·抔(抱) phhȏw IPA:/pʱəw˩/ MC:buw【CEDICT】take up in both hands
·投 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Baxter-Sagart disambig.】throw
·抗 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【Baxter-Sagart disambig.】set up; oppose; protect
·折 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Baxter-Sagart disambig.】bend; break (v.t.)
·折 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:dzyet【Baxter-Sagart disambig.】bend (v.i.)
·抦 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】old variant of 秉[bing3]/variant of 柄[bing3]/handle/shaft
·披 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【Baxter-Sagart disambig.】divide
·抱(抔) báw' IPA:/baw'˨˦/ MC:bawX【Baxter-Sagart disambig.】carry in the arms
·抴 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【CEDICT】to pull/to drag/to join together/oar
·抵(扺) IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】push away
·抶 čhĭᵗ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhit【CEDICT】beat/flog
·抹 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】to wipe
·押 ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【Baxter-Sagart disambig.】to seal, stamp
·抽(𢭆) čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【Baxter-Sagart disambig.】take out, pull out
·拂(払) fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】to brush, shake
·拄 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:trjuX【Baxter-Sagart disambig.】prop up, support (v.)
·拆 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ 【CEDICT】to tear open/to tear down/to tear apart/to open
·拈 niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nem【CEDICT】to nip/to grasp with the fingers/to fiddle with/Taiwan pr. [nian2]
·拉(柆) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lop【Baxter-Sagart disambig.】break
·拊(撫) IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【CEDICT】pat
·拌 phwōn IPA:/pʰwɔn/ MC:phan【CEDICT】to mix/to mix in/to toss (a salad)
·拍 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【Baxter-Sagart disambig.】to strike
·拏(挐拿) IPA:/na˩/ MC:nrae【Baxter-Sagart disambig.】handle (v.)
·拑 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】pliers/pincers/to clamp
·拙 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:tsywet【Baxter-Sagart disambig.】stupid, inept
·拜(拝) pái IPA:/pai˨˦/ MC:peajH【Baxter-Sagart disambig.】bow, bend (v.)
·拭(𢂑) shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】to wipe
·拮 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.)
·拯(抍) čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up
·拱 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】join the hands
·拲 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】manacles
·拳 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】fist (< rolled-up hand)
·拶 tzwăᵗ IPA:/tswaʔ/ 【CEDICT】to press or squeeze hard
·拼(摒) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】to piece together/to join together/to stake all/adventurous/at the risk of one's life/to spell
·拾 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】pick up, gather
·持 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:dri【Baxter-Sagart disambig.】grasp, hold
·挂(掛) kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【Baxter-Sagart disambig.】suspend
·挃 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【Unihan】(Cant.) to beat
·指 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【Baxter-Sagart disambig.】finger; point
·按 ’án IPA:/ʔɑn˨˦/ MC:'anH【Baxter-Sagart disambig.】repress
·挌 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】fight
·挍 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ 【CEDICT】compare/criticize
·挐(拿拏) IPA:/na˩/ MC:nrae【Baxter-Sagart disambig.】handle (v.)
·挑 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【Baxter-Sagart disambig.】scratch, stir up
·挫(繲) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】obstructed/to fail/to oppress/to repress/to lower the tone/to bend back/to dampen
·挭(鯁骾) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【Unihan】fish-bones, things that stick in the throat; unyielding, blunt of speech; (Cant.) to stir, mix, agitate; to wade
·振 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【Baxter-Sagart disambig.】numerous; majestic
·振 čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】shake
·挱(挲) IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】variant of 挲[suo1]
·挶 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【CEDICT】structure for carrying dirt
·挹 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jip【Baxter-Sagart disambig.】to bow; suppress
·挼(捼) sūi IPA:/sui/ MC:swoj【CEDICT】to rub/to crumple/Taiwan pr. [nuo2]
·挾 hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【Baxter-Sagart disambig.】grasp
·捅 thùng IPA:/tʰuŋ˥˧/ MC:thuwngX【CEDICT】to stab/to poke/to prod/to nudge/to disclose
·捆(綑) khùn IPA:/kʰun˥˧/ 【CEDICT】a bunch/to tie together/bundle
·捉 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:tsraewk【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.)
·捋 lwŏᵗ IPA:/lwɔʔ˩/ MC:lwat【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck
·捌(八) păᵗ IPA:/paʔ/ 【CEDICT】eight (banker's anti-fraud numeral)/split
·捍(扞) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】ward off; protect, guard
·捐 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【Baxter-Sagart disambig.】abandon; remove
·捔 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】to gore, stab
·捕 IPA:/bu˨˦/ MC:buH【CEDICT】to catch/to seize/to capture
·捥 ’wán IPA:/ʔwan˨˦/ 【CEDICT】to bend the wrist
·捧 fùng IPA:/fuŋ˥˧/ MC:phjowngX【CEDICT】to clasp/to cup the hands/to hold up with both hands/to offer (esp. in cupped hands)/to praise/to flatter
·捨 shiè IPA:/ʃiɛ˥˧/ MC:syaeX【Baxter-Sagart disambig.】set aside, give up
·捩 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:let【CEDICT】tear/twist
·捫 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】hold (v.)
·捬(撫) IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【Baxter-Sagart disambig.】lay the hand on
·捵(䥀) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ 【Unihan】(Cant.) to hold between the fingers and thumb
·捶(搥箠) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ MC:tsyweX【Baxter-Sagart disambig.】to beat
·捷 dziĕᵖ IPA:/dziɛʔ˩/ MC:dzjep【Baxter-Sagart disambig.】victory
·捺 năᵗ IPA:/naʔ˩/ MC:nat【CEDICT】(downwards-right concave character stroke)/press down firmly
·捻 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】to twirl (in the fingers)
·捼(挼) IPA:/nɔ˩/ 【CEDICT】to rub/to crumple
·捽 tzyŭᵗ IPA:/tsyʔ/ 【CEDICT】to seize/Taiwan pr. [zu2]
·捿 IPA:/si/ 【Unihan】perch; roost; stay
·掀 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【CEDICT】to lift (a lid)/to rock/to convulse
·掃(埽) sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【CEDICT】to sweep
·掅 thsíng IPA:/tsʰiŋ˨˦/ MC:tshengH【Unihan】(Cant.) to lift up; to seize, grab
·掇 twŏᵗ IPA:/twɔʔ/ MC:twat【Baxter-Sagart disambig.】pick, gather
·授 shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ MC:dzyuwH【Baxter-Sagart disambig.】give; hand over
·掌 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:tsyangX【Baxter-Sagart disambig.】palm of the hand
·掐(𠜼) khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【CEDICT】to pick (flowers)/to pinch/to nip/to pinch off/to clutch/(slang) to fight
·排 phhȃi IPA:/pʱai˩/ MC:beaj【Baxter-Sagart disambig.】push
·掖 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit
·掘(撅) gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Baxter-Sagart disambig.】dig out (earth)
·掘(撅) gyuĕᵗ IPA:/gyuɛʔ˩/ MC:gjwot【Baxter-Sagart disambig.】dig out (earth)
·掟 díng IPA:/diŋ˨˦/ MC:dengH【Unihan】law, commandments, regulations; (Cant.) to throw
·採 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck
·探 thām IPA:/tʰam/ MC:thom【Baxter-Sagart disambig.】put the hand into and test
·接 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】connect
·控 khúng IPA:/kʰuŋ˨˦/ MC:khuwngH【Baxter-Sagart disambig.】pull (on bow or reins)
·推 thūi IPA:/tʰui/ MC:thwoj【Baxter-Sagart disambig.】push away
·掩(揜) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jemX【CEDICT】to cover up/to close/to surprise
·措 thsú IPA:/tsʰu˨˦/ MC:tshuH【Baxter-Sagart disambig.】place (v.)
·掫 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】beat night watches
·掫 čòw IPA:/ʈʂəw˥˧/ MC:tsrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】beat night watches
·掬(匊) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】to hold in one's hands/classifier for a double handful/Taiwan pr. [ju2]
·掾 ién IPA:/jiɛn˨˦/ 【CEDICT】official
·揀 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】select
·揃 tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【CEDICT】shear
·揆 gúi' IPA:/gui'˨˦/ MC:gjwijX【Baxter-Sagart disambig.】measure, estimate (v.)
·描 miȇw IPA:/miɛw˩/ MC:mjew【CEDICT】to depict/to trace (a drawing)/to copy/to touch up
·提 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】lift, grasp
·揕 čím IPA:/tʃim˨˦/ MC:trimH【CEDICT】to hit/to thrust
·揖 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jip【Baxter-Sagart disambig.】bow (v.), salute
·揚 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】raise
·換 hhwón IPA:/ɦwɔn˨˦/ MC:hwanH【Baxter-Sagart disambig.】change
·揜(掩) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jemX【CEDICT】cover up/to surprise
·揞 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:'omX【CEDICT】to apply (medicinal powder to a wound)/to cover up/to conceal
·揠 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:'eat【Baxter-Sagart disambig.】pull up
·握 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'aewk【CEDICT】to hold/to grasp/to clench (one's fist)/to master/classifier: a handful
·揢 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【Unihan】to seize; (Cant.) to block, obstruct
·揫(揪) tziōw IPA:/tsiw/ MC:tsjuw【CEDICT】to gather/to collect
·揬 thŭᵗ IPA:/tʰuʔ/ 【Unihan】(Cant.) lay up; sit
·揭(掲) khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khjejH【Baxter-Sagart disambig.】lift up one’s clothes
·揮 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】wave, brandish
·揲 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:zyet【CEDICT】sort out divining stalks
·揲 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】sort out divining stalks
·援 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】pull up
·揷(插) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】insert
·搆(構) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】variant of 構|构[gou4]/(Tw) (coll.) variant of 夠|够[gou4]/to reach by stretching
·搊 čhōw IPA:/ʈʂʰəw/ MC:tsrhjuw【CEDICT】pluck (stringed instrument)
·搋(弌) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【CEDICT】to knead/to rub/to clear a drain with a pump/to conceal sth in one's bosom/to carry sth under one's coat
·損 sùn IPA:/sun˥˧/ MC:swonX【Baxter-Sagart disambig.】diminish, damage
·搏 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【Baxter-Sagart disambig.】strike
·搐 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【CEDICT】lead/pull
·搓 thsō IPA:/tsʰɔ/ MC:tsha【CEDICT】to rub or roll between the hands or fingers/to twist
·搔(掻) sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】scratch (v.)
·搖(揺摇) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】shake
·搗(擣) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【CEDICT】pound/beat/hull/attack/disturb/stir
·搘 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】prop up
·搜(捜𢯱𢲷) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】to search
·搣 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:mjiet【CEDICT】to peel/to pull out/to peel/to tear/to pinch
·搤(扼㧖) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Baxter-Sagart disambig.】grasp
·搨(搭) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to make a rubbing
·搭(搨撘) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to put up/to build (scaffolding)/to hang (clothes on a pole)/to connect/to join/to arrange in pairs/to match/to add/to throw in (resources)/to take (boat, train)/variant of 褡[da1]
·搰 kŭᵗ IPA:/kuʔ/ 【CEDICT】to dig/to mix
·搷 tiēn IPA:/tiɛn/ 【CEDICT】to beat/to winnow
·摋 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【Baxter-Sagart disambig.】to slap from the side
·摎 kiōw IPA:/kiw/ 【CEDICT】to strangle/to inquire into
·摏 shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Unihan】pound; strike against; ram; (Cant.) to hit with the elbow
·摐 čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【Unihan】to hit (a bell or drum)
·摑 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】to slap/also pr. [guo2]
·摒(屛屏拼) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjiengH【CEDICT】to discard/to get rid of
·摓 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ 【CEDICT】wide/to sew
·摘 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:treak【Baxter-Sagart disambig.】pluck (v.)
·摙 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【CEDICT】to transport/to remove to take
·摛 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】to spread (fame)/wield (pen)
·摜 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】accustomed to
·摞 IPA:/lɔ˨˦/ 【CEDICT】to pile up/to stack/a pile/a stack
·摟 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】to draw towards oneself/to gather/to gather up (one's gown, sleeves etc)/to grab (money)/to extort
·摦 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【CEDICT】wide/broad
·摩 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【CEDICT】to rub
·摭(拓) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】pluck, select
·摮(𢳆) ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】to rattle/to shake. to smite
·摯 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】seize
·摰 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ 【CEDICT】to seize with the hand/to grasp/to advance/to breakdown
·摴 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhjo【CEDICT】dice/gambling/to release
·摶 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【Baxter-Sagart disambig.】round; make round
·摹 IPA:/mu˩/ 【CEDICT】to imitate/to copy
·摽 biéw' IPA:/biɛw'˨˦/ MC:bjiewX【Baxter-Sagart disambig.】fall down, strike down
·撈 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】to fish up/to dredge up
·撊(𢵧) hhián' IPA:/ɦian'˨˦/ 【CEDICT】valiant/wrathful
·撋 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【CEDICT】to rub between the hands
·撏 shhiȇm IPA:/ʃʱiɛm˩/ 【CEDICT】to pull out (esp. hair or feathers)/to pick/to pluck/fig. to extract (lines from a text)
·撑(撐) tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】prop up, support; brace
·撒 săᵗ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】to let go/to cast/to let loose/to discharge/to give expression to
·撓 nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nraewX【Baxter-Sagart disambig.】bend (v.); flinch
·撕 IPA:/si/ MC:sej【CEDICT】to tear
·撙 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】to reduce or cut down on/to rein in/to restrain
·撚 nièn IPA:/niɛn˥˧/ MC:nenX【CEDICT】to play tricks on or toy with/delicate/exquisite (Cantonese)
·撜 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up
·撝 hūi IPA:/hui/ MC:xjwe【CEDICT】to split/to direct/to brandish/humble
·撞 čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:draewng【Baxter-Sagart disambig.】strike
·撤 čhiĕᵗ IPA:/tʃʰiɛʔ/ MC:trhjet【Baxter-Sagart disambig.】remove, take away
·撤 driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】remove, take away
·撥 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【Baxter-Sagart disambig.】spread out
·撦(扯) čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【CEDICT】variant of 扯[che3]/to pull/to tear
·撫(拊) IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【Baxter-Sagart disambig.】lay the hand on
·播 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【Baxter-Sagart disambig.】to sow
·撮 thswŏᵗ IPA:/tsʰwɔʔ/ MC:tshwat【Baxter-Sagart disambig.】pinch; a pinch
·撱 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】clip/shorten/throw away
·撲(扑) phŭᵏ IPA:/pʰuʔ/ MC:phuwk【Baxter-Sagart disambig.】beat (v.)
·撼 hhám' IPA:/ɦam'˨˦/ MC:homX【CEDICT】to shake/to vibrate
·撽 khiéw IPA:/kʰiɛw˨˦/ 【CEDICT】to beat with a stick/to hit from the side
·撾 čwā IPA:/ʈʂwa/ 【CEDICT】ancient weapon with a tip shaped like a hand or claw
·撿 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】to pick up/to collect/to gather
·擁 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ 【CEDICT】to hold/to embrace/to wrap around/to gather around (sb)/to throng/to swarm/to support/Taiwan pr. [yong3]
·擅 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】act without authority
·擇(択) drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【CEDICT】to select/to choose/to pick over/to pick out/to differentiate/to eliminate/also pr. [zhai2]
·擊(撃) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kek【Baxter-Sagart disambig.】strike (v.)
·擋(攩) táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【CEDICT】to resist/to obstruct/to hinder/to keep off/to block (a blow)/to get in the way of/cover/gear (e.g. in a car's transmission)
·操 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【Baxter-Sagart disambig.】(what is grasped:) principles
·擐 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】put on clothing
·擒(捦) khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】catch
·擔(担) tām IPA:/tam/ MC:tam【Baxter-Sagart disambig.】carry on the shoulder
·擔(担) tám IPA:/tam˨˦/ MC:tamH【Baxter-Sagart disambig.】burden
·擗(劈) bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【Baxter-Sagart disambig.】beat the breast
·擘 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:peak【Baxter-Sagart disambig.】cleave, split
·據(拠) kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【Baxter-Sagart disambig.】grasp; depend on
·擡(抬) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】variant of 抬[tai2]
·擢 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】pull out, select
·擣(搗) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】pound (v.)
·擥(㩜攬) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】variant of 攬|揽[lan3]
·擩 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ 【CEDICT】to stain/to dye
·擪 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ/ 【Unihan】to tuck in, to put the finger into, to put in, to stow away
·擬(儗) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngiX【Baxter-Sagart disambig.】estimate, calculate
·擲(擿) drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drjek【CEDICT】to toss/to throw dice/Taiwan pr. [zhi2]
·擴(拡) khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ 【CEDICT】to enlarge
·擷 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【Baxter-Sagart disambig.】tuck in skirts (v.)
·擸(㧜) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【CEDICT】to hold, to grasp/to hold the hair/to pull at
·擺 pài IPA:/pai˥˧/ MC:peaX【CEDICT】to arrange/to exhibit/to move to and fro/a pendulum
·攀(扳㐴) phān IPA:/pʰan/ MC:phaen【Baxter-Sagart disambig.】pull oneself up
·攂 lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwojH【CEDICT】old variant of 擂[lei2]/to beat
·攄 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhjo【Baxter-Sagart disambig.】extend
·攉 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】to shovel
·攏 lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【CEDICT】to gather together/to collect/to approach/to draw near to/to add/to sum up/to comb (hair)
·攖 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jieng【CEDICT】oppose/to attack
·攘 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【Baxter-Sagart disambig.】oppose, disturb
·攘 zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Baxter-Sagart disambig.】oppose; disturb
·攛 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ 【CEDICT】rush/stir up/throw/fling/hurry/rage
·攜(携) hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】to carry/to take along/to bring along/to hold (hands)/also pr. [xi1]
·攝(摂) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syep【Baxter-Sagart disambig.】catch, gather up
·攥 tzwŏᵗ IPA:/tswɔʔ/ MC:tswat【CEDICT】to hold/to grip/to grasp
·攪(撹搞) kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【Baxter-Sagart disambig.】disturb
·攫 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【Baxter-Sagart disambig.】seize
·攬(擥㩜) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】to monopolize/to seize/to take into one's arms/to embrace/to fasten (with a rope etc)/to take on (responsibility etc)/to canvass
·支 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】support, hold up
·攰 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】totally exhausted (Cantonese)/Mandarin equivalent: 累[lei4]
·收(㧃収) shiōw IPA:/ʃiw/ MC:syuw【Baxter-Sagart disambig.】collect; harvest
·攷(考) khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【CEDICT】to beat/to hit/variant of 考[kao3]/to inspect/to test/to take an exam
·改 kài IPA:/kai˥˧/ MC:kojX【Baxter-Sagart disambig.】change (v.)
·攻 kūng IPA:/kuŋ/ 【CEDICT】to attack/to accuse/to study
·放 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】imitate
·放 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:pjangH【Baxter-Sagart disambig.】release; let go
·政 číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】government
·敃(暋) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】strong/robust/vigorous
·故 IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】fact; reason
·效(効俲) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【Baxter-Sagart disambig.】imitate, follow
·敉(侎) IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】achieve
·敎(教) kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】teach
·敏(勄) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】diligent, active
·救 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【Baxter-Sagart disambig.】help, save
·敔 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【CEDICT】percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
·敕(勑勅) čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhik【CEDICT】imperial orders
·敖 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】tall
·敗(䢙) pái IPA:/pai˨˦/ MC:paejH【Baxter-Sagart disambig.】defeat (v.t.)
·敗(䢙) bái IPA:/bai˨˦/ MC:baejH【Baxter-Sagart disambig.】suffer defeat
·敘(叙敍) szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】order (v.)
·敜(𣣈) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】to fill up or cover up a hole
·敝 IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】destroy; worn out
·敞 čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【Baxter-Sagart disambig.】open, spacious
·敠(敪) twŏᵗ IPA:/twɔʔ/ MC:twat【Unihan】to weigh; cut; come without being invited
·敡 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Unihan】rebuke
·敢 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:kamX【Baxter-Sagart disambig.】dare
·散 sàn IPA:/san˥˧/ MC:sanX【Baxter-Sagart disambig.】scattered (adj.)
·散 sán IPA:/san˨˦/ MC:sanH【Baxter-Sagart disambig.】scatter (v.t.)
·敦(惇) tūi IPA:/tui/ MC:twoj【Baxter-Sagart disambig.】manage, direct
·敦(惇) tūn IPA:/tun/ MC:twon【Baxter-Sagart disambig.】solid, thick
·敧 khī IPA:/kʰji/ 【CEDICT】to pick up thing with chopsticks or pincers.
·敬 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】respectful
·敭 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】variant of 揚|扬[yang2]
·敳(敱) ngȃi IPA:/ŋai˩/ MC:ngoj【Unihan】to govern forcefully
·整 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyengX【Baxter-Sagart disambig.】arrange; orderly
·敵 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】oppose; enemy
·敷(旉尃) IPA:/fu/ MC:phju【Baxter-Sagart disambig.】spread widely
·數 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjuX【Baxter-Sagart disambig.】count (v.)
·數 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【Baxter-Sagart disambig.】frequently
·敽(敿) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【CEDICT】old variant of 敿[jiao3]
·斂(歛) lièm IPA:/liɛm˥˧/ MC:ljemX【Baxter-Sagart disambig.】gather
·斂(歛) liém IPA:/liɛm˨˦/ MC:ljemH【Baxter-Sagart disambig.】dress a corpse
·斃 IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】fall down (from wound or illness)
·斆(敩斅) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【Unihan】teach, instruct; be aroused; awake; intelligent
·文 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】ornate
·斌(彬) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】variant of 彬[bin1]
·斐 IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】phonetic fei or fi/elegant/phi (Greek letter Φ, φ)
·斑 pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】variegated
·斒 pān IPA:/pan/ 【CEDICT】variegated/striped/marbled
·斔 IPA:/jy˥˧/ 【CEDICT】old variant of 斞[yu3]
·斕 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lean【CEDICT】see 斑斕|斑斓[ban1 lan2]
·斗 tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【Baxter-Sagart disambig.】bushel; ladle
·料 liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:lewH【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.)
·斛 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】ancient measuring vessel/fifty liters/dry measure for grain equal to five dou 五斗 (before Tang, ten pecks)
·斝(斚) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【Baxter-Sagart disambig.】a kind of ritual vessel
·斞(㔱庾) IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【CEDICT】stack of grain/dry measure equivalent to 16 斗[dou3] or 160 liters
·斟 čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】deliberate (v.)
·斠 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】(old) instrument to even out the grain in a measuring vessel/to proofread/to collate
·斤 kīn IPA:/kin/ MC:kj+n【Baxter-Sagart disambig.】axe; catty
·斥(㡿) čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】rebuff; salty soil
·斧 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】axe
·斨 thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】axe
·斫 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】cut, hack
·斬 čàm IPA:/ʈʂam˥˧/ MC:tsreamX【Baxter-Sagart disambig.】cut off
·斯 IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】split (v.)
·新 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】new
·斲(㓸斵) čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】chop, cleave
·斷(𣃔断) dwón' IPA:/dwɔn'˨˦/ MC:dwanX【Baxter-Sagart disambig.】be cut in two
·斷(𣃔断) twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【Baxter-Sagart disambig.】cut off; decide
·方 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:pjang【Baxter-Sagart disambig.】square
·於(扵亏于) ’yū IPA:/ʔy/ MC:'jo【Baxter-Sagart disambig.】at (locative preposition)
·於(扵亏于) ’ū IPA:/ʔu/ MC:'u【Baxter-Sagart disambig.】oh!
·施 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Baxter-Sagart disambig.】give, bestow
·斿 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】pendants of a banner
·旁 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】side; broad
·旂(旗) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】banner; flag
·旃 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【CEDICT】felt/silken banner
·旄 mȃw IPA:/maw˩/ MC:maw【Baxter-Sagart disambig.】ox-tail pennon
·旅 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【Baxter-Sagart disambig.】military unit of 500 men; to go
·旆(斾) búi IPA:/bui˨˦/ MC:bajH【CEDICT】pennant/streamer
·旉(尃敷) IPA:/fu/ MC:phju【Unihan】to state to, to announce
·旋 szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【Baxter-Sagart disambig.】turn around; return
·旋 szyuén IPA:/sʱyuɛn˨˦/ MC:zjwenH【Baxter-Sagart disambig.】whorl of hair on the head
·旌 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】pennon, banner
·族 dzŭᵏ IPA:/dzuʔ˩/ MC:dzuwk【Baxter-Sagart disambig.】clan
·旐 driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】banner
·旒(旈) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】pendants of banner, cap
·旓 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】serrated edges on a Chinese flag
·旗(旂) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】flag
·旛(幡) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】pennant
·旜 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Unihan】flag
·旝 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】(old) banner/signal flag
·旟 IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】banner with falcons/mussed up hair
·无(無) IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】not have
·旤 hhwó' IPA:/ɦwɔ'˨˦/ 【CEDICT】old variant of 禍|祸[huo4]
·日 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【Baxter-Sagart disambig.】sun; day
·旦(蛋) tán IPA:/tan˨˦/ MC:tanH【Baxter-Sagart disambig.】dawn
·旨 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【Baxter-Sagart disambig.】fine-tasting
·早 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】early
·旬 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】ten-day cycle
·旭(旯旮) hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【CEDICT】dawn/rising sun
·旰 kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【CEDICT】sunset/evening
·旱 hhán' IPA:/ɦɑn'˨˦/ MC:hanX【Baxter-Sagart disambig.】dry, drought
·旴 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】dawn
·旹(時时) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】old variant of 時|时[shi2]
·旺 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【CEDICT】prosperous/flourishing/(of flowers) blooming/(of fire) roaring
·旻 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】austere, severe
·旼 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】gentle and affable
·昂(昻) ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【CEDICT】to lift/to raise/to raise one's head/high/high spirits/soaring/expensive
·昃 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】afternoon/decline
·昄 pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】great/expansive
·昆 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Baxter-Sagart disambig.】elder brother
·昇(升) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【CEDICT】variant of 升[sheng1]/to ascend/to rise in rank
·昉 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】just then, at that time
·明(朙) mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】bright
·昏(昬) hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】dusk, dark
·易 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Baxter-Sagart disambig.】easy
·易 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】change; exchange
·昔 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】in the past
·昕 hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【Baxter-Sagart disambig.】dawn
·昜(陽) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】bright
·星 sīng IPA:/siŋ/ MC:seng【Baxter-Sagart disambig.】star
·映(暎) ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:'jaengH【CEDICT】to reflect (light)/to shine/to project (an image onto a screen etc)
·昤 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sunshine
·春(萅) čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:tsyhwin【Baxter-Sagart disambig.】springtime
·昦 hháw' IPA:/ɦaw'˨˦/ MC:hawX【CEDICT】variant of 昊[hao4]
·昧 múi IPA:/mui˨˦/ MC:mwojH【Baxter-Sagart disambig.】dusk; dark
·昨 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【Baxter-Sagart disambig.】yesterday
·昪(忭) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Unihan】delighted; pleased
·昬(昏) hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】dusk, dark
·昭 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【Baxter-Sagart disambig.】bright
·是(昰) shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyeX【Baxter-Sagart disambig.】this
·昱 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】next day
·昲 IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】bake in the sun
·昳 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】the declining sun in the west
·昴 màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】the Pleiades
·昺 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】bright/glorious
·晁(朝) čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Unihan】morning, dawn; surname
·時(旹时) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【Baxter-Sagart disambig.】time
·晅(烜) hyuēn IPA:/hyuɛn/ 【CEDICT】light of the sun/to dry in the sun
·晉(晋) tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Baxter-Sagart disambig.】Jìn (place name)
·晏 ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:'aenH【Baxter-Sagart disambig.】peace, rest
·晙 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【Unihan】early; bright; respect
·晚(晩) vàn IPA:/van˥˧/ MC:mjonX【Baxter-Sagart disambig.】late
·晜 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】descendant/elder brother
·晝 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Baxter-Sagart disambig.】daytime
·晞 IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】dawn/to dry in the sun
·晟 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:dzyengH【CEDICT】brightness of sun/splendor/also pr. [cheng2]
·晡 IPA:/pu/ MC:pu【CEDICT】3-5 p.m.
·晢(晰) čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Baxter-Sagart disambig.】bright
·晢(晰) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Baxter-Sagart disambig.】bright
·晤 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】go to meet
·晦 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Baxter-Sagart disambig.】last day of a moon; dark
·晧 hháw' IPA:/ɦaw'˨˦/ MC:hawX【Unihan】daybreak; bright and brilliant
·晨 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ MC:zyin【Baxter-Sagart disambig.】part of Scorpio; morning
·普 phù IPA:/pʰu˥˧/ MC:phuX【CEDICT】general/popular/everywhere/universal
·景 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】bright; image
·晳(晰) sĭᵏ IPA:/siʔ/ 【CEDICT】variant of 晰[xi1]/variant of 皙|晰[xi1]
·晴 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzjeng【Baxter-Sagart disambig.】to clear (of weather)
·晶 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】bright, limpid
·晷 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】sundial
·晹 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Unihan】the sun going behind and out from behind clouds
·智 čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:trjeH【Baxter-Sagart disambig.】knowledge
·晻(暗) ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:'omX【Baxter-Sagart disambig.】dark
·晻(暗) ’ám IPA:/ʔam˨˦/ MC:'omH【Baxter-Sagart disambig.】dark
·暄 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】genial and warm
·暆 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】(of the sun) declining
·暇 hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】leisure
·暈 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】confused/dizzy/giddy/to faint/to swoon/to lose consciousness/to pass out
·暉 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant
·暌 khūi IPA:/kʰui/ 【CEDICT】in opposition to/separated from
·暎(映) ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:'jaengH【CEDICT】old variant of 映[ying4]
·暏 IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Unihan】variant of 暑 U+6691, summer heat; hot
·暐 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】the bright shining of the sun
·暑 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】heat
·暕 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【CEDICT】bright (light)
·暖(煖) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】warm/to warm
·暗(晻闇) hhám IPA:/ɦam˨˦/ 【CEDICT】dark/gloomy/hidden/secret/muddled/obscure/in the dark
·暘 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】rising sun/sunshine
·暠(皜𣉞) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】bright/white
·暢(昶) čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【CEDICT】free/unimpeded/smooth/at ease/free from worry/fluent
·暫 dzám IPA:/dzam˨˦/ MC:dzamH【Baxter-Sagart disambig.】suddenly
·暮 IPA:/mu˨˦/ MC:muH【CEDICT】evening/sunset
·暱(昵) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】close, intimate
·暴(虣) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【Baxter-Sagart disambig.】violent
·暴(虣) bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ MC:buwk【Baxter-Sagart disambig.】expose to sun
·暵 hàn IPA:/hɑn˥˧/ MC:xanX【Baxter-Sagart disambig.】scorch, burn
·暵 hán IPA:/hɑn˨˦/ MC:xanH【Baxter-Sagart disambig.】dry
·暹 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】sunrise
·暾 thūn IPA:/tʰun/ MC:thwon【CEDICT】sun above the horizon
·曀 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'ejH【CEDICT】obscure/sun hidden by clouds
·曁(暨) IPA:/gi˨˦/ MC:gijH【Baxter-Sagart disambig.】reach to
·[曆/厯] lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】calculate (astronomically)
·曇 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【CEDICT】dark clouds
·曉(暁) hièw IPA:/hiɛw˥˧/ MC:xewX【Baxter-Sagart disambig.】understand
·曍 hháw' IPA:/ɦaw'˨˦/ 【Unihan】bright, brilliant
·曏 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】a short time
·曏 hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】a short time
·曒 kièw IPA:/kiɛw˥˧/ 【CEDICT】old variant of 皦[jiao3]
·曖(瞹) ’ái IPA:/ʔai˨˦/ 【CEDICT】(of daylight) dim/obscure/clandestine/dubious
·曙 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【CEDICT】daybreak/dawn/the dawn of a new epoch (metaphor)/Taiwan pr. [shu4]
·曛 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】twilight/sunset
·曜(耀燿) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine
·曝 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ 【CEDICT】to air/to sun
·曠(昿) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】desolate, waste
·曣 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ 【Unihan】fair weather; warm
·曦 IPA:/hi/ MC:xje【CEDICT】light of day
·曩 nàng IPA:/nɑŋ˥˧/ MC:nangX【Baxter-Sagart disambig.】in past times
·曬(晒) shái IPA:/ʂai˨˦/ MC:sreaH【Baxter-Sagart disambig.】to sun (Hàn time)
·曰 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】say
·曲 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjowk【Baxter-Sagart disambig.】to bend
·更(㪅) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】change (v.)
·更(㪅) k(i)éng IPA:/k(i)əŋ˨˦/ MC:kaengH【Baxter-Sagart disambig.】still more
·曷 hhŏᵗ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hat【Baxter-Sagart disambig.】what
·書 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】write
·曹(曺) thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【Baxter-Sagart disambig.】come together; pair
·曼(㬅) ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】extended, long
·曾(曽) tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】remote (ancestor)
·曾(曽) thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ MC:dzong【Baxter-Sagart disambig.】(adverb indicating past time)
·替 thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】discard
·最 tzúi IPA:/tsui˨˦/ MC:tswajH【Baxter-Sagart disambig.】collect; most
·會(会) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwajH【Baxter-Sagart disambig.】meeting; have a meeting
·會(会) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】calculate; calculation
·月 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:ngjwot【Baxter-Sagart disambig.】moon, month
·有 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】have, exist
·朋 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:bong【Baxter-Sagart disambig.】set of cowries; friend
·朌(頒) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】distribute
·服 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】quiver (n.)
·朏 IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【Baxter-Sagart disambig.】new light of the moon
·朔 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【Baxter-Sagart disambig.】1st day of month
·朕 drím' IPA:/dʒim'˨˦/ MC:drimX【Baxter-Sagart disambig.】I, we, our
·朗(朖) làng IPA:/lɑŋ˥˧/ MC:langX【Baxter-Sagart disambig.】bright
·朘(脧) syuēn IPA:/syuɛn/ 【CEDICT】to reduce/to exploit
·朙(明) mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】bright
·望(朢) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】look at from a distance
·望(朢) váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】look at from a distance
·朝(晁) čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:trjew【Baxter-Sagart disambig.】morning
·朝(晁) čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Baxter-Sagart disambig.】(morning) audience at court
·朞(期稘) IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】variant of 期[qi1]/period/cycle
·期(朞) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】period of time
·朣 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ 【CEDICT】light from the rising moon
·朦(蒙懞矇苎) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】indistinct/unclear/to deceive
·朧 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】rising moon
·木 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【Baxter-Sagart disambig.】tree, wood
·未 IPA:/vi˨˦/ MC:mj+jH【Baxter-Sagart disambig.】not yet
·本(夲) pùn IPA:/pun˥˧/ MC:pwonX【Baxter-Sagart disambig.】tree trunk
·札(剳箚) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【Baxter-Sagart disambig.】strip (n.), tablet
·术 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Unihan】art, skill, special feat; method, technique
·朱 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【Baxter-Sagart disambig.】dwarf
·朴(樸) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】Celtis sinensis var. japonica
·朶(朵) t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ MC:twaX【CEDICT】variant of 朵[duo3]
·机(機) IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【Baxter-Sagart disambig.】small table, stool
·朽 hiòw IPA:/hiw˥˧/ MC:xjuwX【Baxter-Sagart disambig.】rot, decay
·杅 IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】bowl/tub
·杆 kān IPA:/kɑn/ 【CEDICT】pole/CL:條|条[tiao2],根[gen1]
·杇(圬) ’ū IPA:/ʔu/ MC:'u【CEDICT】to plaster/whitewash
·杈 čhā IPA:/ʈʂʰa/ MC:tsrhae【CEDICT】fork of a tree/pitchfork
·杉 shām IPA:/ʂam/ MC:sream【CEDICT】China fir/Cunninghamia lanceolata/also pr. [sha1]
·杌 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】low stool
·李 IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】plum
·杏 hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:haengX【Baxter-Sagart disambig.】apricot (tree)
·材 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】timber
·村(邨) thsūn IPA:/tsʰun/ MC:tshwon【CEDICT】village
·杓 shhiŏᵏ IPA:/ʃʱiɒʔ˩/ MC:dzyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (n.)
·杕 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】solitary-growing (sc. tree)
·杙 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【CEDICT】post for tethering animals
·杜 dú' IPA:/du'˨˦/ MC:duX【CEDICT】birchleaf pear (tree)/to stop/to prevent/to restrict
·杝(柂) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【CEDICT】(tree)
·杞 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】Chinese wolfberry shrub (Lycium chinense)/willow
·束 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syowk【Baxter-Sagart disambig.】bind; bundle
·杠(槓) kāng IPA:/kɑŋ/ 【CEDICT】flagpole/footbridge
·杪 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】the utmost end
·杭 hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【Baxter-Sagart disambig.】to go by boat
·杮 IPA:/fi˨˦/ MC:phjojH【Unihan】wood shavings
·杯(盃) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【Baxter-Sagart disambig.】cup
·杰(傑) giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【CEDICT】variant of 傑|杰[jie2]
·東(东) tūng IPA:/tuŋ/ MC:tuwng【Baxter-Sagart disambig.】east
·杲 kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】high/sun shines brightly/to shine
·杳 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:'ewX【CEDICT】dark and quiet/disappear
·杴 hiēm IPA:/hiɛm/ MC:xjaem【CEDICT】shovel/variant of 鍁|锨[xian1]
·杵 čhyù IPA:/tʃʰy˥˧/ MC:tsyhoX【Baxter-Sagart disambig.】pestle
·杶 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【CEDICT】(tree)
·杸(殳) shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】to kill/a spear
·杻 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:trhjuwX【Baxter-Sagart disambig.】shackles, handcuffs
·松(枩枀) syūng IPA:/syuŋ/ 【CEDICT】pine/CL:棵[ke1]
·板(版) pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【Baxter-Sagart disambig.】plank, board
·枅 IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】crosspiece of wood on top of pillar
·枉 ’wàng IPA:/ʔwɑŋ˥˧/ MC:'jwangX【Baxter-Sagart disambig.】crooked; depraved
·枌 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】(tree)
·析 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Baxter-Sagart disambig.】split (v.)
·枑 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】railings, fence
·枕 čìm IPA:/tʃim˥˧/ MC:tsyimX【Baxter-Sagart disambig.】pillow
·枕 čím IPA:/tʃim˨˦/ MC:tsyimH【Baxter-Sagart disambig.】use as a pillow
·林 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】forest
·枘 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】tenon/tool handle/wedge
·枚 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】stem, branch
·果(菓) kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】fruit; result
·枝 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】branch (of tree)
·枯 khū IPA:/kʰu/ MC:khu【Baxter-Sagart disambig.】withered, dried up
·枲 IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】male nettle-hemp
·枵 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xjew【CEDICT】empty/hollow of a tree
·架(榢) kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【CEDICT】to support/frame/rack/framework/classifier for planes, large vehicles, radios etc
·枸 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of tree)
·枹 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】drum stick
·柁(舵) dó' IPA:/dɔ'˨˦/ MC:daX【CEDICT】main beam of roof
·柄(棅) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjaengH【Baxter-Sagart disambig.】handle (n.)
·柅 IPA:/ni˥˧/ MC:nrijX【Baxter-Sagart disambig.】a stopper for carriages
·柈 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】plate
·柏(栢) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】cypress
·某(厶) IPA:/mu˥˧/ 【CEDICT】some/a certain/sb or sth indefinite/such-and-such
·[某/⿱⿵卄二木] mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】so and so; a certain
·染 zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【Baxter-Sagart disambig.】to dye
·柔 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【Baxter-Sagart disambig.】soft
·柘 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of mulberry tree
·柙 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】cage; box
·柜(櫃) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【CEDICT】variant of 櫃|柜[gui4]
·柝 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ 【CEDICT】watchman's rattle
·柞 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【CEDICT】oak/Quercus serrata
·柤 čā IPA:/ʈʂa/ MC:tsrae【Baxter-Sagart disambig.】kind of fruit tree
·查(査) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【CEDICT】to research/to check/to investigate/to examine/to refer to/to look up (e.g. a word in a dictionary)
·柩(柾) giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【Baxter-Sagart disambig.】coffin (with corpse)
·柬 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】select, distinguish
·柮 tŭᵗ IPA:/tuʔ/ MC:twot【CEDICT】wood scraps
·柯 IPA:/kɔ/ MC:ka【Baxter-Sagart disambig.】axe-handle
·柰(奈) nái IPA:/nai˨˦/ MC:najH【CEDICT】crab-apple/how can one help
·柱 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ MC:drjuX【Baxter-Sagart disambig.】pillar
·柳(檉) liòw IPA:/liw˥˧/ MC:ljuwX【Baxter-Sagart disambig.】willow
·柴(茈) čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzrea【Baxter-Sagart disambig.】firewood
·柶 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【CEDICT】spoon/ladle
·柷 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:tsyhuwk【CEDICT】percussion instrument, a tapering wooden box struck on the inside with a wooden stick
·柺 kwài IPA:/kwai˥˧/ 【CEDICT】old man's staff
·栒(簨) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【CEDICT】cross bar
·栖(棲) IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】roost (v.)
·栗 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【Baxter-Sagart disambig.】chestnut tree
·栘 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】shadbush or shadberry (genus Amelanchier)/name for a stable during the Han Dynasty
·栝(檜) kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】Juniperus chinensis/measuring-frame
·栞 khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【CEDICT】old variant of 刊[kan1]/to peel with a knife/to carve/to amend
·栟 pīng IPA:/piŋ/ MC:pjieng【CEDICT】Trachycarpus excelsa
·栢(柏) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】cypress
·栩 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjuX【CEDICT】Quercus serrata
·株 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】tree root, stem
·栫 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】to fence in
·栭 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】tree mushroom
·栱 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【CEDICT】post
·栲 khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【CEDICT】chinquapin (Castanopsis fargesii and other spp.), genus of evergreen trees
·栴 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【CEDICT】see 栴檀[zhan1 tan2]
·核(覈) hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:heak【Baxter-Sagart disambig.】kernel fruit; scrutinize
·根 kēn IPA:/kən/ MC:kon【Baxter-Sagart disambig.】root, trunk
·格 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Baxter-Sagart disambig.】go to
·栽 tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】plant (v.)
·桀 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【Baxter-Sagart disambig.】remarkable; hero
·桂 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】cassia/laurel
·桃 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】peach
·桅 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【CEDICT】mast
·案 ’án IPA:/ʔɑn˨˦/ MC:'anH【Baxter-Sagart disambig.】stool; tray
·桎 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】fetters
·桑(桒) sāng IPA:/sɑŋ/ MC:sang【Baxter-Sagart disambig.】mulberry tree
·桓 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】pillar; martial-looking
·桫 IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】horse chestnut/Stewartia pseudocamellia (botany)
·桭 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【CEDICT】eaves/space between two pillars
·桮(杯) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【CEDICT】variant of 杯[bei1]
·桯 ȋng IPA:/jiŋ˩/ 【CEDICT】bed side stand
·桲 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【CEDICT】flail
·桶 thùng IPA:/tʰuŋ˥˧/ MC:thuwngX【Baxter-Sagart disambig.】bucket
·桷 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】rafter/malus toringo
·桹 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】(palm)
·桼(㯃漆) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】varnish
·梁(樑) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】beam; bridge
·梂 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Unihan】acorn cup
·梃 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ MC:dengX【CEDICT】a club (weapon)
·梅(楳) mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】plum tree
·梐 bí' IPA:/bi'˨˦/ MC:bejX【CEDICT】stockade
·梓 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Baxter-Sagart disambig.】Catalpa
·梔 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】gardenia/cape jasmine (Gardenia jasminoides)/same as 栀子
·梗 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【Baxter-Sagart disambig.】suffering
·梜 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks
·梜 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks (ap. Jīngdiǎn shìwén)
·條(条糶) thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】arrange
·梠 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】beam at the eaves
·梣 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】Chinese ash (Fraxinus chinensis)
·梨(棃) IPA:/lji˩/ MC:lij【CEDICT】pear/CL:個|个[ge4]
·梭 IPA:/sɔ/ 【CEDICT】shuttle (textiles)/to move back and fro
·梮 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【Unihan】snowshoes
·梯 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【Baxter-Sagart disambig.】stairs
·械 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Baxter-Sagart disambig.】fetters; weapon
·梱 khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【Baxter-Sagart disambig.】(l. for 稇 khwonX 'bind (v.)' in Mòzǐ)
·梳 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】comb
·梴 čhiēn IPA:/tʃʰiɛn/ MC:trhjen【CEDICT】length (of a tree or beam)/long
·棃(梨) IPA:/lji˩/ MC:lij【Baxter-Sagart disambig.】pear tree, pear
·棄 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjijH【Baxter-Sagart disambig.】throw away, abandon
·棅(柄) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjaengH【Baxter-Sagart disambig.】a handle
·棊(棋碁) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】variant of 棋[qi2]
·棍 hhún' IPA:/ɦun'˨˦/ MC:hwonX【CEDICT】stick/rod/truncheon
·棐(榧) IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】Torreya nucifera/strengthen
·棑(篺) IPA:/fi˥˧/ 【CEDICT】raft/shield/stern of junk
·棖 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:draeng【Baxter-Sagart disambig.】door-posts
·棗 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】jujube
·棘 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Baxter-Sagart disambig.】thorns
·棚 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ 【CEDICT】shed/canopy/shack
·棜 ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:'joH【CEDICT】tray for carrying sacrificial meats
·棟 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【CEDICT】classifier for houses or buildings/ridgepole (old)
·棠 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】a kind of pear tree (Pyrus)
·棣 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】dang-dejH cherry tree
·棧(桟) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dzraenH【Baxter-Sagart disambig.】shed
·棨 khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】tally for going through a pass
·棫 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】(oak)/thorny shrub
·棬 khyuēn IPA:/kʰyuɛn/ MC:khjwen【CEDICT】bowl
·森 shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】dense trees
·棰(槌) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ 【CEDICT】to flog/whip
·棱(稜楞) lȇng IPA:/ləŋ˩/ MC:long【CEDICT】square beam/variant of 稜|棱[leng2]
·棲(栖) IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】bird's nest
·棳(梲) čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:tsywet【CEDICT】small pillars that support the roof, those which rest on the main beam
·棸 čōw IPA:/ʈʂəw/ 【Unihan】surname
·棹(櫂) dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【CEDICT】variant of 桌[zhuo1]
·棺 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】inner coffin
·棻 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】aromatic wood/perfume/fragrance
·椀(盌碗) ’wòn IPA:/ʔwɔn˥˧/ MC:'wanX【CEDICT】variant of 碗[wan3]
·椁(槨) kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Unihan】outer-coffin; vault
·椄 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】peg, tenon
·椅 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:'jeX【Baxter-Sagart disambig.】chair
·椆 čiōw IPA:/tʃiw/ 【CEDICT】species of tree resistant to cold weather
·椈 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】Fagus sylvatica
·椋 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【CEDICT】see 椋鳥|椋鸟[liang2 niao3]
·植 drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:driH【Baxter-Sagart disambig.】grow, flourish
·植 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】to plant; plants
·椎(槌) čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ MC:drwij【Baxter-Sagart disambig.】hammer
·椏 ’iā IPA:/ʔia/ MC:'ae【CEDICT】forking branch
·椐 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【CEDICT】Zelkowa acuminata
·椒(茭) tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【Baxter-Sagart disambig.】pepper plant
·椓 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ 【CEDICT】beat
·椰(㭨) IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【CEDICT】coconut palm/Taiwan pr. [ye2]
·椴 dwón IPA:/dwɔn˨˦/ MC:dwanH【CEDICT】Chinese linden (Tilia chinensis)
·椵 kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】(grapefruit)
·椶(棕) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】variant of 棕[zong1]
·椷 kiām IPA:/kiam/ 【CEDICT】(wooden) box/cup/old variant of 緘|缄[jian1]/letter
·椸 ȋ IPA:/ji˩/ 【CEDICT】clothes-horse
·椹(葚) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【Baxter-Sagart disambig.】chopping-block
·椹(葚) shhím' IPA:/ʃʱim'˨˦/ MC:zyimX【Baxter-Sagart disambig.】mulberry fruit
·椽 čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ MC:drjwen【Baxter-Sagart disambig.】beam, rafter
·椿 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【CEDICT】Chinese toon (Toona sinensis)/tree of heaven (Ailanthus altissima)/(literary metaphor) father
·楀 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Unihan】name of tree; surname
·楂(查揸槎) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【CEDICT】fell trees/raft/to hew
·楄 piēn IPA:/piɛn/ 【CEDICT】basket-couch in coffin
·楊 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】poplar
·楎 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes-peg
·楎 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes-peg
·楓 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【CEDICT】maple (genus Acer)
·楔 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【Baxter-Sagart disambig.】wedge put in teeth of corpse
·[楖/⿰木卽] čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【Baxter-Sagart disambig.】comb
·楘 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】ornaments on chariot-shaft
·楙(茂) mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】Cydonia japonica
·楚(椘) čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【Baxter-Sagart disambig.】arrange in order
·楝 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【CEDICT】Melia japonica
·楞(棱稜) lȇng IPA:/ləŋ˩/ MC:long【CEDICT】variant of 稜|棱, corner/square beam/edge/arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge)/see 楞迦 Sri Lanka
·楟 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】tree
·楠(枏) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【CEDICT】Machilus nanmu/Chinese cedar/Chinese giant redwood
·楡(榆) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】elm
·楣 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】lintel/crossbeam
·楦(楥) hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xjwonH【CEDICT】to block (a hat)/to stretch (a shoe)
·楨 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【CEDICT】evergreen shrub
·楩 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【CEDICT】(tree)
·楪 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:yep【CEDICT】small dish/window
·楫(檝艥) tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】oar
·業 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【Baxter-Sagart disambig.】work (n.)
·極(极) gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gik【Baxter-Sagart disambig.】extreme
·楸 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】Catalpa/Mallotus japonicus
·楹 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】pillar
·榎(檟) hhiá' IPA:/ɦia'˨˦/ 【CEDICT】(evergreen shrub)/Celtis sinensis
·榕 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【CEDICT】banyan tree/Ficus wightiana
·榘(矩) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【CEDICT】variant of 矩[ju3]
·榛(亲) čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【Baxter-Sagart disambig.】hazel
·榜 péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:paengH【Baxter-Sagart disambig.】oar
·榠 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【CEDICT】Chinese quince
·榤 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【CEDICT】a stump on which chickens roost
·榥 hhwáng' IPA:/ɦwɑŋ'˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】screen
·榦(乾) kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【CEDICT】tree trunk
·榧(棐) IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】Torreya nucifera
·榨(醡) čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】to press/to extract (juice)/device for extracting juice, oils etc
·榭 szié IPA:/sʱiɛ˨˦/ MC:zjaeH【CEDICT】pavilion
·榮(栄荣) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】glory, honor
·榰 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】base of pillar/prop
·榱 thsūi IPA:/tsʰui/ 【CEDICT】rafter (classical)
·榴(橊橊) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】pomegranate
·榻 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】couch
·榼 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khap【CEDICT】Pusaetha scandens
·榿 khī IPA:/kʰji/ 【CEDICT】alder
·槁 kàw IPA:/kaw˥˧/ 【CEDICT】dried up (wood)/dead tree
·槃 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】variant of 盤|盘/wooden tray
·槊(鎙) shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【CEDICT】long lance
·構(搆) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】to construct/to form/to make up/to compose/literary composition/paper mulberry (Broussonetia papyrifera)
·槎(楂) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【Baxter-Sagart disambig.】cut trees
·槎(楂) drá' IPA:/ɖʐa'˨˦/ MC:dzraeX【Baxter-Sagart disambig.】to cut trees
·槐 hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】Sophora
·槐 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】Sophora
·槙(槇) tiēn IPA:/tiɛn/ MC:ten【Unihan】a twig; an ornamental evergreen
·槢 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【CEDICT】a hard wood
·槥 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【CEDICT】coffin
·槨(椁) kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Baxter-Sagart disambig.】outer coffin
·槩(㮣概) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kojH【CEDICT】old variant of 概[gai4]
·槲 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】Mongolian oak (Quercus dentata)/see also 槲樹|槲树[hu2 shu4]
·槽 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】trough/manger/groove/channel/(Tw) (computing) hard drive
·槿 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【CEDICT】Hibiscus syriacus/transient
·樁 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:traewng【CEDICT】stump/stake/pile/classifier for items
·樂(楽) (ng)iáw IPA:/(ŋ)jiaw˨˦/ MC:ngaewH【Baxter-Sagart disambig.】cause to rejoice
·樂(楽) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】music
·樂(楽) lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】to cure
·樆 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】manjack or cordia (genus Cordia)
·樓 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】house with more than 1 story/storied building/floor/CL:層|层[ceng2],座[zuo4],棟|栋[dong4]
·樕 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【CEDICT】shrub
·樚(轆) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】a pulley, a windlass, a wheel, a block
·樛 kiōw IPA:/kiw/ MC:kjiw【Baxter-Sagart disambig.】down-curving (sc. branch)
·樝 čā IPA:/ʈʂa/ MC:tsrae【Unihan】a kind of hawthorne
·樞 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:tsyhu【Baxter-Sagart disambig.】pivot
·樟 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】camphor/Cinnamonum camphara
·模 IPA:/mu˩/ MC:mu【Baxter-Sagart disambig.】model
·樲 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【CEDICT】acid variety of jujube plum
·樳(桪) szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】tall tree
·樴 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】pole
·樵 thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】firewood/gather wood
·樷(叢) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Baxter-Sagart disambig.】collect; thicket
·樸(朴) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【Baxter-Sagart disambig.】unworked wood
·樹 shhyú' IPA:/ʃʱy'˨˦/ MC:dzyuX【Baxter-Sagart disambig.】plant (v.); place upright
·樹 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyuH【Baxter-Sagart disambig.】tree
·樺 hwā IPA:/hwa/ 【CEDICT】birch tree/Betula japonica
·樾 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【CEDICT】shade of trees
·橁 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ 【CEDICT】Fraxinus bungeana
·橅 IPA:/mu˩/ MC:mu【Unihan】a beech tree
·橆(無) IPA:/vu˥˧/ 【CEDICT】variant of 無|无/negative/none/without/apart from
·橈 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】oar
·橈 náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【Baxter-Sagart disambig.】bent wood
·橋 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】bridge
·橐(槖) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【Baxter-Sagart disambig.】sack; bellows
·橕 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:trhaeng【CEDICT】a prop/a shore
·橘 kyŭᵗ IPA:/kyʔ/ MC:kjwit【Baxter-Sagart disambig.】orange (tangerine?)
·橙 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:dreang【Baxter-Sagart disambig.】citrus tree (Shuōwén)
·橜(橛) gyuĕᵗ IPA:/gyuɛʔ˩/ MC:gjwot【CEDICT】old variant of 橛[jue2]
·機(机) IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】mechanism
·橡 sziáng' IPA:/sʱiɑŋ'˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】acorn
·橢(楕) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】oval
·橤 zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】variant of 蕊[rui3]
·橧 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】dwelling on top of wooden stakes
·橫 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【Baxter-Sagart disambig.】crosswise; horizontal
·橰 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Unihan】a spar
·橾 sāw IPA:/saw/ 【CEDICT】old variant of 鍬|锹[qiao1]
·橿 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】Quercus glauca
·檀 thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【CEDICT】sandalwood/hardwood/purple-red
·檄 hhĭᵏ IPA:/ɦiʔ˩/ MC:hek【CEDICT】dispatch/order
·檉(柳) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【CEDICT】tamarisk
·檎 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【CEDICT】(fruit)
·檐(簷) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】eaves
·檖 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of pear tree
·檗 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:peak【CEDICT】Phellodendron amurense
·檛(簻) čwā IPA:/ʈʂwa/ MC:trwae【Unihan】a switch, whip
·檜(栝) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】ornament on coffin
·檟(榎) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】Catalpa, a genus of mostly deciduous trees/old term for Camellia sinensis, the tea plant 茶/also called Thea sinensis/small evergreen shrub (Mallotus japonicus)
·檢(検) kièm IPA:/kiɛm˥˧/ MC:kjemX【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.)
·檣(艢) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】boom/mast
·檻 hhiám' IPA:/ɦiam'˨˦/ MC:haemX【Baxter-Sagart disambig.】straight-jetted (water)
·檾(䔛) khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ 【Unihan】grassy plant with fibres from which cloth is made
·檿 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jiemX【Unihan】mulberry
·櫂(棹) dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【Baxter-Sagart disambig.】oar
·櫃(鐀樻饋柜) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box
·櫅 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ 【Unihan】a kind of tree suitable for use to make axles for large carts
·櫓(艣艫艪舮樐舻樐艪㯭) IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】shield (n.)
·櫚 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】palm tree
·櫛 čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【CEDICT】comb/to comb/to weed out/to eliminate/Taiwan pr. [jie2]
·櫜 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】weapon case
·櫝(匵) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】coffer; box
·櫞 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【CEDICT】Citrus medica
·櫟 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】oak
·櫠 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】a variety of pomelo (old)
·櫡 dryú IPA:/dʒy˨˦/ 【CEDICT】variant of 箸[zhu4]
·櫧 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【CEDICT】Quercus glanca
·櫨 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】capital (of column)/smoke tree
·櫪 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】type of oak/stable (for horses)
·櫫 čyū IPA:/tʃy/ MC:trjo【CEDICT】Zelkova acuminata
·櫬 čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】Sterculia plantanifolia/coffin
·櫳(㰍) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】bar/cage/gratings
·櫸 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【CEDICT】Zeikowa acuminata
·櫺(欞) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】latticework on a window
·櫻(桜) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】cherry
·櫽(檼) ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:'j+nH【CEDICT】tool used for shaping wood (old)/old variant of 檃[yin3]
·櫾(柚) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【Unihan】the pomelo
·欃 čhām IPA:/ʈʂʰam/ 【CEDICT】sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil/comet
·權(権) khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】weight of a steelyard
·欐 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】beam
·欒(灤) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】corners of the rim of an oval bell
·欓(檔) tàng IPA:/tɑŋ˥˧/ MC:tangX【Unihan】a cross-piece, as the round of a ladder, the rail of a chair; shelves; pigeonholes
·欠 khiém IPA:/kʰiɛm˨˦/ MC:khjaemH【CEDICT】deficient/to owe/to lack/yawn
·次 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【Baxter-Sagart disambig.】lodge (v.)
·欣(忻) hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【Baxter-Sagart disambig.】rejoice
·欨 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】(literary) to blow or breathe upon/happy
·欬(咳) khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】cough
·欱 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ 【CEDICT】variant of 喝[he1]
·欲(慾) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【Baxter-Sagart disambig.】desire (v.)
·欹(猗) ’ī IPA:/ʔi/ MC:'je【CEDICT】interjection
·欺 khī IPA:/kʰji/ MC:khi【Baxter-Sagart disambig.】to deceive, cheat
·欻 hhyŭᵗ IPA:/ɦyʔ/ MC:xjut【CEDICT】(onom.) crashing sound
·欽 khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【CEDICT】to respect/to admire/to venerate/by the emperor himself
·款(欵) khwòn IPA:/kʰwɔn˥˧/ MC:khwanX【CEDICT】section/paragraph/funds/CL:筆|笔[bi3],個|个[ge4]/classifier for versions or models (of a product)
·歃(㰱) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ 【CEDICT】to drink
·歆 hīm IPA:/him/ MC:xim【Baxter-Sagart disambig.】enjoy (fragrance)
·歇 hiĕᵗ IPA:/hiɛʔ/ MC:xjot【Baxter-Sagart disambig.】cease, rest (v.)
·歈 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】songs
·歌(謌) IPA:/kɔ/ MC:ka【Baxter-Sagart disambig.】sing, song
·歔 hyū IPA:/hy/ MC:xjo【CEDICT】to snort
·歕(呠噴) phūn IPA:/pʰun/ MC:phwon【CEDICT】old variant of 噴|喷[pen1]
·歗(嘯) siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sewH【CEDICT】old variant of 嘯|啸[xiao4]
·歙 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】contract (v.)
·歠(啜欼) čhyuĕᵗ IPA:/tʃʰyuɛʔ/ MC:tsyhwet【Baxter-Sagart disambig.】taste, eat, drink (v.)
·歡(歓懽) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous
·止 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【Baxter-Sagart disambig.】foot; stop
·正 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Baxter-Sagart disambig.】1st (month)
·正 číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】correct (adj., v.)
·此 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【Baxter-Sagart disambig.】this
·步(歩) IPA:/bu˨˦/ MC:buH【Baxter-Sagart disambig.】step
·武 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】military
·歧(岐) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【Baxter-Sagart disambig.】forked (road)
·歫 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】old variant of 距[ju4]/old variant of 拒[ju4]
·歰 shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】archaic variant of 澀|涩[se4]
·歲(歳亗) súi IPA:/sui˨˦/ MC:sjwejH【Baxter-Sagart disambig.】year
·歸(帰皈) kūi IPA:/kui/ MC:kjw+j【Baxter-Sagart disambig.】return (v.)
·死 IPA:/sɨ˥˧/ MC:sijX【Baxter-Sagart disambig.】die (v.)
·歿(殁) mŭᵗ IPA:/muʔ˩/ MC:mwot【CEDICT】to end/to die
·殀(夭) ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:'jewX【CEDICT】variant of 夭[yao1]/to die young/to die prematurely/Taiwan pr. [yao3]
·殂 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ MC:dzu【CEDICT】to die
·殃(䄃) ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【Baxter-Sagart disambig.】calamity
·殄 dién' IPA:/diɛn'˨˦/ MC:denX【Baxter-Sagart disambig.】cease; destroy
·殆 dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】danger
·殈 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwek【CEDICT】damage egg so it does not hatch
·殉(侚狥) szyún IPA:/sʱyun˨˦/ MC:zwinH【Baxter-Sagart disambig.】accompany in death
·殊 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Baxter-Sagart disambig.】die; different
·殖 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】grow, flourish (v.)
·殘 thhsȃn IPA:/tsʱan˩/ MC:dzan【Baxter-Sagart disambig.】damage; hurt; cruel
·殙 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【CEDICT】to die by taking poison
·殛 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【CEDICT】to put to death
·殞(殒隕) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【CEDICT】to perish/to die
·殠 čhiów IPA:/tʃʰiw˨˦/ MC:tsyhuwH【CEDICT】variant of 臭[chou4]
·殣 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】die of starvation
·殪 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'ejH【CEDICT】to exterminate
·殫 tān IPA:/tan/ MC:tan【CEDICT】entirely/to exhaust
·殮 liém IPA:/liɛm˨˦/ MC:ljemH【CEDICT】to prepare a dead body for coffin
·殯 pín IPA:/pin˨˦/ MC:pjinH【CEDICT】a funeral/to encoffin a corpse/to carry to burial
·殰(𦢌) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】abortion/stillborn
·殲(殱) tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【CEDICT】to annihilate/abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane
·殳(杸) shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·殷 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'j+n【Baxter-Sagart disambig.】殷殷 distressed
·殷 ’iān IPA:/ʔian/ MC:'ean【Baxter-Sagart disambig.】dark-red
·殸 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】hanging musical stone
·殺 shái IPA:/ʂai˨˦/ MC:sreajH【Baxter-Sagart disambig.】diminish
·殺 shăᵗ IPA:/ʂaʔ/ MC:sreat【Baxter-Sagart disambig.】kill
·殻(殼㱿) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】variant of 殼|壳[qiao4]
·殿 tién IPA:/tiɛn˨˦/ MC:tenH【Baxter-Sagart disambig.】rear (building, army unit)
·殿 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】palace
·毀 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xjweH【CEDICT】to destroy/to damage/to ruin/to defame/to slander
·毁 hùi IPA:/hui˥˧/ 【Unihan】destroy
·毅 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngj+jH【Baxter-Sagart disambig.】bold
·毆 ’òw IPA:/ʔəw˥˧/ MC:'uwX【CEDICT】to beat up/to hit sb
·毈 dwón IPA:/dwɔn˨˦/ MC:dwanH【CEDICT】infertile egg
·毋 IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】don't
·母 mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】mother
·每(毎) mùi IPA:/mui˥˧/ MC:mwojX【Baxter-Sagart disambig.】each
·毐 ’ài IPA:/ʔai˥˧/ MC:'ojX【Unihan】person of reprehensible morals; immoral; adulterer
·毒 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【Baxter-Sagart disambig.】poison (n.)
·毓 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】to produce
·比 IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】compare
·比 IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】combine; all
·毖 IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【Baxter-Sagart disambig.】cautious
·毗(毘) phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Baxter-Sagart disambig.】assist; boastful
·毚 čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】cunning/artful
·毛 mȃw IPA:/maw˩/ MC:maw【Baxter-Sagart disambig.】hair
·毫 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】fine animal hair
·毬(球) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】ball
·毯 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thamX【CEDICT】blanket/rug
·毳 čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ 【CEDICT】crisp/brittle/fine animal hair
·毿 sām IPA:/sam/ MC:som【CEDICT】long-haired/shaggy
·氂(犛髦牦) IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】yak (Bos grunniens)
·氄 zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【CEDICT】down or fine hair
·氅(鷩) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【CEDICT】overcoat
·氈(毡氊) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】felt (n.)
·氏 shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyeX【Baxter-Sagart disambig.】clan
·氐 IPA:/ti/ MC:tej【Baxter-Sagart disambig.】Western tribes
·民 mȋn IPA:/min˩/ MC:mjin【Baxter-Sagart disambig.】people
·氓(甿) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【Baxter-Sagart disambig.】population, people
·气 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khj+jH【Baxter-Sagart disambig.】(inhaled thing:) breath, air, vapors
·氛 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】miasma/vapor
·氣(気炁) IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】to present food
·氣(気炁) khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khj+jH【Baxter-Sagart disambig.】cloudy vapors
·氤(絪) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】generative forces/magic emanation
·氲 ’yūn IPA:/ʔyun/ 【Unihan】life giving influences of nature; spirit of harmony; prosperity
·水(氵) shùi IPA:/ʂui˥˧/ MC:sywijX【Baxter-Sagart disambig.】water; river
·氶 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Unihan】name of a river in Shandong
·永 yuèng IPA:/jyuəŋ˥˧/ MC:hjwaengX【Baxter-Sagart disambig.】long (time)
·氿 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】mountain spring
·汀 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Baxter-Sagart disambig.】level land beside water
·汁 čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】juice
·求 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】seek
·汊 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ 【CEDICT】branching stream
·汍 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】shed tears
·汎(泛) fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjuwng【Baxter-Sagart disambig.】float about; universally
·汐 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】night tides/evening ebbtide/Taiwan pr. [xi4]
·汔 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】near
·汗 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】sweat (n.)
·汛 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【CEDICT】high water/flood/to sprinkle water
·汜 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【CEDICT】stream which returns after branching
·汝 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyoX【Baxter-Sagart disambig.】you (sg.)
·汞 hhúng' IPA:/ɦuŋ'˨˦/ MC:huwngX【CEDICT】mercury (chemistry)
·江 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kaewng【Baxter-Sagart disambig.】(Yangzi) river
·池 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】pool (n.)
·污(汙汚洿) ’ū IPA:/ʔu/ MC:'u【CEDICT】dirty/filthy/foul/corrupt/to smear/to defile/dirt/filth
·汧 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【CEDICT】marsh/float
·汨 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river)
·汩 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ 【CEDICT】confused/extinguished
·汪 ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ MC:'wang【Baxter-Sagart disambig.】vast; pool
·汭 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】river-bend
·汲 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】to draw (water)
·汴 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Unihan】name of a river in Henan; Henan
·決(决) kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】open a passage for a stream
·汾 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】name of a river
·沁 thsím IPA:/tsʰim˨˦/ MC:tshimH【CEDICT】to seep/to percolate
·沂 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngj+j【Baxter-Sagart disambig.】(mountain and river in Shandong)
·沃 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:'owk【CEDICT】fertile/rich/to irrigate/to wash (of river)
·沇 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【CEDICT】archaic variant of 兗|兖[Yan3]
·沈(沉) čhhȋm IPA:/tʃʱim˩/ MC:drim【Baxter-Sagart disambig.】sink (v.t.)
·沈(沉) shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state)
·沈(沉) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice in which gifts are sunk in water
·沉(沈) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice in which gifts are sunk in water
·沌 dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【CEDICT】confused/turbid
·沐 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】to bathe/to cleanse/to receive/to be given
·沒(没) mŭᵗ IPA:/muʔ˩/ MC:mwot【CEDICT】(negative prefix for verbs)/have not/not
·沓 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Baxter-Sagart disambig.】join, unite
·沔 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream
·沖 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【CEDICT】(of water) to dash against/to mix with water/to infuse/to rinse/to flush/to develop (a film)/to rise in the air/to clash/to collide with
·沙 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【Baxter-Sagart disambig.】sand
·沚 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】islet
·沫 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】foam/suds
·沭 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【CEDICT】river in Shandong
·沱(沲) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.)
·沲(沱) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.)
·河 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】river
·沸(㵒) IPA:/fi˨˦/ MC:pj+jH【Baxter-Sagart disambig.】boil (v.)
·油 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】flow(ing)
·沺 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【CEDICT】turbulent
·治 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:dri【Baxter-Sagart disambig.】regulate, arrange
·沼 čièw IPA:/tʃiɛw˥˧/ MC:tsyewX【Baxter-Sagart disambig.】pool
·沾 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:trjem【Baxter-Sagart disambig.】moisten
·沿 iȇn IPA:/jiɛn˩/ 【CEDICT】along/to follow (a line, tradition etc)/to carry on/to trim (a border with braid, tape etc)/border/edge
·況(湟况) hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【Baxter-Sagart disambig.】compare with, be equal to
·泂 hhyuéng' IPA:/ɦyuəŋ'˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】vast
·泃 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ 【Unihan】river in Henan
·泄(洩渫) í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Baxter-Sagart disambig.】leak, ooze
·泄(洩渫) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】leak, ooze
·泅 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【CEDICT】to swim
·泆 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【CEDICT】licentious, libertine, dissipate
·泉(洤) thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【Baxter-Sagart disambig.】spring, source
·泊(泺濼) bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Baxter-Sagart disambig.】calm, still
·泐 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】to write
·泑 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:'jiwX【CEDICT】the vitreous glaze on china, porcelain etc
·泓 ’wēng IPA:/ʔwəŋ/ MC:'weang【CEDICT】clear/vast and deep/classifier for a body of clear water
·泔 kām IPA:/kam/ MC:kam【CEDICT】slop from rinsing rice
·法 făᵖ IPA:/faʔ/ MC:pjop【Baxter-Sagart disambig.】model, law
·泖(茅) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【CEDICT】still water
·泗 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【CEDICT】nasal mucus
·泙(洴) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】sound of water splashing
·泚 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【Baxter-Sagart disambig.】clear (adj.)
·泝(溯遡) IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】go against current
·泞 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ 【Unihan】mud; miry, muddy, stagnant
·泠 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sound of water flowing
·泡 phāw IPA:/pʰaw/ MC:phaew【CEDICT】puffed/swollen/spongy/small lake (esp. in place names)/classifier for urine or feces
·波 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Baxter-Sagart disambig.】wave (n.)
·泣 khĭᵖ IPA:/kʰiʔ/ MC:khip【Baxter-Sagart disambig.】weep
·泥(坭) IPA:/nji˩/ MC:nej【Baxter-Sagart disambig.】mud
·泥(坭) IPA:/nji˨˦/ MC:nejH【Baxter-Sagart disambig.】impeded, obstructed (Lunyu)
·泭 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】a raft
·泯 mȋn IPA:/min˩/ MC:mjin【Baxter-Sagart disambig.】destroy
·泰 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thajH【Baxter-Sagart disambig.】great
·泲 tzì IPA:/tsi˥˧/ 【CEDICT】clear wine/name of a river
·泳 yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】go in water, wade
·洄 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】eddying/whirling (of water)/to go against the current
·洊 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】twice; a second time
·洋 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】great expanse of water'
·洌(冽) liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】pure/to cleanse
·洏 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】to flow (as water or tears)
·洒(灑) IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash
·洒(灑) shài IPA:/ʂai˥˧/ MC:sreaX【Baxter-Sagart disambig.】sprinkle
·洗 IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash
·洗 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【Baxter-Sagart disambig.】wash
·洙 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】name of a river
·洛 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Unihan】river in Shanxi province; city
·洟(涕) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】nasal mucus/Taiwan pr. [yi2]
·洢 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】old name of a river in Henan, now written 伊河
·洣 IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Unihan】Mi river in Hunan, tributary of Xiangjiang
·津 tzīn IPA:/tsin/ MC:tsin【Baxter-Sagart disambig.】ford (n.)
·洧 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】name of a river
·洪(洚) hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【CEDICT】flood/big/great
·洫 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】channel; moat
·洲 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】islet
·洳 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【Baxter-Sagart disambig.】name of a river
·洳 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyoH【Baxter-Sagart disambig.】wet ground
·洴(泙) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】wash/bleach (fabric)
·洺 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjieng【CEDICT】name of a river
·活 hhwŏᵗ IPA:/ɦwɔʔ˩/ MC:hwat【Baxter-Sagart disambig.】to live
·洼 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:'wae【CEDICT】variant of 窪|洼[wa1]
·洽 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】accord with
·派 phái IPA:/pʰai˨˦/ MC:pheaH【CEDICT】clique/school/group/faction/to dispatch/to send/to assign/to appoint/pi (Greek letter Ππ)/the circular ratio pi = 3.1415926/(loanword) pie
·洿(汙汚) ’ū IPA:/ʔu/ MC:'u【Baxter-Sagart disambig.】impure
·流 liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.)
·浙 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Unihan】Zhejiang province; river
·浚(濬) syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【CEDICT】to deepen (e.g. a ditch)/to extract/to manage/ladle (old)
·浞 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【Unihan】to soak, to steep in water
·浡 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【CEDICT】full/gushing (of fountain)
·浣(澣) hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ MC:hwanX【Baxter-Sagart disambig.】to wash clothes
·浥 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ip【Baxter-Sagart disambig.】moist, moisten
·浦 phù IPA:/pʰu˥˧/ MC:phuX【Baxter-Sagart disambig.】river bank
·浩(澔) hháw' IPA:/ɦaw'˨˦/ MC:hawX【Baxter-Sagart disambig.】vast
·浪 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river)
·浮 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】float (v.)
·浯 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Unihan】name of a river in Shandong
·浴 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】bath/to bathe
·海 hài IPA:/hai˥˧/ MC:xojX【Baxter-Sagart disambig.】sea
·浸 tzím IPA:/tsim˨˦/ MC:tsimH【CEDICT】to immerse/to soak/to steep/gradually
·浹 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsep【CEDICT】soaked/to wet/to drench/Taiwan pr. [jia2]
·浼(潣凂) mùi IPA:/mui˥˧/ MC:mwojX【Baxter-Sagart disambig.】defile (v.)
·浽 sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】see 浽溦[sui1 wei1]
·涂 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】path
·涅 niĕᵗ IPA:/niɛʔ˩/ MC:net【CEDICT】to blacken/abbr. for 涅槃[nie4 pan2]
·涇 kīng IPA:/kiŋ/ MC:keng【Unihan】name of a river
·消 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】dissolve; disappear
·涉(渉) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ 【CEDICT】to wade/to be involved/to concern/to experience/to enter (classical)
·涊 nièn IPA:/niɛn˥˧/ MC:nenX【CEDICT】muddy water
·涌(湧) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】(used in place names)
·涎(㳄) sziȇn IPA:/sʱiɛn˩/ MC:zjen【CEDICT】saliva
·涓 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【CEDICT】brook/to select
·涔 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】overflow/rainwater/tearful
·涕(洟䶏) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.)
·涕(洟䶏) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.)
·涖(莅蒞) IPA:/li˨˦/ 【CEDICT】variant of 蒞|莅[li4], to attend
·涘 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ 【CEDICT】river bank
·涪 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Unihan】river in Sichuan province
·涬 hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:hengX【CEDICT】watery expanse
·涯 (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit
·液 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】fluid
·涵 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】soak, overflow
·涼(凉鿌) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】cold
·涿 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】place name
·淀 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】shallow water
·淅 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】(onom.) sound of rain, sleet etc
·淆(殽) hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【CEDICT】confused and disorderly/mixed/Taiwan pr. [yao2]
·淇 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】name of a river
·淋 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】water (v.)
·淑 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【CEDICT】warm and virtuous/(used in given names)/Taiwan pr. [shu2]
·淒(凄) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】intense cold/frigid/dismal/grim/bleak/sad/mournful
·淖 náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【CEDICT】slush/mud
·淘 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ 【CEDICT】to wash/to clean out/to cleanse/to eliminate/to dredge
·淚(涙泪) lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwijH【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.)
·淜(漰) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【CEDICT】roar of dashing waves
·淝 fvȋ IPA:/fʱi˩/ MC:bj+j【CEDICT】name of a river
·淞 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjowng【CEDICT】variant of 凇[song1]
·淟 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】turbid/muddy
·淡(澹) dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】insipid
·淢 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】channel; moat
·淥 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】clear (water)/strain liquids
·淨 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Baxter-Sagart disambig.】clean (adj.)
·淩 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】variant of 凌[ling2]
·淫(婬) ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【Baxter-Sagart disambig.】excess; licentious
·淬 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】dip into a fluid
·淮 hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river)
·深 shīm IPA:/ʃim/ MC:syim【Baxter-Sagart disambig.】deep
·深 shím IPA:/ʃim˨˦/ MC:syimH【Baxter-Sagart disambig.】depth
·淳(湻) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】a pair
·淵(渕) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'wen【Baxter-Sagart disambig.】abyss
·淶 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】brook/ripple
·淹(渰) ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:'jem【Baxter-Sagart disambig.】submerge, soak
·淺 thsièn IPA:/tsʰiɛn˥˧/ MC:tshjenX【Baxter-Sagart disambig.】shallow
·添 thiēm IPA:/tʰiɛm/ MC:them【Baxter-Sagart disambig.】add
·淼 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【CEDICT】a flood/infinity
·清(淸) thsīng IPA:/tsʰiŋ/ MC:tshjeng【Baxter-Sagart disambig.】clear (adj.)
·渙 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【Baxter-Sagart disambig.】amply-flowing
·渚(陼) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】islet
·減(减) kiàm IPA:/kiam˥˧/ MC:keamX【Baxter-Sagart disambig.】reduce
·渝 IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】change (v.)
·渟 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】stagnant water
·渠 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【Baxter-Sagart disambig.】canal
·渡 IPA:/du˨˦/ MC:duH【Baxter-Sagart disambig.】to ford
·渤 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】swelling; the Gulf of Hopei (Hebei)
·渥 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'aewk【Baxter-Sagart disambig.】moisten, smear
·渦 ’wō IPA:/ʔwɔ/ MC:'wa【CEDICT】name of a river
·測 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【Baxter-Sagart disambig.】fathom (v.)
·渭 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】name of a river in Shanxi
·港 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【CEDICT】harbor/port/CL:個|个[ge4]
·渰(淹) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jemX【CEDICT】(of cloud) forming or rising
·渴(渇) khŏᵗ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khat【Baxter-Sagart disambig.】thirsty
·游(逰遊) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】float, swim
·渹(𢕐訇𥔀) hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xweang【Unihan】roar, crash
·渺 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】vast (of water)
·渼 mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】ripple pattern
·渾 hhȗn IPA:/ɦun˩/ MC:hwon【Baxter-Sagart disambig.】chaotic
·渾 hhún' IPA:/ɦun'˨˦/ MC:hwonX【Baxter-Sagart disambig.】chaotic
·湃 phái IPA:/pʰai˨˦/ MC:pheajH【CEDICT】sound of waves
·湄 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】brink/edge
·湊(凑) thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】to gather together, pool or collect/to happen by chance/to move close to/to exploit an opportunity
·湋 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】to flow back (of water)
·湍 thwōn IPA:/tʰwɔn/ MC:thwan【Baxter-Sagart disambig.】rushing water
·湎 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【Baxter-Sagart disambig.】sink in (wine)
·湑 syù IPA:/sy˥˧/ MC:sjoX【Baxter-Sagart disambig.】to strain (spirits)
·湖 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】lake
·湘 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Unihan】Hunan province
·湜 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【CEDICT】clear water/pure
·湝 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【Baxter-Sagart disambig.】cold
·湟(況) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】name of a river
·湢 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【CEDICT】public bathhouse
·湣 mìn IPA:/min˥˧/ 【CEDICT】(ancient character used in posthumous titles)/old variant of 憫|悯[min3]
·湧(涌) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】to bubble up/to rush forth
·湮 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】to inundate/to bury/to cover up/obscured/submerged
·湯 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】amply-flowing
·湯 thāng IPA:/tʰɑŋ/ MC:thang【Baxter-Sagart disambig.】hot liquid
·湱 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【CEDICT】dashing of waves
·源(厵) (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】spring, source
·準(凖) čyùn IPA:/tʃyun˥˧/ MC:tsywinX【Baxter-Sagart disambig.】water-level
·溘 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【CEDICT】suddenly
·溜(澑) liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】to slip away/to escape in stealth/to skate
·溝 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】irrigation canal
·溠 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】name of a river
·溢 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】overflow
·溦 IPA:/vi˩/ 【CEDICT】drizzle/fine rain
·溪(渓) khī IPA:/kʰji/ MC:khej【Baxter-Sagart disambig.】valley with stream in it
·溱 čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【CEDICT】name of a river
·溺(尿氼) niéw IPA:/niɛw˨˦/ MC:newH【Baxter-Sagart disambig.】urine
·溺(尿氼) nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nek【Baxter-Sagart disambig.】to sink in water
·溼(濕) shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ 【CEDICT】variant of 濕|湿[shi1]
·溽(縟) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【CEDICT】damp/muggy
·滀 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】accumulated (feelings)
·滁 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【Unihan】district in Anhui province
·滃 ’ùng IPA:/ʔuŋ˥˧/ MC:'uwngX【CEDICT】(of clouds) to rise/(of water) to swell
·滅(烕) miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:mjiet【Baxter-Sagart disambig.】destroy
·滉 hhwáng' IPA:/ɦwɑŋ'˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】bright expanse of water
·滋 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【Baxter-Sagart disambig.】abundant
·滌 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】wash, clean (v.)
·滍 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:drijX【CEDICT】(used in place names)
·滎 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】place name
·滏 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】name of a river in Hebei
·滑(磆) hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Baxter-Sagart disambig.】slippery
·滓 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】dregs/sediment
·滔 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Baxter-Sagart disambig.】rushing water
·滕 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Unihan】an ancient state in Shandong province; water bursting forth
·滫 siòw IPA:/siw˥˧/ MC:sjuwX【CEDICT】water in which rice was boiled/slops/swill
·滮 phhiȏw IPA:/pʱiw˩/ 【CEDICT】flowing of water
·滯 drí IPA:/dʒji˨˦/ MC:drjejH【Baxter-Sagart disambig.】obstruct
·滴 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】a drop/to drip
·滸 IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【Baxter-Sagart disambig.】river bank
·滹 IPA:/hu/ MC:xu【Unihan】the bank of a steam
·滺(悠) ’iōw/iȏw IPA:/ʔiw/jiw˩/ 【Unihan】flow
·滻 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】name of a river in Shaanxi province/see 滻河|浐河[Chan3 He2]
·滿(満) mwòn IPA:/mwɔn˥˧/ MC:manX【Baxter-Sagart disambig.】full
·漁(䱷) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】to fish
·漆(柒㯃桼) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】varnish tree
·漇(𢳜) IPA:/si˥˧/ 【Unihan】(Cant.) waste
·漉 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】strain liquids
·漎(潨) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ 【CEDICT】a place where small streams flow into a large one
·漏 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】leak (v.)
·漓 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】pattering (of rain)/seep through
·演 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ MC:yenX【Baxter-Sagart disambig.】flow out, extend
·漘 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】borders of a river
·漙 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【CEDICT】heavy dew
·漠 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】desert/unconcerned
·漢 hán IPA:/hɑn˨˦/ MC:xanH【Baxter-Sagart disambig.】(river name)
·漣 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【Baxter-Sagart disambig.】ripple; drip
·漦 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ 【CEDICT】go with current/mucus/spittle
·漪 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'je【CEDICT】ripple
·漫(澷) mwón IPA:/mwɔn˨˦/ MC:manH【Baxter-Sagart disambig.】wide, limitless
·漬 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】to soak/to be stained/stain/floodwater
·漯 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】name of a river
·漳 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Unihan】name of a river in Henan
·漵 szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】name of a river
·漸 tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【Baxter-Sagart disambig.】moisten
·漸 dziém' IPA:/dziɛm'˨˦/ MC:dzjemX【Baxter-Sagart disambig.】gradually; advance
·漾(瀁) iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【CEDICT】to overflow/to ripple/used in place names/see 漾濞[Yang4 bi4]
·漿(𤕯) tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【Baxter-Sagart disambig.】drink (n.)
·潁 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:ywengX【CEDICT】grain husk/tip of sth short and slender
·潑(溌) phwŏᵗ IPA:/pʰwɔʔ/ 【CEDICT】to splash/to spill/rough and coarse/brutish
·潔 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】pure, purify
·潗 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ 【CEDICT】friendly/harmonious
·潙(溈) kūi IPA:/kui/ MC:kjwe【Unihan】river in Shanxi
·潚 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】sound of rain and wind
·潝(㴔) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【CEDICT】to agree
·潞 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Unihan】river in northern china
·潟(澙) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】salty soil
·潠 sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】spurt out of the mouth
·潣(浼) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Unihan】to pollute, contaminate
·潤 zhyún IPA:/ʒyun˨˦/ MC:nywinH【CEDICT】to moisten/to lubricate/to embellish/moist/glossy/sleek
·潨(潀漎) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ 【Unihan】gather; flow into (water); sound of waters flowing together
·潬(灘) thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】foreshore
·潭 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【Baxter-Sagart disambig.】deep, pond
·潮 čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Baxter-Sagart disambig.】morning tide
·潯 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【CEDICT】name of a river/steep bank
·潰 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【Baxter-Sagart disambig.】break through an embankment (of water)
·潸(𣽽) shān IPA:/ʂan/ MC:sraen【Baxter-Sagart disambig.】tears flowing
·潼 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】high/name of a pass
·澀(澁渋瀒濇) shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】astringent/tart/acerbity/unsmooth/rough (surface)/hard to understand/obscure
·澁(澀渋) shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】old variant of 澀|涩[se4]
·澂(澄瀓) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【CEDICT】variant of 澄[cheng2]
·澄(澂) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【Baxter-Sagart disambig.】limpid, clear
·澇 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】flooded
·澈(徹) driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】clear, limpid
·澉 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:kamX【CEDICT】place name/wash
·澒 hhúng' IPA:/ɦuŋ'˨˦/ MC:huwngX【CEDICT】vast/infinite
·澔(浩) hháw' IPA:/ɦaw'˨˦/ MC:hawX【Baxter-Sagart disambig.】vast
·澡 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】wash (v.)
·澣(浣) hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ MC:hwanX【CEDICT】variant of 浣[huan4]
·澤(沢) drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【Baxter-Sagart disambig.】marsh; moisture
·澥 hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heaX【CEDICT】to become watery/creek
·澦 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Unihan】place in Sichuan
·澧 IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Unihan】river in northern Hunan province
·澨 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【CEDICT】bank/shore/name of a river
·澬 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【CEDICT】to rain continuously
·澮 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】watering channel, drain
·澱 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】sediment/precipitate
·澳(𥜌襖) ’áw IPA:/ʔaw˨˦/ MC:'awH【Baxter-Sagart disambig.】bay, cove
·澴 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】to return (of waves)
·澹(淡) dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】calm
·澼 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】bleach/to clean
·澾 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Unihan】slippery, smooth
·激 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kek【Baxter-Sagart disambig.】dam up (water)
·濁 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】muddy
·濂 liȇm IPA:/liɛm˩/ 【CEDICT】name of a river in Hunan
·濃 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】concentrated/dense/strong (smell etc)
·濈 čĕᵖ IPA:/ʈʂɨʔ/ 【CEDICT】many
·濉 sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】name of a river
·濊 hwŏᵗ IPA:/hwɔʔ/ MC:xwat【Baxter-Sagart disambig.】sound of water
·濔(沵) IPA:/ni˥˧/ 【CEDICT】many/numerous
·濟(済) tzì IPA:/tsi˥˧/ MC:tsejX【Baxter-Sagart disambig.】numerous
·濟(済) tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsejH【Baxter-Sagart disambig.】cross a stream; rescue
·濠 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】trench
·濡 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【Baxter-Sagart disambig.】wet, glossy
·濤 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】big wave/Taiwan pr. [tao2]
·濬(浚) syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【Baxter-Sagart disambig.】deep
·濮 pŭᵏ IPA:/puʔ/ MC:puwk【Baxter-Sagart disambig.】[part of a proper name]
·濯 dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【Baxter-Sagart disambig.】wash clothes
·濯 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】wash
·濰 IPA:/vi˩/ 【CEDICT】name of a river
·濳(潛) thhsiȇm IPA:/tsʱiɛm˩/ MC:dzjem【Baxter-Sagart disambig.】go under water
·濵(濱瀕) pīn IPA:/pin/ MC:pjin【Unihan】a bank, a brink. a shore, a beach
·濺 tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsjenH【Baxter-Sagart disambig.】splatter with water
·濾 lyú IPA:/ly˨˦/ 【CEDICT】to strain/to filter
·濿(砅) IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】variant of 砅[li4]
·瀄 čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【Unihan】(Cant.) to squeeze; to eject; to spray
·瀅 ’yuéng IPA:/ʔyuəŋ˨˦/ 【CEDICT】clear/limpid (of water)
·瀉 siè IPA:/siɛ˥˧/ MC:sjaeX【Baxter-Sagart disambig.】to drain off
·瀋(沉) čhìm IPA:/tʃʰim˥˧/ MC:tsyhimX【Baxter-Sagart disambig.】liquid
·瀍 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Unihan】river in Henan province
·瀑 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ MC:buwk【Baxter-Sagart disambig.】waterfall?
·瀘 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】old name of a river in Jiangxi/place name
·瀚 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】ocean/vastness
·瀛 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【CEDICT】ocean
·瀟 siēw IPA:/siɛw/ 【CEDICT】(of water) deep and clear/(of wind and rain) howling and pounding/(of light rain) pattering
·瀡(𣿂) sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【CEDICT】slippery
·瀣 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【CEDICT】mist/vapor
·瀨(瀬) lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】rapids
·瀰(彌) IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream
·瀰(彌) IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream
·瀹(𤅢𤅰) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】to cleanse/to boil
·瀺 čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】sound of water
·灃 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【CEDICT】rainy/place name in Shaanxi/Feng River in Shaanxi 陝西|陕西, tributary of Wei River 渭水
·灋 făᵖ IPA:/faʔ/ MC:pjop【Baxter-Sagart disambig.】model, law
·灌(潅) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pour, drip
·灑(洒) IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash
·灑(洒) shài IPA:/ʂai˥˧/ MC:sreaX【Baxter-Sagart disambig.】sprinkle
·灕 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】to seep through
·灘(潬) thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】foreshore
·灞 IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【Unihan】river in Shanxi province
·灢 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【CEDICT】muddy/thick, muddy water
·灣 ’wān IPA:/ʔwan/ MC:'waen【CEDICT】bay/gulf/to cast anchor/to moor (a boat)
·灤(欒) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Unihan】river and county in Hebei province
·灧(灔) ièm IPA:/jiɛm˥˧/ 【Unihan】overflowing, billowing; wavy
·火(灬) hwò IPA:/hwɔ˥˧/ MC:xwaX【Baxter-Sagart disambig.】fire
·灰 hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【Baxter-Sagart disambig.】ashes
·灸 kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】cauterize by burning tinder
·灺 dzié' IPA:/dziɛ'˨˦/ 【CEDICT】candle stub
·灼 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】luminous/burning/to burn/to cauterize
·[災/⿱𡿧火] tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】calamity
·炊 čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【CEDICT】to cook food
·炎 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:hjem【Baxter-Sagart disambig.】burn, blazing
·炒 čhàw IPA:/ʈʂʰaw˥˧/ MC:tsrhaewX【Baxter-Sagart disambig.】to stir-fry
·炔(炅耿) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】alkyne/also pr. [jue2]
·炕 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】kang (a heatable brick bed)/to bake/to dry by the heat of a fire
·炘 hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【CEDICT】mid-day glare/heat
·炙 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】roast, broil
·炙 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】roast, broil
·炤(照) čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】shine on
·炫 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】to dazzle/to boast/to show off/(slang) cool/awesome
·炭 thán IPA:/tʰan˨˦/ MC:thanH【Baxter-Sagart disambig.】charcoal, coal
·炮(炰砲礮) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to sauté/to fry/to dry by heating
·炯(烱) hhyuéng' IPA:/ɦyuəŋ'˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】bright/clear
·炰(炮) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to roast
·炱 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】soot
·炳 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【CEDICT】bright/brilliant/luminous
·烈 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】blazing; brilliant
·烏 ’ū IPA:/ʔu/ MC:'u【Baxter-Sagart disambig.】oh!
·烕(滅) hyuĕᵗ IPA:/hyuɛʔ/ MC:xjwet【CEDICT】old variant of 滅|灭[mie4]
·烖(災菑災灾) tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】calamity
·烜(晅) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【Baxter-Sagart disambig.】sunlight
·烜(晅) hyuèn IPA:/hyuɛn˥˧/ MC:xjwonX【Baxter-Sagart disambig.】to dry in the sun
·烝(蒸) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】to rise (of steam); steam (v.t.)
·烟(煙菸完) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'en【Baxter-Sagart disambig.】vapor, smoke
·烹 phēng IPA:/pʰəŋ/ 【CEDICT】cooking method/to boil sb alive (capital punishment in imperial China)
·烺 làng IPA:/lɑŋ˥˧/ 【CEDICT】blaze/light
·烽 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】beacon fire
·焄 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】fumes from sacrifice
·焉 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:hjen【Baxter-Sagart disambig.】(3p locative pronoun)
·焙 búi IPA:/bui˨˦/ 【CEDICT】to dry over a fire/to bake
·焚 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【Baxter-Sagart disambig.】burn (v.)
·焜 hhún' IPA:/ɦun'˨˦/ MC:hwonX【CEDICT】brilliant
·焠 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】burn
·無(无橆) IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】not have
·焦(焳) tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【Baxter-Sagart disambig.】burn, scorch
·焫 zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】hot, burning; to burn
·焮 hín IPA:/hin˨˦/ MC:xj+nH【CEDICT】heat/flame/inflammation
·焯 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】to blanch (cooking)/to scald
·焰(焔燄) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】flame
·然 zhiȇn IPA:/ʒiɛn˩/ MC:nyen【Baxter-Sagart disambig.】so, thus; (adv suffix)
·煁 shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】brazier
·煇(輝) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant
·煉 lién IPA:/liɛn˨˦/ 【CEDICT】to refine/to smelt
·煌 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】brilliant
·煏 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ 【CEDICT】(dialect) to dry by a fire
·煑(煮) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】boil, cook
·煒 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】glowing/bright/brilliant
·煗 nwòn IPA:/nwɔn˥˧/ MC:nwanX【CEDICT】variant of 暖[nuan3], warm
·煙(菸完烟) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'en【Baxter-Sagart disambig.】smoke
·煜 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】shine, gleam
·煟 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【CEDICT】radiance of fire
·煢(焭) khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】alone/desolate
·煤 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】soot; coal
·煥(烉) hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】brilliant/lustrous
·照(炤) čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】shine on
·煨 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'woj【CEDICT】to simmer/to roast in ashes
·煩 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】troubled
·煻 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】to warm/to toast
·熄 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sik【Baxter-Sagart disambig.】extinguish
·熉 yȗn IPA:/jyun˩/ 【CEDICT】(yellow color)
·熊 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【CEDICT】bear/(coll.) to scold/to rebuke/(coll.) weak/incapable
·熏(燻𤑕) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】smoke (v.); vapor, odor
·熒 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】a glimmer/glimmering/twinkling/fluorescence/phosphorescence/perplexed/dazzled and confused/planet Mars (arch.)
·熙(熈煕) IPA:/hi/ MC:xi【Baxter-Sagart disambig.】splendor
·熛 piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】blaze/flame flaring
·熜 tzùng IPA:/tsuŋ˥˧/ 【CEDICT】chimney (old)
·熟 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【Baxter-Sagart disambig.】cooked, ripe
·熠 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ 【CEDICT】to glow/to flash
·熬 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】fry, roast (v.)
·熱(𤍠) zhiĕᵗ IPA:/ʒiɛʔ˩/ MC:nyet【Baxter-Sagart disambig.】hot
·熲 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kwengX【CEDICT】blaze/bright
·熸(𤓎) tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【Baxter-Sagart disambig.】extinguish
·熹(熺) IPA:/hi/ MC:xi【Baxter-Sagart disambig.】shine
·熾 čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【Baxter-Sagart disambig.】blaze
·熿 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ 【CEDICT】brilliant
·燈(灯) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】lamp
·燉 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】to stew
·燒(焼簫) shiēw IPA:/ʃiɛw/ MC:syew【Baxter-Sagart disambig.】burn
·燔 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】burn, roast
·燕(鷰讌醼) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【Baxter-Sagart disambig.】swallow (n.)
·燖 szȋm IPA:/sʱim˩/ 【CEDICT】warm up (food)
·營(営) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【Baxter-Sagart disambig.】demarcate, encamp
·燣(燷) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【Unihan】disappointed
·燥 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【Baxter-Sagart disambig.】dry
·燦 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【CEDICT】glorious/bright/brilliant/lustrous/resplendent
·燧 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】fire/speculum/to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun's rays etc
·燬 hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【CEDICT】variant of 毀|毁[hui3]/to destroy by fire/a blaze
·燭(烛) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【Baxter-Sagart disambig.】torch
·燮 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【Baxter-Sagart disambig.】harmonious
·燾 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【CEDICT】cover over/to envelope
·燿(耀曜) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine
·爆 páw IPA:/paw˨˦/ MC:paewH【Baxter-Sagart disambig.】explode (not pre-Qín)
·爇(𤑔) zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】to burn
·爊 ’āw IPA:/ʔaw/ 【CEDICT】variant of 熬[ao1]
·爍 shiŏᵏ IPA:/ʃiɒʔ/ MC:syak【Baxter-Sagart disambig.】melt, infuse
·爐(炉) IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】stove
·爓 iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【Baxter-Sagart disambig.】brightness
·爚 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】bright/fiery
·爛(燗) lán IPA:/lan˨˦/ MC:lanH【Baxter-Sagart disambig.】cooked until soft
·爟 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】light a fire
·爨 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ MC:tshwanH【CEDICT】cooking-stove/to cook
·爪(爫㕚) čàw IPA:/ʈʂaw˥˧/ MC:tsraewX【Baxter-Sagart disambig.】claw
·爬 phhȃ IPA:/pʱa˩/ MC:bae【Baxter-Sagart disambig.】climb on all fours
·爭(争) čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【Baxter-Sagart disambig.】strife, quarrel
·爰 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】there, then, thereupon
·爵 tziŏᵏ IPA:/tsiɒʔ/ MC:tsjak【Baxter-Sagart disambig.】nobility, rank
·父 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】(respectful suffix in male names)
·父 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】father
·爹 tiē IPA:/tiɛ/ 【CEDICT】dad
·爻 hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Baxter-Sagart disambig.】change; hexagram
·爾(尓尒尒尔) IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Baxter-Sagart disambig.】(adv. suffix)
·牀(床) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:dzrjang【Baxter-Sagart disambig.】bed
·牁 IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】(used in place names)/Taiwan pr. [ge1]
·牂 tzāng IPA:/tsɑŋ/ 【CEDICT】female sheep/place name
·牄(蹌) thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】to walk rapidly
·牆(墙墻墻廧) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】wall/CL:面[mian4],堵[du3]
·片 phién IPA:/pʰiɛn˨˦/ MC:phenH【Baxter-Sagart disambig.】half; partial
·版(板) pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】a register/block of printing/edition/version/page
·牋(箋) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】variant of 箋|笺[jian1]
·牌 phhȃi IPA:/pʱai˩/ 【CEDICT】mahjong tile/playing card/game pieces/signboard/plate/tablet/medal/CL:片[pian4],個|个[ge4],塊|块[kuai4]
·牎(牕) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】old variant of 窗[chuang1]
·牒 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】(official) document/dispatch
·牕(牎窻窓窗) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【CEDICT】variant of 窗[chuang1]
·牖 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】window
·牘 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】tablet
·牙 (ng)iȃ IPA:/(ŋ)jia˩/ MC:ngae【Baxter-Sagart disambig.】tooth
·牚 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ 【CEDICT】variant of 撐|撑[cheng1]
·牛(牜) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:ngjuw【Baxter-Sagart disambig.】ox
·牝 bín' IPA:/bin'˨˦/ MC:bjinX【Baxter-Sagart disambig.】female of animals
·牟(麰) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】barley/to moo/to seek or obtain/old variant of 侔[mou2]/old variant of 眸[mou2]
·牡 mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】male
·牢 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】firm/sturdy/fold (for animals)/sacrifice/prison
·牣 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】fill up/to stuff
·牧 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】to herd, herdsman
·物 vŭᵗ IPA:/vuʔ˩/ MC:mjut【Baxter-Sagart disambig.】thing
·牯 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】male (bovine)
·牷 thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【CEDICT】one-color bullock
·牸 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dziH【CEDICT】female of domestic animals
·特 dĕᵏ IPA:/dəʔ˩/ MC:dok【Baxter-Sagart disambig.】bull
·牼 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【Baxter-Sagart disambig.】shank bone
·牽 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【Baxter-Sagart disambig.】pull, lead, drag
·牾 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ 【CEDICT】to oppose/to gore
·牿 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【CEDICT】shed or pen for cattle
·犀 IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】rhinoceros
·犁(犂) IPA:/lji˩/ MC:lej【Baxter-Sagart disambig.】plow
·犂(犁) IPA:/lji˩/ MC:lij【CEDICT】see 犂靬[Li2 jian1]/variant of 犁[li2]
·犇(奔) pūn IPA:/pun/ MC:pwon【CEDICT】(used in given names)/variant of 奔[ben1]
·犍 khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【CEDICT】bullock/castrated bull/to castrate livestock
·犎 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【CEDICT】zebu/indicus cattle/humped ox
·犒 kháw IPA:/kʰaw˨˦/ MC:khawH【Baxter-Sagart disambig.】remunerate (soldiers) with food
·犖 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:laewk【CEDICT】brindled ox/clear/eminent
·犗 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:kaejH【Baxter-Sagart disambig.】castrate
·犢 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】calf
·犧(犠) IPA:/hi/ MC:xje【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial animal
·犨 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】panting of cow/grunting of ox
·犪 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【CEDICT】see 犪牛[kui2 niu2]
·犫 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】old variant of 犨[chou1]
·犬(犭) khyuèn IPA:/kʰyuɛn˥˧/ MC:khwenX【Baxter-Sagart disambig.】dog
·犮 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】old variant of 拔[ba2]
·犯 fvám' IPA:/fʱam'˨˦/ MC:bjomX【CEDICT】to violate/to offend/to assault/criminal/crime/to make a mistake/recurrence (of mistake or sth bad)
·犰 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】armadillo
·犺 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】fierce dog
·狀 drwáng IPA:/ɖʐwɑŋ˨˦/ MC:dzrjangH【Baxter-Sagart disambig.】form, appearance
·狁 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:ywinX【Baxter-Sagart disambig.】獫狁 xjemX.ywinX (name of a northern tribe)
·狂 khhwȃng IPA:/kʱwɑŋ˩/ MC:gjwang【Baxter-Sagart disambig.】mad, reckless
·狃 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】animal tracks; claws
·狄 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】(name of a northern tribe)
·狉 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】puppy badger
·狊 kyuĕᵏ IPA:/kyuəʔ/ MC:kwek【Baxter-Sagart disambig.】[place name]
·狎 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】disrespectful
·狐 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】fox
·狒 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】hamadryad baboon
·狖 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【Unihan】a gibbon with a long tail and prominent nose
·狗 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【Baxter-Sagart disambig.】dog
·狘 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ 【CEDICT】jump
·狡 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【CEDICT】crafty/cunning/sly
·狢(貉) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】a Northern tribe
·狨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【CEDICT】marmoset (zoology)
·狩 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】to hunt
·狳 IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】armadillo
·狴 bí' IPA:/bi'˨˦/ 【CEDICT】(tapir)
·狹(陜) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】narrow
·狺 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【CEDICT】snarling of dogs
·狼 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】wolf
·狽 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pajH【CEDICT】a legendary wolf/distressed/wretched
·猊 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】(mythical animal)/lion
·猋(飇颮) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】whirlwind
·猎 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ 【Unihan】hunt; field sports
·猒 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:'jiem【Baxter-Sagart disambig.】satiate, satisfy
·猒 ’iém IPA:/ʔiɛm˨˦/ MC:'jiemH【Baxter-Sagart disambig.】satisfaction
·猖 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】ferocious
·猘 IPA:/ki˨˦/ MC:kjejH【Baxter-Sagart disambig.】mad (dog)
·猙 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ 【CEDICT】hideous/fierce-looking
·猛 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】ferocious/fierce/violent/brave/suddenly/abrupt/(slang) awesome
·猜 thsāi IPA:/tsʰai/ MC:tshoj【CEDICT】to guess
·猝 thsŭᵗ IPA:/tsʰuʔ/ MC:tshwot【CEDICT】abrupt/sudden/unexpected
·猣 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】dog giving birth to three puppies
·猥 ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:'wojX【CEDICT】humble/rustic/plentiful
·猩 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【CEDICT】ape
·猫(貓) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】cat
·猬(蝟) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】porcupine
·猱 nȃw IPA:/naw˩/ MC:naw【Baxter-Sagart disambig.】a kind of monkey
·猴 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】monkey
·猵 phiēn IPA:/pʰiɛn/ 【CEDICT】a kind of otter
·猶(犹) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】still, yet
·猷 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】to plan/to scheme
·猾(獪) hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Baxter-Sagart disambig.】disturb, trouble
·猿(猨蝯) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【CEDICT】ape
·獃(呆) ’āi IPA:/ʔai/ 【CEDICT】variant of 呆[dai1]/foolish/also pr. [ai2]
·獄 ngyŭᵏ IPA:/ŋyuʔ˩/ MC:ngjowk【Baxter-Sagart disambig.】lawsuit; prison
·獅 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】lion
·獍 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【CEDICT】a mythical animal that eats its mother
·獎(奬) tziàng IPA:/tsiɑŋ˥˧/ MC:tsjangX【CEDICT】prize/award/encouragement/CL:個|个[ge4]
·獐(麞) čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer
·獒 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】mastiff
·獘 IPA:/bi˨˦/ 【CEDICT】to collapse/variant of 斃|毙[bi4]/variant of 獙[bi4]
·獙 IPA:/pji˨˦/ 【CEDICT】see 獙獙[bi4 bi4]
·獜 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】firefly
·獝 kyŭᵗ IPA:/kyʔ/ 【CEDICT】devil
·獢 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xjew【CEDICT】dog
·獨(独) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】alone; only
·獮 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】autumnal hunt
·獯 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Unihan】a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty
·獰 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nraeng【CEDICT】fierce-looking
·獲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】catch (v.)
·獲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】catch (v.)
·獳 nȏw IPA:/nəw˩/ MC:nuw【CEDICT】angry dog
·獵(猟𤢪) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【Baxter-Sagart disambig.】hunt
·獷 kwèng IPA:/kwəŋ˥˧/ MC:kwaengX【CEDICT】rough/uncouth/boorish
·獸(獣) shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】(wild) animal
·獹 IPA:/lu˩/ MC:lu【Unihan】a hound
·獺 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Baxter-Sagart disambig.】otter
·獺 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Baxter-Sagart disambig.】otter
·獻(献) IPA:/sɔ/ MC:sa【Baxter-Sagart disambig.】to filter wine
·獻(献) hién IPA:/hiɛn˨˦/ MC:xjonH【Baxter-Sagart disambig.】offer, present
·玁(獫) hièm IPA:/hiɛm˥˧/ MC:xjemX【CEDICT】variant of 獫|猃[xian3]
·玂 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【CEDICT】dog giving birth to a puppy
·玄(伭) hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】dark
·率 shŭᵗ/shwăi’ IPA:/ʂut/ʂwaiʔ/ MC:srwit【Baxter-Sagart disambig.】follow, go along
·玈 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】black
·玉 ngyŭᵏ IPA:/ŋyuʔ˩/ MC:ngjowk【Baxter-Sagart disambig.】jade
·玊 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】jade with a blemish/person who cuts and polishes jade
·王 wȃng IPA:/wɑŋ˩/ MC:hjwang【Baxter-Sagart disambig.】king
·王 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【Baxter-Sagart disambig.】be king
·玕 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【CEDICT】(inferior gem)
·玖(九) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【CEDICT】black jade/nine (banker's anti-fraud numeral)
·玗 IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】semiprecious stone/a kind of jade
·玘 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】type of jade ornament for court dress (old)
·玞 IPA:/fu/ MC:pju【CEDICT】a kind of jade
·玟(珉玫) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone
·玠 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【CEDICT】jade tablet indicating rank
·玢 pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】porphyrites
·玦 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】penannular jade pendant
·玨 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ 【CEDICT】gems mounted together
·玩 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ MC:ngwanH【Baxter-Sagart disambig.】plaything
·玫(玟) mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】(fine jade)/see 玫瑰[mei2 gui1]
·玭 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:ben【CEDICT】pearl
·玲 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】(onom.) ting-a-ling (in compounds such as 玎玲 or 玲瓏|玲珑)/tinkling of gem-pendants
·玷 tièm IPA:/tiɛm˥˧/ MC:temX【Baxter-Sagart disambig.】black spot
·玹 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】jadelike precious stone/jade-colored
·玻 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【CEDICT】glass
·珀 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【CEDICT】amber
·珂 khō IPA:/kʰɔ/ MC:kha【CEDICT】jade-like stone
·珇 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【CEDICT】carving on jade
·珈 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】gamma/jewelry
·珉(玟䂥䃉砇) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone
·珊 shān IPA:/ʂan/ 【CEDICT】coral
·珌 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】gem on scabbard
·珍(珎) čīn IPA:/tʃin/ MC:trin【Baxter-Sagart disambig.】precious thing
·珖 kwāng IPA:/kwɑŋ/ 【CEDICT】(jade)
·珙 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【CEDICT】(gem)
·珚 ’īn IPA:/ʔin/ 【CEDICT】a kind of jade
·珞 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】neck-ornament
·珠 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【CEDICT】bead/pearl/CL:粒[li4],顆|颗[ke1]
·珣 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】(gem)
·珤 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】treasure, jewel; precious, rare
·珧 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】mother-of-pearl
·珩 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】top gem of pendant from girdle
·珪(圭) kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】variant of 圭[gui1]
·班 pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】divide, distribute
·珮 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【CEDICT】girdle ornaments
·珵 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【CEDICT】fine jade/jade ornament
·珶(瑅) IPA:/di˨˦/ 【CEDICT】white jade worn on belt
·珽 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ 【CEDICT】scepter
·現 hhién IPA:/ɦiɛn˨˦/ MC:henH【Baxter-Sagart disambig.】appear
·琀 hhám IPA:/ɦam˨˦/ MC:homH【CEDICT】gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse
·琁 szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】beautiful jade/star
·球(毬) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】ball'?
·琄(鞙) hhyuén' IPA:/ɦyuɛn'˨˦/ MC:hwenX【Unihan】scabbard; traces, reins
·琅(瑯) lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of precious stone)
·理 IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】cut jade; regulate
·琚 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【CEDICT】ornamental gems for belt
·琛 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】precious stone/gem
·琠 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】gem used as ear plug/jade earrings
·琢 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】to cut (gems)
·琤 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ 【CEDICT】tinkling of gems
·琥 IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【CEDICT】amber
·琦 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【CEDICT】curio/valuable stone
·琨 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】(jade)
·琪 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】fine jade
·琫 pùng IPA:/puŋ˥˧/ MC:puwngX【Baxter-Sagart disambig.】scabbard ornament
·琬 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【CEDICT】ensign of royalty
·琭 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】precious stone
·琮 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】octagonal jade badge
·琯 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【CEDICT】mus. instr./to polish jade or gold
·琰 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:yemX【CEDICT】gem/glitter of gems
·琱(雕) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】to engrave gems
·琳 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【CEDICT】gem
·琴 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】lute
·琵 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】see 琵琶, pipa lute
·琶 phhȃ IPA:/pʱa˩/ MC:bae【CEDICT】see 琵琶, pipa lute
·瑀 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【CEDICT】(chalcedony)
·瑄 syuēn IPA:/syuɛn/ MC:sjwen【CEDICT】ornamental piece of jade
·瑋 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】(reddish jade)/precious/rare
·瑌 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【Unihan】a white opaque quartz used for ornaments
·瑕 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】flaw, blemish
·瑗 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【CEDICT】large jade ring
·瑙(碯) nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【CEDICT】agate
·瑚 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】coral
·瑛 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jaeng【CEDICT】(crystal)/lustrous
·瑜 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】excellence/luster of gems
·瑞 shhúi IPA:/ʂʱui˨˦/ MC:dzyweH【Baxter-Sagart disambig.】jade tablet
·瑟 shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】lute
·瑠(璢琉) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 琉[liu2]
·瑢 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】gem ornaments for belts
·瑣 s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Baxter-Sagart disambig.】chain
·瑤 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】jade/precious stone/mother-of-pearl/nacre/precious/used a complementary honorific
·瑨 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Unihan】jade look alike stone
·瑪 IPA:/ma˥˧/ 【CEDICT】agate/cornelian
·瑰 kūi IPA:/kui/ MC:kwoj【Baxter-Sagart disambig.】kind of precious stone
·瑲 thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】(onom.) tinkling of gems
·瑳 thsò IPA:/tsʰɔ˥˧/ MC:tshaX【Baxter-Sagart disambig.】white and brilliant
·瑴 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】twin gems
·瑾 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【CEDICT】brilliancy (of gems)
·瑿 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】a black stone like jade/jet
·璀 thsùi IPA:/tsʰui˥˧/ MC:tshwojX【CEDICT】luster of gems
·璁(𤧚) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】stone similar to jade
·璂 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Unihan】jade ornament
·璃(瓈) IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】colored glaze/glass
·璆 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ 【CEDICT】(gem)/to tinkle
·璇(璿) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】(jade)
·璈 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ 【CEDICT】(mus. instr.)
·璉 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【CEDICT】vessel used for grain offerings/also pr. [lian2]
·璊 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】red gem
·璋 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】(jade) insignium
·璐 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】beautiful jade
·璚 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】half-circle jade ring
·璞 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】unpolished gem
·璟 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【CEDICT】luster of gem
·璠 fān IPA:/fan/ 【CEDICT】(gem)
·璨 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【CEDICT】gem/luster of gem
·璩 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】(jade ring)
·璪 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【CEDICT】pendant of pearls on coronet
·璫 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】(literary) pendant ornament/earring/eunuch
·璯 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】jade ornament in the seams of cap
·環 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Baxter-Sagart disambig.】ring (n.)
·璱 shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【CEDICT】bright (of jade)
·璲 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】pendant girdle-ornaments
·璵(玙) IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】ornamental jade
·璺 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【CEDICT】a crack, as in porcelain
·璽(壐) IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】ruler's seal
·璿(璇) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】variant of 璇[xuan2]
·瓅 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】brilliance (pearls)
·瓈(璃) IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】variant of 璃[li2]
·瓊 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】jasper/fine jade/beautiful/exquisite (e.g. wine, food)/abbr. for Hainan province
·瓌 khūi IPA:/kʰui/ 【CEDICT】old variant of 瑰[gui1]
·瓏 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】tinkling of gem-pendants
·瓔 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jieng【CEDICT】necklace
·瓖 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】ornaments
·瓘 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】jade used for making goblets
·瓜 kwā IPA:/kwa/ MC:kwae【Baxter-Sagart disambig.】melon, gourd
·瓞 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】young melon
·瓟(匏) bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】the bottle-gourd
·瓠 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】bottle-gourd, melon
·瓢 phhiȇw IPA:/pʱiɛw˩/ MC:bjiew【Baxter-Sagart disambig.】gourd
·瓤 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】pulp (of fruit)/sth inside a covering/bad/weak
·瓦 (ng)wà IPA:/(ŋ)wa˥˧/ MC:ngwaeX【Baxter-Sagart disambig.】roof tile
·瓬 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】pottery
·瓮(罋甕) ’úng IPA:/ʔuŋ˨˦/ MC:'uwngH【Baxter-Sagart disambig.】earthen jar
·瓴 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】concave channels of tiling
·瓵 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】earthen jar
·瓷(甆磁) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】chinaware/porcelain/china
·瓻 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【CEDICT】large wine jar
·甃 čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【CEDICT】brickwork of well
·甄 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【Baxter-Sagart disambig.】potter's wheel
·甋 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】a jar without ears
·甌 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:'uw【CEDICT】(pottery) bowl or drinking vessel
·甍 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】rafters supporting tiles/ridge of a roof
·甎(磚) čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【CEDICT】variant of 磚|砖[zhuan1]
·甑 tzíng IPA:/tsiŋ˨˦/ MC:tsingH【Baxter-Sagart disambig.】boiler for steaming rice
·甒 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】vase/jar
·甓 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bek【Baxter-Sagart disambig.】tile, brick
·甕(罋瓮) ’úng IPA:/ʔuŋ˨˦/ MC:'uwngH【Baxter-Sagart disambig.】earthen jar
·甖(罃罌) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】variant of 罌|罂[ying1]
·甗 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Baxter-Sagart disambig.】boiler
·甗 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】boiler
·甘 kām IPA:/kam/ MC:kam【Baxter-Sagart disambig.】sweet
·甚 shhím' IPA:/ʃʱim'˨˦/ MC:dzyimX【Baxter-Sagart disambig.】excessive, very
·甚 shhím IPA:/ʃʱim˨˦/ MC:dzyimH【Baxter-Sagart disambig.】excessive
·甜(甛) thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】sweet
·甝 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【CEDICT】white tiger
·甞(嘗) shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】old variant of 嘗|尝[chang2]
·生 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Baxter-Sagart disambig.】bear, be born; live
·甡 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】multitude/crowd
·產(産) čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】to give birth/to reproduce/to produce/product/resource/estate/property
·甥 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Baxter-Sagart disambig.】SiSo or SiDa; DaHu
·甦(穌) IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】gather into sheaves (Shuōwén)
·用 yúng IPA:/jyuŋ˨˦/ MC:yowngH【Baxter-Sagart disambig.】use (v.)
·甪(角) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】to loose, take off, get rid of
·甫 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】begin
·甬(埇) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】variant of 桶[tong3], bucket/(classifier) cubic dry measure (5 pecks 五斗, approx half-liter)
·田 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【Baxter-Sagart disambig.】field; to hunt
·由 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】follow; from
·甲 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【Baxter-Sagart disambig.】1st heavenly stem; fingernail
·申 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】9th earthly branch
·男 nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【Baxter-Sagart disambig.】man, male
·甸 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】open space outside city
·甹 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheng【Baxter-Sagart disambig.】frank words (Shuōwén)
·町(圢) díng' IPA:/diŋ'˨˦/ MC:dengX【CEDICT】(used in place names)
·甽(畎) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kwenX【Baxter-Sagart disambig.】small watering channels in fields
·甿(氓) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】variant of 氓[meng2]
·畀 IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】give
·畈 fán IPA:/fan˨˦/ MC:pjonH【CEDICT】field/farm
·畋 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【Baxter-Sagart disambig.】hunt
·畋 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】cultivate a field
·界(堺畍) kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】boundary
·畎(甽) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kwenX【Baxter-Sagart disambig.】small watering channels in fields
·畏 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.); threaten
·畔 bwón IPA:/bwɔn˨˦/ MC:banH【Baxter-Sagart disambig.】bank between fields
·留(畱畄) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】stay, remain
·畚 pùn IPA:/pun˥˧/ MC:pwonX【Baxter-Sagart disambig.】basket
·畛 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】path between fields
·畜 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjuwk【Baxter-Sagart disambig.】nourish
·畝(畒畆畮畆) mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】Chinese acre
·畟 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【Baxter-Sagart disambig.】sharp-cutting
·畢 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】wooden fork
·畤 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】ancient sacrifice
·略(畧) liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Baxter-Sagart disambig.】draw a boundary; outline
·畦 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】small plot of farm land/Taiwan pr. [xi1]
·番(蹯) fān IPA:/fan/ MC:phjon【Baxter-Sagart disambig.】a turn, a time
·番(蹯) pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Baxter-Sagart disambig.】martial
·畫(画畵) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hweaH【Baxter-Sagart disambig.】drawing (n.)
·畫(画畵) hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.)
·畫(画畵) hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.)
·畯 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】overseer/steppe
·異 í IPA:/ji˨˦/ MC:yiH【Baxter-Sagart disambig.】different
·當 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【Baxter-Sagart disambig.】match (v.); have the value of, rank with
·當 táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【Baxter-Sagart disambig.】suitable
·畸 IPA:/kji/ MC:kje【CEDICT】lopsided/unbalanced/abnormal/irregular/odd fractional remnant
·畺(疆) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】boundary, limit
·畽(疃) thwòn IPA:/tʰwɔn˥˧/ MC:thwanX【CEDICT】place trodden by animals
·畿 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】royal domain
·疃(畽) thwòn IPA:/tʰwɔn˥˧/ MC:thwanX【CEDICT】village/animal track
·疆(畺) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】boundary
·疇 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】in the past, yesterday
·疉(曡畳疊叠) tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】variant of 疊|叠[die2]
·疋(匹) shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】foot
·疋(匹) phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ MC:phjit【Baxter-Sagart disambig.】one of a pair
·疎(疏) shū IPA:/ʂu/ 【CEDICT】variant of 疏[shu1]
·疑 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngi【Baxter-Sagart disambig.】doubt
·疕 IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【CEDICT】facial skin disease/mange
·疙 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【CEDICT】pimple/wart
·疚 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【CEDICT】chronic disease/guilt/remorse
·疣(肬) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】nodule/wart
·疥 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】scabby disease
·疫 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:ywek【Baxter-Sagart disambig.】epidemic
·疲 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】weary, exhausted
·疾 dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【Baxter-Sagart disambig.】sickness
·痂 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】scab
·痃 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【Unihan】indigestion; buboes, lymphatic inflammation
·病 bíng IPA:/biŋ˨˦/ MC:bjaengH【Baxter-Sagart disambig.】extreme illness
·痊 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to recover (from illness)
·痌 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【CEDICT】moaning in pain
·痍 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】bruise/sores
·痏 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】a bruise or contusion
·痒(癢) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ 【CEDICT】variant of 癢|痒[yang3]/to itch/to tickle
·痔 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:driX【CEDICT】piles/hemorrhoid
·痕 hhȇn IPA:/ɦən˩/ MC:hon【CEDICT】scar/traces
·痛 thúng IPA:/tʰuŋ˨˦/ MC:thuwngH【Baxter-Sagart disambig.】to be pained
·痞 phì IPA:/pʰi˥˧/ 【CEDICT】constipation/lump in the abdomen
·痡 phū IPA:/pʰu/ MC:phu【Baxter-Sagart disambig.】suffering, exhausted
·痣 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【CEDICT】birthmark/mole
·痤 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【CEDICT】acne
·痮(脹) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【Unihan】a swelled belly; dropsical; to swell; inflated
·痯 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】exhausted, helpless
·痰 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【CEDICT】phlegm/spittle
·痻 hūn IPA:/hun/ 【CEDICT】to be ill
·痼(㽽) IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】chronic (of illness)
·痾(疴) ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:'a【CEDICT】disease/also pr. [e1]
·瘀 ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:'joH【CEDICT】hematoma (internal blood clot)/extravasated blood (spilt into surrounding tissue)/contusion
·瘁 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】care-worn/distressed/tired/overworked/sick/weary
·瘂(啞) ’ià IPA:/ʔia˥˧/ MC:'aeX【CEDICT】mute, incapable of speech/same as 啞|哑[ya3]
·瘃 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjowk【Baxter-Sagart disambig.】chilblain
·瘇 čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ 【Unihan】dropsy of the leg
·瘈 IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】furious/hydrophobia/madness
·瘍 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】sore, ulcer
·瘐 IPA:/jy˥˧/ 【CEDICT】to maltreat (as prisoners)
·瘖 ’īm IPA:/ʔim/ MC:'im【CEDICT】mute
·瘙 sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【CEDICT】itch/old term for scabies/Taiwan pr. [sao1]
·瘚 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【CEDICT】to hiccup/the humours of the body
·瘝 kwān IPA:/kwan/ 【CEDICT】incapacitated/inefficient
·瘞 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'jejH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice by burying
·瘠 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【CEDICT】barren/lean
·瘡 čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhjang【Baxter-Sagart disambig.】boil, tumor
·瘢 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】mark/scar on the skin
·瘤(癅) liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】tumor
·瘦(痩) shów IPA:/ʂəw˨˦/ MC:srjuwH【Baxter-Sagart disambig.】lean (adj.)
·瘧 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:ngjak【CEDICT】malaria
·瘨(癲) dién' IPA:/diɛn'˨˦/ 【CEDICT】convulsions/crazy
·瘯 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ MC:tshuwk【CEDICT】(skin disease)
·瘳 čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【Baxter-Sagart disambig.】recover
·瘴 čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:tsyangH【CEDICT】malaria/miasma
·瘵 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreajH【Baxter-Sagart disambig.】suffer; distress
·瘸 khhyuȇ IPA:/kʱyuɛ˩/ MC:gjwa【CEDICT】lame
·瘼 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】distress/sickness
·療 liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:ljewH【CEDICT】to treat/to cure/therapy
·癃 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【CEDICT】infirmity/retention of urine
·癄 thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ 【CEDICT】old variant of 憔[qiao2]
·癅(瘤) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 瘤[liu2]
·癇 kiān IPA:/kian/ 【CEDICT】epilepsy/insanity
·癈 IPA:/fi˨˦/ MC:pjojH【CEDICT】variant of 廢|废[fei4]/disabled
·癎 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】variant of 癇|痫, epilepsy
·癖 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ 【CEDICT】habit/hobby
·癙 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】hidden suffering
·癡(痴) čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【CEDICT】variant of 痴[chi1]
·癢(痒) iàng IPA:/jiɑŋ˥˧/ MC:yangX【Baxter-Sagart disambig.】itch
·癥 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tring【CEDICT】abdominal tumor/bowel obstruction/(fig.) sticking point
·癨(霍) hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【Unihan】quickly, suddenly; surname
·癩 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【CEDICT】scabies/skin disease
·癬 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】ringworm
·癭 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ 【CEDICT】goiter/knob on tree
·癯(臞) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】thin/emaciated/worn/tired
·癰 ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:'jowng【Baxter-Sagart disambig.】ulcer
·癱 thān IPA:/tʰan/ 【CEDICT】paralyzed
·癸 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjwijX【Baxter-Sagart disambig.】10th heavenly stem
·登(豋) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of sacrificial vessel
·發(发彂発) făᵗ IPA:/faʔ/ MC:pjot【Baxter-Sagart disambig.】fly forth, send forth
·白 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【Baxter-Sagart disambig.】white
·百(佰) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】hundred
·癿 khhiȇ IPA:/kʱiɛ˩/ 【CEDICT】(used in place names)
·皁(皂) dzáw' IPA:/dzaw'˨˦/ MC:dzawX【Baxter-Sagart disambig.】acorn, black-dyeing fruit
·皃(貌) mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:maewk【CEDICT】variant of 貌[mao4]
·的 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】bright; mark in a target
·皆 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】all
·皇 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】yellow and white spotted
·皎(㿟皦) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kewX【CEDICT】bright/white
·皙 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】white/variant of 晰[xi1]
·皚 ngȃi IPA:/ŋai˩/ MC:ngoj【CEDICT】white (of snow etc)
·皜(暠) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】variant of 皓[hao4]/spotlessly white
·皤 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】white, white-haired
·皥(皡皞) hháw IPA:/ɦaw˨˦/ 【Unihan】bright, brilliant
·皦(㿟皎) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kewX【CEDICT】sparkling/bright
·皪 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】luster (of pearls)
·皫 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】white
·皮 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】skin
·皺(縐) čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】wrinkles
·皽 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ 【CEDICT】scab
·皿 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:mjaengX【Baxter-Sagart disambig.】vessel, bowl
·盂 IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】a formation of a hunting party
·盃(杯) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【CEDICT】variant of 杯[bei1]/trophy cup/classifier for certain containers of liquids: glass, cup
·盅 čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjuwng【CEDICT】handleless cup/goblet
·盆 phhȗn IPA:/pʱun˩/ MC:bwon【Baxter-Sagart disambig.】bowl, basin
·盈 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】fill
·益 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'jiek【Baxter-Sagart disambig.】increase
·盋 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】obscure variant of 缽|钵[bo1]
·盌(椀碗) ’wòn IPA:/ʔwɔn˥˧/ MC:'wanX【CEDICT】variant of 碗[wan3]
·盍(盇) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【Baxter-Sagart disambig.】thatch, cover (v.)
·盒 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【CEDICT】small box/case
·盔 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】helmet
·盛 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】put in (a receptacle)
·盛 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:dzyengH【Baxter-Sagart disambig.】full, abundant
·盜(盗) dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】steal
·盝 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】draw off water
·盞 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【CEDICT】a small cup/classifier for lamps
·盟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】covenant
·盡 dzín' IPA:/dzin'˨˦/ MC:dzinX【Baxter-Sagart disambig.】exhaust (v.)
·盡 tzìn IPA:/tsin˥˧/ MC:tsinX【Baxter-Sagart disambig.】exhaust (v.)
·監 kiām IPA:/kiam/ MC:kaem【Baxter-Sagart disambig.】inspect
·監 kiám IPA:/kiam˨˦/ MC:kaemH【Baxter-Sagart disambig.】mirror
·盤 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Baxter-Sagart disambig.】tray, basin
·盩(盭) čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】name of a district in Shaanxi
·目 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】eye
·盱 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】anxious/stare
·盲 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【Baxter-Sagart disambig.】blind
·直(値) drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drik【Baxter-Sagart disambig.】straight
·相 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】mutually
·相 siáng IPA:/siɑŋ˨˦/ MC:sjangH【Baxter-Sagart disambig.】appearance, quality
·盼 phán IPA:/pʰan˨˦/ MC:pheanH【CEDICT】to hope for/to long for/to expect
·盾 dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】shield
·省 sìng IPA:/siŋ˥˧/ MC:sjengX【Baxter-Sagart disambig.】inspect
·眄 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:menX【Baxter-Sagart disambig.】look askance
·眆 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ 【Unihan】indistinct
·眇(緲) mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】very small, minute
·眉 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】eyebrow/upper margin
·眊 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【CEDICT】having poor eyesight
·看 khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【Baxter-Sagart disambig.】to watch, guard
·看 khán IPA:/kʰɑn˨˦/ MC:khanH【Baxter-Sagart disambig.】gaze at
·眕 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】to restrain anger
·眚 shèng IPA:/ʂəŋ˥˧/ MC:srjaengX【CEDICT】cataract of the eye/error
·眛 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】blind/imperceptive
·眞(真) čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【CEDICT】variant of 真[zhen1]
·眠 miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:men【Baxter-Sagart disambig.】shut the eyes; sleep
·眦(眥) drái IPA:/ɖʐai˨˦/ MC:dzreaH【CEDICT】variant of 眥|眦[zi4]
·眵 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】discharge (rheum) from the mucous membranes of the eyes
·眶 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】eye socket
·眷 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwenH【Baxter-Sagart disambig.】look on with affection
·眹 drín' IPA:/dʒin'˨˦/ MC:drinX【CEDICT】pupil
·眺 thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【Baxter-Sagart disambig.】look from a distance
·眼 (ng)iàn IPA:/(ŋ)jian˥˧/ MC:ngeanX【Baxter-Sagart disambig.】eye
·睂 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】old variant of 眉[mei2]
·睅 hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ 【CEDICT】protuberant eyes
·睆 hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ 【CEDICT】good-looking/cute
·睇 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【Baxter-Sagart disambig.】look at
·睇 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】look at
·睍 hhién' IPA:/ɦiɛn'˨˦/ MC:henX【CEDICT】goggle-eyed
·睎 IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】to long for/to gaze at
·睒 shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【CEDICT】furtively glance/glittering
·睗 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Unihan】a flash
·睘 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】variant of 瞏[qiong2]
·睞 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lojH【CEDICT】to glance/to look askance at
·睟 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】bright eye/clear
·睠 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwenH【Baxter-Sagart disambig.】look on with affection
·睡 shhúi IPA:/ʂʱui˨˦/ MC:dzyweH【Baxter-Sagart disambig.】doze off
·督 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【CEDICT】to supervise and direct/army title (archaic)
·睤 phí IPA:/pʰi˨˦/ 【Unihan】to look around, look askance
·睥 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phejH【CEDICT】look askance
·睦 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】concord
·睨 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【CEDICT】to look askance at
·睩 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】look carefully
·睫(䀹) tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】eyelashes
·睹(覩) IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】see
·睽 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【Baxter-Sagart disambig.】diverging, extraordinary
·睾(皋) kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】announce
·睿(叡) úi IPA:/jui˨˦/ MC:ywejH【CEDICT】astute/perspicacious/farsighted
·瞋 čhīn IPA:/tʃʰin/ MC:tsyhin【Baxter-Sagart disambig.】glare (v.)
·瞎 hiăᵗ IPA:/hiaʔ/ MC:xaet【CEDICT】blind/groundlessly/foolishly/to no purpose
·瞖 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'ejH【CEDICT】variant of 翳[yi4]
·瞞 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【Baxter-Sagart disambig.】be deceived
·瞟 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】to cast a glance
·瞠(瞪) čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:trhaeng【Baxter-Sagart disambig.】stare
·瞤 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ 【CEDICT】twitch (muscle or eyelid)
·瞥(苤) phiĕᵗ IPA:/pʰiɛʔ/ 【CEDICT】to shoot a glance/glance/to appear in a flash
·瞬(䀢) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【CEDICT】to wink
·瞰(矙) khám IPA:/kʰam˨˦/ MC:khamH【CEDICT】to look down from a height/to spy on sth
·瞳 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】pupil of the eye
·瞻 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】see, look at
·瞼 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ MC:kjemX【CEDICT】eyelid
·瞽 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】blind
·瞿(䀠) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·矇(蒙苎懞朦) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】to deceive/to cheat/to hoodwink/to make a wild guess
·矉 phhȋn IPA:/pʱin˩/ 【CEDICT】to glare angrily/to open the eyes with anger/variant of 顰|颦, to scowl/to knit the brows
·矍 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【Baxter-Sagart disambig.】anxious look
·矑 IPA:/lu˩/ MC:lu【Unihan】the pupil of the eye; to see
·矔 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】brilliant (of eyes)
·矕 màn IPA:/man˥˧/ MC:maenX【Unihan】to see, witness, inspect
·矚 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【CEDICT】to gaze at/to stare at
·矛 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·矜 kīng IPA:/kiŋ/ MC:king【Baxter-Sagart disambig.】pity (v.)
·矟 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【CEDICT】lance
·矢(笶) shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syijX【Baxter-Sagart disambig.】arrow
·矣 ì IPA:/ji˥˧/ MC:hiX【Baxter-Sagart disambig.】(final particle)
·知 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Baxter-Sagart disambig.】know
·矧(訠) shìn IPA:/ʃin˥˧/ MC:syinX【CEDICT】(interrog.)
·矩(榘) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Baxter-Sagart disambig.】carpenter's square
·矬 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【CEDICT】short/dwarfish
·短 twòn IPA:/twɔn˥˧/ MC:twanX【Baxter-Sagart disambig.】short
·矮(躷) ’ài IPA:/ʔai˥˧/ 【CEDICT】low/short (in length)
·矯 kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【Baxter-Sagart disambig.】falsify
·矰 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】arrow with a streamer
·石(𥐘) shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【Baxter-Sagart disambig.】stone
·矴 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】variant of 碇[ding4]
·矸 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ 【CEDICT】a rock or cliff
·矻 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【CEDICT】see 矻矻[ku1 ku1]/Taiwan pr. [ku4]
·砂 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】sand/gravel/granule/variant of 沙[sha1]
·砅(濿) phīng IPA:/pʰiŋ/ 【CEDICT】cross stream by stepping on stones
·砌 thsí IPA:/tsʰi˨˦/ MC:tshejH【CEDICT】to build by laying bricks or stones
·砑 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【CEDICT】to calender
·砠(岨) tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】rocky hill
·砢 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:laX【CEDICT】a heap/pile (of rocks)
·砦(寨) drái IPA:/ɖʐai˨˦/ MC:dzraejH【CEDICT】variant of 寨[zhai4]
·砧(碪) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【CEDICT】anvil
·砰 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】(onom.) bang/thump
·砲(礮炮) pháw IPA:/pʰaw˨˦/ MC:phaewH【CEDICT】variant of 炮[pao4]
·破 phwó IPA:/pʰwɔ˨˦/ MC:phaH【Baxter-Sagart disambig.】break (v.)
·硉 lŭᵗ IPA:/luʔ˩/ MC:lwot【Unihan】bones of a thin horse
·硌 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】(coll.) (of sth hard or rough) to press against some part of one's body causing discomfort (like a small stone in one's shoe)/to hurt/to chafe
·硍 khén IPA:/kʰən˨˦/ 【CEDICT】rumbling of rolling stones
·硎(研) hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】whetstone
·硜(踁䃘) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】obstinate
·硝 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】saltpeter/to tan (leather)
·硤(唊) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】place name
·硨 čhiē IPA:/tʃʰiɛ/ MC:tsyhae【CEDICT】Tridacna gigas
·硪 ngò IPA:/ŋɔ˥˧/ MC:ngaX【CEDICT】see 石硪[shi2 wo4]
·硬(峺) ngíng IPA:/ŋiŋ˨˦/ MC:ngeangH【CEDICT】hard/stiff/strong/firm/resolutely/doggedly/good (quality)/able (person)
·硭(𥐞) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【CEDICT】crude saltpeter
·硯 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngenH【Baxter-Sagart disambig.】smooth stone; inkstone
·硾 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】iodide/to weight
·碁(棋棊) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】variant of 棋[qi2]
·碆 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Unihan】arrow-tip
·碌 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】see 碌碡[liu4 zhou5]
·碎(砕) súi IPA:/sui˨˦/ MC:swojH【Baxter-Sagart disambig.】break
·碏 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【CEDICT】(gems)
·碑 IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】stele; upright pole of stone or wood
·碔(珷) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】inferior gem/a kind of jade
·碕(崎) khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【Unihan】a cape, spit, promontory
·碧 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjaek【Baxter-Sagart disambig.】light blue
·碩 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【Baxter-Sagart disambig.】great, stately
·碪(砧) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【CEDICT】variant of 砧[zhen1]
·碫 twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】coarse stone (used for whetstone)
·碬 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】whetstone
·碭 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【Baxter-Sagart disambig.】veined stone
·確 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Baxter-Sagart disambig.】solid, firm
·碼 IPA:/ma˥˧/ MC:maeX【CEDICT】weight/number/code/to pile/to stack/classifier for length or distance (yard), happenings etc
·磁(瓷) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】magnetic/magnetism/porcelain
·磇(砒) phī IPA:/pʰi/ MC:phej【Unihan】arsenic
·磉 sàng IPA:/sɑŋ˥˧/ MC:sangX【CEDICT】stone plinth
·磊(磥) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】lumpy/rock pile/uneven/fig. sincere/open and honest
·磋 thsō IPA:/tsʰɔ/ MC:tsha【Baxter-Sagart disambig.】file, polish (v.)
·磎 khī IPA:/kʰji/ MC:khej【CEDICT】mountain stream/creek
·磐 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】firm/stable/rock
·磑 (ng)úi IPA:/(ŋ)ui˨˦/ MC:ngwojH【CEDICT】snowy white/pure white/spotless
·磒(隕) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Unihan】to fall from or into
·磔 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:traek【CEDICT】tearing off limbs as punishment
·磢 čhwàng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˥˧/ MC:tsrhjangX【Unihan】(Cant.) to grind; a roller
·磧 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ 【CEDICT】moraine/rocks in shallow water
·磨 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【Baxter-Sagart disambig.】rub, grind
·磨 mwó IPA:/mwɔ˨˦/ MC:maH【Baxter-Sagart disambig.】grinding stone
·磬 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】suspend
·磯 IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】breakwater/jetty
·磲 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】Tridacna gigas
·磴(嶝) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】cliff-ledge/stone step
·磽(墝) khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【Baxter-Sagart disambig.】stony soil
·礎 čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【CEDICT】foundation/base
·礐 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】(arch.) precious stone
·礓 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】a small stone
·礙(碍㝵) ngái IPA:/ŋai˨˦/ MC:ngojH【CEDICT】to hinder/to obstruct/to block
·礜 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】arsenic
·礝 zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ 【CEDICT】old variant of 碝[ruan3]
·礞 mȗng IPA:/muŋ˩/ 【CEDICT】(mineral)
·礤 thsăᵗ IPA:/tsʰaʔ/ MC:tshat【CEDICT】shredder/grater (kitchen implement for grating vegetables)/grindstone
·礦(鉱鑛砿鑛) kwèng IPA:/kwəŋ˥˧/ MC:kwaengX【CEDICT】ore/mine
·礪 IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】grindstone
·礫 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】pebbles
·礬 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】alum
·礮(砲礟炮) pháw IPA:/pʰaw˨˦/ MC:phaewH【CEDICT】ancient ballista for throwing heavy stones/variant of 炮[pao4], cannon
·示(礻) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:zyijH【Baxter-Sagart disambig.】show (v.)
·礼(禮) IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Unihan】social custom; manners; courtesy
·社 shhié' IPA:/ʃʱiɛ'˨˦/ MC:dzyaeX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the spirit of the soil
·礿(禴) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】spring imperial ancestral sacrifice
·祀 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice; year
·祁 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·祅 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jew【CEDICT】evil spirit/goblin/witchcraft/variant of 妖[yao1]/common erroneous variant of 祆[Xian1] Ormazda
·祆 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xen【Unihan】Ormazda, god of the Zoroastrians; extended to god of the Manicheans
·祇 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【Baxter-Sagart disambig.】earth spirit
·祈 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】pray
·祉 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ MC:trhiX【Baxter-Sagart disambig.】blessings
·祊 pēng IPA:/pəŋ/ MC:paeng【Baxter-Sagart disambig.】side of the temple gate; sacrifice there
·祏 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【CEDICT】stone shrine
·祐(佑) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】help, blessing
·祓 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】CHECK
·祔 fvú IPA:/fʱu˨˦/ 【CEDICT】worship ancestors
·祕(秘) IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【CEDICT】variant of 秘[mi4]
·祖 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【Baxter-Sagart disambig.】ancestor
·祚 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【CEDICT】blessing/the throne
·祛 khyū IPA:/kʰy/ 【CEDICT】sacrifice to drive away calamity/to dispel/to drive away/to remove
·祜 hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【Baxter-Sagart disambig.】blessing
·祝 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:tsyuwH【Baxter-Sagart disambig.】to curse
·祝 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyuwk【Baxter-Sagart disambig.】pray, recite
·神 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ MC:zyin【Baxter-Sagart disambig.】spirit
·祟 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【Baxter-Sagart disambig.】evil forces, noxious influences
·祠 szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice
·祡 čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzrea【Baxter-Sagart disambig.】firewood
·祥 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】auspicious
·祧 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【CEDICT】ancestral hall
·祫 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】triennial sacrifice to ancestors
·祭 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice
·祭 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreajH【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state)
·祼 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pour out libation
·祿 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】good fortune/official salary
·禁 kím IPA:/kim˨˦/ MC:kimH【Baxter-Sagart disambig.】prohibit
·禊 hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【CEDICT】semiannual ceremony of purification
·禋 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice
·禍 hhwó' IPA:/ɦwɔ'˨˦/ MC:hwaX【Baxter-Sagart disambig.】calamity
·禎 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【CEDICT】auspicious/lucky
·福 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】blessing
·禕 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'je【CEDICT】excellent/precious/rare/fine/(used in given names)
·禖 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】heir-requesting sacrifice
·禘 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】imperial ancestral sacrifice
·禚 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】place name
·禠 IPA:/sɨ/ MC:sje【CEDICT】felicity/blessing
·禡 IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【CEDICT】(arch.) religious ritual on setting out for war
·禢 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【Unihan】surname
·禦 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】ward off, withstand; sacrifice
·禧 IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】joy
·禪 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】hand over to another
·禫 dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice at end of mourning
·禮(礼) IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Baxter-Sagart disambig.】propriety, ceremony
·禰 IPA:/ni˥˧/ MC:nejX【CEDICT】memorial tablet in a temple commemorating a deceased father
·禱(禂) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】pray
·禳 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】sacrifice for avoiding calamity
·禴(礿) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】spring imperial ancestral sacrifice
·禹 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】insect; proper name
·离 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】mountain demon
·禽 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】bird; animal
·禾 hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【Baxter-Sagart disambig.】growing grain
·禿(秃) thŭᵏ IPA:/tʰuʔ/ MC:thuwk【CEDICT】bald/blunt
·秀 siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】to flower
·私(厶) IPA:/sɨ/ MC:sij【Baxter-Sagart disambig.】private
·秄(耔) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Unihan】to hoe
·秅 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【Baxter-Sagart disambig.】a certain number of sheaves of grain
·秆(稈) kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】straw of grain
·秉 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】grasp
·秊 niȇn IPA:/niɛn˩/ MC:nen【CEDICT】grain/harvest (old)/variant of 年[nian2]
·秋(穐䆋龝秌) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Baxter-Sagart disambig.】autumn; crop
·种 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【Unihan】seed; race, breed; to plant
·秏(耗) háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【CEDICT】variant of 耗[hao4]
·科 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】branch of study/administrative section/division/field/branch/stage directions/family (taxonomy)/rules/laws/to mete out (punishment)/to levy (taxes etc)/to fine sb/CL:個|个[ge4]
·秒 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【CEDICT】second (unit of time)/arc second (angular measurement unit)/(coll.) instantly
·秔(稉粳) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】variant of 粳[jing1]
·秕(粃) IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】chaff; petty
·秖 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】grain that has begun to ripen/variant of 衹|只[zhi3]
·租 tzū IPA:/tsu/ MC:tsu【CEDICT】to hire/to rent/to charter/to rent out/to lease out/rent/land tax
·秣 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】feed a horse with grain/horse feed
·秤 čhíng IPA:/tʃʰiŋ˨˦/ MC:tsyhingH【CEDICT】variant of 稱|称[cheng1], to weigh
·秦 thhsȋn IPA:/tsʱin˩/ MC:dzin【Baxter-Sagart disambig.】Qín (place name)
·秧 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【CEDICT】shoots/sprouts
·秩 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】order/orderliness/(classifier) ten years
·秪 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【Unihan】only, merely
·秫 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】glutinous millet
·秬 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】black millet
·秭 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsijX【Baxter-Sagart disambig.】a high number
·秷 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【CEDICT】sound of reaping
·秸(稭) kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ MC:keat【Baxter-Sagart disambig.】stalk of grain
·移(迻) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】move (v.)
·稀 IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】rare/uncommon/watery/sparse
·稂 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】weed in field of grain
·稃 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】husk/outside shell of grain
·稆 lyù IPA:/ly˥˧/ 【CEDICT】variant of 穭|穞[lu:3]
·稇(稛) khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【Baxter-Sagart disambig.】to bind, string together
·稈(秆) kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【CEDICT】stalks of grain
·稉(粳秔) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】variant of 粳[jing1]
·稊(䄺) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】grass/tares
·程 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【Baxter-Sagart disambig.】Chéng (a surname)
·稍 sháw IPA:/ʂaw˨˦/ MC:sraewH【Baxter-Sagart disambig.】rations
·稏 ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:'aeH【Unihan】a kind of rice plant; shaking and waving of the rice plant
·稑 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】late-planted early-ripening grain
·稔 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】harvest, year
·稗 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beaH【Baxter-Sagart disambig.】weed resembling grain
·稙 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:trik【Baxter-Sagart disambig.】earliest-sown grain
·稚(穉稺䕌) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drijH【Baxter-Sagart disambig.】young
·稛(稇) khyùn IPA:/kʰyun˥˧/ 【CEDICT】full
·稞 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】(wheat)
·稠 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】dense, thick
·稬(糯) IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】variant of 糯[nuo4]
·種 čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】seed
·種 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:tsyowngH【Baxter-Sagart disambig.】sow (v.)
·稯 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads
·稱(偁穪) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:tsyhing【Baxter-Sagart disambig.】weigh; evaluate; call
·稱(偁穪) čhíng IPA:/tʃʰiŋ˨˦/ MC:tsyhingH【Baxter-Sagart disambig.】steelyard
·稷 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsik【Baxter-Sagart disambig.】millet (Setaria italica)
·稸 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】store; harbor (feelings)
·稹 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】dense, compact
·稺(稚) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drijH【Baxter-Sagart disambig.】late-sown grain
·稻(稲) dáw' IPA:/daw'˨˦/ MC:dawX【Baxter-Sagart disambig.】rice, paddy
·稼 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】grain; sow (v.)
·稽(𥡞) IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】accord with
·稾(稿) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】variant of 稿[gao3]
·穀(糓) kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】grain
·穄 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】de-husked grains of Panicum m., non-glutinous.
·穅(糠) khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【CEDICT】variant of 糠[kang1]
·穆(𥠇) mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】harmonious
·穈 mȗn IPA:/mun˩/ 【CEDICT】porridge/rice sprouts
·穊 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】dense
·穋 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】late-planted early-ripening grain
·穌(甦) IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】gather into sheaves (Shuōwén)
·積 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】accumulate
·穎(頴) ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:ywengX【Baxter-Sagart disambig.】point of an ear of grain
·穗(穂) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】ear of grain
·穟 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】ear of grain
·穠 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】lush flora
·穡 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】reap
·穢 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'jwojH【Baxter-Sagart disambig.】bad weeds; filth
·穤(糯) IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】variant of 糯[nuo4]
·穧 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】stack grain stalks evenly
·穩(㒚) ’ùn IPA:/ʔun˥˧/ MC:'wonX【CEDICT】settled/steady/stable
·穫(获檴) hhwŏᵏ IPA:/ɦwɒʔ˩/ MC:hwak【Baxter-Sagart disambig.】reap
·穭(穞) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】wild grain
·穮 piēw IPA:/piɛw/ 【CEDICT】to weed
·穴 hhyuĕᵗ IPA:/ɦyuɛʔ˩/ MC:hwet【Baxter-Sagart disambig.】cave, pit
·究 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize; go to the end
·穸 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】tomb
·穹 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjuwng【CEDICT】vault/dome/the sky
·空 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【Baxter-Sagart disambig.】hollow, empty; hole
·穿 čhyuēn IPA:/tʃʰyuɛn/ MC:tsyhwen【Baxter-Sagart disambig.】bore through
·窀 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【CEDICT】to bury
·突(宊) thŭᵗ IPA:/tʰuʔ/ MC:thwot【CEDICT】to dash/to move forward quickly/to bulge/to protrude/to break through/to rush out/sudden/Taiwan pr. [tu2]
·窄 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsraek【CEDICT】narrow/narrow-minded/badly off
·窅 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:'ewX【CEDICT】sunken eyes/deep and hollow/remote and obscure/variant of 杳[yao3]
·窆 piém IPA:/piɛm˨˦/ MC:pjemH【Baxter-Sagart disambig.】put coffin in grave
·窈 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:'ewX【Baxter-Sagart disambig.】ewX-dewX hidden; deep
·窊 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:'wae【CEDICT】lowland swamp
·窋 čyŭᵗ IPA:/tʃyʔ/ MC:trwit【CEDICT】in a hole
·窌(窖) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】cave
·窒 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【Baxter-Sagart disambig.】stop up (v.)
·窕 diéw' IPA:/diɛw'˨˦/ MC:dewX【Baxter-Sagart disambig.】窈窕 beautiful
·窖(窌) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】cave
·窗(䆫窻牕窓) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】shutter/window/CL:扇[shan4]
·窘 gyún' IPA:/gyun'˨˦/ MC:gwinX【CEDICT】distressed/embarrassed
·窞 dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】坎窞 khomX.domX hole or pit
·窟 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【Baxter-Sagart disambig.】cave, hole
·窠 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】nest
·窣 sŭᵗ IPA:/suʔ/ MC:swot【CEDICT】rush out of a den/rustling
·窩 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】nest/pit or hollow on the human body/lair/den/place/to harbor or shelter/to hold in check/to bend/classifier for litters and broods
·窪 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:'wae【CEDICT】depression/sunken/swamp
·窮(竆) khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjuwng【Baxter-Sagart disambig.】poor
·窯(窰) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】kiln/oven/coal pit/cave dwelling/(coll.) brothel
·窰(窯) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】kiln
·窳 IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【CEDICT】bad/useless/weak
·窺 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwie【Baxter-Sagart disambig.】pry, spy (v.)
·窻(窓牕窗) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【CEDICT】variant of 窗[chuang1]
·窾 khwòn IPA:/kʰwɔn˥˧/ MC:khwanX【CEDICT】to conceal/to hide
·窿 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【CEDICT】cavity/hole
·竄 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ MC:tshwanH【Baxter-Sagart disambig.】hide; flee
·竅 khiéw IPA:/kʰiɛw˨˦/ MC:khewH【Baxter-Sagart disambig.】hole, opening
·竇 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】hole; drain
·竈(灶) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【Baxter-Sagart disambig.】cooking-place, stove
·竉(𥥅䆔) lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【Unihan】a hole; a cleft; empty
·竊(窃) thsiĕᵗ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshet【Baxter-Sagart disambig.】steal
·立 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】stand (v.)
·竑 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】large/to estimate
·竟 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】end, in the end
·章 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】brilliant; distinctive mark; to display
·竢(俟) szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ 【CEDICT】variant of 俟[si4]
·童 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】boy
·竦 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】respectful/horrified/to raise (one's shoulders)/to stand on tiptoe/to crane
·竭 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ 【CEDICT】to exhaust
·端 twōn IPA:/twɔn/ MC:twan【Baxter-Sagart disambig.】tip (n.)
·競(竸誩) gíng IPA:/giŋ˨˦/ MC:gjaengH【Baxter-Sagart disambig.】strive; compete
·竷 khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】(booming sound?)
·竹 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【Baxter-Sagart disambig.】bamboo
·竽 IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】reed organ
·竾(篪) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flute
·竿(𣔼) kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】pole, rod
·笆(巴) IPA:/pa/ MC:pae【CEDICT】an article made of bamboo strips/fence
·笊 čáw IPA:/ʈʂaw˨˦/ MC:tsraewH【CEDICT】loosely woven bamboo ladle
·笋(筍) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Unihan】bamboo shoots
·笏 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【CEDICT】(old) ceremonial tablet (held by officials at an audience)
·笑(咲) siéw IPA:/siɛw˨˦/ 【CEDICT】laugh/smile/CL:個|个[ge4]
·笙 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【CEDICT】sheng, a free reed wind instrument, with vertical bamboo pipes
·笛(篴) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】flute
·笞 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【CEDICT】to whip with bamboo strips
·笠 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】bamboo-splint hat
·笥 IPA:/sɨ˨˦/ MC:siH【CEDICT】square bamboo container for food or clothing
·符 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】a tally
·笪 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【CEDICT】rough bamboo mat
·笫 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】bamboo mat/bed mat
·第 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】sequence
·笭 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】bamboo screen
·笰 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】duster
·笱 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】basket for trapping fish
·笲 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】basket
·笳 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】whistle made of reed
·笴 kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】shaft of an arrow
·笵 fvám' IPA:/fʱam'˨˦/ MC:bjomX【CEDICT】bamboo mold
·筀 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】bamboo (archaic)
·筆(笔) pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pit【Baxter-Sagart disambig.】writing brush
·筇(笻) khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】(in ancient texts) type of bamboo sometimes used as a staff
·筈 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】arrow end
·等(朩) tèng IPA:/təŋ˥˧/ MC:tongX【Baxter-Sagart disambig.】step, grade
·筋(觔) kīn IPA:/kin/ MC:kj+n【Baxter-Sagart disambig.】sinew
·筌 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】bamboo fish trap
·筍(笋) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo sprouts
·筏(栰) fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】raft (of logs)
·筐(筺) khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【Baxter-Sagart disambig.】square basket
·筑 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【CEDICT】five-string lute/Taiwan pr. [zhu2]
·筒 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】tube
·筓(笄) IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】hairpin
·答(荅) tăᵖ IPA:/taʔ/ MC:top【Baxter-Sagart disambig.】answer
·策(筞) čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrheak【Baxter-Sagart disambig.】tablet, record
·筠 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hwin【Baxter-Sagart disambig.】rind of bamboo
·筤 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】young bamboo
·筥 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】round basket
·筦(管) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】tube; flute
·筭(算) swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【CEDICT】to regard as/to figure
·筮 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】divine by Achillea stalks
·筯(箸) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【CEDICT】variant of 箸[zhu4]
·筱(篠筿) sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sewX【CEDICT】dwarf bamboo/thin bamboo
·筲 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【Baxter-Sagart disambig.】bamboo vessel
·筳 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】bamboo pole/spindle
·筵 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Baxter-Sagart disambig.】bamboo mat
·箇(個个) IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】piece, item
·箋(牋) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】letter/note-paper
·箏 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【CEDICT】guzheng or long zither/long zither with 13 to 16 strings, developed from guqin 古琴 during Tang and Song times/Japanese koto
·箒(帚) čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:tsyuwX【Baxter-Sagart disambig.】broom
·箔 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【CEDICT】plaited matting (of rushes, bamboo etc)/silkworm basket/metal foil/foil paper
·箕 IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】winnowing basket
·算(祘筭) swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【Baxter-Sagart disambig.】calculate
·箙 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】a quiver
·箛(箍) IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】(bamboo)/trumpet for chariots
·箜 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【CEDICT】ancient harp/cf 箜篌, Chinese harp
·箝(钳鉗) khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】pliers/pincers/to clamp
·箠(捶) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ MC:tsyweX【CEDICT】variant of 棰[chui2]
·管(筦) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】tube; flute
·箬(篛) zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】(bamboo)/skin of bamboo
·箭 tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsjenH【Baxter-Sagart disambig.】arrow
·箯 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【CEDICT】bamboo sedan chair
·箱 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】box (of a carriage)
·箴(針鍼) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle
·箸(著筯) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks
·箸(著筯) driŏᵏ IPA:/dʒiɒʔ˩/ MC:drjak【Baxter-Sagart disambig.】put on clothes; be attached
·節 tziĕᵗ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tset【Baxter-Sagart disambig.】joint
·篁 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】(bamboo)/bamboo grove
·篃 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】a kind of bamboo
·範 fvám' IPA:/fʱam'˨˦/ MC:bjomX【Baxter-Sagart disambig.】casting mold
·篆 dryuén' IPA:/dʒyuɛn'˨˦/ MC:drjwenX【CEDICT】seal (of office)/seal script (a calligraphic style)/the small seal 小篆 and great seal 大篆/writing in seal script
·篇 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】section in writing
·築 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【Baxter-Sagart disambig.】pound earth, build
·篋(匧) khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】chest/box/trunk/suitcase/portfolio
·篌 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【CEDICT】(mus. instr.)
·篔 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】see 篔簹|筼筜[yun2 dang1]
·篘 čhōw IPA:/ʈʂʰəw/ MC:tsrhjuw【CEDICT】basket for straining/to strain
·篙 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】pole for punting boats
·篚 IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】round covered basket
·篝 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】bamboo cage
·篠(筱筿) sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sewX【CEDICT】dwarf bamboo
·篡(簒) čhwán IPA:/ʈʂʰwan˨˦/ MC:tsrhwaenH【CEDICT】to seize/to usurp
·篤 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【Baxter-Sagart disambig.】firm, solid
·篥 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】bamboos good for poles/horn
·篦(笓) IPA:/pji/ MC:pej【CEDICT】fine-toothed comb/to comb
·篨 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【CEDICT】crude bamboo mat
·篩(簁簛) shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】to filter/to sift/to sieve
·篪(竾箎) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flute
·篲(彗) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zjwejH【CEDICT】variant of 彗[hui4]
·篳 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】wattle
·篷 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【Baxter-Sagart disambig.】awning; sail
·篸 tzām IPA:/tsam/ MC:tsom【Unihan】a basket, hod, scuttle; a hairclasp
·篹 drwán' IPA:/ɖʐwan'˨˦/ 【CEDICT】ancient bamboo basket for food/variant of 匴[suan3]/bamboo container for hats
·篾 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】bamboo splints for baskets
·簀 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【CEDICT】reed mat
·簃 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】small house connected to large one
·簇 thsòw IPA:/tsʰəw˥˧/ 【CEDICT】crowded/framework for silkworms/gather foliage/bunch/classifier for bunched objects
·簈(箳) pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【Unihan】bamboo mat used to protect carriage passengers from dust
·簉 čhów IPA:/ʈʂʰəw˨˦/ MC:tsrhjuwH【CEDICT】deputy/subordinate/concubine
·簋 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【Baxter-Sagart disambig.】guǐ ritual vessel
·簏 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】box/basket
·簞 tān IPA:/tan/ MC:tan【CEDICT】round basket for cooked rice
·簟 diém' IPA:/diɛm'˨˦/ MC:demX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo mat
·簠(盙) IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of ritual vessel)
·簡(耕) kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo slip for writing
·簣(蕢籄) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【CEDICT】basket for carrying soil
·簦 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【CEDICT】large umbrella for stalls/an ancient kind of bamboo or straw hat
·簧 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】metallic reed/spring of lock
·簨(栒) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【CEDICT】cross-beam for hanging bells
·簪(𬖂) čēm IPA:/ʈʂəm/ MC:tsrim【Baxter-Sagart disambig.】hairpin
·簪(𬖂) tzām IPA:/tsam/ MC:tsom【Baxter-Sagart disambig.】hairpin
·簫(簘燒箾) siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Baxter-Sagart disambig.】pan-pipe
·簬 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】(bamboo)
·簳 kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】slender bamboo
·簵 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Unihan】fine bamboo
·簷(檐) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【CEDICT】variant of 檐[yan2]
·簸 pwò IPA:/pwɔ˥˧/ MC:paX【Baxter-Sagart disambig.】winnow (v.)
·簸 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【Baxter-Sagart disambig.】winnow (v.)
·簹 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】see 篔簹|筼筜[yun2 dang1]
·簾(𢅏𢅖) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】bamboo curtain
·簿 bú' IPA:/bu'˨˦/ MC:buX【Baxter-Sagart disambig.】register (n.)
·籀 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】(writing)/to develop/seal script used throughout the pre-Han period
·籃(箖) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【Baxter-Sagart disambig.】basket
·籌 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【CEDICT】chip (in gambling)/token (for counting)/ticket/to prepare/to plan/to raise (funds)/resource/means
·籍 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【Baxter-Sagart disambig.】register (n.)
·籙 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】records/book/Taoist written charm/book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
·籚 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】basket made of rush/spear-shaft
·籛(篯) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【Unihan】surname
·籜 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】sheath around joints of bamboo
·籞 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Unihan】a fence
·籟 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】tube
·籠(篭) lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【Baxter-Sagart disambig.】basket; cage
·籣 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【CEDICT】bow case/quiver
·籤(签籖) thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【CEDICT】inscribed bamboo stick (used in divination, gambling, drawing lots etc)/small wood sliver/label/tag
·籥(龠) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】flute; key; tube
·籩 piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【CEDICT】basket for fruits
·籬 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】a fence
·籭 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srje【CEDICT】old variant of 篩|筛[shai1]
·籮 IPA:/lɔ˩/ MC:la【Baxter-Sagart disambig.】hamper, basket (n.)
·籯 ȋng IPA:/jiŋ˩/ 【CEDICT】slender basket for chopsticks
·米 IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Baxter-Sagart disambig.】millet or rice grains, dehusked and polished
·籸 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】crushed grain
·籹 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ 【CEDICT】cakes of rice-flour and honey
·粃(秕) IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】chaff; petty
·粉 fùn IPA:/fun˥˧/ MC:pjunX【Baxter-Sagart disambig.】flour
·粒 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】grains of rice
·粕 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phak【CEDICT】grains in distilled liquor
·粘(黏) niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nrjem【CEDICT】variant of 黏[nian2]
·粟 syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjowk【Baxter-Sagart disambig.】grain (rice or millet) in husk
·粢 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】Setaria italica
·粤(粵) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Unihan】Guangdong and Guangxi provinces; initial particle
·粥(鬻) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyuwk【Baxter-Sagart disambig.】gruel
·粦(㷠燐) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】variant of 磷[lin2]
·粱 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】millet, sorghum, grain
·粲 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【Baxter-Sagart disambig.】bright and white
·粹(粋) súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】pure/unmixed/essence
·粺 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beaH【CEDICT】polished rice/old variant of 稗[bai4]
·粻 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:trjang【CEDICT】food/white cooked rice
·粽(糉糭) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsuwngH【CEDICT】rice dumplings wrapped in leaves
·精 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】fine rice; pure
·糉(粽糭) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsuwngH【CEDICT】variant of 粽[zong4]
·糊 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】to paste (v.)
·糔 siòw IPA:/siw˥˧/ MC:sjuwX【CEDICT】to wash (rice etc)
·糙(㿷) thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【CEDICT】rough/coarse (in texture)
·糜 IPA:/mi˩/ MC:mje【Baxter-Sagart disambig.】rice gruel; destroy, crush
·糞 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【Baxter-Sagart disambig.】manure, dirt
·糟(醩) tzāw IPA:/tsaw/ MC:tsaw【Baxter-Sagart disambig.】dregs
·糠(穅) khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【CEDICT】husk/(of a radish etc) spongy (and therefore unappetising)
·糢 IPA:/mu˩/ 【CEDICT】blurred
·糧(粮) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】grain, provisions
·糯(粫稬𥻟穤) IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】glutinous rice/sticky rice
·糲 IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain
·糲 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain
·糲 lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain
·糳 tzŏᵏ IPA:/tsɒʔ/ MC:tsak【Baxter-Sagart disambig.】fine and pure rice
·糴 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】buy grain
·糵(糱) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Unihan】fermenting grain; grain which has sprouted; yeast
·糶(條) thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【CEDICT】to sell grain
·糺(糾) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【Baxter-Sagart disambig.】plait, unite
·系 hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.)
·糾(糺) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【Baxter-Sagart disambig.】plait, unite
·紀 IPA:/ki˥˧/ MC:kiX【Baxter-Sagart disambig.】leading thread
·紂 driów' IPA:/dʒiw'˨˦/ MC:drjuwX【Baxter-Sagart disambig.】leather belt used on the rump of a horse hitched to a cart; name of last Shāng ruler
·紃 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】silk cord
·約 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ MC:'jiewH【Baxter-Sagart disambig.】bond, agreement (n.)
·約 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:'jak【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.), make an agreement
·紅 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】pink
·紆 ’yū IPA:/ʔy/ MC:'ju【Baxter-Sagart disambig.】bent, crooked
·紇 hhĕᵗ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hot【CEDICT】knot
·紈 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】white/white silk
·紉 nȋn IPA:/nin˩/ MC:nrin【CEDICT】to string/to thread (needle)
·紊 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【CEDICT】involved/tangled/disorderly/confused/chaotic/Taiwan pr. [wen4]
·紋 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】line/trace/mark/pattern/grain (of wood etc)
·納 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【Baxter-Sagart disambig.】bring or send in
·紐 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】fastener
·紑 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ 【CEDICT】bright/glossy (of silk)
·紓 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】leisurely
·純 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】pure, unmixed
·紗 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】cotton yarn/muslin
·紘 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】cord for hat/vast
·紙(帋) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Baxter-Sagart disambig.】paper
·級(𨸚) kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】degree, grade
·紛 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】numerous/confused/disorderly
·紜 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】confused/numerous
·紝 zhím IPA:/ʒim˨˦/ 【CEDICT】to weave/to lay warp for weaving/silk thread for weaving/variant of 紉|纫, to sew/to stitch/thread
·紞 tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tamX【CEDICT】silk fringe of a coronet
·素 IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】white silk
·紡 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:phjangX【Baxter-Sagart disambig.】twist, spin
·索 sŏᵏ IPA:/sɒʔ/ MC:sak【Baxter-Sagart disambig.】twist a rope
·紩 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】to stitch/to mend
·紫 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsjeX【CEDICT】purple/violet
·紮(紥扎) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】to tie/to bind/classifier for flowers, banknotes etc: bundle/Taiwan pr. [zha2]
·累 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:ljweX【Baxter-Sagart disambig.】accumulate
·細 IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】small, minute
·紱 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【Baxter-Sagart disambig.】silk band for a seal
·紲(絏緤) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】to tie/to bind/to hold on a leash/rope/cord
·紳 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】sash around the waist
·紵 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ MC:drjoX【Baxter-Sagart disambig.】ramie; flax
·紺 kám IPA:/kam˨˦/ MC:komH【CEDICT】violet or purple
·紼 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】heavy rope/rope of a bier
·紽 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads
·絁 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【CEDICT】rough, indelicate silk
·終 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyuwng【Baxter-Sagart disambig.】end
·組 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【CEDICT】to form/to organize/group/team/classifier for sets, series, groups of people, batteries
·絆 pwón IPA:/pwɔn˨˦/ MC:panH【CEDICT】to trip/to stumble/to hinder
·絇 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】decoration on the toe of a shoe
·絍 zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【CEDICT】to weave/to lay warp for weaving/variant of 紝|纴[ren4], silk thread for weaving
·絏(紲) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】variant of 紲|绁[xie4]
·結 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.)
·絓 kwá IPA:/kwa˨˦/ 【CEDICT】to hinder/to offend/to form/unique
·絕(绝絶) dzyuĕᵗ IPA:/dzyuɛʔ˩/ MC:dzjwet【Baxter-Sagart disambig.】cut off
·絖(絋纊) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】fine floss silk; quilted
·絘 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【CEDICT】ancient tax in the form of bales of cloth
·絛(縚) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】see 絛綸|绦纶[di2 lun2]
·絝(褲绔綯袴) khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【CEDICT】variant of 褲|裤[ku4]
·絞 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【Baxter-Sagart disambig.】twist; strangle
·絡 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】small net
·絢 hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xwenH【Baxter-Sagart disambig.】ornate, decorated
·絣(絣絣) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】Ikat, a type of woven silk/Kasuri
·給 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】furnish
·絨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【CEDICT】velvet/woolen
·絪(氤) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】generative force/magic emanation
·絫 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:ljweX【CEDICT】variant of 累[lei3], to accumulate
·絮 syú IPA:/sy˨˦/ MC:sjoH【Baxter-Sagart disambig.】raw silk, floss
·絰 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】hempen band worn on the head or waist by a mourner
·絲(糸纟) IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】silk
·絳 kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【CEDICT】purple-red
·絹 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwienH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of silk stuff
·絺 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【Baxter-Sagart disambig.】fine cloth
·絿 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】urgent/pressing
·綀 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【CEDICT】a kind of sackcloth
·綃 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】raw silk
·綆 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】rope/well-rope
·綈 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】coarse greenish black pongee
·綌 khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】coarse kudzu cloth
·綍 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】heavy rope/ropes of a bier
·綎 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【CEDICT】silk braided cord
·綏 sūi IPA:/sui/ MC:swij【Baxter-Sagart disambig.】comfort (v.)
·經(経𦀇) kīng IPA:/kiŋ/ MC:keng【Baxter-Sagart disambig.】loom; regulate; norm
·綜 tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsowngH【Baxter-Sagart disambig.】collect (v.)
·綝 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】(literary) to stop/kindhearted
·綠(緑绿氯) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】green
·綢(紬) čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】bind round
·綦 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】gray or bluish-black
·綮 khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】embroidered banner
·綯(褲絝绔袴) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】bind/cord/twist
·綱 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】guiding rope of net
·網 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】net
·綴 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【Baxter-Sagart disambig.】stitch
·綵 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【CEDICT】variant of 彩[cai3]
·綸 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】woof; twist a cord
·綸 kwān IPA:/kwan/ MC:kwean【Baxter-Sagart disambig.】ribbon; kelp
·綺 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khjeX【Baxter-Sagart disambig.】patterned silk
·綻(䘺) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【CEDICT】to burst open/to split at the seam
·綽 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:tsyhak【Baxter-Sagart disambig.】indulgent, gentle
·綾 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】damask/thin silk
·綿(緜) miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:mjien【CEDICT】silk floss/continuous/soft/weak/mild-mannered (dialect)
·緁 thsiĕᵖ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshjep【CEDICT】to join/to splice/to braid
·緅 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】purple silk
·緆 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】fine gunny/sackcloth
·[緇/⿰糹⿱𡿧田] čē IPA:/ʈʂɨ/ MC:tsri【Baxter-Sagart disambig.】black
·緇 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】Buddhists/black silk/dark
·緊 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kjinX【Baxter-Sagart disambig.】tight
·緋 IPA:/fi/ MC:pj+j【CEDICT】dark red/purple silk
·緌 zhȗi IPA:/ʒui˩/ MC:nywij【Baxter-Sagart disambig.】tassel
·緍 mȋn IPA:/min˩/ 【CEDICT】old variant of 緡|缗[min2]
·緎 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads
·緐(繁) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】old variant of 繁[fan2]
·緒(緖) szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】arrange in order
·緗 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】light yellow color
·緘 kiām IPA:/kiam/ MC:keam【CEDICT】letters/to close/to seal
·線(缐线綫) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:sjenH【CEDICT】thread/string/wire/line/CL:條|条[tiao2],股[gu3],根[gen1]/(after a number) tier (unofficial ranking of a Chinese city)
·緜(綿) miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:mjien【CEDICT】old variant of 綿|绵[mian2]/cotton
·緝 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【Baxter-Sagart disambig.】hem (a garment)
·緡 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】wrap around
·緣(縁) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【Baxter-Sagart disambig.】go along, follow
·緥(褓) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】variant of 褓[bao3]
·緦 IPA:/sɨ/ MC:si【CEDICT】fine linen
·緧 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Baxter-Sagart disambig.】crupper
·緩 hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ MC:hwanX【Baxter-Sagart disambig.】slack; slow
·緬 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【CEDICT】distant/remote/detailed
·緯 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【CEDICT】latitude/woof (horizontal thread in weaving)/weft
·緱 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【CEDICT】rope attached to a sword hilt/(archaic) hilt/sword
·緲(眇) mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】very small, minute
·練 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【Baxter-Sagart disambig.】sized white silk
·緵 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads
·緶 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【CEDICT】braid
·緻 čí IPA:/tʃi˨˦/ 【CEDICT】fine/delicate
·縈 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】wind around
·縉 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【CEDICT】red silk
·縊 ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【CEDICT】(literary) to die by hanging or strangulation
·縋 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】to let down with a rope
·縏 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】small bag/sack
·縐(皺) čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】wrinkles
·縑 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】thick waterproof silk
·縗 thsūi IPA:/tsʰui/ MC:tshwoj【Baxter-Sagart disambig.】mourning clothes
·縚(絛) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】braid/cord/sash
·縛 fvŏᵏ IPA:/fʱɒʔ˩/ MC:bjak【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.)
·縟(溽) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】variegated
·縠 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】fine silk gauze
·縢 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Baxter-Sagart disambig.】tie; band
·縣 hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】suspend
·縩 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ 【CEDICT】see 綷縩[cui4 cai4]
·縫 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjowng【Baxter-Sagart disambig.】sew
·縫 fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjowngH【Baxter-Sagart disambig.】seam
·縮 shŭᵏ IPA:/ʂuʔ/ MC:srjuwk【Baxter-Sagart disambig.】shrink
·縰 IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】band for the hair
·縱(縦) tzyúng IPA:/tsyuŋ˨˦/ MC:tsjowngH【Baxter-Sagart disambig.】let loose
·縲 lȗi IPA:/lui˩/ 【CEDICT】bind/bond
·縶 čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:trip【Baxter-Sagart disambig.】rope, tether; bind
·縷 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljuX【Baxter-Sagart disambig.】thread
·縻 IPA:/mi˩/ MC:mje【CEDICT】to tie up
·績 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsek【Baxter-Sagart disambig.】twist, spin
·繁(緐) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】abundant, numerous
·繃(綳绷) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】to draw tight/to stretch taut/to tack (with thread or pin)/embroidery hoop/woven bed mat
·繐 súi IPA:/sui˨˦/ MC:sjwejH【CEDICT】fine and loose cloth/tassel
·繒 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzing【Baxter-Sagart disambig.】silk
·織 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】weave (v.)
·繕 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】(make good:) repair
·繘 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】well-rope
·繙(翻) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】to translate
·繞(遶) zhièw IPA:/ʒiɛw˥˧/ MC:nyewX【Baxter-Sagart disambig.】curved
·繠 zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】dangle/hang loosely
·繡(綉繍) siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】embroider
·繢 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【CEDICT】multi-color/to draw
·繦(繈) kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】string of copper coins/variant of 襁[qiang3]
·繩(縄䋲) shhȋng IPA:/ʃʱiŋ˩/ MC:zying【Baxter-Sagart disambig.】string, cord
·繪(絵) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwajH【CEDICT】to draw/to paint
·繫(繋) IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.)
·繫(繋) hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【Baxter-Sagart disambig.】attach; suspend
·繭 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【Baxter-Sagart disambig.】cocoon
·繰(繅) tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】bleach; wash
·繳 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】string attached to arrow
·繴 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pek【Unihan】a kind of fishing-net
·繹 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】continuous/to interpret/to unravel/to draw silk (old)
·繻 syū IPA:/sy/ MC:sju【CEDICT】multicolored silk/piece of silk torn in two, used to verify the holder's identity by matching up the two halves
·繼(継) IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】continue
·繽 phīn IPA:/pʰin/ MC:phjin【CEDICT】helter-skelter/mixed colors/in confusion
·繾 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【CEDICT】attached to/loving
·纁 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】crimson
·纂 tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【Baxter-Sagart disambig.】silk band
·纆 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】bind/cord
·纇(颣) lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwojH【CEDICT】flaw/knot
·纈 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【CEDICT】knot/tie a knot
·纊(絋絖) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】fine floss silk; quilted
·續(続) szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】continue
·纍 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwij【Baxter-Sagart disambig.】to wind around, bind
·纏(纒) čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】bind, wind
·纑 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】hempen thread/to dress hemp
·[纓/瓔] ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jieng【Baxter-Sagart disambig.】ribbon
·纕 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】belt, sash; girth
·纘(纉) tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【CEDICT】to carry on/to succeed (of a familial line)/to inherit
·纛 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】banner, streamer
·纛 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【Baxter-Sagart disambig.】banner, streamer
·纜(䌫) lám IPA:/lam˨˦/ MC:lamH【CEDICT】cable/hawser/to moor
·缶 fòw IPA:/fəw˥˧/ MC:pjuwX【Baxter-Sagart disambig.】earthenware
·缸(罁堈) kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】jar/vat/classifier for loads of laundry/CL:口[kou3]
·缺 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ 【CEDICT】deficiency/lack/scarce/vacant post/to run short of
·缻 fòw IPA:/fəw˥˧/ 【Unihan】pottery, earthenware
·缾(瓶) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【Baxter-Sagart disambig.】pitcher
·罃(罌甖) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【Baxter-Sagart disambig.】[in proper name]
·罄 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】empty; exhaustively
·罅(𨻲) hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【CEDICT】crack/grudge
·罌(罃甖) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【Baxter-Sagart disambig.】jar, vase
·罍 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwoj【Baxter-Sagart disambig.】vase, jar
·罏 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】pile of earth to keep wine jars
·罔(网) vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】net
·罕 hàn IPA:/hɑn˥˧/ 【CEDICT】rare
·罛 IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】net
·罟 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】to implicate/net for birds or fish
·罠 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】animal trap
·罣 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【CEDICT】variant of 掛|挂[gua4]
·罧 shém IPA:/ʂəm˨˦/ MC:srimH【Baxter-Sagart disambig.】to trap fish in a maze of sticks
·罩(䈇) čáw IPA:/ʈʂaw˨˦/ MC:traewH【Baxter-Sagart disambig.】covering basket
·罪(辠) dzúi' IPA:/dzui'˨˦/ MC:dzwojX【Baxter-Sagart disambig.】crime, offense
·罫 kwá IPA:/kwa˨˦/ 【CEDICT】squares of a chess board
·罭 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】drag-net
·置(寘) čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:triH【Baxter-Sagart disambig.】put, place; set upright
·罰(罸) fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【Baxter-Sagart disambig.】punish
·署 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【Baxter-Sagart disambig.】to place; position
·罵(駡骂傌) IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【Baxter-Sagart disambig.】scold, revile
·罶(羀) liòw IPA:/liw˥˧/ MC:ljuwX【CEDICT】creel/fish basket
·罷 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】wear out, exhaust
·罹 IPA:/lji˩/ MC:lje【Baxter-Sagart disambig.】drag into; trouble
·罽 IPA:/ki˨˦/ MC:kjejH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of woolen fabric
·罾 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】large square net
·羃(冪) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】cover of cloth for food/veil
·羅(罗) IPA:/lɔ˩/ MC:la【Baxter-Sagart disambig.】a kind of net (on a handle?) (Shuōwén: 'bird net')
·羆 IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】brown-and-white bear
·羇(羈覊) IPA:/kji/ MC:kje【CEDICT】variant of 羈|羁[ji1]
·羈(覉覊羇覊) IPA:/kji/ MC:kje【Baxter-Sagart disambig.】bridle, halter
·羊 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】sheep
·羌(羗) khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khjang【Baxter-Sagart disambig.】western tribes
·羍 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【CEDICT】little lamb
·美(羙) mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】beautiful/very satisfactory/good/to beautify/to be pleased with oneself
·羑 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【CEDICT】to lead
·羓(豝) IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】sow, pig
·羔 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】lamb
·羕 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【Baxter-Sagart disambig.】long
·羖(𦍩) IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】ram
·羚 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】antelope
·羜 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】five-month-old lamb
·羝(牴) IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】billy goat/ram
·羞 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】shame
·羡(羨) szién IPA:/sʱiɛn˨˦/ MC:zjenH【Baxter-Sagart disambig.】covet, desire
·羣(群) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【Baxter-Sagart disambig.】flock, herd, group
·群(羣) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【Baxter-Sagart disambig.】flock, herd, group
·義(义) (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【Baxter-Sagart disambig.】duty; justice
·羭 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】black ram
·羯 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjot【CEDICT】ram, esp. gelded/to castrate/deer's skin
·羱 (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【CEDICT】large-horned wild goat
·羲 IPA:/hi/ MC:xje【Baxter-Sagart disambig.】(proper name)
·羶(羴) shiēn IPA:/ʃiɛn/ MC:syen【Baxter-Sagart disambig.】smell of sheep
·羸 lȗi IPA:/lui˩/ MC:ljwe【Baxter-Sagart disambig.】emaciated; weak
·羹(羮) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】soup
·羽 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】feather, wing
·翀 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【CEDICT】soar
·翁 ’ūng IPA:/ʔuŋ/ MC:'uwng【Baxter-Sagart disambig.】old man (Han?)
·翃 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】to swarm (of insects)
·翄(翅) čhí IPA:/tʃʰi˨˦/ 【CEDICT】variant of 翅[chi4]
·翅(翄) shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syeH【Baxter-Sagart disambig.】wing
·翊 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】next day
·翌 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】wing
·翎 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】tail feathers/plume
·翏 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【Baxter-Sagart disambig.】flying high (no pre-Han text)
·習 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】repeat; practice
·翔 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】fly back and forth; soar
·翕 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】united, harmonious
·翛 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【CEDICT】hastiness
·翟 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】pheasant
·翠(翆) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwijH【CEDICT】bluish-green/green jade
·翡 IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】green jade/kingfisher
·翣 shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ MC:sraep【Baxter-Sagart disambig.】plume-fan
·翦(剪) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.)
·翩 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】fly, flutter about
·翫 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ MC:ngwanH【Baxter-Sagart disambig.】familiar with
·翬(翚) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【CEDICT】pheasant/golden pheasant/variegated/to fly
·翯 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】white (of birds)
·翰 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】white (of a horse)
·翹 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjiew【Baxter-Sagart disambig.】long tail-feather
·翺(翱) ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】variant of 翱[ao2]
·翻(繙飜) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】to turn over/to flip over/to overturn/to rummage through/to translate/to decode/to double/to climb over or into/to cross
·翼 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】wing
·翽(翙) húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwajH【Baxter-Sagart disambig.】rustling of wings
·翾 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【Baxter-Sagart disambig.】fly about
·耀(曜燿) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine
·老(耂) làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Baxter-Sagart disambig.】old
·考(攷) khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【Baxter-Sagart disambig.】old; deceased father
·耄 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【CEDICT】extremely aged (in one's 80s or 90s)/octogenarian/nonagenarian
·者 čiè IPA:/tʃiɛ˥˧/ MC:tsyaeX【Baxter-Sagart disambig.】(nominalizing particle)
·耆 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】old
·耇(耈) kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】wrinkled face of the elderly
·耊(耋) diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】old variant of 耋[die2]
·而 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【Baxter-Sagart disambig.】and, but
·耍 shà IPA:/ʂa˥˧/ 【CEDICT】to play with/to wield/to act (cool etc)/to display (a skill, one's temper etc)
·耐(耏) nái IPA:/nai˨˦/ MC:nojH【Baxter-Sagart disambig.】endure
·耑(專) twōn IPA:/twɔn/ MC:twan【Baxter-Sagart disambig.】tip (n.)
·耕(簡畊) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:keang【Baxter-Sagart disambig.】plow (v.)
·耘(秐) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】to weed
·耜 szé' IPA:/sʱɨ'˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】plowshare; to plow
·耞 kiā IPA:/kia/ 【CEDICT】flail (for threshing grain)/old variant of 枷[jia1]
·耤 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【CEDICT】plow
·耦 ngòw IPA:/ŋəw˥˧/ MC:nguwX【Baxter-Sagart disambig.】pair (n.)
·耨(鎒) nów IPA:/nəw˨˦/ MC:nuwH【Baxter-Sagart disambig.】to hoe, to weed
·耩 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【CEDICT】to plow/to sow
·耭 IPA:/kji/ 【Unihan】plow, cultivate
·耰(櫌) ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'juw【CEDICT】harrow
·耳 IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【Baxter-Sagart disambig.】ear
·耽(躭) tām IPA:/tam/ MC:tom【Baxter-Sagart disambig.】take pleasure
·耾 kwēng IPA:/kwəŋ/ 【Unihan】deafness
·耿(炅炔) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:keangX【Baxter-Sagart disambig.】brilliant; wide awake
·聆 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】to hear/to listen/to understand clearly
·聊 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Baxter-Sagart disambig.】rely on
·聒 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】raucous/clamor/unpleasantly noisy
·聖(垩堊圣) shíng IPA:/ʃiŋ˨˦/ MC:syengH【Baxter-Sagart disambig.】sage (n.)
·聘 phíng IPA:/pʰiŋ˨˦/ MC:phjiengH【CEDICT】to engage (a teacher etc)/to hire/to betroth/betrothal gift/to get married (of woman)
·聚 dzyú' IPA:/dzy'˨˦/ MC:dzjuX【Baxter-Sagart disambig.】bring together
·聚 dzyú IPA:/dzy˨˦/ MC:dzjuH【Baxter-Sagart disambig.】bring together
·聞 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】hear (v.)
·聮(聨聫聯) liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【CEDICT】old variant of 聯|联[lian2]
·聰(聡聦) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】quick at hearing/wise/clever/sharp-witted/intelligent/acute
·聱 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】difficult to pronounce
·聲(声) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:syeng【Baxter-Sagart disambig.】sound (n.)
·聳 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】to excite/to raise up/to shrug/high/lofty/towering
·聵 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】born deaf/deaf/obtuse
·聶 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】promise; whisper in one's ear
·職(軄) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】duties of office
·職(軄) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】duties of office
·聽(聴聼听) thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Baxter-Sagart disambig.】listen
·聽(聴聼听) thíng IPA:/tʰiŋ˨˦/ MC:thengH【Baxter-Sagart disambig.】listen to; obey
·聾 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】deaf
·聿(肀) yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】following, thereupon
·肄 í IPA:/ji˨˦/ MC:yijH【CEDICT】to learn/to practice or study (old)
·肅(粛) sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】respectful/solemn/to eliminate/to clean up
·肆 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】unrestrained
·肇(肈) driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】at first/devise/originate
·肈(肇) driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】the start/the origin
·肉(宍) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyuwk【Baxter-Sagart disambig.】meat, flesh
·肋 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【Baxter-Sagart disambig.】rib
·肌 IPA:/kji/ MC:kij【CEDICT】flesh/muscle
·肎 khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【CEDICT】old variant of 肯[ken3]
·肓 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【CEDICT】region between heart and diaphragm
·肖 siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sjewH【Baxter-Sagart disambig.】resemble
·肘 čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:trjuwX【Baxter-Sagart disambig.】elbow
·肚 dú' IPA:/du'˨˦/ MC:duX【Baxter-Sagart disambig.】belly
·肜 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yuwng【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice on a following day
·肝 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】liver
·股(脵𦙶) IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】thigh
·肢(胑) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】limb
·肥 fvȋ IPA:/fʱi˩/ MC:bj+j【Baxter-Sagart disambig.】fat (adj.)
·肦 pān IPA:/pan/ 【Unihan】large head; many; high; to divide, to distribute
·肧(胚) phūi IPA:/pʰui/ MC:phwoj【CEDICT】variant of 胚[pei1]
·肨(胮) pháng IPA:/pʰɑŋ˨˦/ MC:phaewngH【Unihan】to swell; fat, swollen
·肩 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【Baxter-Sagart disambig.】shoulder (n.)
·肪 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:pjang【CEDICT】animal fat
·肫 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:tsywin【CEDICT】gizzard
·肬(疣) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】variant of 疣[you2]
·肯(肻) khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【Baxter-Sagart disambig.】to be willing
·肱(厷) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwong【Baxter-Sagart disambig.】(upper) arm
·育 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】breed, produce
·肴(餚) hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Baxter-Sagart disambig.】food
·肵 khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【CEDICT】table
·肸 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】giggle/scatter
·肹 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】old variant of 肸[xi1]
·肺 IPA:/fi˨˦/ MC:phjojH【Baxter-Sagart disambig.】lung
·肻(肯) khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【Baxter-Sagart disambig.】to be willing
·胃 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】stomach
·胄(冑) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】helmet/descendants
·胊(朐) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ 【CEDICT】yoke
·背 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】turn the back on
·背 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pwojH【Baxter-Sagart disambig.】the back
·胎 thāi IPA:/tʰai/ MC:thoj【Baxter-Sagart disambig.】fetus
·胏 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】dried meat with bone
·胑(肢) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】branch, limb
·胗(疹) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】gizzard
·胙 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial meat and wine
·胝(郅) čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】callous
·胞(脬) pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】womb
·胡 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】foreigners in the north
·胤 ín IPA:/jin˨˦/ 【CEDICT】descendant/heir/offspring/posterity/to inherit
·胭(臙) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'en【CEDICT】rouge
·胰 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】soap/pancreas
·胱 kwāng IPA:/kwɑŋ/ MC:kwang【CEDICT】bladder
·胵 čhī IPA:/tʃʰi/ 【Unihan】(Cant.) 芙胵, the gizzard and liver of domestic fowl
·胷(胸) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【CEDICT】variant of 胸[xiong1]
·胹 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】overcooked/soft
·能 nȃi IPA:/nai˩/ MC:noj【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bear
·能 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bear
·胾 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】cut meat into pieces/diced meat
·脀(𦚦𦞪) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】present (meat) in sacrifice
·脂 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyij【Baxter-Sagart disambig.】fat, grease
·脃(脆) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshjwejH【Baxter-Sagart disambig.】brittle
·脆(脃) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshjwejH【Baxter-Sagart disambig.】brittle
·脇(脅) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ 【CEDICT】variant of 脅|胁[xie2]
·脈(脉衇) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】vein
·脉(䘑脈衇) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】vein
·脊 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】spine, backbone
·脘 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【CEDICT】internal cavity of stomach
·脚(腳) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kjak【Baxter-Sagart disambig.】leg, foot
·脛 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ MC:hengH【Baxter-Sagart disambig.】leg, shank
·脝 hēng IPA:/həŋ/ MC:xaeng【CEDICT】fat/bloated
·脞 dz(w)ó' IPA:/dz(w)ɔ'˨˦/ 【CEDICT】chopped meat/trifles
·脡 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ 【CEDICT】brisket meat/straight
·脣(唇) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】lip
·脤 shhín' IPA:/ʃʱin'˨˦/ MC:dzyinX【CEDICT】sacrificial meat (raw)
·脩 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】dried meat
·脬(胞) phāw IPA:/pʰaw/ MC:phaew【CEDICT】bladder
·脯 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】dried meat
·脰 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】neck
·脹(痮) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【CEDICT】dropsical/swollen/to swell/to be bloated
·脽 shhȗi IPA:/ʂʱui˩/ MC:dzywij【Unihan】(Cant.) a child's penis
·脾 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【Baxter-Sagart disambig.】spleen
·腁(胼) phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:ben【Unihan】callus
·腆 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【Baxter-Sagart disambig.】thick, ample
·腊(臈臘) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【CEDICT】dried meat/also pr. [xi2]
·腋 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit
·腌 ’iĕᵖ IPA:/ʔjiɛʔ/ 【CEDICT】variant of 醃|腌[yan1]
·腍 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【CEDICT】be satiated/cooked/good-tasting
·腎 shhín' IPA:/ʃʱin'˨˦/ MC:dzyinX【Baxter-Sagart disambig.】kidney
·腐 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】rotten
·腑 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】internal organs
·腒 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】dried poultry
·腔 khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khaewng【CEDICT】cavity of body/barrel (e.g. engine cylinder)/compartment/tune/accent of speech
·腠 thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】the tissue between the skin and the flesh
·腦(脳匘) nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【Baxter-Sagart disambig.】brain
·腫(尰) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】swell, swollen; tumor
·腬 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【CEDICT】greasy (Cantonese)
·腰(𦝫) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jiew【Baxter-Sagart disambig.】waist
·腳(脚) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kjak【Baxter-Sagart disambig.】leg, foot
·腴 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】fat on belly/fertile/rich
·腶 twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】dried meat
·腸(膓) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】intestines
·腹 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】belly
·膂 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】backbone/strength
·膇 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】swelling of foot
·膈 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【CEDICT】diaphragm (anatomy)
·膊 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phak【Baxter-Sagart disambig.】dismember
·膋(膫) liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【CEDICT】fat on intestines
·膍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【Unihan】(Cant.) 膍胵, gizzard and liver of domestic animals
·膏 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】lard (n.)
·膏 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】smear with lard (v.)
·膕(腘) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】knee pit/popliteal fossa (medicine)
·膘(臕) phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】fat of a stock animal
·膚 IPA:/fu/ MC:pju【Baxter-Sagart disambig.】skin
·膝 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【Baxter-Sagart disambig.】knee
·膟 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【CEDICT】sacrificial flesh
·膠 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】glue
·膩 IPA:/nji˨˦/ MC:nrijH【Baxter-Sagart disambig.】oily
·膫(膋) liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:ljewH【CEDICT】male genitals/old variant of 膋[liao2]
·膰 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】cooked meat used in sacrifice
·膱 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ 【Unihan】(Cant.) the smell of oily food that's gone bad
·膲 tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【CEDICT】see 三膲[san1 jiao1]
·膷 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】beef soup
·膺 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'ing【Baxter-Sagart disambig.】breast(plate); oppose
·膻 shiēn IPA:/ʃiɛn/ 【CEDICT】rank odor (of sheep or goats)
·膽(胆) tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tamX【Baxter-Sagart disambig.】gall
·膾(鱠) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】mince (v.)
·臀 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】butt/buttocks
·臂 IPA:/pi˨˦/ MC:pjieH【Baxter-Sagart disambig.】arm
·臄 giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【CEDICT】palate/sausage
·臆 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ik【Baxter-Sagart disambig.】bosom
·臇(𤎱) dzyuén' IPA:/dzyuɛn'˨˦/ 【CEDICT】fat, rich/a stew of fish
·臉 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】face/CL:張|张[zhang1],個|个[ge4]
·臊(𦞣) sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】fat of swine or dog
·臋 thhȗn IPA:/tʱun˩/ 【CEDICT】old variant of 臀[tun2]
·臍 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【Baxter-Sagart disambig.】navel
·臏(髕髌) bín' IPA:/bin'˨˦/ MC:bjinX【CEDICT】variant of 髕|髌[bin4]
·臐 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】lamb soup
·臕(膘) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】variant of 膘[biao1]
·臘(臈) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【Baxter-Sagart disambig.】winter sacrifice
·臝 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】果臝 kwaX.lwaX a kind of gourd
·臞(癯) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】variant of 癯[qu2]
·臟(臓) dzáng IPA:/dzɑŋ˨˦/ 【CEDICT】viscera/(anatomy) organ
·臡 IPA:/nji˩/ MC:nej【Baxter-Sagart disambig.】pickled meat with bones in it
·臣 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:dzyin【Baxter-Sagart disambig.】slave, subject
·臥(卧) ngó IPA:/ŋɔ˨˦/ 【CEDICT】to lie/to crouch
·臧 tzāng IPA:/tsɑŋ/ MC:tsang【Baxter-Sagart disambig.】good
·臨 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】look down at
·自 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dzijH【Baxter-Sagart disambig.】self (adv.)
·臭 čhiów IPA:/tʃʰiw˨˦/ MC:tsyhuwH【Baxter-Sagart disambig.】odor, to stink (intransitive)?
·臲 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【CEDICT】tottering/unsteady
·至 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】arrive
·致 čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:trijH【Baxter-Sagart disambig.】(cause to arrive): transmit
·臺(台) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【Baxter-Sagart disambig.】tower
·臼 giów' IPA:/giw'˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】mortar
·臽 hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:heamH【Baxter-Sagart disambig.】small pit
·臾 IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】pull, drag
·舂 shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Baxter-Sagart disambig.】hull grain, beat (v.) stick for beating (n.)
·舄(舃) thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Baxter-Sagart disambig.】slipper, shoe
·舄(舃) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】slipper, shoe
·舅 giów' IPA:/giw'˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】mother's brother
·與(与) IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; for; and
·與(与) IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】participate in
·興(㒷) hīng IPA:/hiŋ/ MC:xing【Baxter-Sagart disambig.】lift, rise
·舉(挙擧擧㪯) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】lift, raise
·舊(旧) giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【Baxter-Sagart disambig.】old
·舋 hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【CEDICT】variant of 釁|衅/quarrel/dispute/a blood sacrifice (arch.)
·舌 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:zyet【Baxter-Sagart disambig.】tongue
·舍(舎) shiè IPA:/ʃiɛ˥˧/ MC:syaeX【Baxter-Sagart disambig.】set aside, give up
·舐(舓) shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:zyeX【Baxter-Sagart disambig.】lick
·舒 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】slow, easy
·舘(館) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ 【CEDICT】variant of 館|馆[guan3]
·舛 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【Baxter-Sagart disambig.】oppose, contrary
·舜 shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【Baxter-Sagart disambig.】Hibiscus
·舝 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap with linch-pin
·舞 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】dance (v.)
·舟 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】boat
·舠 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】kayak
·舡 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xaewng【CEDICT】boat/ship
·航(桁) hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【CEDICT】boat/ship/craft/to navigate/to sail/to fly
·舫 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:pjangH【Baxter-Sagart disambig.】boat
·舳 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【CEDICT】poopdeck/stern of boat
·舴 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】small boat
·舶(艊) bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【CEDICT】ship
·舷 hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【CEDICT】side of a ship or an aircraft
·船(舩) čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ 【CEDICT】boat/vessel/ship/CL:條|条[tiao2],艘[sou1],隻|只[zhi1]
·艋 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】small boat
·艎 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】fast ship/see 艅艎, large warship
·艗 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】bow of a Chinese boat
·艚 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】seagoing junk
·艣(櫓) IPA:/lu˥˧/ MC:luX【CEDICT】variant of 櫓|橹[lu3]
·艦 hhiám' IPA:/ɦiam'˨˦/ MC:haemX【CEDICT】warship
·艫(櫓) IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】bow of ship
·艭 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【CEDICT】boat
·艮 kén IPA:/kən˨˦/ MC:konH【CEDICT】blunt/tough/chewy
·良 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】good
·艱 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】difficulty
·色 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】color; countenance
·艴(勃) bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】annoyed looks
·艷(豔艶豓) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】colorful/splendid/gaudy/amorous/romantic/to envy
·艸(草艹) thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ MC:tshawX【CEDICT】variant of 草[cao3]
·艻 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】see 蘿艻|萝艻[luo2 le4]
·艾 ngái IPA:/ŋai˨˦/ MC:ngajH【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia; moxa
·艿 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ MC:nying【CEDICT】see 芋艿[yu4 nai3]
·芀 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】old variant of 苕[tiao2]
·芃 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant, bushy, thick
·芄 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】Metaplexis japonica
·芋 IPA:/jy˨˦/ MC:hjuH【Baxter-Sagart disambig.】taro (Colocasia antiquorum?)
·芎 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjuwng【CEDICT】see 川芎[chuan1 xiong1]/Taiwan pr. [qiong1]
·芑 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】Panicum miliaceum
·芒(杧) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Baxter-Sagart disambig.】awn, beard of grain
·芘(菝萆蔽蓖) IPA:/pi˨˦/ MC:pjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.)
·芙 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】see 芙蓉[fu2 rong2], lotus
·芝 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyi【CEDICT】Zoysia pungens
·芟(𠚹) shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【Baxter-Sagart disambig.】mow (v.)
·芡 giém' IPA:/giɛm'˨˦/ MC:gjemX【CEDICT】Gorgon plant/fox nut (Gorgon euryale or Euryale ferox)/makhana (Hindi)
·芣 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【CEDICT】plantain herb (Plantago)/Taiwan pr. [fou2]
·芤 khōw IPA:/kʰəw/ 【CEDICT】hollow/scallion stalk
·芥 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】mustard plant
·芨 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】Bletilla hyacinthina (mucilaginous)/Acronym for the Chinese Elder tree 菫草
·芩 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【CEDICT】Phragmites japonica
·芪 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】see 黃芪|黄芪[huang2 qi2]
·芬 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】perfume/fragrance
·芮 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】small
·芰 IPA:/gi˨˦/ MC:gjeH【Baxter-Sagart disambig.】water-chestnut
·花(蘤) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.)
·芳 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:phjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrant
·芷 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】angelica (type of iris)/plant root used in TCM
·芸(藝兿) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】ample, rich
·芹 khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】cress
·芻(𦷝蒭) čhū IPA:/ʈʂʰu/ MC:tsrhju【Baxter-Sagart disambig.】grass for fuel or fodder
·芼 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】cull and cook
·芽 (ng)iȃ IPA:/(ŋ)jia˩/ MC:ngae【Baxter-Sagart disambig.】shoot, sprout
·苐(𦯔) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】sequence, number; grade, degree
·苑(菀) ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【Baxter-Sagart disambig.】resentment
·苒 zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【CEDICT】luxuriant growth/passing (of time)
·苔 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】coating (of tongue)
·苗 miȇw IPA:/miɛw˩/ MC:mjew【Baxter-Sagart disambig.】sprout (n.)
·苙 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【CEDICT】(herb)/pigsty
·苜 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【CEDICT】clover
·苞 pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】reed mat for wrapping
·苡(苢) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】Plantago
·苢(苡) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Unihan】barley; coix agretis
·苣 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】lettuce, see 萵苣|莴苣
·若 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【Baxter-Sagart disambig.】you
·苦 khù IPA:/kʰu˥˧/ MC:khuX【Baxter-Sagart disambig.】bitter
·苧 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】Boehmeria nivea/Chinese grass
·苩 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ 【CEDICT】old variant of 葩[pa1]
·苫 shiēm IPA:/ʃiɛm/ MC:syem【Baxter-Sagart disambig.】thatch
·苫 shiém IPA:/ʃiɛm˨˦/ MC:syemH【Baxter-Sagart disambig.】thatch
·英 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jaeng【Baxter-Sagart disambig.】young grass plants
·苳 tūng IPA:/tuŋ/ MC:towng【Unihan】Petasites japonicus
·苹 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】(artemisia)/duckweed
·苽(菰菇) IPA:/ku/ MC:ku【Unihan】bulrush, Zizania latifolia
·苾 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bet【Baxter-Sagart disambig.】fragrant
·茀 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】shrubby
·范 fvám' IPA:/fʱam'˨˦/ MC:bjomX【Baxter-Sagart disambig.】(surname)
·茅(茆泖) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】kind of grass; 'thatch'
·茆(茅) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】kind of grass; 'thatch'
·茆(茅) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】Brasenia
·茇 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【Baxter-Sagart disambig.】halt in the open
·茇 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【Baxter-Sagart disambig.】halt in the open
·茉 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ 【CEDICT】jasmine
·茍(苟) kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【Baxter-Sagart disambig.】if really
·茖 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】allium victorialis
·茗 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:mengX【CEDICT】Thea sinensis/young leaves of tea
·茘(荔) IPA:/lji˨˦/ 【CEDICT】variant of 荔[li4]
·茙 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bean
·茜(芊) thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】Rubia cordifolia/Indian madder/munjeet
·茠(薅) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.)
·茠(薅) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.)
·茢 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】rushes/sedges
·茥 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】Rubus tokkura
·茨 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】Caltrop or puncture vine (Tribulus terrestris)/to thatch (a roof)
·茬 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ 【CEDICT】stubble land after crop has been taken/a second crop obtained by rotation of land/an opportunity
·茭(椒) kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】dried grass
·茯 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【CEDICT】Pachyma cocos/china root
·茱 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】cornelian cherry
·茳 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kaewng【CEDICT】Cyperus malaccensis
·茴 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】fennel/aniseed
·茵 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】mattress
·茶 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【CEDICT】tea/tea plant/CL:杯[bei1],壺|壶[hu2]
·茹 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyoX【Baxter-Sagart disambig.】swallow, eat
·茹 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyoH【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize
·荀 syūn IPA:/syun/ MC:swin【Baxter-Sagart disambig.】spec. of plant; (proper name]
·荁 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】(vegetable)/Viola vaginata
·荅(答) tăᵖ IPA:/taʔ/ MC:top【Baxter-Sagart disambig.】small bean
·荆(荊) kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Unihan】thorns; brambles; my wife; cane
·荇(莕) hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:haengX【Baxter-Sagart disambig.】Limnanthemum nymphoides
·荈 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【CEDICT】Thea sinensis
·草(艹艸) thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ MC:tshawX【Baxter-Sagart disambig.】grass, plants
·荍(蕎) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjiew【CEDICT】common mallow (Malva sinesis)/variant of 蕎|荞[qiao2]
·荏 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】a kind of big beans
·荐(薦) dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, herb
·荑 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】young shoot
·荒 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Baxter-Sagart disambig.】wasteland; uncultivated land
·荵 zhìn IPA:/ʒin˥˧/ MC:nyinX【CEDICT】polemonium
·荷 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】lotus
·荷 hhó' IPA:/ɦɔ'˨˦/ MC:haX【Baxter-Sagart disambig.】carry
·荻 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed)/used in Japanese names with phonetic value Ogi
·荼 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【Baxter-Sagart disambig.】(name of a plant)
·荽(萎) sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】coriander
·莅(蒞涖) IPA:/li˨˦/ MC:lijH【Unihan】attend, be present; arrive at
·莆(蒲) phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】part of personal name
·莊 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【Baxter-Sagart disambig.】dignified, grave
·莎 IPA:/sɔ/ 【CEDICT】katydid (family Tettigoniidae)/phonetic "sha" used in transliteration
·莒 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】plant; place name
·莔 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【CEDICT】Fritillaria verticillata
·莕(荇) hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ MC:haengX【CEDICT】Nymphoides peltatum
·莖 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】stalk/stem/CL:條|条[tiao2]
·莘 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】long, drawn-out
·莙 gyún' IPA:/gyun'˨˦/ MC:gwinX【CEDICT】species of water plant
·莝 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】to chop straw fine for animals
·莠 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】weeds
·莢 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】pod (botany)
·莪 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】zedoary (Curcuma zedoaria), plant rhizome similar to turmeric
·莫 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Baxter-Sagart disambig.】there is no X such that X …
·菁 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【CEDICT】leek flower/lush/luxuriant
·菉 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】Arthraxon ciliare/green/rhodacene
·菊 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】chrysanthemum
·菌 gyún' IPA:/gyun'˨˦/ MC:gwinX【Baxter-Sagart disambig.】mushroom
·菑(葘甾烖災灾) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】old variant of 災|灾[zai1]
·菖 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】see 菖蒲[chang1 pu2]
·菘 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【CEDICT】(cabbage)/Brassica chinensis
·菜 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ MC:tshojH【Baxter-Sagart disambig.】vegetables
·菠 pwō IPA:/pwɔ/ 【CEDICT】spinach
·菢(勽) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【CEDICT】hatch
·菥 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】see 菥蓂[xi1 mi4]
·菧 IPA:/ti˥˧/ 【CEDICT】stibene
·菪 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ 【CEDICT】henbane
·華(崋) hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (v.); flowery (adj.)
·華(崋) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.)
·華(崋) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【Baxter-Sagart disambig.】[name of a mountain]
·菰(苽菇) IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】Manchurian wild rice (Zizania latifolia), now rare in the wild, formerly harvested for its grain, now mainly cultivated for its edible stem known as 茭白筍[jiao1 bai2 sun3], which is swollen by a smut fungus/(variant of 菇[gu1]) mushroom
·菱 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】Trapa natans/water caltrop
·菸(煙烟) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'en【Baxter-Sagart disambig.】smoke
·菹 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】marshland/swamp/salted or pickled vegetables/to mince/to shred/to mince human flesh and bones/Taiwan pr. [ju1]
·菺 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【CEDICT】Althaea rosea
·菼 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thamX【CEDICT】Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass)/Miscanthus sinensis (feather grass)
·菽 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】pulse, beans
·菾 thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】sugar beet
·萃 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【Baxter-Sagart disambig.】collect, crowd
·萄 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】see 葡萄[pu2 tao5]
·萅(春) čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:tsyhwin【Baxter-Sagart disambig.】springtime
·萆(菝芘蔽蓖) IPA:/pi/ MC:pej【CEDICT】castor seed
·萇 čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【CEDICT】plant mentioned in Book of Songs, uncertainly identified as carambola or star fruit (Averrhoa carambola)
·萋 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Baxter-Sagart disambig.】ample, rich, luxuriant
·萌(萠) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】to sprout/to bud/to have a strong affection for (slang)/adorable (loanword from Japanese 萌え moe, slang describing affection for a cute character)
·萍 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】duckweed
·萏 dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】菡萏 homX.domX lotus flower
·萩 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】Lespedeza bicolor
·萬(卍万) ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】10000
·萱(萲) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】orange day-lily (Hemerocallis flava)
·萴(荝) dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ 【CEDICT】plant genus Aconitum, aka monkshood or wolf's bane (used as poison and medicine)/Taiwan pr. [ze2]
·萵 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】lettuce, see 萵苣|莴苣
·萸 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】cornelian cherry
·落 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】fall (v.)
·葅 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】variant of 菹[zu1]
·葆 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】dense foliage/to cover
·葉 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:yep【Baxter-Sagart disambig.】leaf
·葍 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【CEDICT】weeds
·葎 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【CEDICT】Humulus japonicus
·著(箸着) čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:trjoH【Baxter-Sagart disambig.】place (n.); visible
·著(箸着) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks
·著(箸着) čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:trjak【Baxter-Sagart disambig.】to place
·著(箸着) driŏᵏ IPA:/dʒiɒʔ˩/ MC:drjak【Baxter-Sagart disambig.】put on clothes; be attached
·葙 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】see 青葙, feather cockscomb (Celosia argentea)
·葚(椹) shhím' IPA:/ʃʱim'˨˦/ MC:zyimX【Baxter-Sagart disambig.】mulberry fruit
·葛 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】Dolichos; kudzu
·葠 shēm IPA:/ʂəm/ 【CEDICT】variant of 參|参[shen1]
·董 tùng IPA:/tuŋ˥˧/ MC:tuwngX【CEDICT】to supervise/to direct/director
·葦 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】reed/rush/Phragmites communis
·葩 phā IPA:/pʰa/ MC:phae【CEDICT】corolla of flower
·葬(塟) tzáng IPA:/tsɑŋ˨˦/ MC:tsangH【Baxter-Sagart disambig.】bury
·葯(藥) ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ 【CEDICT】leaf of the iris/variant of 藥|药[yao4]
·葳 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jw+j【CEDICT】luxuriant
·葴 čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【CEDICT】Physalis alkekengi
·葵 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gjwij【Baxter-Sagart disambig.】mallow
·葶 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】Draba nemerosa bebe carpa
·葷 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】Allium
·葸 IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】feel insecure/unhappy
·葹 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【CEDICT】Xanthium strumarium
·葺 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【CEDICT】to repair
·蒐 shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】madder (Rubia cordifolia)/to hunt for/to gather/to collect
·蒓(蓴莼) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】edible water plant/Brasenia schreberi
·蒗 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【CEDICT】(herb)/place name
·蒙(朦苎矇懞) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.)
·蒜 swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【Baxter-Sagart disambig.】garlic
·蒞(莅𦲷涖) IPA:/li˨˦/ MC:lijH【CEDICT】to attend (an official function)/to be present/to administer/to approach (esp. as administrator)
·蒡 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ 【CEDICT】Arctium lappa/great burdock
·蒦 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ 【CEDICT】phonetic component in certain characters with sound huò, such as 護, 獲, 穫 and 擭
·蒨 thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】luxuriant growth
·蒯 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khweajH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of rush
·蒱 phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【CEDICT】gambling-game/sedges
·蒲(莆) phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】part of personal name
·蒸(烝) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】twigs as firewood
·蒹 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【Baxter-Sagart disambig.】rush, sedge
·蒺 dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【CEDICT】Tribulus terrestris
·蒻 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】young rush (Typha japonica), a kind of cattail
·蒼 thsāng IPA:/tsʰɑŋ/ MC:tshang【Baxter-Sagart disambig.】deep blue or green
·蒿 hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia
·蓀 sūn IPA:/sun/ MC:swon【CEDICT】fragrant grass
·蓁 čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant
·蓄 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】store (v.)
·蓆(席) szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】variant of 席[xi2]/woven mat
·蓉 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】see 芙蓉[fu2 rong2], lotus/food that has been minced, shredded, or ground into a paste, suitable for stuffing or making a sauce
·蓋(葢) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.); cover (n.)
·蓋(葢) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【Baxter-Sagart disambig.】thatch, cover (v.)
·蓍 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】Achillea (?)
·蓏 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【CEDICT】fruit of plants (not of trees)
·蓐 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】straw bedding
·蓑(簑) IPA:/sɔ/ 【CEDICT】rain coat made of straw etc
·蓖(芘萆) IPA:/pi/ MC:pej【CEDICT】the castor-oil plant
·蓡(參) shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】the constellation Orion’ (named for the three stars in Orion’s belt)
·蓧(莜) diéw IPA:/diɛw˨˦/ MC:dewH【CEDICT】bamboo basket
·蓪 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【CEDICT】Aralia papyrifera
·蓫 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【CEDICT】(weed)/Phytolacca acinosa
·蓬 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【CEDICT】fleabane (family Asteraceae)/disheveled/classifier for luxuriant plants, smoke, ashes, campfires: clump, puff
·蓮 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:len【Baxter-Sagart disambig.】lotus fruit
·蓱(蓱蓱) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】variant of 萍[ping2]
·蓳(堇菫) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gin【Baxter-Sagart disambig.】time, season
·蓴(蒓莼) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】edible water plant/Brasenia schreberi
·蓺(藝秇埶) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】to plant
·蓽 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】bean/pulse
·蔆 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】variant of 菱[ling2]
·蔇 IPA:/gi˨˦/ 【CEDICT】luxuriant growth/extreme/reach
·蔉(蓘) kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【CEDICT】to bank up the roots of plants
·蔊 hūng IPA:/huŋ/ 【CEDICT】Nasturtium montanum
·蔑 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【Baxter-Sagart disambig.】destroy; not have
·蔓 ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】creep; creeping plant
·蔔(菔) bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【CEDICT】see 蘿蔔|萝卜[luo2 bo5]
·蔗 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】sugarcane
·蔚(嶎) ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia
·蔚(嶎) ’yŭᵗ IPA:/ʔyʔ/ MC:'jut【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia
·蔡 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ MC:tshajH【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state)
·蔥(葱) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】scallion/green onion
·蔬 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】vegetable, grain
·蔯 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ 【CEDICT】a variety of artemisia
·蔲(蔻) hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Unihan】nutmeg
·蔽(芘菝萆) IPA:/pji˨˦/ MC:pjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.)
·蔾 IPA:/lji˩/ 【CEDICT】chenopodiaceae
·蔿(蒍) ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】surname; place name
·蕁 szȋm IPA:/sʱim˩/ 【CEDICT】nettle
·蕃 fān IPA:/fan/ MC:pjon【Baxter-Sagart disambig.】hedge, screen, fence
·蕃 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant (growth)
·蕆 čhièn IPA:/tʃʰiɛn˥˧/ MC:trhjenX【CEDICT】to complete/to prepare
·蕈 dzín' IPA:/dzin'˨˦/ 【CEDICT】mold/mushroom
·蕊(蕋蘂) zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】stamen/pistil
·蕎(荍) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】buckwheat (qiáomài 蕎麥)
·蕑 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】orchid
·蕒 mài IPA:/mai˥˧/ MC:meaX【CEDICT】see 苣蕒菜|苣荬菜[ju4 mai3 cai4]
·蕕 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】Caryopteris divaricata
·蕖 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】lotus
·蕘 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【CEDICT】fuel/grass
·蕙 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【CEDICT】Coumarouna odorata
·蕚(萼𦹛) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】old variant of 萼[e4]
·蕢(簣籄) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】basket
·蕣(橓) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【CEDICT】Hibiscus syriacus
·蕤(甤) zhȗi IPA:/ʒui˩/ MC:nywij【CEDICT】fringe/overladen with flowers
·蕨 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【Baxter-Sagart disambig.】bracken (a kind of edible fern)
·蕩(偒蘯盪) dáng' IPA:/dɑŋ'˨˦/ MC:dangX【Baxter-Sagart disambig.】beat furiously (of the heart)
·蕪 IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】overgrown with weeds
·蕭 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia
·蕷 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】see 薯蕷|薯蓣[shu3 yu4]
·蕸 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】water-lily leaves
·蕾 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】bud
·薁 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:'juwk【Baxter-Sagart disambig.】wild vine
·薄 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Baxter-Sagart disambig.】thin
·薅(茠) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.)
·薆 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:'ojH【CEDICT】to cover/to hide/to conceal
·薇 IPA:/vi˩/ MC:mj+j【CEDICT】Osmunda regalis, a species of fern/Taiwan pr. [wei2]
·薈 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'wajH【CEDICT】to flourish/luxuriant growth
·薉 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:'jwojH【CEDICT】weedy
·薊 IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【CEDICT】cirsium/thistle
·薌 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrance
·薑(姜葁) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】ginger
·薖 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【Baxter-Sagart disambig.】great
·薘 dăᵗ IPA:/daʔ˩/ MC:dat【CEDICT】plantago major
·薙 thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】clear weeds
·薛 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】spec. of plant
·薜 IPA:/bi˨˦/ MC:bejH【CEDICT】Ficus pumila
·薟(蘞) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Unihan】vine
·薠 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】plant similar to coco-grass 莎草[suo1 cao3] (classical)
·薢 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ 【CEDICT】woody climbing plant
·薤 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【CEDICT】Allium bakeri/shallot/scallion
·薦(荐) dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, herb
·薦(荐) tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, fodder
·薨 hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xwong【Baxter-Sagart disambig.】to die (of king or prince)
·薩 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【Unihan】transliteration of 'sat' in 'bodhisattva,' etc.
·薪 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】firewood
·薯(藷) shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【CEDICT】potato/yam
·薰(薫) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】Allium
·薳 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】(arch.) type of grass
·薴 nȋng IPA:/niŋ˩/ 【Unihan】China grass, ramie (Boehmeria nivea)
·薶 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】bury
·薷 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ 【CEDICT】Elshotria paltrini
·薸 phhiȇw IPA:/pʱiɛw˩/ MC:bjiew【Baxter-Sagart disambig.】duckweed
·薹 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】Carex dispalatha
·薺(萕) dzí' IPA:/dzi'˨˦/ MC:dzejX【Baxter-Sagart disambig.】Capsella bursa-pastoris
·薻 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【CEDICT】old variant of 藻[zao3]
·薾 IPA:/ni˥˧/ MC:nejX【CEDICT】luxuriant growth of flower
·藁 kàw IPA:/kaw˥˧/ 【CEDICT】variant of 槁[gao3]
·藃 háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【Baxter-Sagart disambig.】contract (v.)
·藄 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】(fern)
·藉(借) dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【Baxter-Sagart disambig.】tribute (n.)
·藋 diéw IPA:/diɛw˨˦/ MC:dewH【CEDICT】Sambucu javinica
·藍 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【Baxter-Sagart disambig.】indigo
·藏(蔵) thhsȃng IPA:/tsʱɑŋ˩/ MC:dzang【Baxter-Sagart disambig.】store (v.)
·藏(蔵) dzáng IPA:/dzɑŋ˨˦/ MC:dzangH【Baxter-Sagart disambig.】store, repository (n.)
·藘 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Baxter-Sagart disambig.】rúlǘ < nyo-ljo < *na.la 'madder (plant)'
·藙 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngj+jH【Baxter-Sagart disambig.】Zanthoxylum (Sichuan pepper)
·藚 szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】Alisma plantago
·藜 IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc)/Chenopodium album
·藝(芸兿蓺秇埶) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cultivation, art, skill
·藟(蘽) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【CEDICT】bud/creeper/bramble
·藤(籐) thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【CEDICT】rattan/cane/vine
·藥(薬葯) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】medicinal plant
·藦(蘑) mwȏ IPA:/mwɔ˩/ 【CEDICT】Metaplexis stauntoni
·藩 fān IPA:/fan/ MC:pjon【Baxter-Sagart disambig.】hedge, screen, fence
·藭 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjuwng【CEDICT】see 芎藭|芎䓖[xiong1 qiong2]
·藳 kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】old variant of 稿[gao3]
·藷(薯) čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ 【CEDICT】variant of 薯[shu3]
·藹 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:'ajH【Baxter-Sagart disambig.】ample, numerous
·藺 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】juncus effusus
·藻 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】kind of water plant
·藼 hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 萱[xuan1]
·藾 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【CEDICT】(fragrant labiate plant)
·藿 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】Lophanthus rugosus/beans
·蘀(萚) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】fallen leaves and bark
·蘂(蕊) zhùi IPA:/ʒui˥˧/ MC:nyweX【CEDICT】variant of 蕊[rui3]
·蘅 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】Asarum blumei (wild ginger plant)
·蘆(芦) IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】lúwěi 蘆葦 reed
·蘇(蘓囌) IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】revive
·蘊(蕴藴) ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:'junX【Baxter-Sagart disambig.】accumulate, block up
·蘋 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】apple
·蘐 hyuēn IPA:/hyuɛn/ 【CEDICT】old variant of 萱[xuan1]
·蘖(檘蘗櫱) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】(shoots from) tree stump
·蘘 siāng IPA:/siɑŋ/ 【CEDICT】a kind of wild ginger
·蘚 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】moss/lichen/moss on damp walls/used erroneously for 蘇|苏
·蘞(蘝薟) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of creeping plant)
·蘢 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljowng【CEDICT】Polygonum posumbu
·蘤(花) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.)
·蘩 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】Artemisia stellariana
·蘭 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Baxter-Sagart disambig.】orchid
·蘴 fūng IPA:/fuŋ/ 【Unihan】young shoots of the rapeturnip
·蘸 čám IPA:/ʈʂam˨˦/ MC:tsreamH【CEDICT】to dip in (ink, sauce etc)
·蘺 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】red algae/Gracilaria, several species, some edible/Japanese ogonori/arch. used for vanilla-like herb
·蘼 IPA:/mi˩/ MC:mje【CEDICT】millet
·蘽(藟) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Unihan】a creeper
·蘿 IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】radish
·虉 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】see 虉草|𬟁草[yi4 cao3]
·虋 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Unihan】asparagus a variety of red-stalked millet
·虎(乕) IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【Baxter-Sagart disambig.】tiger
·虐(䖈) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:ngjak【Baxter-Sagart disambig.】cruel
·虒 IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·虓(唬猇) hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】roar of a tiger
·虔(䖍) khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【Baxter-Sagart disambig.】kill; cut (v.)
·處(䖏処) čhyù IPA:/tʃʰy˥˧/ MC:tsyhoX【Baxter-Sagart disambig.】be at
·處(䖏処) čhyú IPA:/tʃʰy˨˦/ MC:tsyhoH【Baxter-Sagart disambig.】place (n.)
·虖(呼) IPA:/hu/ MC:xu【CEDICT】to exhale/to call/scream of tiger
·虜(擄) IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】captive; imprison
·虞(𩦢) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】foresee
·號(号) hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】call out
·號(号) hháw IPA:/ɦaw˨˦/ MC:hawH【Baxter-Sagart disambig.】command, call (n.)
·虡 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】bell pendant stand
·虢 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kwaek【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·虣(暴) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【CEDICT】cruel/violent
·虧 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwe【Baxter-Sagart disambig.】diminish
·虫(蟲) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Unihan】insects, worms; KangXi radical 142
·虯(虬) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjiw【CEDICT】young dragon with horns
·虱(蝨) shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】louse
·虵 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:zyae【CEDICT】variant of 蛇[she2]
·虷 kān IPA:/kɑn/ 【CEDICT】worm
·虹 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】rainbow
·虹 kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【Baxter-Sagart disambig.】rainbow
·虺(蝰) hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【Baxter-Sagart disambig.】exhausted, weary
·虺(蝰) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】snake-brood
·虻 mȇng IPA:/məŋ˩/ 【CEDICT】horsefly/gadfly
·蚉 vȗn IPA:/vun˩/ 【CEDICT】old variant of 蚊[wen2]
·蚊(螡蟁) vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】mosquito
·蚌 báng' IPA:/bɑŋ'˨˦/ MC:baewngX【Baxter-Sagart disambig.】oyster, mussel
·蚍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】see 蚍蜉[pi2 fu2]
·蚓(螾) ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】earth-worm (khjuw.yinX)
·蚕(蠶) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【Unihan】silkworms
·蚘(痐蛕蛔) iȏw IPA:/jiw˩/ 【CEDICT】variant of 蛔[hui2]
·蚠 fūn IPA:/fun/ 【Unihan】person's name
·蚡 fvún' IPA:/fʱun'˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】(mole)
·蚣 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【CEDICT】scolopendra centipede
·蚤(䖣) tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】flea
·蚦(蚺) zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ MC:nyem【CEDICT】variant of 蚺[ran2]
·蚨 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】(water-beetle)/money
·蚩 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】ignorant/worm
·蚪(虬) tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【CEDICT】tadpole
·蚰 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】see 蚰蜒[you2 yan5]
·蚳 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】ant egg
·蚶 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【CEDICT】small clam (Arca inflata)
·蚻 čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】Aphrophora martima
·蚿 hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【CEDICT】millipede
·蛄(蛌) IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】see 螻蛄|蝼蛄[lou2 gu1]
·蛆(𧐅) tzyū IPA:/tsy/ MC:tsjo【CEDICT】maggot
·蛇 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】委蛇 compliant, complacent
·蛇 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:zyae【Baxter-Sagart disambig.】snake
·蛉 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sandfly
·蛐 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ 【CEDICT】cricket
·蛑 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】marine crab
·蛙(鼃) ’wā IPA:/ʔwa/ 【CEDICT】frog/CL:隻|只[zhi1]
·蛚 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】Cyrtoxiphus ritsemae
·蛛(鼄) čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】*tre-tro spider
·蛟 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】a legendary dragon with the ability to control rain and floods/see also 蛟龍|蛟龙[jiao1 long2]
·蛣 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ 【CEDICT】beetle
·蛤 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【CEDICT】clam
·蛩 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】anxious/grasshopper/a cricket
·蛭 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】fluke/leech/hirudinea
·蛹 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】chrysalis/pupa
·蛾 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】silkworm moth [Bombyx]
·蛾 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】ant
·蜀 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【Baxter-Sagart disambig.】caterpillar; Shu [place name]
·蜂(蠭) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【Baxter-Sagart disambig.】bee
·蜃 shhín' IPA:/ʃʱin'˨˦/ MC:dzyinX【Baxter-Sagart disambig.】clam, oyster
·蜆 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【CEDICT】Cyclina orientalis
·蜇(𧋍) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】to sting
·蜉 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】mayfly
·蜎 gyuén' IPA:/gyuɛn'˨˦/ MC:gjwienX【Baxter-Sagart disambig.】crawl (as an insect); soft, bending
·蜘(鼅) čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Baxter-Sagart disambig.】*tre.tro spider
·蜚 IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【Baxter-Sagart disambig.】noxious insect
·蜜 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Baxter-Sagart disambig.】honey
·蜝(蜞) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Unihan】a kind of crab; worm, leech
·蜢 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】grasshopper
·蜣 khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khjang【CEDICT】dung beetle
·蜥 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】see 蜥蜴[xi1 yi4]
·蜩 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】cicada
·蜫(䖵) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Unihan】insects
·蜮 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】mythical creature/toad/worm
·蜯 báng' IPA:/bɑŋ'˨˦/ MC:baewngX【Baxter-Sagart disambig.】oyster, mussel
·蜱(螵) phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【CEDICT】tick (zoology)
·蜴 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】lizard
·蜷 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【CEDICT】to curl up (like a scroll)/to huddle/Melania libertina/wriggle (as a worm)
·蜹(蚋) zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【Unihan】gnat, mosquito
·蜻 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【CEDICT】see 蜻蜓[qing1 ting2]
·蜽 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【CEDICT】see 蝄蜽[wang3 liang3]
·蜾 kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】蜾蠃 kwaX.lwaX a kind of wasp
·蝌 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】tadpole
·蝏 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ 【CEDICT】(insect)/Leptogaster basiralis
·蝓 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】snail
·蝕 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyik【Baxter-Sagart disambig.】(eat:) eclipse
·蝗 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】locust
·蝘 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ 【CEDICT】Hemidactylus bowringii
·蝙 piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【CEDICT】bat/also pr. [bian3]
·蝛 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jw+j【CEDICT】see 蛜蝛[yi1 wei1]
·蝟(猬) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】porcupine
·蝠 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【CEDICT】bat
·蝣 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】Ephemera strigata
·蝤 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【Baxter-Sagart disambig.】蝤蠐 tree-grub
·蝥(蟊) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【CEDICT】variant of 蟊[mao2]
·蝦(鰕) hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】hae-mae frog
·蝨(虱) shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】louse
·蝮 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【CEDICT】insect/poisonous snake (archaic)
·蝯(猨猿) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【CEDICT】variant of 猿[yuan2]
·蝱(䖟) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【CEDICT】old variant of 虻[meng2]
·蝳 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【CEDICT】see 蝳蝐[dai4 mao4]
·蝶(蜨) tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】butterfly/CL:隻|只[zhi1]
·蝸 kwā IPA:/kwa/ 【CEDICT】snail/Taiwan pr. [gua1]/see 蝸牛|蜗牛[wo1 niu2]
·螄 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】snail
·螈 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ 【CEDICT】salamander/newt
·螉 ’ūng IPA:/ʔuŋ/ MC:'uwng【CEDICT】see 蠮螉[ye1 weng1]
·融(螎) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yuwng【Baxter-Sagart disambig.】hot air, steam, heat
·螓 thhsȋn IPA:/tsʱin˩/ MC:dzin【CEDICT】small cicada with a square head
·螕 IPA:/pi/ MC:pej【Unihan】a tick, mite
·螗(螳) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】variety of small cicada with a green back and a clear song (in ancient books)
·螘(蟻) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ 【CEDICT】ant/variant of 蟻|蚁[yi3]
·螟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【CEDICT】boring insect/snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
·螢(蛍) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】firefly/glow-worm
·螫 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】sting (v.)
·螬 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】larva of Mimela lucidula
·螭 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】demon
·螮(蝃) IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【CEDICT】rainbow
·螯 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】nippers/claw (of crab)/chela/pincers/Astacus fluviatilis
·螳(螗) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】praying mantis
·螵(蜱) phiēw IPA:/pʰiɛw/ MC:phjiew【CEDICT】nest of eggs of mantis
·螺(蠃) IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】spiral shell/snail/conch
·螻 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】see 螻蛄|蝼蛄[lou2 gu1]
·螽 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyuwng【Baxter-Sagart disambig.】tsyuwng.sje locust
·螾(蚓) ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】earthworm
·螿 tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【CEDICT】cicada (Cosmopsaltria opalifera)
·蟀(蜶) shŭᵗ/shwăi’ IPA:/ʂut/ʂwaiʔ/ MC:srwit【Baxter-Sagart disambig.】蟋蟀 cricket
·蟁(蚊) vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】old variant of 蚊[wen2]
·蟄 drĭᵖ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drip【Baxter-Sagart disambig.】hibernate; cluster
·蟆(蟇) IPA:/ma˩/ MC:mae【CEDICT】toad
·蟈 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】small green cicada or frog (meaning unclear, possibly onom.)/see 蟈蟈|蝈蝈 long-horned grasshopper
·蟊(蝥) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】Spanish fly/grain-eating grub
·蟋 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【CEDICT】cricket
·蟒(蠎) màng IPA:/mɑŋ˥˧/ MC:mangX【CEDICT】python
·蟕 tzē IPA:/tsɨ/ 【Unihan】a species of tortoise found near the mouth of the Yellow River
·蟠 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Baxter-Sagart disambig.】curl (v.)
·蟢 IPA:/hi˥˧/ MC:xiX【CEDICT】(spider)
·蟨 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【CEDICT】Siberian jerboa
·蟬 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【Baxter-Sagart disambig.】cicada
·蟰 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Unihan】small spider with long legs
·蟲(虫) čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjuwng【Baxter-Sagart disambig.】insect
·蟶 čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【CEDICT】mussel/razor clam/Solecurtus constricta
·蟷 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】mantis
·蟹(蠏) hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heaX【Baxter-Sagart disambig.】crab
·蟻(螘) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】ant
·蟾 shhiȇm IPA:/ʃʱiɛm˩/ 【CEDICT】moon/(striped) toad
·蠃(螺) l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】蜾蠃 kwaX.lwaX a kind of wasp
·蠅(蝿蝇) ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:ying【Baxter-Sagart disambig.】fly (n.)
·蠆 čhái IPA:/ʈʂʰai˨˦/ MC:trhaejH【Baxter-Sagart disambig.】scorpion
·蠋 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ 【CEDICT】caterpillar
·蠍(蝎) hiĕᵗ IPA:/hiɛʔ/ MC:xjot【CEDICT】scorpion
·蠐 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【CEDICT】larva/maggot
·蠑 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【CEDICT】salamander
·蠒 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【CEDICT】variant of 繭|茧[jian3]
·蠓 mùng IPA:/muŋ˥˧/ MC:muwngX【CEDICT】grasshopper/midge/sandfly
·蠔(𧐢) hhȃw IPA:/ɦaw˩/ 【CEDICT】oyster
·蠖 ’wŏᵏ IPA:/ʔwɒʔ/ MC:'wak【CEDICT】looper caterpillar
·蠚 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【CEDICT】to sting
·蠛 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】minute flies
·蠜 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】cyrtophyllus sp.
·蠟(蝋蜡) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【Baxter-Sagart disambig.】wax
·蠢(惷) čhyùn IPA:/tʃʰyun˥˧/ MC:tsyhwinX【CEDICT】stupid/sluggish/clumsy/to wiggle (of worms)/to move in a disorderly fashion
·蠣 IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】stinging insect
·蠭(𧒒蜂) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 蜂[feng1]
·蠱 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】noxious vermin
·蠹(蠧) IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】grubs in wood, vermin
·蠻 mȃn IPA:/man˩/ MC:maen【Baxter-Sagart disambig.】southern foreigner
·蠽 dziĕᵗ IPA:/dziɛʔ˩/ 【CEDICT】small green cicada
·血 hyuĕᵗ IPA:/hyuɛʔ/ MC:xwet【Baxter-Sagart disambig.】blood
·衁 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Baxter-Sagart disambig.】blood
·衄(衂) nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ MC:nrjuwk【CEDICT】to bleed from the nose (or from the ears, gums etc)/fig. to be defeated
·衅(釁) hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【Baxter-Sagart disambig.】smear with blood
·衈 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels
·衊 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】defiled with blood
·行 hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【Baxter-Sagart disambig.】rank, row
·行 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ MC:haengH【Baxter-Sagart disambig.】action
·衍 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ MC:yenX【Baxter-Sagart disambig.】overflow
·衒 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】variant of 炫[xuan4]/(literary) to boast/to show off
·術 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】technique
·衖 hhiáng IPA:/ɦiɑŋ˨˦/ MC:haewngH【CEDICT】variant of 弄[long4]
·街(亍) kiāi IPA:/kiai/ 【CEDICT】street/CL:條|条[tiao2]
·衚 hhȗ IPA:/ɦu˩/ 【CEDICT】see 衚衕|胡同[hu2 tong4]
·衝(𧘂) čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Baxter-Sagart disambig.】rush against
·衢 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】thoroughfare
·衣 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'j+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes
·衣 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:'j+jH【Baxter-Sagart disambig.】wear (v.t.)
·表 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjewX【Baxter-Sagart disambig.】exterior
·衫 shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【CEDICT】garment/jacket with open slits in place of sleeves
·衰 shūi/shwāi IPA:/ʂui/ʂwai/ MC:srwij【Baxter-Sagart disambig.】diminish, decline
·衵 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【Baxter-Sagart disambig.】a lady's clothes nearest to the body
·衹 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】variant of 只[zhi3]
·衺 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【CEDICT】old variant of 邪[xie2]
·衽(袵) zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【Baxter-Sagart disambig.】skirts of robe, flaps; lapel
·衾 khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【Baxter-Sagart disambig.】coverlet
·袁 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】long robe
·袂 IPA:/mji˨˦/ MC:mjiejH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve
·袋(帒) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】bag
·袍 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baw【Baxter-Sagart disambig.】long robe
·袖(褎) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve
·袗 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】unlined garment
·袚 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ 【CEDICT】knee-pads/buskins
·袜(襪) mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【Unihan】socks, stockings
·袞(衮) kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【CEDICT】imperial robe
·袟 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ 【CEDICT】book cover
·袠(帙) drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】variant of 帙[zhi4]/variant of 秩[zhi4]/(classifier) ten years
·袢 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】robe
·袤 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】length/distance from north to south
·袪 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【CEDICT】sleeve opening
·被 bí' IPA:/bi'˨˦/ MC:bjeX【Baxter-Sagart disambig.】coverlet
·被 IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.)
·袴(褲絝绔綯) khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【Baxter-Sagart disambig.】trousers
·袺 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】lift up the skirts
·袼 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【CEDICT】gusset/cloth fitting sleeve under armpit
·袽 nyȗ IPA:/ny˩/ MC:nrjo【CEDICT】old rags
·袿 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】old variant of 褂[gua4]
·裁 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】cut out clothes
·裂 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】to cut, split
·裊(嫋嬝) nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】delicate/graceful
·裏(裡) IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】inside
·裒 phhȏw IPA:/pʱəw˩/ MC:buw【CEDICT】collect
·裔 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Baxter-Sagart disambig.】posterity; border
·裕 IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【CEDICT】abundant
·裘 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】fur garment
·裙(裠帬) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【CEDICT】skirt/CL:條|条[tiao2]
·補 IPA:/pu˥˧/ MC:puX【Baxter-Sagart disambig.】to patch
·裝 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【CEDICT】adornment/to adorn/dress/clothing/costume (of an actor in a play)/to play a role/to pretend/to install/to fix/to wrap (sth in a bag)/to load/to pack
·裟 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】Buddhist monk's robe
·裪 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Unihan】the sleeve
·裱 piéw IPA:/piɛw˨˦/ MC:pjewH【CEDICT】to hang (paper)/to mount (painting)
·裲 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ 【CEDICT】waistcoat
·裳 shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】lower garment/skirts/petticoats/garments
·裵(裴) phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】variant of 裴[pei2]
·裸(躶) l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】bare, naked
·裹 kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】to wrap
·裻 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【Baxter-Sagart disambig.】seam in the back of coat
·複(復) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】double, lined (garment)
·褊 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:pjienX【CEDICT】narrow/urgent
·褌 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】pants (old)
·褎(袖褏) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve
·褐 hhŏᵗ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hat【Baxter-Sagart disambig.】coarse cloth
·褒(襃) pāw IPA:/paw/ MC:paw【Baxter-Sagart disambig.】praise (v.)
·褓(緥) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】cloth for carrying baby on back
·褚 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:trjoX【Baxter-Sagart disambig.】to store, to heap
·褢(褱) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【CEDICT】to carry in the bosom or the sleeve/to wrap, to conceal
·褦 nái IPA:/nai˨˦/ 【CEDICT】ignorant/sun hat
·褧(絅) khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ MC:khwengX【Baxter-Sagart disambig.】unlined hemp garment
·褪 thún IPA:/tʰun˨˦/ 【CEDICT】to take off (clothes)/to shed feathers/(of color) to fade/to discolor
·褭 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】variant of 裊|袅[niao3]
·褰 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Baxter-Sagart disambig.】trousers; lift up (a garment)
·褱(褢) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【CEDICT】to carry in the bosom or the sleeve/to wrap, to conceal
·褵(縭) IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】bride's veil or kerchief
·褸 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljuX【CEDICT】soiled/tattered
·褻(褺䙝) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】garment next to the body
·褾 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjiewX【CEDICT】cuff/border or edge (of clothing)/old variant of 裱[biao3]
·襁(繈繦) kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】cloth for carrying baby on back
·襄(㐮) siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】remove
·襆 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】hemless skirt/hood/turban/Taiwan pr. [pu2]
·襋 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【CEDICT】coat collar
·襍(雜) thsăᵖ IPA:/tsʰaʔ/ 【CEDICT】variant of 雜|杂[za2]
·襏 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】see 襏襫|袯襫[bo2 shi4]
·襓 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】scabbard
·襖(澳𥜌) ’àw IPA:/ʔaw˥˧/ MC:'awX【CEDICT】coat/jacket/short and lined coat or robe
·襘 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】place where two ends of a collar or belt join
·襚 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】grave-clothes
·襜(襝) čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ MC:tsyhem【Baxter-Sagart disambig.】apron; shake, move (skirts)
·襝(襜) čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【CEDICT】see 襝衽|裣衽[lian3 ren4]
·襞 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【CEDICT】creases/folds or pleats in a garment
·襟(衿) kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】overlap of a robe
·襠 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】crotch/seat of a pair of trousers
·襡 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【CEDICT】short skirt or tunic
·襢(袒) čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】to bare
·襢(袒) čién IPA:/tʃiɛn˨˦/ MC:trjenH【Baxter-Sagart disambig.】(a ceremonial garment)
·襤(繿) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【CEDICT】ragged garments
·襦 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【Baxter-Sagart disambig.】jacket
·襫 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】raincoat of straw
·襭 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【CEDICT】carry with the front of a robe
·襯(儭) čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】(of garments) against the skin/to line/lining/to contrast with/to assist financially
·襱 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】legs of trousers; overalls worn by workmen
·襲 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】repeat; additional robe
·襵 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ 【Unihan】a pleat in a skirt
·襶 tái IPA:/tai˨˦/ 【CEDICT】untidy (in dress)
·襻 phán IPA:/pʰan˨˦/ MC:phaenH【CEDICT】loop/belt/band/to tie together/to stitch together
·襼 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ 【CEDICT】sleeve of dress
·西 IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】west
·要 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ MC:'jiewH【Baxter-Sagart disambig.】important
·覂 fùng IPA:/fuŋ˥˧/ MC:pjowngX【Baxter-Sagart disambig.】overturn (no pre-Hàn exx.)
·覃 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【Baxter-Sagart disambig.】extend, spread
·覆(復复) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】cover
·覆(復复) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【Baxter-Sagart disambig.】turn over
·覈(核) hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:heak【Baxter-Sagart disambig.】kernel
·見 hhién IPA:/ɦiɛn˨˦/ MC:henH【Baxter-Sagart disambig.】appear
·見 kién IPA:/kiɛn˨˦/ MC:kenH【Baxter-Sagart disambig.】see (v.)
·規(槻) kūi IPA:/kui/ MC:kjwie【Baxter-Sagart disambig.】compass, circle
·覓(覔) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】to seek/to find
·視(眎) shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyijX【Baxter-Sagart disambig.】look, see
·視(眎) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyijH【Baxter-Sagart disambig.】look, see
·覗 IPA:/sɨ/ MC:si【CEDICT】peek
·覜 thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【CEDICT】have an audience
·覡 hhĭᵏ IPA:/ɦiʔ˩/ MC:hek【CEDICT】wizard
·覤 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】variant of 虩[xi4]
·覦 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】to desire passionately
·覩(睹) IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【CEDICT】old variant of 睹[du3]
·親 thsīn IPA:/tsʰin/ MC:tshin【Baxter-Sagart disambig.】close; parents
·覬 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】to covet/to long for
·覯 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】come across, meet with
·覰(覷) thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjoH【CEDICT】variant of 覷|觑[qu4]
·覲 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【CEDICT】(history) to have an audience with the Emperor
·覶 IPA:/lɔ˩/ 【Unihan】to look about; order, sequence; complicated thought which is not easy to express
·覺(覚斍覐) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】awaken
·覺(覚斍覐) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Baxter-Sagart disambig.】be aware
·覿 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】face to face
·觀(観覌) kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】look (v.)
·觀(観覌) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】watchtower
·角(甪) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Baxter-Sagart disambig.】horn, corner
·觕(麄粗麤) thsū IPA:/tsʰu/ MC:tshu【CEDICT】variant of 粗[cu1]
·觗(觶) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel
·觚 IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】goblet/rule/law
·觜(咀嘴) tzùi IPA:/tsui˥˧/ MC:tsjweX【Baxter-Sagart disambig.】beak
·觡 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】horns/antlers
·解(觧) kiài IPA:/kiai˥˧/ MC:keaX【Baxter-Sagart disambig.】cut up; unloose
·解(觧) hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heaX【Baxter-Sagart disambig.】understand
·觥(觵) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【Baxter-Sagart disambig.】drinking horn
·觩 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjiw【CEDICT】bent upwards/taut
·觫 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】tremble with fear
·觱 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】fever/tartar horn
·觴 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】goblet
·觵(觥) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【CEDICT】old variant of 觥[gong1]
·觶(觗) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel
·觷 (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【CEDICT】to polish horn
·觸 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:tsyhowk【Baxter-Sagart disambig.】knock against
·觼 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】buckle/clasp/ring
·言(訁讠) iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Baxter-Sagart disambig.】(a particle)
·訂 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】to agree/to conclude/to draw up/to subscribe to (a newspaper etc)/to order
·訃 IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【CEDICT】to report a bereavement/obituary
·訇(渹𢕐𥔀) hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xweang【CEDICT】sound of a crash
·計 IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】calculate
·訊 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】ask
·討 thàw IPA:/tʰaw˥˧/ MC:thawX【Baxter-Sagart disambig.】examine; denounce
·訏 hyū IPA:/hy/ MC:xju【Baxter-Sagart disambig.】great
·訐 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ 【CEDICT】to accuse/to pry
·訒 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】(literary) slow in speech
·訓 hyún IPA:/hyun˨˦/ MC:xjunH【Baxter-Sagart disambig.】instruct
·訖 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kj+t【CEDICT】finished
·託(侂) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【Baxter-Sagart disambig.】entrust
·記 IPA:/ki˨˦/ MC:kiH【Baxter-Sagart disambig.】remember; record (v.)
·訛(譌) (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】move; change
·訝 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【CEDICT】astounded
·訟 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】litigate
·訣 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】farewell words
·訥(吶) nŭᵗ IPA:/nuʔ˩/ MC:nwot【Baxter-Sagart disambig.】slow of speech
·訧 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【Baxter-Sagart disambig.】fault, blame
·訩(詾) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】litigate
·訪 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:phjangH【Baxter-Sagart disambig.】enquire, scrutinize
·設 shiĕᵗ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syet【Baxter-Sagart disambig.】set up
·許 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjoX【Baxter-Sagart disambig.】place (n.)
·訴(愬) IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】complain, accuse
·訶(呵) IPA:/hɔ/ MC:xa【Baxter-Sagart disambig.】shout, scold
·訹 syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】entice
·診 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】examine
·診 drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】examine
·註 čyú IPA:/tʃy˨˦/ 【CEDICT】to register/to annotate/note/comment
·証(證) číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】remonstrate
·訽(詬) hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Baxter-Sagart disambig.】revile, insult
·詈 IPA:/li˨˦/ MC:ljeH【Baxter-Sagart disambig.】revile
·詏 ’iáw IPA:/ʔiaw˨˦/ 【Unihan】(Cant.) to argue, debate
·詐 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【Baxter-Sagart disambig.】treacherous
·詑 thō IPA:/tʰɔ/ 【CEDICT】cheat
·詒 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】give to
·詒 dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】deceive, cheat
·詔 čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】tell, announce
·詞 szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】utterance
·詠(咏) yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】chant (v.)
·詡 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjuX【CEDICT】to brag/popular/lovely
·詢 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】to ask about/to inquire about
·詣 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【Baxter-Sagart disambig.】arrive
·試 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syiH【Baxter-Sagart disambig.】test, try
·詧(察) čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【CEDICT】variant of 察[cha2]
·詨 hiāw IPA:/hiaw/ 【CEDICT】kind of cicada, cosmopsaltria
·詩 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syi【Baxter-Sagart disambig.】poetry
·詫 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ MC:trhaeH【Baxter-Sagart disambig.】tell
·詭 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Baxter-Sagart disambig.】perverse
·詮 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to explain/to comment/to annotate
·詰 khĭᵗ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjit【Baxter-Sagart disambig.】interrogate, reprimand
·話(䛡) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ 【CEDICT】dialect/language/spoken words/speech/talk/words/conversation/what sb said/CL:種|种[zhong3],席[xi2],句[ju4],口[kou3],番[fan1]
·該 kāi IPA:/kai/ MC:koj【Baxter-Sagart disambig.】all, complete
·詳 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize fully
·詵(侁駪) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】numerous
·詹 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】garrulous
·詻(咯) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【CEDICT】harsh/forbidding
·詼 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】whimsical/humorous
·詾(訩) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】litigate
·詿 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【CEDICT】to deceive/to disturb
·誂 diéw' IPA:/diɛw'˨˦/ MC:dewX【CEDICT】to tempt
·誄 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Baxter-Sagart disambig.】eulogy
·誅 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】punish; kill
·誇(侉夸) khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【Baxter-Sagart disambig.】boast
·誋 IPA:/gi˨˦/ MC:giH【CEDICT】variant of 忌[ji4]
·誌(志) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】record (n.?)
·認 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】know
·誑 kwáng IPA:/kwɑŋ˨˦/ MC:kjwangH【CEDICT】to deceive/lies
·誓 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】swear
·誖 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】confused talk
·誖 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused talk
·誘(䛻) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】lead; influence
·誙 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】(arch.) definitely/sure!
·誚(譙) tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ 【CEDICT】ridicule/to blame
·語 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】speak
·語 ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】tell
·誠 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】sincere
·誡 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】warn
·誣 IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】deceive
·誤(悞) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】deceive; mistake
·誥 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform
·誦 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】recite
·誨 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Baxter-Sagart disambig.】instruct
·誩(競) gíng IPA:/giŋ˨˦/ MC:gjaengH【Unihan】to quarrel; to wrangle
·誰 shhȗi IPA:/ʂʱui˩/ MC:dzywij【Baxter-Sagart disambig.】who
·課 khwó IPA:/kʰwɔ˨˦/ MC:khwaH【CEDICT】subject/course/CL:門|门[men2]/class/lesson/CL:堂[tang2],節|节[jie2]/to levy/tax/form of divination
·誶 dzyŭᵗ IPA:/dzyʔ˩/ MC:dzwit【Baxter-Sagart disambig.】reprimand; insult
·誹 IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】slander
·誼 (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【CEDICT】friendship/also pr. [yi2]
·誾 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【Baxter-Sagart disambig.】affable, reasonable
·調 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】tune (v.), adjust
·諀 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【Baxter-Sagart disambig.】slander
·諂 čhièm IPA:/tʃʰiɛm˥˧/ MC:trhjemX【Baxter-Sagart disambig.】flatter (v.)
·諆 IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】to deceive/to contrive
·談(譚) thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【Baxter-Sagart disambig.】speak
·諉(餵) núi IPA:/nui˨˦/ MC:nrjweH【Baxter-Sagart disambig.】implicate
·請 thsìng IPA:/tsʰiŋ˥˧/ MC:tshjengX【Baxter-Sagart disambig.】request
·諏 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】inquire
·諐 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【CEDICT】old variant of 愆[qian1]
·諑 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】to complain
·諒 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】sincere; trust (v.)
·論 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】(in name of Lúnyǔ 論語)
·論 lȗn IPA:/lun˩/ MC:lwon【Baxter-Sagart disambig.】discuss, examine
·論 lún IPA:/lun˨˦/ MC:lwonH【Baxter-Sagart disambig.】discussion, discourse
·諗 shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】remonstrate
·諛 IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】flatter (v.)
·諜 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】to spy
·諞 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】insincere words
·諠(喧) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout
·諡(謚) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:zyijH【CEDICT】posthumous name or title/to confer a posthumous title
·諢 hhún' IPA:/ɦun'˨˦/ 【CEDICT】jest/nickname
·諤(讍) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】speak frankly
·諧(龤) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【CEDICT】harmonious
·諫(諌) kián IPA:/kian˨˦/ MC:kaenH【Baxter-Sagart disambig.】admonish
·諭 IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【CEDICT】order (from above)
·諰 IPA:/si˥˧/ 【Unihan】apprehensive
·諱 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xjw+jH【CEDICT】to avoid mentioning/taboo word/name of deceased emperor or superior
·諳 ’ām IPA:/ʔam/ MC:'om【CEDICT】to be versed in/to know well
·諴 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【CEDICT】to bring into accord/sincerity
·諵(喃) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nream【CEDICT】mumble in repetition
·諶(訦) shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】faithful/sincere
·諷 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:pjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】to recite
·諸 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【Baxter-Sagart disambig.】many
·諺 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】saying, proverb
·諼 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】forget
·諾 nŏᵏ IPA:/nɒʔ˩/ MC:nak【Baxter-Sagart disambig.】agree, say yes
·謀 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【Baxter-Sagart disambig.】plan (v.)
·謁 ’iĕᵗ IPA:/ʔiɛʔ/ MC:'jot【Baxter-Sagart disambig.】go to visit
·謂 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】say, tell, call
·謄 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【CEDICT】to transcribe/to copy out/(free word)
·謇 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kjenX【CEDICT】to speak out boldly
·謊(詤) hwàng IPA:/hwɑŋ˥˧/ 【CEDICT】lies/to lie
·謋 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【CEDICT】sound of flesh being separated from the bone
·謌(歌) IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】variant of 歌[ge1]
·謍 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【CEDICT】humming sound
·謎 IPA:/mji˨˦/ MC:mejH【CEDICT】see 謎兒|谜儿[mei4 r5], riddle
·謐 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Baxter-Sagart disambig.】gentle, mild
·謔 hiŏᵏ IPA:/hiɒʔ/ MC:xjak【Baxter-Sagart disambig.】ridicule, jest (v.)
·謖 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】composed/rise/to begin
·謗 páng IPA:/pɑŋ˨˦/ MC:pangH【Baxter-Sagart disambig.】slander
·謙 khiēm IPA:/kʰiɛm/ MC:khem【Baxter-Sagart disambig.】modest
·講 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【Baxter-Sagart disambig.】explain; discuss
·謝 szié IPA:/sʱiɛ˨˦/ MC:zjaeH【Baxter-Sagart disambig.】decline, renounce
·謟 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Unihan】flatter; suspect, be uncertain
·謠(謡谣) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】sing; song
·謦 khìng IPA:/kʰiŋ˥˧/ MC:khengX【Baxter-Sagart disambig.】cough, clear the throat
·謨 IPA:/mu˩/ MC:mu【Baxter-Sagart disambig.】deliberate (v.)
·謪 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ 【CEDICT】to consult/to deliberate/commerce
·謫(讁) čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:treak【Baxter-Sagart disambig.】blame (v.)
·謬 miów IPA:/miw˨˦/ MC:mjiwH【Baxter-Sagart disambig.】lie, error < 'twist the truth'
·謳 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:'uw【CEDICT】to sing/ballad/folk song
·謹 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Baxter-Sagart disambig.】attentive, careful
·謿 čāw IPA:/ʈʂaw/ 【Unihan】ridicule, deride, scorn, jeer at
·譁(嘩) hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ 【CEDICT】variant of 嘩|哗[hua2]
·譆 IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】(interjection expressing surprise, grief etc)/variant of 嘻[xi1]
·證(証) číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyingH【Baxter-Sagart disambig.】testify, prove
·譊 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【CEDICT】wrangling, contention, to dispute
·譌(訛) (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】deceive, false
·譎(憰) kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】treacherous; deceive
·譏 IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】to ridicule
·譒 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【CEDICT】to promulgate/to spread
·譖 čém IPA:/ʈʂəm˨˦/ MC:tsrimH【Baxter-Sagart disambig.】accuse
·識 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】remember, commemorate
·識 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】know
·譚(談) thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【CEDICT】variant of 談|谈[tan2]
·譜(諩) IPA:/pu˥˧/ MC:puX【CEDICT】chart/list/table/register/score (music)/spectrum (physics)/to set to music
·譞 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【CEDICT】usually used in a name/clever/intelligent
·譟(噪) sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【Baxter-Sagart disambig.】shout
·警(儆) kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】warn, admonish
·譫 čiém IPA:/tʃiɛm˨˦/ 【CEDICT】incoherent talk/talkative
·譬 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phjieH【Baxter-Sagart disambig.】example
·譭(䛼) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【CEDICT】variant of 毀|毁[hui3]/to defame/to slander
·譯(訳) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】interpret
·議 (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【Baxter-Sagart disambig.】discuss
·譴 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【CEDICT】to censure/to reprimand
·護 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】protect
·譸 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】(literary) to curse/to deceive/to lie
·譽 IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】praise (v.)
·譽 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】joy
·譾(謭) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ 【CEDICT】variant of 謭|谫[jian3]
·讀(読) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】read (v.)
·讇 čhièm IPA:/tʃʰiɛm˥˧/ MC:trhjemX【Baxter-Sagart disambig.】to flatter
·變(変变) pién IPA:/piɛn˨˦/ MC:pjenH【Baxter-Sagart disambig.】change (v.)
·讋(詟) čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【CEDICT】to be frightened
·讓(譲) zhiáng IPA:/ʒiɑŋ˨˦/ MC:nyangH【Baxter-Sagart disambig.】yield
·讖 čhém IPA:/ʈʂʰəm˨˦/ MC:tsrhimH【CEDICT】prophecy/omen
·讘(囁) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】(old) to talk a lot/to talk nonsense/also pr. [zhe2]
·讙 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout
·讚(讃) tzán IPA:/tsan˨˦/ MC:tsanH【CEDICT】variant of 贊|赞[zan4]/to praise
·讞 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】announce a sentence (of a court)
·讟 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】to murmur/to slander
·谷 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】valley
·谺 hiā IPA:/hia/ MC:xae【Unihan】the mouth of a valley
·谿(嵠) khī IPA:/kʰji/ MC:khej【Baxter-Sagart disambig.】valley with stream in it
·豀 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【Unihan】to quarrel; mean and petty
·豁 hwŏᵗ IPA:/hwɔʔ/ MC:xwat【CEDICT】to play Chinese finger-guessing game
·豅 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】long and wide valley
·豆(荳) dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】bean
·豈 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khj+jX【Baxter-Sagart disambig.】how
·豉 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyeH【CEDICT】salted fermented beans
·豊(豐) IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel
·豋(登) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of sacrificial vessel
·豌 ’wōn IPA:/ʔwɔn/ MC:'wan【CEDICT】peas
·豎(竪) shhyú' IPA:/ʃʱy'˨˦/ MC:dzyuX【Baxter-Sagart disambig.】palace attendant; young man
·豏 hhiám' IPA:/ɦiam'˨˦/ MC:heamX【CEDICT】half-grown beans/variant of 餡|馅[xian4]
·豐(豊) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【Baxter-Sagart disambig.】kind of ritual vessel
·豔(豓艶) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】variant of 艷|艳[yan4]
·豕 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syeX【Baxter-Sagart disambig.】swine
·豖 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjowk【Baxter-Sagart disambig.】hobbled pig (Shuōwén)
·豗(䝇) hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【CEDICT】clash/grunting of pigs
·豚(豘) thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【Baxter-Sagart disambig.】young pig
·豝(羓) IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】sow, pig
·象 sziáng' IPA:/sʱiɑŋ'˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】elephant
·豢 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【CEDICT】to rear/to raise (animals)
·豦 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】a wild boar/to fight
·豨 IPA:/hi/ MC:xj+j【Baxter-Sagart disambig.】swine
·豨 IPA:/hi˥˧/ MC:xj+jX【Baxter-Sagart disambig.】swine
·豪 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】procupine; shaggy animal
·豫(預) IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】go on tour
·豬(猪) čyū IPA:/tʃy/ MC:trjo【Baxter-Sagart disambig.】pig
·豭 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】boar
·豳(邠㟗) pīn IPA:/pin/ MC:pin【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·豵(䝋) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】pig a half or one year old
·豶 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】gelded pig
·豷 IPA:/hi˨˦/ 【CEDICT】breathing of pigs
·豸(廌) drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:drjeX【Baxter-Sagart disambig.】bug, wug
·豸(廌) drái' IPA:/ɖʐai'˨˦/ MC:dreaX【Baxter-Sagart disambig.】to crouch (before catching prey)
·豹 páw IPA:/paw˨˦/ MC:paewH【Baxter-Sagart disambig.】leopard
·豺(犲) čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzreaj【Baxter-Sagart disambig.】wolf
·豻(犴) ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Baxter-Sagart disambig.】wild dog
·貂 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】sable or marten (genus Martes)
·貅 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【CEDICT】see 貔貅[pi2 xiu1], composite mythical animal (originally 貅 was the female)
·貆 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】badger
·貇 khèn IPA:/kʰən˥˧/ 【Unihan】to root, gnaw
·貉(狢) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】a Northern tribe
·貊(貘) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【CEDICT】name of a wild tribe/silent
·貌(皃) máw IPA:/maw˨˦/ MC:maewH【Baxter-Sagart disambig.】appearance, manner
·貍(狸) IPA:/lji˩/ MC:li【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild cat
·貓(猫) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】cat
·貔 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild cat
·貙 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhju【CEDICT】(archaic) animal resembling a tiger
·貛(獾) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【CEDICT】variant of 獾[huan1]
·貜 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【CEDICT】(ape)
·貝 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pajH【Baxter-Sagart disambig.】cowry shell
·貞 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【Baxter-Sagart disambig.】straight; correct
·負 fvów' IPA:/fʱəw'˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】carry on the back
·財(㒲) thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】wealth
·貢 kúng IPA:/kuŋ˨˦/ MC:kuwngH【Baxter-Sagart disambig.】tribute
·貧 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bin【Baxter-Sagart disambig.】poor
·貨 hwó IPA:/hwɔ˨˦/ MC:xwaH【Baxter-Sagart disambig.】(movable) property, goods
·販(𧶶) fán IPA:/fan˨˦/ MC:pjonH【CEDICT】to deal in/to buy and sell/to trade in/to retail/to peddle
·貪 thām IPA:/tʰam/ MC:thom【Baxter-Sagart disambig.】to covet
·貫 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】pass through the center
·貫 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pass through the center
·責 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【Baxter-Sagart disambig.】demand payment
·貯 dryú' IPA:/dʒy'˨˦/ 【CEDICT】to store/to save/stockpile/Taiwan pr. [zhu3]
·貰 shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【Baxter-Sagart disambig.】lend, borrow
·貲 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsje【CEDICT】to estimate/to fine (archaic)/variant of 資|资[zi1]
·貳(弍二) ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【Baxter-Sagart disambig.】two
·貴 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】precious; expensive
·貶 pièm IPA:/piɛm˥˧/ MC:pjemX【Baxter-Sagart disambig.】diminish
·買 mài IPA:/mai˥˧/ MC:meaX【Baxter-Sagart disambig.】buy
·貸 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thojH【Baxter-Sagart disambig.】borrow; lend
·貺 hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【CEDICT】to bestow/to confer
·費 IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】squander
·費 IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】squander
·貼 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【Baxter-Sagart disambig.】paste (v.) [not in GSR]
·貽 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】to present, give
·貿 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【Baxter-Sagart disambig.】barter (v.)
·賀 hhó IPA:/ɦɔ˨˦/ MC:haH【Baxter-Sagart disambig.】congratulate
·賁 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【Baxter-Sagart disambig.】great, big
·賁 pūn IPA:/pun/ MC:pwon【Baxter-Sagart disambig.】ardent, brave
·賁 IPA:/pi˨˦/ MC:pjeH【Baxter-Sagart disambig.】ornate (name of a hexagram)
·賂 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】wealth; present (v.)
·賃 ním IPA:/nim˨˦/ MC:nrimH【CEDICT】to rent
·賄 hhúi' IPA:/ɦui'˨˦/ 【CEDICT】bribe/bribery
·賅(侅) kāi IPA:/kai/ MC:koj【CEDICT】complete/full
·資 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】property, means of living
·賈 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】merchant; do business
·賈 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】price
·賊(戝) dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ MC:dzok【Baxter-Sagart disambig.】injure; murderer, bandit
·賕 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】to bribe
·賖(賒) shiē IPA:/ʃiɛ/ MC:syae【Baxter-Sagart disambig.】trade on credit
·賙 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【CEDICT】to give to the needy/to bestow alms/charity
·賚 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lojH【Baxter-Sagart disambig.】give, send
·賜 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sjeH【Baxter-Sagart disambig.】give
·賝 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】(gem)
·賞 shiàng IPA:/ʃiɑŋ˥˧/ MC:syangX【Baxter-Sagart disambig.】reward (v.)
·賢(贒) hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【Baxter-Sagart disambig.】worthy
·賣(売𧶠) mái IPA:/mai˨˦/ MC:meaH【Baxter-Sagart disambig.】sell
·賤 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzjenH【Baxter-Sagart disambig.】cheap; low, mean
·賦 IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】tax
·賧 thám IPA:/tʰam˨˦/ MC:thamH【CEDICT】(old barbarian dialects) to pay a fine in atonement/river/Taiwan pr. [tan4]
·賨 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】tribute paid by Han dynasty tribes
·質(貭) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【Baxter-Sagart disambig.】substance, solid part
·賭 IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】wager
·賴(頼) lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】depend on
·賵 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:phjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】gift in aid of burial
·賸(剩) shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【CEDICT】have as remainder/trad. variant of 剩[sheng4]
·賺(贃) drám IPA:/ɖʐam˨˦/ 【CEDICT】to earn/to make a profit
·賻 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】to contribute to funeral expenses
·購 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】present (v.), give
·賽 sái IPA:/sai˨˦/ MC:sojH【CEDICT】to compete/competition/match/to surpass/better than/superior to/to excel
·賾 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:dzreak【CEDICT】mysterious
·贄 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】gifts to superiors
·贅 čúi IPA:/ʈʂui˨˦/ MC:tsywejH【CEDICT】superfluous/redundant/cumbersome/refers to a son-in-law living with wife's family
·贇 pīn IPA:/pin/ 【CEDICT】good appearance
·贈 dzéng IPA:/dzəŋ˨˦/ MC:dzongH【Baxter-Sagart disambig.】give
·贉 dám IPA:/dam˨˦/ MC:domH【CEDICT】pay an advance/silk book cover
·贊(賛) tzán IPA:/tsan˨˦/ MC:tsanH【CEDICT】to patronize/to support/to praise/(Internet slang) to like (an online post on Facebook etc)
·贍 shiém IPA:/ʃiɛm˨˦/ 【CEDICT】to support/to provide for
·贏 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】profit; surplus
·贐(賮) dzín IPA:/dzin˨˦/ 【CEDICT】farewell presents
·贓(賍贜) tzāng IPA:/tsɑŋ/ MC:tsang【Baxter-Sagart disambig.】stolen goods
·贔 IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【CEDICT】see 贔屭|赑屃[Bi4 xi4]
·贖 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:zyowk【Baxter-Sagart disambig.】redeem
·贗(贋) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【CEDICT】FALSE
·贛 kúng IPA:/kuŋ˨˦/ MC:kuwngH【Baxter-Sagart disambig.】tribute
·贛 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Baxter-Sagart disambig.】the Gàn river
·贛 kám IPA:/kam˨˦/ MC:komH【Baxter-Sagart disambig.】the Gàn river in Jiangxi
·赤(𤆍) čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】red
·赦 shié IPA:/ʃiɛ˨˦/ MC:syaeH【Baxter-Sagart disambig.】to pardon
·赧(𧹞) nàn IPA:/nan˥˧/ MC:nraenX【CEDICT】blushing with shame
·赩 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ MC:xik【CEDICT】red/scarlet
·赫 hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xaek【Baxter-Sagart disambig.】red, fiery
·赬(䞓) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【Baxter-Sagart disambig.】red
·[赭/⿰赤者] čiè IPA:/tʃiɛ˥˧/ MC:tsyaeX【Baxter-Sagart disambig.】red earth; red pigment
·走(赱) tzòw IPA:/tsəw˥˧/ MC:tsuwX【Baxter-Sagart disambig.】run
·赳 kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【CEDICT】see 赳赳[jiu1 jiu1]
·赴 IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【Baxter-Sagart disambig.】hasten to
·赶(趕) kàn IPA:/kɑn˥˧/ 【Unihan】pursue, follow; expel, drive away
·起 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【Baxter-Sagart disambig.】rise (v.)
·趂(趁) čhín IPA:/tʃʰin˨˦/ MC:trhinH【CEDICT】old variant of 趁[chen4]
·趄(跙) tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】to hesitate/to mark time
·超 čhiēw IPA:/tʃʰiɛw/ MC:trhjew【Baxter-Sagart disambig.】leap over, surpass
·越 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】pass over
·趌 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kjit【Unihan】(Cant.) to order someone to leave
·趑 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】to falter/unable to move
·趕(赶) kàn IPA:/kɑn˥˧/ 【CEDICT】to overtake/to catch up with/to hurry/to rush/to try to catch (the bus etc)/to drive (cattle etc) forward/to drive (sb) away/to avail oneself of (an opportunity)/until
·趙 driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ MC:drjewX【Baxter-Sagart disambig.】(surname)
·趟 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ MC:traengH【CEDICT】to wade/to trample/to turn the soil
·趡 thsùi IPA:/tsʰui˥˧/ MC:tshwijX【CEDICT】place name
·趣 thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjuH【Baxter-Sagart disambig.】hasten to
·趫 khiēw IPA:/kʰiɛw/ MC:khjew【CEDICT】nimble/walk on stilts
·趮(躁) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【CEDICT】easily provoked, hasty/fierce, cruel
·趯(躍) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】to jump/way of stroke in calligraphy
·足 tzyú IPA:/tsy˨˦/ MC:tsjuH【Baxter-Sagart disambig.】replenish
·足 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjowk【Baxter-Sagart disambig.】sufficient
·趹 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】to gallop
·趼 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【CEDICT】callus (patch or hardened skin)/corns (on the feet)
·趾 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【Baxter-Sagart disambig.】foot, heel, toe
·趿 săᵖ IPA:/saʔ/ MC:sop【CEDICT】see 趿拉[ta1 la5]
·跆 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】to trample, to kick
·跌 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】stumble
·跎(𧿶) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】to stumble/to waste time
·跏 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】to sit cross-legged
·跑 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】(of an animal) to paw (the ground)
·跔 kyū IPA:/ky/ MC:kju【Unihan】numb feet; to limp
·跕 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ MC:tep【CEDICT】shuffle
·跚 swān IPA:/swan/ 【CEDICT】limp
·跛 pwò IPA:/pwɔ˥˧/ MC:paX【Baxter-Sagart disambig.】walk lame
·距 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】at a distance of/distance/to be apart
·跟 kēn IPA:/kən/ MC:kon【CEDICT】heel/to follow closely/to go with/(of a woman) to marry sb/with/compared with/to/towards/and (joining two nouns)
·跡(迹蹟) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces
·跣 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【CEDICT】barefooted
·跦 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【CEDICT】pace back and forth/to walk
·跪 gúi' IPA:/gui'˨˦/ MC:gjweX【Baxter-Sagart disambig.】kneel; foot
·跬 khùi IPA:/kʰui˥˧/ MC:khjwieX【CEDICT】brief/short step
·路 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】road
·跱 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:driX【CEDICT】to squat/to stop
·跳(趒) thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】jump
·跼 gyŭᵏ IPA:/gyuʔ˩/ MC:gjowk【CEDICT】cramped/narrow
·跽 gí' IPA:/gi'˨˦/ MC:gijX【CEDICT】kneel
·踂 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】unable to walk
·踊(踴) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】leap
·踏(蹋) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dap【Baxter-Sagart disambig.】tread on; trample
·踐 dzién' IPA:/dziɛn'˨˦/ MC:dzjenX【Baxter-Sagart disambig.】tread, trample
·踒 ’wō IPA:/ʔwɔ/ MC:'wa【CEDICT】to slip and sprain a limb
·踘 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】leather ball/Taiwan pr. [ju2]
·踝 hhwá' IPA:/ɦwa'˨˦/ MC:hwaeX【Baxter-Sagart disambig.】ankle
·踞 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】to be based upon/to squat
·踟 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】踟躕 *[d]re.[d]ro walk hesitatingly
·踠 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:'jwonX【CEDICT】ankle/fetlock/bent/crooked
·踰(逾) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】pass over
·踵(歱) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【CEDICT】to arrive/to follow/heel
·蹀 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】to tread on/to stamp one's foot
·蹁 phiēn IPA:/pʰiɛn/ 【CEDICT】to limp
·蹄(蹏) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】hoof/pig's trotters
·蹇 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ 【CEDICT】lame/cripple/unfortunate/slow/difficult/nag (inferior horse)/donkey/lame horse
·蹈 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【CEDICT】to tread on/to trample/to stamp/to fulfill/Taiwan pr. [dao4]
·蹊 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】foot-path
·蹋(蹹踏) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dap【Baxter-Sagart disambig.】tread on; trample
·蹌(牄) thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】walk rapidly
·蹍 nièn IPA:/niɛn˥˧/ 【Unihan】upper millstone; to grind, roll, triturate
·蹏(蹄) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】variant of 蹄[ti2]
·蹐 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【CEDICT】walk with short steps
·蹔 dzám IPA:/dzam˨˦/ MC:dzamH【CEDICT】to scurry/variant of 暫|暂[zan4]
·蹕 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】prohibit
·蹙 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】to knit (one's brows)/wrinkled (of brows)/to hesitate/distressed
·蹜 shŭᵏ IPA:/ʂuʔ/ MC:srjuwk【CEDICT】walk carefully
·蹝(屣躧) IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】slippers
·蹟(跡迹) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces
·蹢(豴) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】hoof
·蹣 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】limp
·蹤(踨踪) tzyūng IPA:/tsyuŋ/ MC:tsjowng【CEDICT】footprint/trace/tracks
·蹩 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bet【CEDICT】limp
·蹬 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【CEDICT】to step on/to tread on/to wear (shoes)/(slang) to dump (sb)/Taiwan pr. [deng4]
·蹭 thséng IPA:/tsʰəŋ˨˦/ MC:tshongH【CEDICT】to rub against/to walk slowly/(coll.) to freeload
·蹮(躚) siēn IPA:/siɛn/ MC:sen【Baxter-Sagart disambig.】蹁蹮 walk with difficulty (Shuōwén)
·蹯(番) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】paws of animal
·蹱 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:trhjowng【Unihan】to stagger along; to fall
·蹴(蹵) tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】carefully/to kick/to tread on/to stamp
·蹵(蹴) tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】variant of 蹴[cu4]
·蹹(蹋) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Unihan】to tread on; to stamp; to walk
·蹻(蹺) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【Baxter-Sagart disambig.】martial
·蹻(蹺) giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【Baxter-Sagart disambig.】lifting the feet high
·躁(趮) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【CEDICT】hot-tempered/impatient
·躃 pĭᵏ IPA:/piʔ/ 【CEDICT】variant of 躄[bi4]
·躄 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【CEDICT】both feet crippled/lame
·躅(䠱) dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjowk【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet
·躋(隮) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【Baxter-Sagart disambig.】ascend
·躍(趯) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】leap, jump
·躐 liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【Baxter-Sagart disambig.】trample
·躑 drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drjek【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet
·躒 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】move/walk
·躔 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】tracks; orbit (v.)
·躕 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ 【CEDICT】irresolute/undecided
·躙 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】variant of 躪|躏, to trample down/to oppress/to overrun
·躚(蹮) siēn IPA:/siɛn/ 【CEDICT】to manner of dancing/to walk around
·躝 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【CEDICT】to pass/to step over/to creep/to twine round
·躞 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【CEDICT】to walk
·躠 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【CEDICT】to limp
·躡 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】trample
·躣 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】(manner of walking)
·身 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】body; self
·躬(躳) kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】body, person
·躰(骵體軆) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】body; limbs
·躳(躬) kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】body, person
·軀 khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【CEDICT】human body
·車 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Baxter-Sagart disambig.】chariot
·車 čhiē IPA:/tʃʰiɛ/ MC:tsyhae【Baxter-Sagart disambig.】chariot
·軋 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:'eat【Baxter-Sagart disambig.】crush
·軌 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【Baxter-Sagart disambig.】wheel ruts
·軍 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjun【Baxter-Sagart disambig.】army; camp
·軎 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【Unihan】a brass parts for a cart in ancient China
·軏(䡇) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:ngjwot【CEDICT】crossbar for yoking horses
·軑 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap
·軒 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【Baxter-Sagart disambig.】nobleman's carriage
·軔 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】wheel stopper
·軘 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】war chariot
·軛 ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ 【CEDICT】to restrain/to yoke
·軜 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【CEDICT】inner reins of a 4-horse team
·軝 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】end of axle
·軟(輭) zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ MC:nywenX【CEDICT】soft/flexible
·軫 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】crossboard at back of carriage
·軱 IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】big bone
·軶 ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【CEDICT】old variant of 軛|轭[e4]
·軷 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the gods of the road
·軸 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle
·軹 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【CEDICT】end of axle outside of hub
·軺(𨍳) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】light carriage
·軾 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【CEDICT】crossbar in carriage front
·輀 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】hearse
·輂 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【CEDICT】horse carriage (old)
·輇 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ 【CEDICT】limited (of talent or ability)/(archaic) solid wheel (without spokes)
·輈 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】(literary) shaft (of a cart)/cart
·載 tzài IPA:/tsai˥˧/ MC:tsojX【Baxter-Sagart disambig.】year
·載 tzái IPA:/tsai˨˦/ MC:tsojH【Baxter-Sagart disambig.】record (v.)
·輊 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】back and lower of chariot/short/low
·輒(輙) čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjep【Baxter-Sagart disambig.】sides of a carriage box
·輔 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】help
·輕(軽) khīng IPA:/kʰiŋ/ MC:khjieng【Baxter-Sagart disambig.】light (≠ heavy)
·輝(煇) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant
·輞 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【CEDICT】tire/wheel band
·輟 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【Baxter-Sagart disambig.】stop, cease
·輠 hhwá' IPA:/ɦwa'˨˦/ MC:hwaeX【Baxter-Sagart disambig.】turn around (as a wheel)
·輣 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ 【CEDICT】war chariot (archaic)
·輤 thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】a pall to cover the hearse
·輥 hhún' IPA:/ɦun'˨˦/ 【CEDICT】to revolve/stone roller
·輦 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【Baxter-Sagart disambig.】cart drawn by men
·輩(軰) púi IPA:/pui˨˦/ MC:pwojH【CEDICT】lifetime/generation/group of people/class/classifier for generations/(literary) classifier for people
·輪 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】wheel
·輬 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【CEDICT】see 轀輬|辒辌[wen1 liang2]
·輭(軟) zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ MC:nywenX【CEDICT】variant of 軟|软[ruan3]
·輯 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzip【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect
·輳 thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】to converge/hub of wheel
·輴 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【Baxter-Sagart disambig.】funeral car
·輵(轕) ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ 【CEDICT】great array of spears and chariots
·輸 shyū IPA:/ʃy/ MC:syu【Baxter-Sagart disambig.】convey (v.); lose
·輹 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】support under box of carriage
·輻 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】spokes of a wheel
·輾 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】輾轉 toss and turn (Ode 1.2, 145.3)
·輿(轝) IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】vehicle, carriage; carry on shoulders
·轂 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】nave of a wheel
·轄(鎋) hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap with linch-pin
·轅 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】carriage-pole
·轆(樚) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】windlass
·轇 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】complicated, confused/dispute
·轈 čhhȃw IPA:/ʈʂʱaw˩/ MC:dzraew【Unihan】turret on a chariot
·轉(転) čyuèn IPA:/tʃyuɛn˥˧/ MC:trjwenX【Baxter-Sagart disambig.】turn around, transfer
·轊 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【Unihan】axle-tip
·轍 driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-track
·轕(輵) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【CEDICT】confused/disorderly
·轝(輿) IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】vehicle, carriage; carry on shoulders
·轞 hhiám' IPA:/ɦiam'˨˦/ MC:haemX【CEDICT】vehicle for transporting prisoners
·轡 phí IPA:/pʰi˨˦/ 【CEDICT】bridle/reins
·轢 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】crush under wheels
·轢 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】crush under wheels
·轤 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】windlass
·辛 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】pungent; painful
·辜 IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】crime/sin
·辞(辭辤) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】words
·辟(避) IPA:/bi˨˦/ MC:bjieH【Baxter-Sagart disambig.】avoid
·辟(避) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【Baxter-Sagart disambig.】ruler, prince
·辟(避) bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【Baxter-Sagart disambig.】law, rule; lawful
·辠(罪) dzúi' IPA:/dzui'˨˦/ MC:dzwojX【CEDICT】variant of 罪[zui4], crime
·辢(辣) lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【CEDICT】old variant of 辣[la4]
·辣(辢) lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【CEDICT】hot (spicy)/pungent
·辤(辭辞) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【CEDICT】old variant of 辭|辞[ci2]
·辦(办) bán IPA:/ban˨˦/ MC:beanH【Baxter-Sagart disambig.】manage, deal with
·辨(弁辧辯) bién' IPA:/biɛn'˨˦/ MC:bjenX【Baxter-Sagart disambig.】distinguish
·辨(弁辧辯) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】cap
·辭(辤辞) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】words
·辮 bién' IPA:/biɛn'˨˦/ MC:benX【Baxter-Sagart disambig.】braid (v., n.) (Shuōwén)
·辯(辨) bién' IPA:/biɛn'˨˦/ MC:bjenX【Baxter-Sagart disambig.】distinguish, dispute (v.)
·辰 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【CEDICT】5th earthly branch: 7-9 a.m., 3rd solar month (5th April-4th May), year of the Dragon/ancient Chinese compass point: 120°
·辱 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】disgrace
·農(莀) nȗng IPA:/nuŋ˩/ MC:nowng【Baxter-Sagart disambig.】agriculture; to farm
·辴 čhìn IPA:/tʃʰin˥˧/ MC:trhinX【Baxter-Sagart disambig.】laugh
·迂(遇) ’yū IPA:/ʔy/ MC:'ju【Baxter-Sagart disambig.】astray; far
·迄 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】as yet/until
·迅 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【CEDICT】rapid/fast
·迆 ì IPA:/ji˥˧/ MC:yeX【CEDICT】variant of 迤[yi2]
·迊(帀匝) tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Unihan】to go round, to make a circuit, to make a revolution, to turn round
·迋 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【Baxter-Sagart disambig.】go
·迍 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【CEDICT】falter, hesitate
·迎 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:ngjaeng【Baxter-Sagart disambig.】go to meet
·迎 ngíng IPA:/ŋiŋ˨˦/ MC:ngjaengH【Baxter-Sagart disambig.】go to meet
·近 gín' IPA:/gin'˨˦/ MC:gj+nX【Baxter-Sagart disambig.】near
·迓 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【Baxter-Sagart disambig.】meet
·返 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】return
·迢 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】remote
·迣 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ 【CEDICT】to leap over
·迥(逈) hhyuéng' IPA:/ɦyuəŋ'˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】distant
·迦 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】(phonetic sound for Buddhist terms)
·迨(逮) dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】come to
·迨(逮) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】reach to
·迩(𨒛邇) IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Unihan】be near, be close; recently
·迪(廸) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】to enlighten
·迫(廹) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】near; press
·迭(疊) diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】alternate (v.)
·迮 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsraek【CEDICT】haste/to press
·述 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】follow
·迴(回廻) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around
·迷 IPA:/mji˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】go astray
·迹(跡蹟) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces
·迺(乃廼) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nojX【Baxter-Sagart disambig.】then
·迻(移) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】move (v.)
·追 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:trwij【Baxter-Sagart disambig.】pursue
·退 thúi IPA:/tʰui˨˦/ MC:thwojH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw (≠ advance)
·送 súng IPA:/suŋ˨˦/ MC:suwngH【Baxter-Sagart disambig.】escort (v.), send
·适 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】see 李适[Li3 Kuo4]
·逃(迯) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】flee
·逄 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:baewng【Unihan】a surname
·逅 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】邂逅 xièhòu carefree (Odes 94.1–2, 118.2)
·逆 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngjaek【Baxter-Sagart disambig.】go against
·逋 IPA:/pu/ MC:pu【CEDICT】to flee/to abscond/to owe
·逌 iȏw IPA:/jiw˩/ 【CEDICT】distant/joyous/satisfied
·逍 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】be at ease
·逎 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【Unihan】strong, unyielding, forceful
·透 thów IPA:/tʰəw˨˦/ MC:thuwH【CEDICT】to penetrate/to pass through/thoroughly/completely/transparent/to appear/to show
·逐 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【Baxter-Sagart disambig.】pursue
·逑 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】come together; mate (n.)
·逓(遞) dí' IPA:/di'˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】alternate
·途 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】road
·逕(徑) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【CEDICT】way/path/direct/diameter
·逖(逷) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】far
·逗 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【CEDICT】to stay/to stop/to tease (play with)/amusing/short pause in reading aloud, equivalent to comma (also written 讀|读[dou4])
·這(这) čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ 【CEDICT】this/these/(commonly pr. [zhei4] before a classifier, esp. in Beijing)
·通 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【Baxter-Sagart disambig.】penetrate
·逝 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】go to
·逞 čhìng IPA:/tʃʰiŋ˥˧/ MC:trhjengX【Baxter-Sagart disambig.】to run after; gratify one’s desire
·速 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【Baxter-Sagart disambig.】invite
·造 dzáw' IPA:/dzaw'˨˦/ MC:dzawX【Baxter-Sagart disambig.】make
·造 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【Baxter-Sagart disambig.】go to
·逢 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjowng【Baxter-Sagart disambig.】encounter (v.)
·連 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【Baxter-Sagart disambig.】[surname]
·逬(迸) péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:peangH【Baxter-Sagart disambig.】drive out
·逭 hhwón IPA:/ɦwɔn˨˦/ MC:hwanH【CEDICT】to escape from
·逮(迨) dái' IPA:/dai'˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】come to
·逮(迨) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】reach to
·進 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Baxter-Sagart disambig.】advance (v.)
·逴 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【CEDICT】apparent/distant/highly
·逵 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】thoroughfare
·逶 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jwe【CEDICT】winding, curving/swagger
·逷(逖) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Unihan】distant, far away
·逸 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】flee
·逼(偪) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】urge, press
·逾(踰) IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】transgress
·逿 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【CEDICT】to fall/to sway/to cross
·遁 dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】withdraw
·遁 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw
·遂 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】advance (v.)
·遄 čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ 【CEDICT】to hurry/to go to and fro
·遇(迂) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjuH【Baxter-Sagart disambig.】meet with
·遊(游) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】wander about
·運 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【Baxter-Sagart disambig.】turn round, move
·過(过) kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【Baxter-Sagart disambig.】tough, fibrous (vegetables)
·過(过) kwó IPA:/kwɔ˨˦/ MC:kwaH【Baxter-Sagart disambig.】to pass; transgress
·遏 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:'at【Baxter-Sagart disambig.】repress; cease
·遐 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】distant
·遑(徨) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】leisure
·遒 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【CEDICT】strong/vigorous/robust/to draw near/to come to an end
·道 dáw' IPA:/daw'˨˦/ MC:dawX【Baxter-Sagart disambig.】way
·達(逹) dăᵗ IPA:/daʔ˩/ MC:dat【Baxter-Sagart disambig.】arrive at
·違 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】go against
·遘 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】meet unexpectedly
·遙 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】distant/remote/far/far away
·遜(愻) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】to abdicate/modest/yielding/unpretentious/inferior to/(slang) to suck
·遝 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Baxter-Sagart disambig.】reach to; and
·遞(逓) dí' IPA:/di'˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】alternate
·遟(遲遅) IPA:/si/ 【CEDICT】variant of 遲|迟[chi2]
·遠(逺) (ng)yuèn IPA:/(ŋ)jyuɛn˥˧/ MC:hjwonX【Baxter-Sagart disambig.】far
·遡(泝溯) IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】go against the current
·遢 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】careless, negligent, slipshod/see 邋遢[la1 ta5]
·遣 khièn IPA:/kʰiɛn˥˧/ MC:khjienX【Baxter-Sagart disambig.】send
·遣 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【Baxter-Sagart disambig.】grave goods
·遨 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】to make excursion/to ramble/to travel
·適 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】scared
·遭(蹧) tzāw IPA:/tsaw/ MC:tsaw【Baxter-Sagart disambig.】encounter (v.)
·遮 čiē IPA:/tʃiɛ/ MC:tsyae【Baxter-Sagart disambig.】to cover
·遯 dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】withdraw
·遯 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw
·遰 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】to go away/to migrate
·遲(遅遟) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】slow
·遴 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】(literary) to select
·遵 tzūn IPA:/tsun/ 【CEDICT】to observe/to obey/to follow/to comply with
·遷(迁) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【Baxter-Sagart disambig.】move (v.)
·選 syuèn IPA:/syuɛn˥˧/ MC:sjwenX【Baxter-Sagart disambig.】choose; count
·選 syuén IPA:/syuɛn˨˦/ MC:sjwenH【Baxter-Sagart disambig.】even, orderly
·遹 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】go awry, perverse
·遺 úi IPA:/ui˨˦/ MC:ywijH【Baxter-Sagart disambig.】to present
·遻 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】meet unexpectedly
·遼 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Unihan】distant, far
·避(辟) IPA:/bi˨˦/ MC:bjieH【Baxter-Sagart disambig.】avoid
·邀 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jiew【CEDICT】to invite/to request/to intercept/to solicit/to seek
·邁 mái IPA:/mai˨˦/ MC:maejH【Baxter-Sagart disambig.】proceed, march
·邂 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heaH【Baxter-Sagart disambig.】邂逅 xièhòu carefree ((Odes 94.1–2, 118.2)
·邃 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】deep/distant/mysterious
·還(还) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Baxter-Sagart disambig.】turn around; return
·還(还) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【Baxter-Sagart disambig.】turn around, return; agile
·邇(迩) IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Baxter-Sagart disambig.】near
·邈 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:maewk【Baxter-Sagart disambig.】distant
·邊(邉辺) piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【Baxter-Sagart disambig.】side
·邋 lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【CEDICT】see 邋遢[la1 ta5]
·邌 IPA:/lji˩/ MC:lej【Unihan】to walk slowly; to parade
·邐 IPA:/li˥˧/ MC:ljeX【CEDICT】winding
·邑 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:'ip【Baxter-Sagart disambig.】city, town
·邕(𪪝雍) ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:'jowng【Baxter-Sagart disambig.】city moat
·邗 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【CEDICT】name of an ancient river
·邘 IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】place name
·邙 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Unihan】mountain in Henan province
·邛 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】mound/place name
·邠(豳㟗) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】variant of 彬[bin1]
·那 IPA:/nɔ˩/ MC:na【Baxter-Sagart disambig.】ample
·邦 pāng IPA:/pɑŋ/ MC:paewng【Baxter-Sagart disambig.】country
·邧 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】place name
·邨(村) thsūn IPA:/tsʰun/ MC:tshwon【CEDICT】variant of 村[cun1]
·邪 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【Baxter-Sagart disambig.】awry
·邪 IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【Baxter-Sagart disambig.】琅邪 (name of a mountain in Shāndōng)
·邯 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan (placename)
·邯 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan (placename)
·邰 thāi IPA:/tʰai/ MC:thoj【Unihan】surname; state in modern Shanxi
·邲 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ 【Unihan】good-looking; name of a place
·邳 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bij【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·邴 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·邵 shhiéw IPA:/ʃʱiɛw˨˦/ MC:dzyewH【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·邶 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【CEDICT】name of a feudal state
·邽 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【Unihan】name of a county in Han dynasty
·邾 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·邿 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syi【CEDICT】place name
·郁(喐) ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:'juwk【Baxter-Sagart disambig.】stately, elegant
·郃 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【CEDICT】name of a person
·郄(隙郤) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】crack (n.)
·郅(胝) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】extremely/very
·郇 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】name of a feudal state
·郉(邢) hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】Xíng (place name)
·郊 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】suburb
·郎(郞) lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】young gentleman
·郔 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Unihan】place name in Shandong province
·郕 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Unihan】state in Shandong province
·郗 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【Unihan】city under the Chou Dyn. a surname
·郚 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【CEDICT】place name
·郛 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】suburbs
·郜 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Unihan】name of fief in Shantong bestowed on the eldest son of Wen Wang
·郝 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【Unihan】surname; place in modern Shanxi
·郟 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【CEDICT】name of a district in Henan
·郡 gyún IPA:/gyun˨˦/ MC:gjunH【Baxter-Sagart disambig.】district
·郢 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:yengX【Baxter-Sagart disambig.】[place name]
·郤(郄) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】(place and family name)
·郫 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【CEDICT】place name
·郭 kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Baxter-Sagart disambig.】outer wall
·郯 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【Unihan】name of a small ancient principality which was situated in what is now part of Shantung and Kiangsu
·郰(鄹) čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】birthplace of Confucius in Shandong
·郴 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】name of a district in Hunan
·郵 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】post (office)/mail
·都 IPA:/tu/ MC:tu【Baxter-Sagart disambig.】capital city
·郾 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'jonH【CEDICT】place name
·郿 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】ancient place name
·鄀 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】place name
·鄂 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Unihan】Hubei province; startled
·鄆 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】place name
·鄈 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gjwij【CEDICT】place name
·鄉(鄕郷) hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】village; district
·鄍 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】[place name]
·鄏 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【CEDICT】place name
·鄐 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【Unihan】town in Henan province
·鄑 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsje【CEDICT】place name
·鄒 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Unihan】name of an ancient state; surname
·鄔(塢) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:'uX【Unihan】various place names; surname; transliteration of Sanskrit 'u'
·鄕(鄉郷) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ 【CEDICT】variant of 鄉|乡[xiang1]/country/village
·鄖 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】name of a feudal state
·鄘 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】state in Henan province
·鄙 IPA:/pi˥˧/ MC:pijX【Baxter-Sagart disambig.】border town
·鄚 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Unihan】place in today's Hebei province
·鄜 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】name of a district in Shaanxi
·鄞 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【CEDICT】name of a district in Zhejiang
·鄠 hhú' IPA:/ɦu'˨˦/ MC:huX【CEDICT】name of a district in Shaanxi
·鄢 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:'jen【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·鄢 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:'jonX【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·鄤 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ 【CEDICT】place name
·鄦 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjoX【CEDICT】old variant of 許|许
·鄧 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【Unihan】surname
·鄩 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】county in Shandong province
·鄫 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzing【Unihan】state in today's Shandong province
·鄭 dríng IPA:/dʒiŋ˨˦/ MC:drjengH【Baxter-Sagart disambig.】Zhèng (a surname)
·鄮 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】ancient place name
·鄰(隣) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【Baxter-Sagart disambig.】group of 5 families; neighbor
·鄱 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】鄱陽 Póyáng (place name)
·鄲 tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan place name
·鄴 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【Unihan】place in today's honan province
·鄶 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Unihan】state in today's Henan province
·鄹(郰) čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Unihan】name of a state; surname
·酃 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】name of a district in Hunan
·酅 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】place name
·酆(鄷) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【Unihan】name of Zhou period state
·酈 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Unihan】place in today's Henan province
·酉(丣) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】10th earthly branch
·酊 tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【CEDICT】tincture (loanword)
·酋 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【Baxter-Sagart disambig.】wine-master
·酌 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】pour; deliberate (v.)
·配 phúi IPA:/pʰui˨˦/ MC:phwojH【Baxter-Sagart disambig.】counterpart; be the counterpart of
·酎 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】strong wine
·酒 tziòw IPA:/tsiw˥˧/ MC:tsjuwX【Baxter-Sagart disambig.】wine
·酖(鴆) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】poison (v.)
·酗 hyú IPA:/hy˨˦/ MC:xjuH【CEDICT】drunk
·酡 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】flushed (from drinking)
·酣 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【Baxter-Sagart disambig.】half-drunk
·酥 IPA:/su/ MC:su【CEDICT】flaky pastry/crunchy/limp/soft/silky
·酪 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】curdled milk or fruit juice/also pr. [luo4]
·酬(醻酧詶) čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】to entertain/to repay/to return/to reward/to compensate/to reply/to answer
·酲 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【CEDICT】(literary) inebriated/hungover
·酶 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】enzyme/ferment
·酷 khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khowk【Baxter-Sagart disambig.】cruel
·酸 swōn IPA:/swɔn/ MC:swan【Baxter-Sagart disambig.】sour
·酹 lúi IPA:/lui˨˦/ 【CEDICT】pour out libation/sprinkle
·醁 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】name of a wine
·醃 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ 【CEDICT】to salt/to pickle/to cure (meat)/to marinate
·醄 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ 【CEDICT】very drunk/blotto/happy appearance/happy looks
·醅 phūi IPA:/pʰui/ MC:phwoj【CEDICT】unstrained spirits
·醆 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【CEDICT】wine cup
·醇(䣩) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】alcohol/wine with high alcohol content/rich/pure/good wine/sterols
·醉(酔) tzúi IPA:/tsui˨˦/ MC:tswijH【Baxter-Sagart disambig.】drunk (adj.)
·醋(酢) thsú IPA:/tsʰu˨˦/ MC:tshuH【CEDICT】vinegar/jealousy (in love rivalry)
·醍 thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【CEDICT】essential oil of butter
·醐 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】purest cream
·醑 syù IPA:/sy˥˧/ MC:sjoX【CEDICT】spiritus/strain spirits
·醒 sìng IPA:/siŋ˥˧/ MC:sengX【Baxter-Sagart disambig.】wake up
·醓 thàm IPA:/tʰam˥˧/ 【CEDICT】brine of pickled meat
·醜 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:tsyhuwX【Baxter-Sagart disambig.】ugly; evil
·醝 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【CEDICT】liquor/spirit
·醡(榨) čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】press for extracting wine
·醢 hài IPA:/hai˥˧/ MC:xojX【CEDICT】minced meat/pickled meat
·醨 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】dregs of wine
·醪 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】wine or liquor with sediment
·醬(醤) tziáng IPA:/tsiɑŋ˨˦/ MC:tsjangH【Baxter-Sagart disambig.】sauce
·醭 phŭᵏ IPA:/pʰuʔ/ MC:phuwk【CEDICT】mold on liquids
·醮 tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【CEDICT】to perform sacrifice
·醯 IPA:/hi/ MC:xej【CEDICT】acyl
·醱(醗) phwŏᵗ IPA:/pʰwɔʔ/ 【CEDICT】see 醱酵|酦酵[fa1 jiao4]
·醲 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】concentrated/strong wine
·醳 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】fine wine/to award with (food and drink)
·醴 IPA:/li˥˧/ MC:lejX【CEDICT】sweet wine
·醺 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】helplessly intoxicated
·醼(燕) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【CEDICT】variant of 宴[yan4]
·醽 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】name of a wine
·醾 IPA:/mi˩/ 【CEDICT】unfiltered wine/wine brewed twice
·釀(醸) ngiáng IPA:/ŋiɑŋ˨˦/ 【CEDICT】to ferment/to brew/to make honey (of bees)/to lead to/to form gradually/wine/stuffed vegetables (cooking method)
·釁(衅) hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【Baxter-Sagart disambig.】smear with blood
·釂 tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【CEDICT】drain a goblet
·釃 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srje【Baxter-Sagart disambig.】to strain off wine
·釅 ngiém IPA:/ŋiɛm˨˦/ MC:ngjaemH【CEDICT】strong (of tea)
·采(釆) thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck
·釋(釈) shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】release; dissolve
·里 IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】li (measure of distance); village
·重 čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjowng【Baxter-Sagart disambig.】repeat; double
·重 dryúng' IPA:/dʒyuŋ'˨˦/ MC:drjowngX【Baxter-Sagart disambig.】heavy
·重 dryúng IPA:/dʒyuŋ˨˦/ MC:drjowngH【Baxter-Sagart disambig.】weight (n.)
·野(埜) IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】open country
·量 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.)
·量 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.)
·釐(厘) IPA:/lji˩/ MC:li【Baxter-Sagart disambig.】regulate, govern
·金(钅釒) kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】metal, bronze
·釕 lièw IPA:/liɛw˥˧/ 【CEDICT】ruthenium (chemistry)
·釗 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【CEDICT】to encourage/to cut/to strain
·釘 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【Baxter-Sagart disambig.】nail (n.)
·釘 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【Baxter-Sagart disambig.】nail (v.)
·釜(釡) fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】kettle/cauldron
·針(箴鍼) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle
·釣 tiéw IPA:/tiɛw˨˦/ MC:tewH【Baxter-Sagart disambig.】to angle
·釤 shām IPA:/ʂam/ 【CEDICT】samarium (chemistry)
·釦 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【CEDICT】button
·釧 čhyuén IPA:/tʃʰyuɛn˨˦/ MC:tsyhwenH【CEDICT】armlet/bracelet
·釪 IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】an alms bowl/a small bell
·釬(銲) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】variant of 焊[han4]
·釳 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】(arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
·釵 čhāi IPA:/ʈʂʰai/ MC:tsrhea【CEDICT】hairpin
·釽(䤨) phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ 【Unihan】a farmer's hoeing fork
·鈀(耙) IPA:/pa/ MC:pae【CEDICT】palladium (chemistry)/Taiwan pr. [ba1]
·鈄 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】a wine flagon
·鈇 IPA:/fu/ MC:pju【CEDICT】axe/flerovium (chemistry)
·鈍 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【CEDICT】blunt/stupid
·鈐 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】latch of door/seal
·鈑 pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】metal plate/sheet of metal
·鈒 shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】germanium (old)
·鈕 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【CEDICT】button
·鈞(銁) kyūn IPA:/kyun/ MC:kjwin【Baxter-Sagart disambig.】weight of 30 jīn 斤
·鈴 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】(small) bell/CL:隻|只[zhi1]
·鈷 IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】cobalt (chemistry)/Taiwan pr. [gu1]
·鈸 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】cymbals
·鈹 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【CEDICT】beryllium (chemistry)
·鉀 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【CEDICT】potassium (chemistry)
·鉅(巨) gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】hard iron/hook/variant of 巨[ju4]/variant of 詎|讵[ju4]
·鉈(砣𥓿) shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:dzyae【CEDICT】thallium (chemistry)
·鉉 hhyuén' IPA:/ɦyuɛn'˨˦/ MC:hwenX【CEDICT】stick-like implement inserted into the handles of a tripod cauldron in ancient times in order to lift the cauldron/commonly used in Korean names, transcribed as "hyun"
·鉊 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【CEDICT】sickle
·鉋(刨) báw IPA:/baw˨˦/ MC:baewH【CEDICT】variant of 刨[bao4]
·鉌 hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【CEDICT】small bell
·鉍 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pit【CEDICT】bismuth (chemistry)
·鉎 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Unihan】(Cant.) to rust
·鉗(箝鉆) khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【Baxter-Sagart disambig.】pincers, tongs
·鉛(鈆) iȇn IPA:/jiɛn˩/ 【CEDICT】lead (chemistry)
·鉞(戉) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】a kind of axe
·鉠 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【CEDICT】(onom.) ring/tinkle
·鉢(缽) pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】variant of 缽|钵[bo1]
·鉤(鈎) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】hook
·鉦 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【CEDICT】gong used to halt troops
·鉧 IPA:/mu˥˧/ 【CEDICT】see 鈷鉧|钴𬭁[gu3 mu3]
·鉶 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】soup cauldron/(arch.) sacrificial tripod with two handles and a lid/old variant of 硎[xing2]
·鉷 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Unihan】trigger
·鉸 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【CEDICT】scissors/to cut (with scissors)
·鉺 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ 【CEDICT】erbium (chemistry)
·鉼 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjiengX【CEDICT】plate
·銀 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【Baxter-Sagart disambig.】silver
·銅 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】bronze, copper
·銍 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】sickle
·銎 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjowng【CEDICT】eye of an axe
·銑 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【CEDICT】to mill (machining)/Taiwan pr. [xian3]
·銓 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to estimate/to select
·銕(鐡鐵鐵鉄) thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【CEDICT】old variant of 鐵|铁[tie3]
·銖 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】twenty-fourth part of a tael (2 or 3 grams)
·銘 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】inscription
·銛 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】fish-spear/sharp
·銜(㘅) hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:haem【Baxter-Sagart disambig.】a bit
·銲(釬) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】variant of 焊[han4]
·銶 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】single-headed pick/stone chisel
·銷 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】to melt (metal)/to cancel or annul/to sell/to spend/to fasten with a bolt/bolt or pin
·銻 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】antimony (chemistry)
·銼 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】file (tool used for smoothing)/rasp/to file
·鋂 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】americium (chemistry) (Tw)/(archaic) metal chain
·鋃 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】chain/ornament
·鋈 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:'owk【CEDICT】-plated/to plate
·鋌 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ MC:dengX【CEDICT】ingot
·鋏 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】pincers for use at a fire/sword
·鋒 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【Baxter-Sagart disambig.】point of a weapon
·鋙 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】dzrjoX-ngjoX irregular, uneven
·鋜 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【Unihan】fetters, shackles
·鋝 lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】(ancient unit of weight)
·鋥 dréng IPA:/ɖʐəŋ˨˦/ MC:draengH【CEDICT】polished/shiny
·鋩 vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】sharp point of weapon
·鋪(舗舖) phū IPA:/pʰu/ MC:phu【Baxter-Sagart disambig.】spread out
·鋪(舗舖) IPA:/fu/ MC:phju【Baxter-Sagart disambig.】spread out
·鋸 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【Baxter-Sagart disambig.】saw (n.)
·鋹 čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:trhjangX【CEDICT】sharp/a keen edge/sharp point
·鋼 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】cast iron; steel
·錐 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】cone/awl/to bore
·錔 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】to encase the end with metal
·錘(鎚) čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ MC:drjwe【Baxter-Sagart disambig.】sledge-hammer
·錚 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:tsrheang【CEDICT】clang of metals/small gong
·錡 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【Baxter-Sagart disambig.】cooking pot
·錡 ì IPA:/ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】cooking pot
·錢(銭) thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ MC:dzjen【Baxter-Sagart disambig.】coin, money
·錤 IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】hoe
·錦 kìm IPA:/kim˥˧/ MC:kimX【Baxter-Sagart disambig.】brocade
·錫 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Baxter-Sagart disambig.】give
·錮 IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】chronic (of illness)
·錯 thsŏᵏ IPA:/tsʰɒʔ/ MC:tshak【Baxter-Sagart disambig.】slanting
·鍇 khiài IPA:/kʰiai˥˧/ MC:kheajX【CEDICT】high quality iron
·鍉(匙) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ 【CEDICT】spoon/key
·鍊 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【Baxter-Sagart disambig.】refine (metal)
·鍋 kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【CEDICT】pot/pan/boiler/CL:口[kou3],隻|只[zhi1]
·鍔 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】blade edge/sharp
·鍚 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】ornament on a horse's forehead
·鍛(煅) twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】to forge/to discipline/wrought
·鍜(煆) hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Unihan】to forge, work
·鍥 khiĕᵗ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khet【Baxter-Sagart disambig.】cut; a sickle
·鍪 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】iron pot/metal cap
·鍫(鍬) thsiēw IPA:/tsʰiɛw/ MC:tshjew【CEDICT】variant of 鍬|锹[qiao1]
·鍬(鍫) thsiēw IPA:/tsʰiɛw/ MC:tshjew【CEDICT】shovel/spade
·鍭 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】arrow with metal point
·鍭 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】arrow with metal point
·鍰(鐶) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】ancient unit of weight/money
·鍼(針箴) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle
·鍾(鈡鐘钟) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【Baxter-Sagart disambig.】accumulate; repeat
·鎋(轄) hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【CEDICT】variant of 轄|辖, to govern/to control/having jurisdiction over/linchpin of a wheel (archaic)/noise of a barrow
·鎌(鐮) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】sickle
·鎒(耨) nów IPA:/nəw˨˦/ MC:nuwH【CEDICT】variant of 耨[nou4]
·鎔(熔) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】to smelt/to fuse/variant of 熔[rong2]
·鎖(鏁鎻) s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Baxter-Sagart disambig.】chain
·鎛 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【CEDICT】ancient musical intrument shaped as a bell/hoe/spade
·鎞 IPA:/pji/ MC:pej【CEDICT】plowshare/barb, lancet
·鎡 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】hoe/mattock
·鎧 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】coat of mail
·鎧 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】coat of mail
·鎰 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】(an ancient weight)
·鏃 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】arrowhead/sharp
·鏊 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】griddle/tava
·鏌 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】sword/moscovium (chemistry)
·鏐(鎏) liȏw IPA:/liw˩/ 【CEDICT】fine gold
·鏑 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】dysprosium (chemistry)
·鏖 ’āw IPA:/ʔaw/ MC:'aw【CEDICT】violent fighting
·鏗 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】(onom.) clang/jingling of metals/to strike
·鏚 thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】axe
·鏞 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】large bell
·鏠 fūng IPA:/fuŋ/ 【CEDICT】old variant of 鋒|锋[feng1]
·鏡 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】mirror
·鏤 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】carve
·鏵 hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【CEDICT】plowshare/spade
·鏷 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ 【CEDICT】protactinium (chemistry)
·鏹 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】sulfuric acid
·鐀(櫃) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box
·鐃 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bell
·鐄 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【CEDICT】bell
·鐋 tháng IPA:/tʰɑŋ˨˦/ 【Unihan】gong
·鐍 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Unihan】hasp of a lock
·鐗 kián IPA:/kian˨˦/ 【CEDICT】variant of 鐧|锏[jian3]
·鐘(鍾) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【Baxter-Sagart disambig.】bell
·鐩 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】speculum
·鐫(鋑鑴) tzyuēn IPA:/tsyuɛn/ MC:tsjwen【CEDICT】to engrave (on wood or stone)/to inscribe
·鐮(劆鎌) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】scythe/sickle
·鐵(鐡銕銕鉄) thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【Baxter-Sagart disambig.】iron
·鐶(鍰) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】(ancient weight)/metal ring
·鐸(鈬) dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bell
·鐺(鏜) thāng IPA:/tʰɑŋ/ MC:thang【Baxter-Sagart disambig.】sound of drum
·鑄(鋳) čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Baxter-Sagart disambig.】to cast (a bronze vessel)
·鑊 hhwŏᵏ IPA:/ɦwɒʔ˩/ MC:hwak【CEDICT】wok (dialect)/cauldron (old)
·鑌 pīn IPA:/pin/ MC:pjin【CEDICT】fine steel
·鑕 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】(executioner's) block
·鑞 lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【CEDICT】solder/tin
·鑠 shiŏᵏ IPA:/ʃiɒʔ/ MC:syak【Baxter-Sagart disambig.】melt, infuse
·鑢(䥨) lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【CEDICT】polishing tool
·鑣(鏢) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】horsebit/variant of 鏢|镖[biao1]
·鑪 IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】stove
·鑰 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】key/also pr. [yao4]
·鑷 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【CEDICT】tweezers/forceps/nippers/pliers/to nip/to pick up with tweezers/to pluck out
·鑼 IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】gong/CL:面[mian4]
·鑾 lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】harness bells
·鑿 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【Baxter-Sagart disambig.】chisel
·钁 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【CEDICT】mattock/hoe
·長 čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】long (adj.)
·長 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:trjangX【Baxter-Sagart disambig.】grow; elder
·門(门) mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】gate, door
·閈 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】gate of a village
·閉(閇) IPA:/pji˨˦/ MC:pejH【Baxter-Sagart disambig.】close (v.); obstruct
·開 khāi IPA:/kʰai/ MC:khoj【Baxter-Sagart disambig.】to open (v.i.)
·閌 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】in 閌閬|闶阆, open space in a structure
·閎 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】big/gate
·閏 zhyún IPA:/ʒyun˨˦/ 【CEDICT】intercalary/an extra day or month inserted into the lunar or solar calendar (such as February 29)
·閑 hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【Baxter-Sagart disambig.】idle
·閔 mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】grieved
·閛 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】the sound of opening or closing the door
·閟 IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【Baxter-Sagart disambig.】to shut, close
·閣 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【Baxter-Sagart disambig.】shelf, frame
·閤(合闔阖) kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】small gate
·閥 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】powerful individual, family or group/clique/(loanword) valve
·閨 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】small arched door/boudoir/lady's chamber/by ext. women
·閩 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】southern tribes
·閭 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】gate of a village/village
·閱(閲阅) yuĕᵗ IPA:/jyuɛʔ˩/ MC:ywet【CEDICT】to inspect/to review/to read/to peruse/to go through/to experience
·閶 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】gate of heaven/gate of palace
·閻(闫閆) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】gate over street or lane
·閼 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:'at【Baxter-Sagart disambig.】repress; cease
·閽 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【CEDICT】doorkeeper
·閾 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ 【CEDICT】threshold
·閿 vȗn IPA:/vun˩/ 【CEDICT】wen xiang, Henan province
·闃 khyuĕᵏ IPA:/kʰyuəʔ/ MC:khwek【Baxter-Sagart disambig.】quiet
·闈 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】door to women's room/gate to palace
·闉 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】inner gates
·闊(濶) khwŏᵗ IPA:/kʰwɔʔ/ MC:khwat【Baxter-Sagart disambig.】契闊 khet.khwat hard-working (Ode 31.4)
·闋 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ MC:khwet【Baxter-Sagart disambig.】finish, end
·闌 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Baxter-Sagart disambig.】railing
·闐 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】fill up/rumbling sound
·闔(閤) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【CEDICT】door/to close/whole
·闕 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ MC:khjwot【Baxter-Sagart disambig.】tower over gate
·闖 čhím IPA:/tʃʰim˨˦/ MC:trhimH【CEDICT】to rush/to charge/to dash/to break through/to temper oneself (through battling hardships)
·闚 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwie【CEDICT】variant of 窺|窥[kui1]
·關(関闗) kwān IPA:/kwan/ MC:kwaen【Baxter-Sagart disambig.】barrier
·闟 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【CEDICT】peacefully/quietly
·闠 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【CEDICT】gate of market
·闡 čhièn IPA:/tʃʰiɛn˥˧/ MC:tsyhenX【CEDICT】to express/to disclose/to enlighten/to open
·闢 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【CEDICT】to open (a door)/to open up (for development)/to dispel/to refute/to repudiate
·闤 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】wall around a market place
·闥 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【CEDICT】door of an inner room
·阜 fvów' IPA:/fʱəw'˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】big mound
·阞 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】layer/vein
·阡(仟) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【Baxter-Sagart disambig.】N-S path between fields
·阨(厄阸) ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass
·阨(厄阸) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke
·阪 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】slope, bank
·阬(坑) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:khaeng【CEDICT】variant of 坑[keng1]/pit/hole
·阯(址) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】foundation
·阰 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】mountain in ancient Chu
·防 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】dike
·阸(阨) ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass
·阹 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【CEDICT】a pen/to surround
·阻 čù IPA:/ʈʂu˥˧/ MC:tsrjoX【Baxter-Sagart disambig.】filled with obstacles
·阼 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【CEDICT】steps leading to the eastern door
·阽 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】in danger of collapsing
·阿 ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:'a【Baxter-Sagart disambig.】slope, river bank
·陁(阤陀) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】variant of 阤[tuo2]/variant of 陀[tuo2]
·陂 IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】river bank; dike
·附 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【Baxter-Sagart disambig.】be attached to
·陋 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】narrow; base (adj.)
·陌 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】path between fields
·降(夅) hhiȃng IPA:/ɦiɑŋ˩/ MC:haewng【Baxter-Sagart disambig.】submit
·降(夅) kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【Baxter-Sagart disambig.】descend
·限 hhián' IPA:/ɦian'˨˦/ MC:heanX【Baxter-Sagart disambig.】obstacle, limit
·陗(峭) thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【CEDICT】variant of 峭[qiao4]
·陘 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】ravine
·陜(陝狹) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】variant of 狹|狭 narrow/variant of 峽|峡 gorge/used erroneously for 陝|陕 Shaanxi
·陝(陜) shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【Unihan】mountain pass; Shaanxi province
·陞(升) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】rise (v.)
·陟 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:trik【Baxter-Sagart disambig.】ascend
·陡(阧) tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【CEDICT】steep/precipitous/abrubtly/suddenly/unexpectedly
·院 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【Baxter-Sagart disambig.】wall round a courtyard
·陣(𨸬) drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】battle array
·除 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【Baxter-Sagart disambig.】remove; get rid of
·除 dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】pass away
·陪 phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】to accompany/to keep sb company/to assist/old variant of 賠|赔[pei2]
·陬 tzōw IPA:/tsəw/ MC:tsuw【CEDICT】corner/foot of mountain
·陲 čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ 【CEDICT】frontier
·陳 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:drin【Baxter-Sagart disambig.】arrange
·陳 drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】battle array
·陴 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【CEDICT】parapet
·陵 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】mound, hill
·陷(陥) hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:heamH【Baxter-Sagart disambig.】fall into a pit
·陸 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】six (banker's anti-fraud numeral)
·陻(堙垔) ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【Baxter-Sagart disambig.】dam up, block; mound
·陼(渚) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】islet
·陽(昜阳氜) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】bright
·陾 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ 【CEDICT】sound of stonemason's shovel
·陿 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】old variant of 狹|狭[xia2]
·隂(陰陰) ’īm IPA:/ʔim/ MC:'im【Baxter-Sagart disambig.】dark
·隃 IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】exceed/jump over
·隄(堤) IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】variant of 堤[di1]
·隅 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】angle, corner
·隆 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【Baxter-Sagart disambig.】sound of thunder
·隈(渨) ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'woj【Baxter-Sagart disambig.】bend, nook (n.)
·隉 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【CEDICT】dangerous
·隊 dúi IPA:/dui˨˦/ MC:dwojH【Baxter-Sagart disambig.】troop
·隋(陏) szȗi IPA:/sʱui˩/ MC:zjwe【Baxter-Sagart disambig.】(place name)
·隋(陏) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】shred sacrificial meat
·隍(堭) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】moat
·階(堦) kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】steps, stairs
·隒 ngièm IPA:/ŋiɛm˥˧/ MC:ngjemX【CEDICT】the appearance of a mountain, as if two pots were standing one upon the other/the steep bank of a stream a rough mountain path
·隔 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】obstruct, separate (v.)
·隕(殒殞磒) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Baxter-Sagart disambig.】fall down
·隖(塢) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:'uX【CEDICT】variant of 塢|坞[wu4]
·隘 ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass
·際 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】connection
·隝(塢) tàw IPA:/taw˥˧/ 【Unihan】dock, entrenchment, low wall
·隟 khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ 【CEDICT】old variant of 隙[xi4]
·隤(墤) thhȗi IPA:/tʱui˩/ MC:dwoj【Baxter-Sagart disambig.】exhausted
·隧(𡑞) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】tunnel, path
·隨 szȗi IPA:/sʱui˩/ MC:zjwe【Baxter-Sagart disambig.】follow
·險(険礆) hièm IPA:/hiɛm˥˧/ MC:xjemX【Baxter-Sagart disambig.】precipitous, dangerous
·隮(躋) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【Baxter-Sagart disambig.】ascend
·隰 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】low, wet ground
·隱(隠乚) ’ìn IPA:/ʔin˥˧/ MC:'j+nX【Baxter-Sagart disambig.】grieved; suffering
·隱(隠乚) ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:'j+nH【Baxter-Sagart disambig.】lean on
·隳 hūi IPA:/hui/ MC:xjwie【Baxter-Sagart disambig.】destroy
·隴 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【Unihan】mountain located between Shanxi
·隶 í IPA:/ji˨˦/ MC:yijH【Unihan】subservient; servant; KangXi radical 171
·隷(隸) IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】variant of 隸|隶[li4]
·隸(隷) IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】subordinate
·隹 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bird
·隻 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】single
·隼(鵻鶽) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Baxter-Sagart disambig.】hawk, falcon
·雀 tziŏᵏ IPA:/tsiɒʔ/ MC:tsjak【Baxter-Sagart disambig.】sparrow
·雁(鴈鳫) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【Baxter-Sagart disambig.】wild goose
·雄 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【CEDICT】male/staminate/grand/imposing/powerful/mighty/person or state having great power and influence
·雅 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Baxter-Sagart disambig.】proper, refined
·集(亼) dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzip【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect
·雇(僱) IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】to hire
·雉 drí' IPA:/dʒi'˨˦/ MC:drijX【Baxter-Sagart disambig.】pheasant
·雊 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】crowing of pheasant
·雋(隽) dzyuén' IPA:/dzyuɛn'˨˦/ MC:dzjwenX【CEDICT】meaningful/significant
·雎 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】osprey/fish hawk
·雒 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】black horse with white mane/fearful
·雕(彫㓮琱) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】bird of prey
·雖 sūi IPA:/sui/ MC:swij【Baxter-Sagart disambig.】although; even if
·雙(双) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【Baxter-Sagart disambig.】a pair
·雚 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】heron
·雛(鶵) thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】chick/young bird
·雜(雑襍) dzăᵖ IPA:/dzaʔ˩/ MC:dzop【Baxter-Sagart disambig.】mixed
·雞(鷄鶏鳮) IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】fowl, chicken
·離 IPA:/lji˩/ MC:lje【Baxter-Sagart disambig.】meet with, encounter
·難(难) nȃn IPA:/nan˩/ MC:nan【Baxter-Sagart disambig.】difficult
·難(难) nán IPA:/nan˨˦/ MC:nanH【Baxter-Sagart disambig.】difficulty
·雨 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】rain
·雨 IPA:/jy˨˦/ MC:hjuH【Baxter-Sagart disambig.】rain (v.t.)
·雩 IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice for rain
·雪 syuĕᵗ IPA:/syuɛʔ/ MC:sjwet【Baxter-Sagart disambig.】snow
·雯 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】multicolored clouds
·雰 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】misty/foggy
·雱(霶) phāng IPA:/pʰɑŋ/ MC:phang【Baxter-Sagart disambig.】heavy snowfall
·雲 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】cloud
·零 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【Baxter-Sagart disambig.】fall (v., of rain)
·雷 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwoj【Baxter-Sagart disambig.】thunder
·雹 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Baxter-Sagart disambig.】hail
·電 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】lightning
·需 syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】wait
·霂 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】drizzle/fine rain
·霃 čhhȋm IPA:/tʃʱim˩/ MC:drim【Unihan】long continued rains
·霄 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】sleet
·震 čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】clap of thunder
·霈 phúi IPA:/pʰui˨˦/ MC:phajH【CEDICT】torrent of rain
·霋 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Unihan】slight, passing
·霍(癨) hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】suddenly
·霏 IPA:/fi/ MC:phj+j【CEDICT】fall of snow
·霑 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:trjem【CEDICT】variant of 沾[zhan1]/to moisten
·霖 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【CEDICT】continued rain
·霜(孀) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【Baxter-Sagart disambig.】hoar-frost
·霞 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】rose-tinted sky or clouds at sunrise or sunset
·霡(霢) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【CEDICT】old variant of 霢[mai4]
·霢(霡) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【CEDICT】drizzling rain/Taiwan pr. [mo4]
·霣 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【CEDICT】rain storm/to fall
·霤 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】dripping of rain from eaves
·霧 IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【Baxter-Sagart disambig.】fog, mist
·霨 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ 【CEDICT】rising of clouds
·霩 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】variant of 廓, big/empty/open
·霪 ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【CEDICT】heavy rain
·霫 sĭᵖ IPA:/siʔ/ MC:sip【CEDICT】Sui-Tang (premodern ethnic group)
·霰(䨘) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Baxter-Sagart disambig.】sleet
·霱 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Unihan】cloud
·露 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】dew; disclose
·霶(雱) phāng IPA:/pʰɑŋ/ MC:phang【Unihan】downpouring of rain
·霸(覇) IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【Baxter-Sagart disambig.】have hegemony
·霹 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】clap of thunder
·霽 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsejH【CEDICT】sky clearing up
·霾 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】whirlwind
·靁 lȗi IPA:/lui˩/ 【CEDICT】old variant of 雷[lei2]
·靂 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】clap of thunder
·靆(叇) dái' IPA:/dai'˨˦/ 【CEDICT】see 靉靆|叆叇[ai4 dai4]
·靈(霊灵) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【Baxter-Sagart disambig.】supernatural
·非 IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】is not
·靡 IPA:/mji˥˧/ MC:mjeX【Baxter-Sagart disambig.】squander
·面 mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:mjienH【Baxter-Sagart disambig.】face
·靦(覥) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】variant of 靦|腼[mian3]
·靧(頮) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【Unihan】wash face
·靨 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ/ 【CEDICT】dimple
·革 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】hide, skin
·靮 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】reins/bridle
·靳 gín IPA:/gin˨˦/ 【CEDICT】martingale/stingy
·靴(鞾) hyuē IPA:/hyuɛ/ MC:xjwa【CEDICT】boots
·靶 IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】target/mark
·靸 săᵖ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】children's shoe (old)/to wear one's shoes babouche style
·靺 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】name of a tribe/socks/stockings
·靿 ’iáw IPA:/ʔiaw˨˦/ MC:'aewH【CEDICT】the leg of a boot
·鞀(鞉鼗) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】small drum
·鞁 IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【CEDICT】horse tack (articles of harness such as saddle and bridle)/variant of 鞴[bei4]
·鞇 ’īn IPA:/ʔin/ MC:'jin【CEDICT】variant of 茵[yin1]
·鞉(鞀鼗) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】old variant of 鼗[tao2]
·鞋(𩋘鞵) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ 【CEDICT】shoe/CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1]
·鞌(鞍) ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:'an【Baxter-Sagart disambig.】[place name]
·鞍(鞌) ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:'an【Baxter-Sagart disambig.】[place name]
·鞏 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】bind with leather straps
·鞔 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【Unihan】sides or uppers of shoes to stretch a skin on a frame for a drum; (Cant.) to cover
·鞙(琄) hhyuén' IPA:/ɦyuɛn'˨˦/ MC:hwenX【Baxter-Sagart disambig.】pure (of jade)
·鞚 khúng IPA:/kʰuŋ˨˦/ MC:khuwngH【CEDICT】bridle/reins
·鞜 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ 【Unihan】shoes, boots
·鞦(鞧) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】see 鞦韆|秋千[qiu1 qian1]
·鞫(諊) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Baxter-Sagart disambig.】exhaust; poverty
·鞭 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【Baxter-Sagart disambig.】whip (n.)
·鞵(鞋) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:hea【Baxter-Sagart disambig.】shoe
·鞶 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】large belt
·鞹(鞟) khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ MC:khwak【CEDICT】leather
·鞾(靴) hyuē IPA:/hyuɛ/ MC:xjwa【CEDICT】variant of 靴[xue1]
·韁(繮) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】bridle/reins/halter
·韂(䩞) čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Unihan】a saddle-flap. trappings
·韆 thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【CEDICT】see 鞦韆|秋千[qiu1 qian1]
·韈(襪韤) văᵗ IPA:/vaʔ˩/ MC:mjot【Baxter-Sagart disambig.】stockings
·韉 tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】saddle blanket
·韋 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】leather
·韌(靱靭靭肕) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】annealed/pliable but strong/tough/tenacious
·韍 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】kneepad
·韐 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】knee-cover
·韐 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【Baxter-Sagart disambig.】knee-cover
·韓 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】(state in the Korean peninsula; Three Kingdoms period)
·韔 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【CEDICT】bow bag
·韘 shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syep【Baxter-Sagart disambig.】archer's thimble
·韙 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】correct/right
·韛 bái IPA:/bai˨˦/ 【CEDICT】bellows (for blowing air into a fire)
·韜(弢) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】bow case or scabbard/to hide/military strategy
·韝(鞲) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【CEDICT】archer's arm guard
·韞 ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:'junX【CEDICT】contain
·韠 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】knee cover
·韡 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】gorgeous
·韭(韮) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】Allium
·韱 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】wild onions or leeks
·音 ’īm IPA:/ʔim/ MC:'im【Baxter-Sagart disambig.】sound, tone
·韵(韻) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【Unihan】rhyme; vowel
·韶 shhiȇw IPA:/ʃʱiɛw˩/ MC:dzyew【CEDICT】(music)/excellent/harmonious
·韺 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'jaeng【CEDICT】music of legendary emperor Gu
·韻(韵) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】beautiful sound/appeal/charm/vowel/rhyme/in Chinese phonetics, the medial and final sound of a syllable (i.e. excluding the initial consonant)
·響(响) hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】echo
·頀 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【CEDICT】music
·頂(𩠑) tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【Baxter-Sagart disambig.】top of the head
·頃 khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ MC:khjwiengX【Baxter-Sagart disambig.】interval, short while
·頄 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】cheek bone, bones of the face
·項 hhiáng' IPA:/ɦiɑŋ'˨˦/ MC:haewngX【Baxter-Sagart disambig.】neck
·順 shhyún IPA:/ʃʱyun˨˦/ MC:zywinH【Baxter-Sagart disambig.】follow; obey
·須(须湏) syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】beard
·頊 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【Baxter-Sagart disambig.】disconcerted
·頌 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】appearance
·頌 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】praise
·頍 khùi IPA:/kʰui˥˧/ MC:khjwieX【CEDICT】raise one's head
·預(豫) IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】to advance/in advance/beforehand/to prepare
·頑 (ng)wȃn IPA:/(ŋ)wan˩/ MC:ngwaen【CEDICT】mischievous/obstinate/to play/stupid/stubborn/naughty
·頒(朌) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】distribute
·頔 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】fine/good/beautiful
·頖 phwón IPA:/pʰwɔn˨˦/ MC:phanH【CEDICT】disperse
·頗 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique
·領 lìng IPA:/liŋ˥˧/ MC:ljengX【Baxter-Sagart disambig.】neck
·頜 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【CEDICT】maxilla and mandible
·頞 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:'at【Baxter-Sagart disambig.】root of the nose
·頟(額) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【CEDICT】variant of 額|额[e2]
·頠 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ 【CEDICT】easeful carriage of one's head
·頤(頉頣) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】chin
·頦 kāi IPA:/kai/ 【CEDICT】chin
·頭 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Baxter-Sagart disambig.】head
·頮(靧) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【Unihan】wash
·頯 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】cheek bone, bones of the face
·頰(頬) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】cheeks
·頲 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ 【CEDICT】narrow forehead
·頵 kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Unihan】(Cant.) 大頭頵, a big head
·頷 hhám' IPA:/ɦam'˨˦/ MC:homX【Baxter-Sagart disambig.】jaw, chin
·頸(頚) kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjiengX【Baxter-Sagart disambig.】neck
·頻 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【Baxter-Sagart disambig.】frequently
·頽(頹) thhȗi IPA:/tʱui˩/ MC:dwoj【CEDICT】variant of 頹|颓[tui2]
·顆 khwò IPA:/kʰwɔ˥˧/ MC:khwaX【CEDICT】classifier for small spheres, pearls, corn grains, teeth, hearts, satellites etc
·顇 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】variant of 悴[cui4]
·顋(腮) sāi IPA:/sai/ MC:soj【CEDICT】variant of 腮[sai1]
·額(頟) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【Baxter-Sagart disambig.】forehead
·顏(顔颜) (ng)iȃn IPA:/(ŋ)jian˩/ MC:ngaen【Baxter-Sagart disambig.】face, forehead
·顑 hiàm IPA:/hiam˥˧/ 【CEDICT】yellow
·顒 ngyȗng IPA:/ŋyuŋ˩/ MC:ngjowng【CEDICT】grand/majestic/just/stern
·顓 čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【CEDICT】good/simple
·顗 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngj+jX【CEDICT】pleasing/respectful manner
·願(愿) (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:ngjwonH【Baxter-Sagart disambig.】to wish
·顙 sàng IPA:/sɑŋ˥˧/ MC:sangX【Baxter-Sagart disambig.】forehead
·顜 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ 【CEDICT】honest/upright
·類(𩔗) lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwijH【Baxter-Sagart disambig.】category
·顣 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】frown
·顦(憔) thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】variant of 憔[qiao2]
·顧(頋) IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】look around
·顯(顕) hièn IPA:/hiɛn˥˧/ MC:xenX【Baxter-Sagart disambig.】display, manifest
·顰(嚬) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】to scowl/to knit the brows
·顱(髗) IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】forehead/skull
·顴 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【CEDICT】cheek bones
·風(凨) fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【Baxter-Sagart disambig.】wind (n.)
·風(凨) fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:pjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】blow; criticize
·颫 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Unihan】a storm
·颭 čièm IPA:/tʃiɛm˥˧/ MC:tsyemX【CEDICT】to sway in the wind
·颮(猋飇) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】whirlwind
·颶 gyú IPA:/gy˨˦/ 【CEDICT】hurricane
·颸 IPA:/sɨ/ 【CEDICT】cool breeze of autumn
·颺 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】tossed by the wind
·颻 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】floating in the air
·颾 sāw IPA:/saw/ MC:saw【CEDICT】blowing of the wind
·飆(飇飈飊) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】whirlwind/violent wind
·飌 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【CEDICT】old variant of 風|风[feng1]
·飛 IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】fly (v.)
·飜(翻) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】variant of 翻[fan1]
·食 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyik【Baxter-Sagart disambig.】eat
·飢(饥饑) IPA:/kji/ MC:kij【CEDICT】hungry
·飣 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】display food for show only/sacrifice
·飤(飼) IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】old variant of 飼|饲[si4]
·飦(饘) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】gruel (thick)
·飩 thún IPA:/tʰun˨˦/ 【CEDICT】Chinese ravioli
·飪(餁䭃䏕) zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】thoroughly cooked
·飫(饇) ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:'joH【CEDICT】full (as of eating)
·飭 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhik【CEDICT】keep in order/stern/to order/direct
·飮(飲饮) ’ìm IPA:/ʔim˥˧/ MC:'imX【Baxter-Sagart disambig.】drink (v.)
·飮(飲饮) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:'imH【Baxter-Sagart disambig.】give to drink
·飯(飰) fván IPA:/fʱan˨˦/ MC:bjonH【Baxter-Sagart disambig.】cooked rice or millet
·飱(飧) sūn IPA:/sun/ MC:swon【Baxter-Sagart disambig.】evening meal
·飴 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】syrup
·飵 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【Unihan】(Cant.) food; profit
·飼(飤) IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】to raise/to rear/to feed
·飽 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:paewX【Baxter-Sagart disambig.】be satiated
·飾(餝餙) shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】adorn
·餁(飪䭃) zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【CEDICT】variant of 飪|饪[ren4]
·餅(餠) pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjiengX【Baxter-Sagart disambig.】cake
·餈 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【Baxter-Sagart disambig.】rice or millet cake
·餉(饟) shiàng IPA:/ʃiɑŋ˥˧/ MC:syangX【Baxter-Sagart disambig.】bring food to (workers in the field)
·餉(饟) shiáng IPA:/ʃiɑŋ˨˦/ MC:syangH【Baxter-Sagart disambig.】give food; food
·養 iàng IPA:/jiɑŋ˥˧/ MC:yangX【Baxter-Sagart disambig.】long, longing
·餌 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【Baxter-Sagart disambig.】bait
·餒(餧) nùi IPA:/nui˥˧/ MC:nwojX【Baxter-Sagart disambig.】hungry, starve
·餓 ngó IPA:/ŋɔ˨˦/ MC:ngaH【Baxter-Sagart disambig.】hungry
·餕 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】remains of a sacrifice or a meal
·餖 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【CEDICT】to set out food
·餗 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【CEDICT】pot of cooked rice
·餘(馀) IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】remains; surplus
·館(舘) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】lodging-house
·餫(餛) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】variant of 餛|馄[hun2]
·餬 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】congee/making a living
·餭 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Unihan】dried sweetmeat
·餮 thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【Baxter-Sagart disambig.】饕餮 thaw.thet glutton
·餱(糇) hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【CEDICT】dry provisions
·餹(糖) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】old variant of 糖[tang2]
·餺 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【CEDICT】rice cake
·餻(糕) kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】variant of 糕[gao1]
·餼 IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】gift of animals or grain
·餽(饋) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】present (food) (v.)
·餾 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】to distill/to break a liquid substance up into components by boiling
·饁 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:hjep【CEDICT】to carry food to laborers in the field
·饅 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】steamed bread
·饇(飫) ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:'juH【CEDICT】to eat too much/to confer
·饉 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】famine
·饋(餽) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】present of food (<food basket ?)
·饎 čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【CEDICT】food/to cook
·饐 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:'ijH【Baxter-Sagart disambig.】choke
·饑(飢) IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】famine
·饒 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】abundant
·饕(叨) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Baxter-Sagart disambig.】饕餮 thaw.thet glutton
·饗 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】feast
·饘(飦) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】gruel (thick)
·饙 fūn IPA:/fun/ MC:pjun【Baxter-Sagart disambig.】to steam rice
·饞(嚵) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ MC:dzream【CEDICT】gluttonous/greedy/to have a craving
·饟(餉) shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】bring food to
·饟(餉) shiáng IPA:/ʃiɑŋ˨˦/ MC:syangH【Baxter-Sagart disambig.】bring food to (workers in the field)
·饠 IPA:/lɔ˩/ MC:la【Unihan】rice cake
·首 shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】head
·首 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】turn the head towards
·馗 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】thoroughfare
·馘(聝) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【Baxter-Sagart disambig.】severed left ears
·香 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrance
·馡 IPA:/fi/ MC:pj+j【CEDICT】fragrant
·馣 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ 【CEDICT】fragrant odor
·馥 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ 【CEDICT】fragrance/scent/aroma
·馨 hīng IPA:/hiŋ/ MC:xeng【Baxter-Sagart disambig.】fragrance
·馬 IPA:/ma˥˧/ MC:maeX【Baxter-Sagart disambig.】horse
·馭(御) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】drive a chariot
·馮 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjuwng【Baxter-Sagart disambig.】Féng (surname)
·馮 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】full, solid
·馳 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】gallop
·馴 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】docile; gradually
·馵 čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Baxter-Sagart disambig.】horse with white left hind leg
·馹 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【CEDICT】horse for relaying dispatches
·駁(駮) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【Baxter-Sagart disambig.】horse of mixed color
·駉 kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【CEDICT】in good condition (as a horse)
·駏 gyú' IPA:/gy'˨˦/ MC:gjoX【Unihan】offspring of a stallion and a she-mule
·駐 dryú IPA:/dʒy˨˦/ 【CEDICT】to halt/to stay/to be stationed (of troops, diplomats etc)
·駑 IPA:/nu˩/ MC:nu【CEDICT】worn out old horses
·駒 kyū IPA:/ky/ MC:kju【CEDICT】colt
·駓 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】(horse)
·駕 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】hitch horses to a chariot
·駙 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】prince consort
·駛(𩢲) shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【CEDICT】to gallop/speedily/to proceed to/to pilot (ship, plane etc)/to sail
·駜 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ 【CEDICT】strong horse
·駝(駞) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】hump or hunchbacked/camel
·駞(駝) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】variant of 駝|驼[tuo2]
·駟 IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】team of four horses
·駪(侁詵) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】large crowd
·駬 IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【CEDICT】(horse)
·駭 hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heajX【Baxter-Sagart disambig.】alarmed
·駮(駁) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【CEDICT】variant of 駁|驳[bo2]
·駰 ’īn IPA:/ʔin/ 【CEDICT】iron-gray (horse)
·駱 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】white horse with black mane
·駴 hhiái' IPA:/ɦiai'˨˦/ MC:heajX【CEDICT】thunderous beating of drums
·駵(駠) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 騮|骝[liu2]
·駸 thsīm IPA:/tsʰim/ MC:tshim【Baxter-Sagart disambig.】gallop
·駻 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】(of horse) fierce/wild
·駽 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xwen【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse
·駽 hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xwenH【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse
·駿 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【Baxter-Sagart disambig.】fine horse
·騁 čhìng IPA:/tʃʰiŋ˥˧/ MC:trhjengX【Baxter-Sagart disambig.】gallop
·騂 syuēng IPA:/syuəŋ/ MC:sjweng【CEDICT】horse (or cattle) of reddish color/bay horse
·騄 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】(horse)
·騅 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】(literary) piebald horse
·騉 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】fine horse
·騋 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】mare
·騎 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【Baxter-Sagart disambig.】straddle; ride
·騎 IPA:/gi˨˦/ MC:gjeH【Baxter-Sagart disambig.】rider
·騏 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】black-mottled grey horse
·騑 IPA:/fi/ 【CEDICT】side horse (in a team of harnessed horses)/horse
·騖 IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【CEDICT】fast/greedy/run rapidly
·騗(騙) phién IPA:/pʰiɛn˨˦/ MC:phjienH【CEDICT】old variant of 騙|骗[pian4]/to get on a horse by swinging one leg over
·騠 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】spirited horse
·騢 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】horse of mixed red and white color
·騣(鬃騌) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】variant of 鬃[zong1]
·騤 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【CEDICT】(of a horse) powerful/strong
·騫 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【CEDICT】defective/raise
·騭(隲) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】a stallion/to rise/to arrange/to stabilize/to differentiate/to judge
·騮(驑) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】bay horse with black mane
·騯 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:baeng【Unihan】loud, noisy, boisterous; fight
·騰(駦) thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Baxter-Sagart disambig.】to mount; oppress
·騱 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】驒騱 diānxí a kind of wild horse
·騵 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】chestnut horse with white belly
·騶 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Baxter-Sagart disambig.】groom
·騷(騒) sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】disturb
·騺(驇) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】heavy horse/horse unable to move because of twisted leg/plodding
·騻 shwàng IPA:/ʂwɑŋ˥˧/ 【Unihan】horse
·驀 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【CEDICT】leap on or over/suddenly
·驂 thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】team of three horses
·驃 biéw IPA:/biɛw˨˦/ MC:bjiewH【CEDICT】white horse
·驄(騘) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】buckskin horse
·驅(駈駆𢿛敺) khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【Baxter-Sagart disambig.】drive (horses) forward
·驈 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】black horse with white legs
·驊(𦽊) hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【CEDICT】chestnut horse
·驎 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】variant of 麟[lin2], female unicorn
·驒(騨) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse with white spots
·驔 diém' IPA:/diɛm'˨˦/ MC:demX【Baxter-Sagart disambig.】horse with hairy legs
·驖 thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【CEDICT】dark brown horse
·驗(験騐) ngiém IPA:/ŋiɛm˨˦/ MC:ngjemH【Baxter-Sagart disambig.】verify
·驘(騾) IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】variant of 騾|骡[luo2]
·驚 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Baxter-Sagart disambig.】be afraid
·驛(駅) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】post-horse
·驟 drów IPA:/ɖʐəw˨˦/ MC:dzrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】fast-running
·驢(馿) lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】donkey/CL:頭|头[tou2]
·驤 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】(literary) to run friskily (of a horse)/to raise/to hold high
·驥 IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】thoroughbred horse/refined and virtuous
·驦 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】see 驌驦|骕骦[su4 shuang1]
·驩 hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous
·驪 IPA:/lji˩/ 【CEDICT】black horse/jet steed/good horse/legendary black dragon
·骨 kŭᵗ IPA:/kuʔ/ MC:kwot【Baxter-Sagart disambig.】bone
·骩(骫) ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:'jweX【Baxter-Sagart disambig.】bent (of bones)
·骰 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【CEDICT】dice
·骲 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】(Cant.) to push with the body
·骸 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【Baxter-Sagart disambig.】bones, skeleton
·骹 khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【Baxter-Sagart disambig.】tibia
·骼 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】skeleton
·骾(鯁挭) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】blunt/fish bones/unyielding
·髀 IPA:/pi˥˧/ 【CEDICT】buttocks/thigh
·髁 hhwó' IPA:/ɦwɔ'˨˦/ 【CEDICT】condyles
·髏 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】skull
·髑 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】skull
·髓(膸髄) sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【Baxter-Sagart disambig.】marrow
·體(躰骵軆体) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】body; limbs
·髖 khwōn IPA:/kʰwɔn/ MC:khwan【CEDICT】pelvis/pelvic
·髟 piōw IPA:/piw/ MC:pjiw【Baxter-Sagart disambig.】long hair
·髠 khūn IPA:/kʰun/ 【CEDICT】variant of 髡[kun1]
·髢 IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】old variant of 鬄[di2]
·髣(仿彷) fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:phjangX【Baxter-Sagart disambig.】phjangX-phjut seem
·髥(髯) zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ MC:nyem【Baxter-Sagart disambig.】whiskers
·髧 dám' IPA:/dam'˨˦/ MC:domX【CEDICT】long hair
·髫 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】(literary) hair hanging down in front (children's hairstyle)
·髭 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】mustache
·髮(髪) făᵗ IPA:/faʔ/ MC:pjot【Baxter-Sagart disambig.】root; hair (of head)
·髲 IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【CEDICT】a wig
·髵 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【Unihan】whiskers, bristles on the jaws of an animal
·髹 hiōw IPA:/hiw/ 【CEDICT】red lacquer/to lacquer
·髻(䯻) IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】hair-knot, chignon
·髽 čwā IPA:/ʈʂwa/ MC:tsrwae【Baxter-Sagart disambig.】hair knot for mourning
·髾 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】tail of a comet/long hair
·鬀(剃) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【CEDICT】variant of 剃[ti4]
·鬄 thí IPA:/tʰi˨˦/ 【CEDICT】wig/Taiwan pr. [ti4]
·鬈 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】handsome (hair?)
·鬉 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】disheveled hair/horse's mane
·鬐 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【CEDICT】dorsal fins/horse's mane
·鬒(㐱) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】black hair
·鬖 sām IPA:/sam/ MC:sam【CEDICT】wild hair
·鬗 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】head ornaments/pretty hair
·鬘 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ 【CEDICT】(of woman's hair) beautiful/flower garland worn as an ornament
·鬙 sēng IPA:/səŋ/ MC:song【CEDICT】short hair/unkempt
·鬚 syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】beard
·鬜(鬝) khiān IPA:/kʰian/ MC:khaen【Unihan】to go bald
·鬟 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】a knot of hair on top of head
·鬠 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】bind the hair in a knot
·鬢(鬂) pín IPA:/pin˨˦/ MC:pjinH【CEDICT】temples/hair on the temples
·鬣(巤) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【CEDICT】bristles/mane
·鬧(閙) náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【CEDICT】noisy/cacophonous/to make noise/to disturb/to vent (feelings)/to fall ill/to have an attack (of sickness)/to go in (for some activity)/to joke
·鬩 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】to argue/to quarrel
·鬪(鬥闘鬭鬬鬦) tów IPA:/təw˨˦/ MC:tuwH【Baxter-Sagart disambig.】quarrel, wrangle
·鬬(鬥闘鬪鬭鬦) tów IPA:/təw˨˦/ MC:tuwH【Baxter-Sagart disambig.】quarrel, wrangle
·鬯 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Baxter-Sagart disambig.】aromatic spirits
·鬱(鬰欝) ’yŭᵗ IPA:/ʔyʔ/ MC:'jut【Baxter-Sagart disambig.】blocked; anxious
·鬲 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】yoke
·鬲 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】tripod with hollow legs
·鬴 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】variant of 釜[fu3]
·鬻(粥) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】nourish
·鬼 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】ghost
·魁 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【Baxter-Sagart disambig.】great; principal; chief
·魂 hhȗn IPA:/ɦun˩/ 【CEDICT】soul/spirit/immortal soul, i.e. that can be detached from the body
·魃 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】drought demon
·魄 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【Baxter-Sagart disambig.】bodily form or soul
·魅 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】demon/magic/to charm
·魌 khī IPA:/kʰji/ MC:khi【CEDICT】mask of a god used in ceremonies to exorcise demons and drive away pestilence/(archaic) ugly
·魎 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【CEDICT】sprite/fairy
·魏(巍) (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjw+j【Baxter-Sagart disambig.】high, majestic
·魏(巍) (ng)úi IPA:/(ŋ)ui˨˦/ MC:ngjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】high
·魑 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】demon
·魔 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【CEDICT】devil/magic
·魖 khyū IPA:/kʰy/ 【CEDICT】black/see 黑魖魖[hei1 xu1 xu1]
·魘 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jiemX【CEDICT】to have a nightmare
·魚 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】fish (n.)
·魛 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】Coilia ectenes
·魠 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】see 土魠魚|土魠鱼[tu3 tuo1 yu2]
·魭 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ 【CEDICT】old variant of 黿|鼋[yuan2]
·魯 IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】dull, blunt, simple
·魴 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】bream
·鮀 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】catfish/a kind of small fish/Chinese alligator
·鮁 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ 【CEDICT】see 鮁魚|鲅鱼[ba4 yu2]
·鮍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【CEDICT】see 鰟鮍|鳑鲏, small carp
·鮎 niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nem【CEDICT】sheatfish (Parasilurus asotus)/oriental catfish/see also 鯰|鲶[nian2]
·鮐 thhȃi IPA:/tʱai˩/ 【CEDICT】mackerel/Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus)
·鮒 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】silver carp
·鮓 čà IPA:/ʈʂa˥˧/ MC:tsraeX【CEDICT】salted fish/dish made with ground vegetables, flour and other condiments
·鮞 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】caviar/fish roe
·鮠 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【CEDICT】a kind of shad with a head like a sturgeon
·鮧(鯷) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】the sheat fish
·鮨 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】sushi/grouper (Portuguese: garoupa)/Epinephelus septemfasciatus
·鮪 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】little tuna/Euthynnus alletteratus
·鮫 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】see 鮫魚|鲛鱼[jiao1 yu2]
·鮭 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:hea【CEDICT】trout/salmon
·鮮(尠尟鱻) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】fresh; good
·鮮(尠尟鱻) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】rare, few
·鮺 čà IPA:/ʈʂa˥˧/ 【CEDICT】variant of 鮓|鲊[zha3]/variant of 苲[zha3]
·鯀 kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【Unihan】giant fish; father of the emperor Yu
·鯁(挭骾) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】blunt/fish bones/unyielding
·鯆 phū IPA:/pʰu/ MC:phu【CEDICT】the skate or ray
·鯇 hhwón' IPA:/ɦwɔn'˨˦/ 【CEDICT】carp
·鯉 IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】carp (n.)
·鯊(鯋魦) shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】shark
·鯔 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】gray mullet (Mugil cephalus)
·鯗(鮝) siàng IPA:/siɑŋ˥˧/ MC:sjangX【CEDICT】dried fish
·鯝 IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Unihan】fish guts
·鯢 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】Cryptobranchus japonicus/salamander
·鯤 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】fry (newly hatched fish)/legendary giant fish that could transform into a giant bird 鵬|鹏[Peng2]
·鯨 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【Baxter-Sagart disambig.】whale
·鯪 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】mud carp (Cirrhina molitorella)
·鯷(鮧) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】anchovy
·鯽 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ 【CEDICT】bastard carp/sand perch
·鯿 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【CEDICT】bream
·鰂 tzĕᵏ IPA:/tsəʔ/ 【CEDICT】cuttlefish
·鰅 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:ngjowng【CEDICT】a kind of striped fish
·鰋 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:'jonX【CEDICT】mudfish
·鰌(鰍魷) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Unihan】loach; squid; lizard; eel
·鰍(鰌魷) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】loach
·鰐(鱷) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】variant of 鱷|鳄[e4]
·鰒 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ 【CEDICT】Haliotis gigantea/sea ear
·鰕(蝦) hiā IPA:/hia/ 【CEDICT】variant of 蝦|虾[xia1]/prawn/shrimp
·鰜 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】flounder/flatfish
·鰠 sāw IPA:/saw/ MC:saw【Unihan】carp
·鰣 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】shad/Ilisha elongata
·鰥 kwān IPA:/kwan/ MC:kwean【Baxter-Sagart disambig.】widower
·鰦 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】kind of black fish (archaic)/bad person (Cantonese slang)
·鰩(魟) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】skate (cartilaginous fish belonging to the family Rajidae)/ray (fish)
·鰫 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【CEDICT】bighead carp
·鰭 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】dorsal fin of a fish
·鰱 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【CEDICT】Hypophthalmichthys moritrix
·鰷 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】Korean sharpbelly (fish, Hemiculter leucisculus)/chub
·鰻 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】eel/Anguilla lostoniensis
·鰼 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【CEDICT】loach/mudfish
·鰾 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ 【CEDICT】swim bladder/air bladder of fish
·鱀 IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】see 白鱀豚|白𬶨豚[bai2 ji4 tun2]
·鱅 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【CEDICT】see 鱅魚|鳙鱼[yong1 yu2]
·鱏 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】a ray, skate
·鱐 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】dried fish
·鱖 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjwejH【CEDICT】mandarin fish/Chinese perch (Siniperca chuatsi)
·鱗 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【Baxter-Sagart disambig.】scale of fish or reptile
·鱟 hów IPA:/həw˨˦/ 【CEDICT】horseshoe crab
·鱠(膾) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】see 鱠魚|鲙鱼[kuai4 yu2]/variant of 膾|脍[kuai4]
·鱢 sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】putrid smell
·鱣 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:trjen【Baxter-Sagart disambig.】a kind of fish
·鱧 IPA:/li˥˧/ MC:lejX【CEDICT】snakefish/snakehead mullet
·鱮 szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】Hypophthalmichthys moritrix
·鱯 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ 【CEDICT】a species of freshwater catfish
·鱷(鰐) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】crocodile/alligator
·鱸 IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】common perch/bass
·鱺 IPA:/lji˩/ 【CEDICT】eel
·鱻(鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】rare, few
·鲯 khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【Unihan】coryphaena hippurus
·鳃 sāi IPA:/sai/ 【Unihan】fish gills
·鳥 nièw IPA:/niɛw˥˧/ 【CEDICT】variant of 屌[diao3]/penis
·鳧 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】mallard/Anas platyrhyncha
·鳩 kiōw IPA:/kiw/ MC:kjuw【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of bird)
·鳲 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【CEDICT】turtledove
·鳳(鳯) fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjuwngH【CEDICT】phoenix
·鳴 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】cry (of birds or animals)
·鳶 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【CEDICT】kite (small hawk)
·鳷 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】general term for jay/Garrulus lidthi
·鳻 fūn IPA:/fun/ 【CEDICT】the wild pigeon
·鳽 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】(used in naming bitterns and several other species of heron)/also pr. [jian1]
·鴆(酖) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】poison (v.)
·鴇 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】Chinese bustard/procuress
·鴈(雁) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【Baxter-Sagart disambig.】wild goose
·鴉(鵶) ’iā IPA:/ʔia/ MC:'ae【Baxter-Sagart disambig.】raven, crow
·鴒 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】wagtail/lark
·鴛 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwon【CEDICT】mandarin duck
·鴞(梟) hiēw IPA:/hiɛw/ 【CEDICT】owl (order Strigiformes)
·鴟 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】scops owl
·鴠 tán IPA:/tan˨˦/ MC:tanH【CEDICT】a kind of nightingale
·鴢 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:'ewX【CEDICT】(duck)
·鴣 IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】partridge/Francolinus chinensis
·鴦 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【Baxter-Sagart disambig.】female mandarin duck
·鴨 ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【CEDICT】duck/CL:隻|只[zhi1]/(slang) male prostitute
·鴪 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】old variant of 鴥[yu4]
·鴯 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】see 鴯鶓|鸸鹋[er2 miao2]
·鴰 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】a crow
·鴳(鷃) ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:'aenH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of quail
·鴺(鵜) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】the pelican
·鴻 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild goose
·鴽 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【CEDICT】quail-like bird
·鴿 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】dove [not in GSR]
·鵁 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】a kind of aquatic bird
·鵑 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【CEDICT】cuckoo
·鵒 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】mynah
·鵝(鵞) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】goose
·鵞(鵝) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】goose
·鵠 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:howk【CEDICT】center or bull's eye of an archery target (old)/goal/target
·鵡 IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】parrot
·鵩 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【CEDICT】owl
·鵯 phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ 【CEDICT】the Pycnonotidae or bulbul family of birds
·鵰 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】bird of prey
·鵲 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Baxter-Sagart disambig.】magpie
·鵵 thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【CEDICT】Scops semitorques
·鵶(鴉) ’iā IPA:/ʔia/ MC:'ae【CEDICT】variant of 鴉|鸦[ya1]
·鵷 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwon【CEDICT】firebird (mythology)
·鵻(隼) čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】snipe/turtle-dove
·鵾 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】large bird, possibly related to crane or swan (archaic)/mythical monstrous bird, cf Sinbad's roc
·鶂(鶃) ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】hawk
·鶃(鶂) ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【Unihan】hawk; Ardea cinerea
·鶄 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Unihan】a kind of water bird
·鶉 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】quail
·鶊 k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】oriole
·鶋 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Unihan】a sea-bird with a white breast
·鶖 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】see 鶖鷺|鹙鹭[qiu1 lu4]
·鶘 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】pelican
·鶚 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】(bird species of China) western osprey (Pandion haliaetus)
·鶤 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】variant of 鵾|鹍, large bird, possibly related to crane or swan (archaic)/mythical monstrous bird, cf Sinbad's roc
·鶪(鵙) kyuĕᵏ IPA:/kyuəʔ/ MC:kwek【Baxter-Sagart disambig.】shrike
·鶯(鴬鸎) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】oriole or various birds of the Sylvidae family including warblers
·鶱 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【CEDICT】soar
·鶴 hhŏᵏ IPA:/ɦɒʔ˩/ MC:hak【Baxter-Sagart disambig.】crane
·鶵(雛) thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】chick/young bird
·鶹(𪅳) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】see 鵂鶹|鸺鹠[xiu1 liu2]
·鶻 hhŭᵗ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:hwot【CEDICT】falcon/migratory bird
·鶼 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】mythical bird with one eye and one wing/see also 鰈鶼|鲽鹣[die2 jian1]
·鶿 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzi【CEDICT】cormorant
·鷁 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【Baxter-Sagart disambig.】kind of aquatic bird
·鷃(鴳) ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:'aenH【CEDICT】quail-like bird
·鷈 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【CEDICT】see 鷿鷈|䴙䴘[pi4 ti1]
·鷉 thī IPA:/tʰi/ 【CEDICT】variant of 鷈|䴘[ti1]
·鷊 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ 【CEDICT】pheasant/turkey/old variant of 鷁|鹢[yi4]
·鷏(鷆) thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【CEDICT】bird name
·鷓 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【CEDICT】partridge/Francolinus chinensis
·鷕 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【CEDICT】cry of hen pheasant
·鷖 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'ej【Baxter-Sagart disambig.】seagull; fabulous bird
·鷗(鴎) ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:'uw【CEDICT】common gull
·鷙 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】bird of prey
·鷚 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】pipit (genus Anthus)
·鷟 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【CEDICT】phoenix/river gull
·鷥 IPA:/sɨ/ 【CEDICT】heron
·鷦 tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【CEDICT】eastern wren
·鷲 dziów IPA:/dziw˨˦/ MC:dzjuwH【CEDICT】vulture
·鷳(鷼) hhiȃn IPA:/ɦian˩/ 【CEDICT】variant of 鷴|鹇[xian2]
·鷸 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】common snipe/sandpiper
·鷹 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:'ing【Baxter-Sagart disambig.】eagle, falcon
·鷺 IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】heron
·鷽 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bird
·鸁 IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】grebe/wren
·鸂 khī IPA:/kʰji/ MC:khej【CEDICT】see 鸂鶒|㶉鶒[xi1 chi4]
·鸇 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】kind of hawk or falcon
·鸋 nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Unihan】(archaic) a wren
·鸎(鶯) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】variant of 鶯|莺[ying1]
·鸏 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】tropic bird
·鸑 (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【CEDICT】young phoenix
·鸒 IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of crow
·鸖 hhŏᵏ IPA:/ɦɒʔ˩/ 【CEDICT】old variant of 鶴|鹤[he4]
·鸘 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】see 鷫鸘|鹔鹴[su4 shuang1]
·鸚 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】parrot
·鸛 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】heron
·鸜(朐鴝) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】variant of 鴝|鸲[qu2]
·鸝 IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】Chinese oriole
·鸞(鵉) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】phoenix
·鹵 IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】salty (sc. land)
·鹹 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【Baxter-Sagart disambig.】salty
·鹺 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Baxter-Sagart disambig.】salt
·鹻(碱鹼堿) kiàm IPA:/kiam˥˧/ MC:keamX【CEDICT】variant of 鹼|碱[jian3]
·鹼(碱鹻堿) kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】base/alkali/soda (chemistry)
·鹽(塩𥂁䀋) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】salt (n.)
·鹽(塩𥂁䀋) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【Baxter-Sagart disambig.】salt (v.)
·鹿 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】deer
·麀 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:'juw【CEDICT】female deer/doe/female animal
·麂 IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【CEDICT】muntjac
·麇(麕) kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow deer
·麈 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyuX【CEDICT】leader of herd/stag
·麋 IPA:/mi˩/ MC:mij【Baxter-Sagart disambig.】kind of deer
·麏 kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer
·麐(麟) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】variant of 麟[lin2]
·麒 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】mythical male unicorn/see 麒麟
·麓(梺) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】foot of a hill
·麕(麇) kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer
·麖 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【CEDICT】red deer
·麗 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】symmetrical
·麚 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】buck/stag
·麛 IPA:/mi˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】fawn; to hunt a young animal
·麛 IPA:/mji˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】fawn; to hunt a young animal
·麝 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【CEDICT】musk deer (Moschus moschiferus)/also called 香獐子
·麞(獐) čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】variant of 獐[zhang1]
·麟(麐) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】female unicorn/see 麒麟
·麠 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【CEDICT】red deer/sambar deer
·麤(觕麄粗) thsū IPA:/tsʰu/ MC:tshu【CEDICT】remote/distant/variant of 粗[cu1]
·麥 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】wheat
·麩 IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】bran
·麪(麺麵) mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:menH【CEDICT】variant of 麵|面[mian4]
·麮 kyù IPA:/ky˥˧/ 【CEDICT】porridge
·麰(牟) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】barley
·麴(麹麯) khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjuwk【CEDICT】yeast/Aspergillus (includes many common molds)/Taiwan pr. [qu2]
·麻(菻蔴) IPA:/ma˩/ MC:mae【Baxter-Sagart disambig.】hemp
·麾 hūi IPA:/hui/ MC:xjwe【CEDICT】signal flag/to signal
·黀 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】hemp stem
·黄 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ 【Unihan】yellow; surname
·黈 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】a yellow color
·黌 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【CEDICT】school
·黍 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】Panicum miliaceum, glutinous
·黎 IPA:/lji˩/ MC:lej【Baxter-Sagart disambig.】old
·黐 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】birdlime
·黑(黒) hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xok【Baxter-Sagart disambig.】black
·黓 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【CEDICT】black
·黔 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【Baxter-Sagart disambig.】black
·黕 tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tomX【CEDICT】red
·默(黙) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】silent/to write from memory
·黛 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【CEDICT】umber-black dye for painting the eyebrow
·黜 čhyŭᵗ IPA:/tʃʰyʔ/ MC:trhwit【Baxter-Sagart disambig.】expel
·黝 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:'jiwX【CEDICT】black/dark green
·點(奌点) tièm IPA:/tiɛm˥˧/ MC:temX【Baxter-Sagart disambig.】black spot
·黟 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】black and shining ebony
·黠 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heat【Baxter-Sagart disambig.】shrewd
·黤 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ MC:'aemX【Unihan】blue-black
·黥 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】to tattoo criminals on the face or forehead
·黧 IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】dark/sallow color
·黨 tàng IPA:/tɑŋ˥˧/ MC:tangX【Baxter-Sagart disambig.】500 families; relatives
·黬 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ 【Unihan】blackhead
·黯 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ MC:'eamX【CEDICT】deep black/dark/dull (color)
·黰 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】bushy black hair
·黲 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ 【CEDICT】dark/dim/gloomy/bleak
·黴 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】variant of 霉[mei2]
·黷 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】blacken/constantly/to insult
·黹 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ 【CEDICT】embroidery
·黻 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】(embroidery)
·黼 IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】(embroidery)
·黽 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:meangX【Baxter-Sagart disambig.】toad
·黿 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】sea turtle
·鼃(蛙) ’wā IPA:/ʔwa/ MC:'wea【Baxter-Sagart disambig.】frog
·鼄(蛛) čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【CEDICT】old variant of 蛛[zhu1]
·鼅(蜘) čī IPA:/tʃi/ MC:trje【CEDICT】old variant of 蜘[zhi1]
·鼇(鰲) ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】variant of 鰲|鳌[ao2]
·鼈(鱉) piĕᵗ IPA:/piɛʔ/ MC:pjiet【CEDICT】variant of 鱉|鳖[bie1]
·鼉 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】alligator
·鼎(𪔂) tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【Baxter-Sagart disambig.】cauldron
·鼏(幂冪) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】cover of tripod kettle
·鼓(皼皷鼔) IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】drum/CL:通[tong4],面[mian4]/to drum/to strike/to rouse/to bulge/to swell
·鼔(皼鼓皷) IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】drum (v.)
·鼕 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【CEDICT】(onom.) beating a drum/rat-a-tat
·鼖 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】large brass drum
·鼗(鞉鞀) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy)/rattle-drum
·鼙 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bej【Baxter-Sagart disambig.】small hand-drum
·鼛 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】big drum
·鼠(鼡) shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】rat
·鼢 fvún' IPA:/fʱun'˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】(mole)
·鼩 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】see 鼩鼱[qu2 jing1]
·鼫 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【CEDICT】long-tailed marmot
·鼬 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【CEDICT】see 鼬鼠[you4 shu3]
·鼯 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【CEDICT】flying squirrel
·鼷 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【CEDICT】mouse
·鼻 IPA:/bi˨˦/ MC:bjijH【Baxter-Sagart disambig.】smell (v.t.)
·鼽 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】congested nose
·齅(嗅) hiów IPA:/hiw˨˦/ MC:xjuwH【Unihan】smell; to smell
·齈 núng IPA:/nuŋ˨˦/ MC:nuwngH【CEDICT】cold in the head catarrh of the nose
·齊(斉亝) thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【Baxter-Sagart disambig.】uniform, equal
·齋(斎斋) čāi IPA:/ʈʂai/ MC:tsreaj【Baxter-Sagart disambig.】purify oneself
·齌 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】see 齌怒[ji4 nu4]
·齍 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial grain
·齏(韲) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【CEDICT】finely chopped meat or vegetables/powdered or fragmentary
·齒(歯) čhï̀ IPA:/tʃʰɨ˥˧/ MC:tsyhiX【Baxter-Sagart disambig.】front teeth
·齕 hhĕᵗ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hot【Baxter-Sagart disambig.】bite (v.)
·齗 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngj+n【CEDICT】old variant of 齦|龈[yin2]
·齝(𪗪) čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【Unihan】to chew the cud
·齞 nièn IPA:/niɛn˥˧/ 【CEDICT】to display the teeth
·齠 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ 【CEDICT】shed the milk teeth/young
·齡(齢) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】age/length of experience, membership etc
·齧(嚙囓) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【Baxter-Sagart disambig.】gnaw
·齩(咬) (ng)iàw IPA:/(ŋ)jiaw˥˧/ MC:ngaewX【CEDICT】variant of 咬[yao3]
·齪 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:tsrhaewk【CEDICT】dirty/filthy/base/mean/narrow-minded/petty
·齮 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【CEDICT】to bite
·齯 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】teeth grown in old age
·齰 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:dzraek【CEDICT】to bite
·齱 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:tsrhaewk【CEDICT】uneven teeth/buck-toothed
·齲 gyú' IPA:/gy'˨˦/ 【CEDICT】decayed teeth/dental caries
·齾 (ng)iăᵗ IPA:/(ŋ)jiaʔ˩/ MC:ngaet【CEDICT】dented/chipped/gap-toothed/toothless
·龍(尨竜龒) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljowng【Baxter-Sagart disambig.】dragon
·龍(尨竜龒) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】variegated
·龐(厐龎厖龎) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:baewng【Baxter-Sagart disambig.】huge
·龓(䪊) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】a halter
·龔 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】respectful
·龕 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【CEDICT】niche/shrine
·龜(亀) kūi IPA:/kui/ MC:kwij【Baxter-Sagart disambig.】tortoise
·龠(籥) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】flute; key; tube
·龡(吹) čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【Baxter-Sagart disambig.】blow (v.)
·龢(咊和) hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【CEDICT】old variant of 和[he2]/harmonious
·㐨 szyú' IPA:/sʱy'˨˦/ 【Unihan】a kind of fish in legend (a record in old books)
·㐱(鬒) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】thick hair
·㐲 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dajH【Unihan】name of an island
·㐸 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ 【Unihan】(non-classical form of 欠) to owe money, deficient, to yawn, last name
·㑄(侮) IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】insult (v.)
·㑌(尩) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ 【Unihan】(same as 尪) weak; a rickety person; emaciated
·㑞 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】(same as 媵) (in old time) a maid who accompanies a bride to her new home; to escort, a concubine
·㑥 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Unihan】disrespectful; irreverent, to make light of; to neglect; careless; rush, to exchange, (said of one's personality) easy to get along with
·㑾 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【Unihan】(interchangeable 繇) joy, delight, gratification
·㒒 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【Unihan】(same as 僕) a slave; a servant, used conventionally for oneself, a charioteer
·㒟 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【Unihan】(same as 褭) with a charming; slim carriage (of a woman), pretty
·㒠 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Unihan】narrow; contracted, quickly; fast; hasty; soon; promptly
·㒿 IPA:/lji˩/ 【Unihan】a kind of turban used in ancient time
·㓑 hhíng' IPA:/ɦiŋ'˨˦/ 【Unihan】cold
·㓖 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Unihan】bitterly cold, cold wind; the north wind
·㓚 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Unihan】a sickle, a reaping-hook, to gather in the harvest, to pare; to scrape
·㓢 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Unihan】to cut the flesh from the bones; to scrape off; to pick out; to get rid of
·㓤 kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ 【Unihan】to strip the skin of the face; an imminent calamity, to engrave; (Cant.) to pierce
·㔨 búi IPA:/bui˨˦/ 【Unihan】name of a person
·㔮 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【Unihan】a kind of animal which looks like a rat
·㕁 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【CEDICT】old variant of 卻|却[que4]
·㕈 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ 【Unihan】(interchangeable 庡) to linger; to walk to and from, to conceal; to cover up; to secrete; to hide; to cover over
·㕒 ȋ IPA:/ji˩/ 【Unihan】a lofty peak; a mountain peak
·㕦 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【Unihan】loud; clamour; hubbub, big mouth, to brag
·㕮 fvú' IPA:/fʱu'˨˦/ MC:bjuX【Unihan】to chew; to masticate, to dwell on, Chinese medicine term
·㖃 hòw IPA:/həw˥˧/ MC:xuwX【Unihan】(interchangeable 吼) to roar of animals, angry tones, (interchangeable 詬) a sense of shame; to shame, to vomit
·㖡 IPA:/jiɛ˨˦/ 【Unihan】the birds singing during the night; (Cant.) interjection to indicate the speaker is thinking
·㖧 hūn IPA:/hun/ 【Unihan】can not see clear, (ancient form of 吻) lips
·㗀 ’iōw IPA:/ʔiw/ 【Unihan】(same as 呦 嚘) the bleating of the deer, sound of insects
·㗉 liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Unihan】incisive, (the large seal type 籀) to brand criminals on the face, to rob; to plunder, an edge, a two-edged weapon; a sword
·㗱 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ 【Unihan】to suck; to chew, to smear the mouth with the blood of a victim when taking an oath
·㗲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Unihan】to call; to summon; (Cant.) eloquent
·㘈 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngik【Unihan】able to take a correct view of things; to response correctly (said of small children), sound; echo
·㘲 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Unihan】a cove; a bay, a bend or nook in the hills, the outside part of a curved bank; the curve of a bow
·㙐 t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ 【Unihan】to move, to hang down; to let fall, (same as 垛) a target, a battlement, to add up; to pile up
·㙚 syuēng IPA:/syuəŋ/ 【Unihan】red colored hard and solid mud (soil; clay; earth)
·㙡 tzyūng IPA:/tsyuŋ/ 【Unihan】a kind of eatable mushroom
·㙤 hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【Unihan】(same as 罅) a crack in earthenware, a split; rip or break apart; thus -- a grudge
·㙪 ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【Unihan】dark; the sun hidden by clouds, obscure
·㙲 ’yúng IPA:/ʔyuŋ˨˦/ MC:'jowngH【Unihan】(same as 壅) to stop up; to obstruct
·㚂 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【Unihan】dust; dirt, a cellar, a caverns
·㚟(𤟭) čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【Unihan】(non-classical form) a kind of animal; with head looks like rabbit and feet deer, small rabbit
·㚤 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Unihan】a lady officer of the monarch's palace in old times
·㚷 nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【Unihan】(same as 嬭) the breasts of a woman; milk; a term of respect for women; grandma, one's elder sister or sisters, used for a girl's name
·㚻 IPA:/kji/ 【CEDICT】see 㚻姦|㚻奸[ji1 jian1]
·㛂 (ng)wò IPA:/(ŋ)wɔ˥˧/ MC:ngwaX【CEDICT】graceful/frail and petite
·㛑 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【Unihan】three women, beautiful things
·㛗 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【Unihan】frivolous; flippant; disrespectful; irreverent; to insult, young, used in girl's name
·㛮 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【Unihan】(same as 嫂) wife of one's elder brother
·㜎 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Unihan】slave girls, lacking in courage; nervous, a jealous woman
·㜪 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Unihan】(same as 嫀) name of a family or a clan, name of country (in ancient times)
·㜲 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Unihan】(non-classical form of 嬴) to have surplus; full; an overplus, to open out; to produce, a family name
·㜷 IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】milk, the breasts of a woman, to suckle, word of respect for women, (for Qi's people) mother, used in girl's name
·㜸 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Unihan】(non-classical form of 孽) sin; evil; retribution, the son of a concubine
·㝏 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】(same as 介) alone; solitary, to live alone
·㝔 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ 【Unihan】deep bottom; the southeast corner of a house
·㝮 dzúi IPA:/dzui˨˦/ 【Unihan】to exile; to banish, beyond the borders
·㝱 múng IPA:/muŋ˨˦/ MC:mjuwngH【Unihan】(standard form) a dream; to dream, visionary, stupid
·㞕 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ 【Unihan】(same as 屑) chips; crumbs; bits trifles, to care; to mind
·㟐 máng IPA:/mɑŋ˨˦/ MC:mangH【Unihan】big and high; lofty; steep
·㟧 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ 【Unihan】a cliff; a precipice
·㟽 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjiewX【Unihan】mountain top; summit, pointing mountain
·㟿 màng IPA:/mɑŋ˥˧/ 【Unihan】high and steep, name of a mountain
·㠊(嶇) khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【Unihan】(same as U+5D87 嶇) a rugged, steep mountain
·㠋 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ 【Unihan】(same as 崿) a lofty mountain peak
·㠑 dzúi' IPA:/dzui'˨˦/ 【Unihan】high mountain steep rugged and uneven
·㠙 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ 【Unihan】a mountain paths (same as 崤) name of a mountain
·㠥 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ 【Unihan】rugged and uneven, high and lofty, to roll stones down hill, piles of stones
·㠯(以) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】take, use
·㠲 bí' IPA:/bi'˨˦/ 【Unihan】ripped; split
·㠹 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】a turban; a headdress a scarf
·㠾 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'jwon【Unihan】a dish-cloth; a mopper; a cleaning rag, headdress; a scarf; turban
·㡁 khwà IPA:/kʰwa˥˧/ MC:khwaeX【Unihan】a robe; a long gown, a shirt; a short gown
·㡆 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Unihan】(same as U+3843 㡃) an artisan to soften raw silk by boiling and to dye the dressed silk
·㡊 khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【Unihan】(same as 帢) a kind of cap worn by an officer in old China
·㡌 máw IPA:/maw˨˦/ 【CEDICT】old variant of 帽[mao4]
·㡗 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】red paper, a small piece of thin paper, ropes; cords; cables
·㡛 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ 【Unihan】name for a workman who applied color in painting (in ancient times)
·㡝 fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjowngH【Unihan】a napkin, kerchief, a headgear; articles for dressing the hair, a calligrapher's or painter's signature, seal, dedicatory notes, etc. on a painting, etc.
·㡠 tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】a picture; one of a pair, as of scrolls, etc.
·㡧 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ MC:traengH【Unihan】to stretch open painting, (same as 幀) a picture (one of a pair as of scrolls, etc.)
·㡨 thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【Unihan】a label; a tag, to record, to make a note, to wipe; to scrub; to dust; to clean
·㡭 IPA:/kji˨˦/ 【Unihan】(standard, ancient form of U+7E7C 繼) to continue; to carry on, to follow; to inherit; to succeed to
·㡳(底) IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】bottom; stop, obstruct
·㢋 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】vast, to open up, enlarge or expand
·㢏 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Unihan】a cesspool; a manger, a trough; a flume; a chute, (same as 庾) a stack of grain, an ancient measure of capacity, a storage for water, (ancient form 逾) to pass over; to exceed
·㢝 IPA:/su/ MC:su【Unihan】cottage; a coarse house, house with flat roof
·㢡 tziàng IPA:/tsiɑŋ˥˧/ MC:tsjangX【Unihan】(same as 獎) to exhort; to encourage, to praise; to commend, to advise; to urge, to help
·㢦 IPA:/kɔ/ 【Unihan】(corrupted form) wooden post or pile for tethering animals, small and sharp pile
·㣔 tīng IPA:/tiŋ/ 【Unihan】to walk alone, to insist on one's ways in doing things
·㤏 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】grievous; mournful; melancholy
·㤕 čyŭᵗ IPA:/tʃyʔ/ MC:trwit【Unihan】melancholy; grievous; mournful; sad, anxious and fearful, extremely sad
·㤜(怴) hyŭᵗ IPA:/hyʔ/ MC:xwit【Unihan】(corrupted form of 怴) crazy; mad, anger; angry, idiotic; silly; stupid, ill-will; enmity; animus
·㤝 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhuwng【Unihan】palpitation or fluttering of the heart, to become interested in something (usually as a result of persuasion)
·㤩 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【Unihan】(same as 恪) to respect; to venerate, grave and stern; of ornament -- splendid, imposing
·㤮 kwáng IPA:/kwɑŋ˨˦/ MC:kjwangH【Unihan】an error; a blunder, to cheat; to swindle; to defraud, confused; deceit; to deceive
·㤰 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ 【Unihan】(same as 怍) to be ashamed; mortified; chagrined, to change color; to blush
·㥄 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Unihan】to pity; to commiserate; to have sympathy or compassion for, scared; afraid; fearful
·㥍 IPA:/gi˨˦/ 【Unihan】(same as 惎) to bear jealous hatred for; to hate; to hold a grudge against, to injure atrociously; to murder
·㥏 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】ashamed
·㥛 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Unihan】with expedition; urgent; hasty, anxious; worried, respectfully serious; to take careful precautions; to do something in a serious manner, to love; to like; to be fond of; to be kind to
·㥜 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】unsuccessful in one's career; to have not one's ambition fulfilled, generous; unselfish; liberal, uneasy; disturbed; not feeling at peace
·㥦 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】variant of 愜|惬[qie4]
·㥶 sĕᵏ IPA:/səʔ/ MC:sok【Unihan】(same as 塞) (same as 愆) to fill up; full of; filled with; rich in contents; abundance, a fault; a mistake, to exceed; to be more than, to surpass
·㦧(憯) thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ MC:tshomX【Unihan】(same as U+61AF 憯 U+6158 慘) sad; sorrowful; grieved; miserable; tragic
·㦴 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Unihan】to arrest; to catch; to seize, to brawl; a hand-to-hand fight; to struggle for; to fight for, to beat; to strike; to attack
·㦸(戟𢧢) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kjaek【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance
·㦼 shwáng IPA:/ʂwɑŋ˨˦/ MC:sraewngH【Unihan】a wooden piles used as a cable to make immovable of a boat
·㧁 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【Unihan】to close, shut the door with a bang, to soar, (ancient form 闔) a Chinese family name
·㧉 kái IPA:/kai˨˦/ MC:kojH【Unihan】to rub; to grind; to polish; to wear, to take; to obtain; to select, to beat; to strike; to attack
·㧖(扼搤) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:'eak【Unihan】to clutch; to grasp
·㧙 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ 【Unihan】to give a playful blow, to strike against, to wring; to wrench; to twist, to turn for the better
·㧵 phhȏw IPA:/pʱəw˩/ 【Unihan】(corrupted form of U+638A 掊) to exact, to get salt from sea-water, to break up; to injure, to hold something in both hands; to scoop up mud; (Cant.) to hit, strike, knock
·㧻 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Unihan】a thorn, to select; to pick, to push, to find out, to cut out; to engrave, sound of striking
·㨀 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 抦) to hold in the hand
·㨄 driéw' IPA:/dʒiɛw'˨˦/ 【Unihan】to pierce; to stab, (same as 挑) to stir; to disturb; to agitate, to place the hand on, to impeach, (a dialect) to lift something heavy from one side or from the end
·㨏 thān IPA:/tʰan/ MC:than【Unihan】to beat; to strike; to attack
·㨷 gín IPA:/gin˨˦/ 【Unihan】to wipe; to cleanse, (interchangeable 艱) difficult; distress; hardship
·㨾 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【Unihan】a type; a model; a mode; a style
·㩜(擥攬) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】variant of 擥[lan3]
·㪉 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Unihan】(ancient form 合) to combine; to unite; to gather, to close; to shut
·㪍 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】(same as 勃) suddenly, to change, as the countenance, a kind of animal (interchangeable 悖) perverse; contrary to what is right, to rebel
·㪬 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:trhaewk【Unihan】to pierce; to stab; to hurt, to give; to hand over; to confer, to teach, to build, to pound (grain) in order to remove the husk
·㪺 kyū IPA:/ky/ MC:kju【Unihan】to bale out; to decant liquids, to pour out liquor, a feast, a kind of utensil used to ladle out water
·㫃(偃) ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ 【Unihan】flags flying, long bands or ribbons attached to flags, streamers, etc. (ancient form of 偃) to cease; to desist from
·㫲 búi IPA:/bui˨˦/ 【Unihan】dark; dull
·㬈 ’ūn IPA:/ʔun/ 【Unihan】the sun was shining and it's warm
·㬒 màng IPA:/mɑŋ˥˧/ MC:mangX【Unihan】the sun are dimmed; darkness
·㬥 báw IPA:/baw˨˦/ 【Unihan】(an ancient form of 曝) to sun to air; to expose to sunlight, to expose or be exposed; exposure, a tree with scatter or dispersed leaves
·㬫 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:'enH【Unihan】clear sky, a fine day
·㬻 hhwáng' IPA:/ɦwɑŋ'˨˦/ 【Unihan】in between of the flesh, a state of a minority ethnic group in southern China, the moon is dimmed
·㭁 zhíng IPA:/ʒiŋ˨˦/ MC:nyingH【Unihan】a kind of tree, a kind of lumber used to stop a carriage
·㭊 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Unihan】(non-classical of 析) to split, to rip or break apart, to divide, to separate; to interpret, to explain, to analyze
·㭓 bién IPA:/biɛn˨˦/ 【Unihan】a pillar arch
·㭨(椰) IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【Unihan】(same as U+6930 椰) the cocoa-nut palm
·㭿 ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【Unihan】oblique angle, a post to tie cattle and horses to
·㮀 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【Unihan】tool to clear out (as a drain) the water, (same as 函) a case; a small box
·㮃 zhȗi IPA:/ʒui˩/ 【Unihan】farm tool, (same as 桵) a kind of tree
·㮇 thiém IPA:/tʰiɛm˨˦/ MC:themH【Unihan】(standard form of 掭) (same as 栝) a builder's frame for measuring, juniper, a poker (for stirring fire, a cylinder part on the old style of wooden doors
·㮓 kéng IPA:/kəŋ˨˦/ 【Unihan】(same as 亙 堥) an extreme limit, to fill, universal, connected, revolve
·㮚 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】old variant of 栗[li4]
·㮰 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Unihan】the small beam supporting the rafters at the eaves
·㯃(桼漆) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Unihan】(same as 桼漆) the varnish tree, paint, lacquer, varnish, to paint or varinish, black, sticky
·㯆 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【Unihan】a tree, a mattress
·㯺 hiàm IPA:/hiam˥˧/ 【Unihan】a cabinet; a wardrobe; a cupboard, (same as 壏) hard ground
·㯻 kùn IPA:/kun˥˧/ 【Unihan】to bind; to tie up; a bundle; a bondage; restrictions; restraints
·㰍(櫳) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】a cage, a pen, a grating, bars, window; window frame
·㰚 IPA:/lji˩/ MC:lje【Unihan】(same as 籬) a bamboo fence; a hedge
·㰦 khyú IPA:/kʰy˨˦/ MC:khjoH【Unihan】to breath with mouth open
·㰱(歃) shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ 【Unihan】(same as 歃) to smear the mouth with the blood of a victim when taking an oath, to taste; to try
·㱙 hiòw IPA:/hiw˥˧/ MC:xjuwX【Unihan】(same as 朽) rotten, decayed, useless, (same as 咼 剮) a wry mouth, to cut a criminal in pieces; to hack
·㱟 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【Unihan】to rip open the flesh, to break; to snap
·㱡 shìng IPA:/ʃiŋ˥˧/ MC:sringX【Unihan】the soul out of one's body; as good as dead
·㱥 léng IPA:/ləŋ˨˦/ MC:longH【Unihan】the evil spirits come out, sick and poor, stupid; rude, inattentive; absent-minded; careless
·㱿(𣪊壳殼) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Unihan】(interchangeable 殼) the husk, skin or shell of fruits; the shell of snakes, insects, etc., the shells of mollusks; a bag or case made of leather for weapons, (interchangeable 慤) prudent; cautious, (same as 嗀) to vomit; to throw up, strong; durable; solid; firm; stable
·㲈 shhiȇw IPA:/ʃʱiɛw˩/ MC:dzyew【CEDICT】variant of 韶[shao2]
·㲉 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Unihan】egg shells
·㲚 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【Unihan】long hair
·㲨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【Unihan】a decorative fine blanket on the top of a saddle, petty; trifling
·㲪 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Unihan】woolen blanket with decorative design or pattern, a kind of animal
·㲹 IPA:/ki˥˧/ 【Unihan】(non-classical form of 氿) the dry soil on the river side, spring water from the hole of mountain side, a small fountain, shore; bank; beach, name of a lake in today's Jiangsu Province Yixing county
·㳁 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Unihan】water flow; water current; momentum of moving water
·㳅 liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Unihan】(ancient form of 流) to flow, to drift, to circulate, a current, to descend, unstable; weak
·㳿 í IPA:/jij˨˦/ 【Unihan】(same as 渫) rolling billows, to get rid of; to scatter, muddy, to ooze
·㴑(溯) IPA:/su˨˦/ 【Unihan】(same as 泝) to trace up to a source, to go against the stream/water
·㴒 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Unihan】water current; water flow
·㴥 thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【Unihan】great billows; heavy seas rolling in
·㴶 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【Unihan】to water; to pour water; to irrigate, to wet; to moisten; to soak in, to wash
·㴸 shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【Unihan】swift currents; swift flow of water
·㵎(澗) kián IPA:/kian˨˦/ MC:kaenH【Baxter-Sagart disambig.】stream in a ravine
·㵝 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】moving, as in ripples; moving to and fro (said of water) (interchangeable 裔) the hem of a robe, a border, a frontier, border bribes
·㵧 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Unihan】name of a river, clear, pure; to cover; to hide
·㵩 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】many; flourishing; luxuriant growth (of vegetation)
·㵾(𩇟) dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Unihan】cold; chilly, (ancient form of 凈) clean; pure; to purify
·㵿 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【Unihan】endlessly long or vast water currents
·㶇 hhwéng IPA:/ɦwəŋ˨˦/ MC:hwaengH【Unihan】a ferry, to across the river in a boat, a ferry boat, a raft
·㶞 nàng IPA:/nɑŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 瀼) water currents; flowing of water, name of a river in Sichuan Province, heavily bedewed
·㶴 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】a very great fire; flourishing flames, rich; exuberant; grand; prosperous
·㶼 ’āi IPA:/ʔai/ MC:'oj【Unihan】very hot, to burn, to heat, to roast, dazzling; bright; shining, a very great fire; flourishing flames
·㶾 piēw IPA:/piɛw/ 【Unihan】(non-classical abbreviated form of 熛) tough and honest; upright, flames burst into a blaze
·㶿 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】the smoke went up; giving forth smoke; smoking; misty
·㷠(燐粦) lìn IPA:/lin˥˧/ 【Unihan】A will-o'-the-wisp; a flitting light
·㷭 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 烽[feng1]
·㹌 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【Unihan】cattle; domestic animals, a cow; female of an animal
·㹎 lȗi IPA:/lui˩/ 【Unihan】bull; bullock; ox (castrated), 求子牛
·㹖 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ 【Unihan】(same as 豢) to feed animals with grains, to feed; to rear; to raise; to support
·㹟 kwái IPA:/kwai˨˦/ 【Unihan】a kind of animal, the animals to run about wildly, wild; mad; crazy, (same as 獪) cunning; artful; crafty
·㹠 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】old variant of 豚[tun2]
·㹶 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Unihan】a kind of wild animal (monkey tribe)
·㹻 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【Unihan】(same as 猧) puppy, of dog tribe
·㺃 kòw IPA:/kəw˥˧/ 【Unihan】(same as 狗) a dog; canine
·㺌 hhiám' IPA:/ɦiam'˨˦/ MC:heamX【Unihan】endless barking, two dogs are fighting
·㺦 čhīn IPA:/tʃʰin/ 【Unihan】a running animal, monkey climbing along the trees, a rutted dog
·㺲 niòw IPA:/niw˥˧/ 【Unihan】(ancient form of 鈕) buttons
·㻍 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Unihan】(interchangeable 珸) name of a sword, fine stone which is little less valuable than jade
·㻬 čhyū IPA:/tʃʰy/ 【Unihan】a kind of jade
·㼕 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【Unihan】pulp of a melon
·㼜 ’àng IPA:/ʔɑŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 盎) a basin; pot; bowl or dish, sleek; well-favoured, abundant, a musical instrument
·㼡 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Unihan】a small jar with a small mouth, a bottle; pitcher; jug etc.
·㼣 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ 【Unihan】bricks of the well; brick wall of a well, to build a well, to construct with bricks
·㼧 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Unihan】tiles in cylinder shape; used to build a palace; a temple or a shrine
·㼾 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】bricks
·㼿 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:tsyowngH【Unihan】the brick wall of a well, earthenware (a jar; a jar with a small mouth and two or four ears; a pot; a pitcher)
·㽉 hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:haemH【Unihan】a big jar; a big basin
·㽕 iȏw IPA:/jiw˩/ 【Unihan】new branches growing (said of trees), hollow; empty
·㽥 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【Unihan】fertile fields; good land (during the Epoch of Spring and Autumn) name of a place in Zheng Guo (today's Henan Province LuShan Xian
·㽦 kyūn IPA:/kyun/ 【Unihan】reclaimed land; flat and in even level
·㽨 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】fragmented; uncultivated and desolated fields, to eliminate; remove, to clean (interchangeable 瘥) an epidemic; a plague
·㾐 IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Unihan】ulcer, a sore; swelling and sores caused by varnish-poisoning; pestilence; epidemic, leprosy, (interchangeable 勵) to exhort to great effort; to urge
·㾓 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:'wen【Unihan】fatigue; exhaustion; weariness, ache of the joints (of bones); gout, melancholy; depressed, anger; fury, hatred; bitterness
·㾕 shìm IPA:/ʂim˥˧/ 【Unihan】a chill, a cold, malaria, shivering with cold, a shudder; a shiver; tremble
·㾛 thsìm IPA:/tsʰim˥˧/ MC:tshimX【Unihan】ugly; bad-looking
·㾩 kwāi IPA:/kwai/ MC:kweaj【Unihan】malignant boils
·㾪 shèng IPA:/ʂəŋ˥˧/ MC:srjaengX【Unihan】lean; thin; slim
·㿊 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ 【Unihan】very painful; agonizing (same as 憯) sad; sorrowful; grieved
·㿥 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Unihan】shine; clear and pure white feather (same as 皬) white, white but not pure
·㿮 ’iáng IPA:/ʔiɑŋ˨˦/ MC:'jangH【Unihan】green; blue; black, extravasation of blood, to look pale or pallid (of the facial complexion)
·㿿 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Unihan】wine cups
·䀢(瞬) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【Unihan】(same as 瞬) to glance; to blink; wink,, (interchangeable 眴 瞚), to indicate one's wish or intention by expressions of the eyes
·䀶 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】strabismus; squint, to look askance; to ogle, (a dialect) bright; light; brilliant, bright eyes
·䀽 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Unihan】to look at each other
·䁁 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】(same as 䀶) strabismus; squint, to look askance; to ogle, (a dialect) bright; light; brilliant, bright eyes
·䁘 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【Unihan】to look at; to see, pretty eyes; (same as U+404F 䁏) farsightedness (as a physical defect); hypermetropia, to look from a distance
·䁩 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Unihan】(same as 魚) fish, inferior horse with blind eyes
·䁾 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ 【Unihan】red and swelling of the eye socket, dim-sighted; poor visioned
·䂌 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Unihan】a short weapon (daggers; swords; knives)
·䂎 tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【Unihan】a short spear; a lance with two points, a halberd, to pierce; to stab; to irritate, to catch a spear from away
·䂥(珉䃉) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone
·䂦 čìn IPA:/tʃin˥˧/ 【Unihan】tired; exhausted, rugged stone, coarse whetstone, to pile up rocks on the river-bank
·䂬 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Unihan】big rocks on the riverside (interchangeable 栱) an arched opening
·䂮 liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Unihan】stone, to sharpen a knife, sharp-pointed; sharp, vigorous; energetic; keen
·䃂 kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【Unihan】dull sound of the tolling bell, sound of rolling, rolling stone, a farm tool made of stone (a stone roller for hulling grains, etc.)
·䃔 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:howng【Unihan】sound of falling rocks, loud noise, stone with strange and unique shapes
·䃘(硜) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【Unihan】simple and crude (same as 硜) the sound of pebbles or stones knocking together, obstinate; determined; resolute
·䃜 ’ī IPA:/ʔi/ MC:'ej【Unihan】a fine black stone
·䃣 hùi IPA:/hui˥˧/ 【Unihan】(same as 毀) to ruin, to destroy, to break down
·䃤 siēw IPA:/siɛw/ 【Unihan】black colored grindstone or whetstone
·䃧 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】sound of falling rocks
·䃭 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Unihan】a stone box; a stone case, to cover with a piece of stone, (interchangeable 撼) to shake; to rock
·䃲 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ 【Unihan】(same as 磐) a great rock
·䃴 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【Unihan】a whetstone used to grind precious stone (jade; a gem)
·䃺 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ 【Unihan】(a standard form of 磨) to grind, to rub, to sharpen
·䃾 IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Unihan】to offer a small pig as sacrifice when worshipping the god of life
·䄃(殃) ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:'jang【Unihan】(ancient standard form 殃) misfortune; calamity; retribution, a departed spirit
·䄍(蜡) drá IPA:/ɖʐa˨˦/ MC:dzraeH【Unihan】(same as U+8721 蜡) year-end sacrifice of the Zhou Dynasty; imperial sacrifice of thanksgiving to the earth for crops, offered at the end of the year, the name varying in different dynastic periods
·䄏 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ 【Unihan】(same as 祅) bizarre, calamity due to terrestrial disturbances (as distinct from 災 -- disaster which is sent down from above) (interchangeable 妖) weird; supernatural, a ghost, bewitching; seductive (said of a woman)
·䄠 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Unihan】(ancient form of 禪) to sacrifice to heaven, the imperial power, as only the emperor was allowed to offer these sacrifices, to cleanse; to exorcize, of Buddhism; Buddhist
·䄤 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Unihan】to sink; to fall; decadent, to idle about; to be negligent of worship
·䄫 khì IPA:/kʰi˥˧/ 【Unihan】(same as 芑) a kind of sorghum with white sprouts, a kind of wild vegetable; bitter herbs
·䄮 IPA:/fu/ MC:pju【Unihan】dark rice plant, millet grain (in black color), (same as 稃) bran
·䅌 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【Unihan】stalk (stem) of wheat or rice plant
·䅗 zhȗi IPA:/ʒui˩/ 【Unihan】(same as 䅑) four bundle of grains, to accumulate; to store up grains, grains; rice plant
·䅳 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【Unihan】stalk of the panicled millet; stalk of the rice plant
·䅷(稌) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Unihan】an ear of grain, (non-classical form of 稌) ancient term for glutinous rice, (same as 藷) a term for plants with tubers
·䅻 IPA:/lji˩/ MC:lje【Unihan】measurement; two bundle of grains (same as 離) bend of the ears of the variety of millet (because of the weight of the ears)
·䆅 tzē IPA:/tsɨ/ 【Unihan】to accumulate or to store up rice, to purchase grain with public funds and store it against famine
·䆍 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】cut crops (not yet collected and tied up)
·䆎 siēm IPA:/siɛm/ 【Unihan】grass and grains producing no fruit
·䆏 IPA:/fi˨˦/ 【Unihan】a kind of rice plant (not glutinous and with purple colored stalk), (same as 糞) to apply fertilizers
·䆟 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【Unihan】corresponding; equivalent, considerable, appropriate, (same as 凹) indented; a hollow, concave
·䆸 tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】spacious; capacious, sound (of the house), a picture (on silk) scroll
·䇾 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Unihan】a flute with 23 tubes; 4 inches long (of bamboo, etc.); a pipe; a wind instrument, (interchangeable 言) speech; words, to say, a dialect; language
·䈉 shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ MC:sreap【Unihan】(same as 箑) a fan, (same as 翣) feathers adorning a coffin, bamboo ware
·䈲 pwōn IPA:/pwɔn/ MC:pan【Unihan】a bamboo basket for fishing, name of a variety of bamboo, thin and flat slips of bamboo used for weaving purpose
·䈶 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】an arrow; a dart, asparagus fern
·䉉 IPA:/ku/ MC:ku【Unihan】(interchangeable 觚) a writing-tablet; a square piece of wood, a corner; an angle; an edge
·䉋 múi IPA:/mui˨˦/ 【Unihan】a variety of bamboo shoots that sprout in winter
·䉛 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:'juwk【Unihan】bamboo basket for washing rice, implements used to move the silkworm
·䉶 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【Unihan】a sail (of a boat), a untensil made of bamboo used to filter or to strain out wine
·䉷 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:ngjaem【Unihan】a feather screen, a shade, imperial garden
·䊇 IPA:/bu˨˦/ 【Unihan】(same as 餔) to feed; to eat, (interchangeable 晡) time for supper, sunset
·䊷 čē IPA:/ʈʂɨ/ MC:tsri【Unihan】(same as 緇) black silk; a dark, drab colour, used for Buddhists, from the dark colour of their robes (same as 純) pure, honest
·䋁 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ 【Unihan】(ancient form 綆) a rope for drawing up water (from a well, stream, etc.)
·䋊 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Unihan】decorations of the emperor's carriage; ornamental items on horses
·䋎 drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【Unihan】to mend (clothes, etc.), (interchangeable 綻) ripped seam; a crack; split
·䋐 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Unihan】fabric; textile with patterns used for hem decorations, decorations on carriage and horses, varicolored silk or fine cloth loose in texture
·䋕 zhȋm IPA:/ʒim˩/ 【Unihan】(same as U+7D4D 紝) to lay the warp; to weave
·䋙 IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【Unihan】reins; bridle
·䋛 IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Unihan】the clustered embroidery patterns (as tiny and fine rice)
·䋣 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ 【Unihan】decorations put on the mane or horsehair, (standard form of 繁) many, troublesome, a family name
·䋪 ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:'a【Unihan】(interchangeable 䋍) fine and delicate silk, plain white sackcloth for mourning
·䋼 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Unihan】slow; leisurely, to delay; to slacken, silk ribbons
·䋿 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'woj【Unihan】a decorative knot made of colorful silk (blue, yellow, red, white and black)
·䌈 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【Unihan】to get something with a lasso
·䌨 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ 【Unihan】thin silk fabrics, sound of the rubbing of clothes
·䌳 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】a kind of unrefined or unpolished silken textiles; silken goods; silken fabrics
·䍃 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【CEDICT】(archaic) vase/pitcher
·䍐 hàn IPA:/hɑn˥˧/ MC:xanX【Unihan】(standard form 罕) a net or snare, a flag, rare; strange; scarce; few, name of a place in ancient times
·䍔 kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【Unihan】a full net, a thick rope; a cable
·䍘 IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】a general term for nets
·䍡 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】small fish net, to catch fish with small fish net
·䍢 IPA:/vu˩/ MC:mju【Unihan】netted veined window-sill
·䍶 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【Unihan】unicorn
·䍺 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Unihan】a legendary goat-like beast
·䍿 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Unihan】a kind of dance accompanied by music performed in ancient times, (same as 凰) the female phoenix, a legendary bird in Chinese mythology
·䎂 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】colorful feather, a feather decorated arrow
·䎉 hyŭᵗ IPA:/hyʔ/ MC:xwit【Unihan】to walk swiftly, (same as 矞) scared; afraid; fearful; frightened
·䎒 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【Unihan】flying quickly and to attack suddenly (said of bird)
·䎖 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Unihan】soaring up in the sky
·䎘 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【Unihan】birds flying, sound of the flying wings
·䏑 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ 【Unihan】(same as U+7099 炙) to burn; to heat; to roast; to broil
·䏶 bí' IPA:/bi'˨˦/ 【Unihan】the stomach; gizzard (of birds and fowls), (same as 髀) buttocks, thigh
·䏽 phòw IPA:/pʰəw˥˧/ 【Unihan】meat pulp; mashed meat cooked with soybean sauce, last name
·䐆 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ 【Unihan】big belly, swollen of the belly
·䐑 driĕᵖ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjep【Unihan】thin cut of the sliced meat
·䐳 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ 【Unihan】(same as 魚) fish
·䑃 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【Unihan】dim moon, dark; obscure, stupid; ignorant, to cheat; to hide the truth, to cover up; to hide, plump; fleshy
·䑋 zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Unihan】fat; obese
·䑘 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】to pound; to ram down, to polish; to grind barley or wheat
·䑳 lȗn IPA:/lun˩/ 【Unihan】a horizontal bar in front of a boat, a boat
·䑺 fvám IPA:/fʱam˨˦/ 【Unihan】(same as 帆) a sail (of a boat)
·䒀 phhȗ IPA:/pʱu˩/ 【Unihan】short and deep boat
·䒌 míng IPA:/miŋ˨˦/ MC:mengH【Unihan】dark blue color, without color, to close the eyes
·䒼 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjowk【Unihan】(same as 曲) a bamboo tray for raising silkworms
·䓘 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Unihan】a kind of plant, name of a variety of grass
·䓞 IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Unihan】a kind of plant used as dyestuff, material for making paper and coir raincoats, edible, Chinese pennisetum (Pennisetum alopecuroides)
·䓮 màw IPA:/maw˥˧/ MC:mawX【Unihan】lush growth; dense growth of silky grass; fine grass
·䓼 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ 【Unihan】name of a variety of grass, grunting of hogs
·䓿 hhám' IPA:/ɦam'˨˦/ 【Unihan】a lotus flower
·䔄 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Unihan】name of a variety of grass; rushes, dodder
·䔉 swón IPA:/swɔn˨˦/ 【Unihan】scattered or dispersed of grass and trees, (non-classical form of 蒜) the garlic (belongs to meat and fish diet)
·䔏 čhów IPA:/ʈʂʰəw˨˦/ MC:tsrhjuwH【Unihan】a lush; dense growth of weeds, mixed; mingled roots of the grass, (same as 簉) deputy; a deputy; an attendant, an escorting vehicle
·䔑 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【Unihan】a white colored cluster grown at the tip of cogongrass, a kind of plants of the mugwort or artemisia family, an ear of grain
·䔖 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Unihan】(same as 菱 蔆) water caltrop
·䔟 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Unihan】shake and wave of the grass
·䔭 nȋng IPA:/niŋ˩/ 【Unihan】name of a variety of grass; poisonous herb
·䔲 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Unihan】name of a variety of grass, (same as 橙) the orange
·䔷 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Unihan】Cyperus rotundus, a kind of medicinal herb
·䔺 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】heading; earing; to flower; to blossom (of the smartweed group), Cyperus rotundus, a kind of medicinal herb, a peduncle or footstalk of a flower or fruit; a stem; a base, new growing leaves
·䔿 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【Unihan】lush growth; dense growth of trees and grass, to huddle together; to crowd together
·䕃(蔭) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:'imH【Baxter-Sagart disambig.】shade
·䕓 čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【Unihan】name of a variety of grass; poisonous; used to kill fishes, valueless things; insignificant things
·䕞 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【Unihan】Henbane, poisonous, seeds for medical use, a plant which produces a brown dye
·䕡 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Unihan】Compositae; chrysanthemum family; perennial herbage; herb medicine
·䕩 làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Unihan】dry fruit (e.g. nuts), dried fruit
·䕬 kiāng IPA:/kiɑŋ/ 【Unihan】(same as 薑) ginger
·䕭 thhsiȇm IPA:/tsʱiɛm˩/ 【CEDICT】a variety of grass/nettle
·䕸 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Unihan】(same as U+7A2D 秸) wheat straw; the stem of hem
·䕺 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Unihan】dense growth; lush growth or the grass, a tree; a numerary auxiliary for counting trees or similar things, roots that grow above ground
·䖆 ngiáng IPA:/ŋiɑŋ˨˦/ 【Unihan】medicinal herb; a kind of vegetable, salted vegetables
·䖥 mȏw IPA:/məw˩/ 【Unihan】(same as 蟊) insects that are injurious to crops
·䖳 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【Unihan】jelly-fish; sea-blubber, (interchangeable 虴) looks like grasshopper but smaller
·䖵(蜫) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Unihan】insects
·䖸 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ 【CEDICT】variant of 蛾[e2]
·䗐 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】a weevil found in rice, etc.
·䗒 bíng' IPA:/biŋ'˨˦/ 【Unihan】a kind of clam; long and narrow
·䗡 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ 【Unihan】a kind of insect, name of a place recorded in ancient books
·䗤 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】a kind of worm produced in water
·䗥 thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】see 螉䗥[weng1 zong1]
·䗪 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【CEDICT】Chinese ground beetle (Eupolyphaga sinensis)
·䗲 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Unihan】firefly
·䗵 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Unihan】a disease attacked silkworm, a dying silkworm
·䘀 fvów' IPA:/fʱəw'˨˦/ MC:bjuwX【Unihan】(same as 蛗) grasshoppers
·䘆 hìn IPA:/hin˥˧/ MC:xj+nX【Unihan】earthworm
·䘐 nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ 【Unihan】(same as standard form 衄) the bleed at the nose, to damage; a setback; a failure
·䘒 sūi IPA:/sui/ 【Unihan】boy's reproductive organs, to fleece; to cut down; to scrape; to pare, to enfeeble
·䘺(綻) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【Unihan】a seam which has come unsewn; to mend (clothes, etc.), (same as U+8892 袒 U+7DBB 綻) to bare; to strip; bared, ripped seam; a crack, ripped; split
·䘿 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Unihan】shirt or a jacket without any decorated hem
·䙒 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ 【Unihan】to store or save up; to hoard, to strip off; to deprive of, to undress forcibly
·䙕 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【Unihan】clothes that have no lining
·䙡 khúi IPA:/kʰui˨˦/ 【Unihan】(simplified form) a knot; a button, (dialect) to tie up; fastening; to wear; to slip on, to make a knot by a rope; a piece of string or a ribbon, (same as 繪) to draw (picture)
·䙬 ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:eangH【Unihan】plaits on the sides of a petticoat, pleates of a skirt, contrast of the mixed colors
·䙭 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Unihan】(same as U+8930 褰) to lift or raise (one's dress, skirt, etc.), trousers; drawers; pants
·䙾 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】to wait for; to await (interchangeable 伺), (same as 施) to act; to do; to make, to grant; to give, to apply
·䚎(𥅾) čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:trhaewngH【Unihan】eyesight blurred; dim of sight, to look steadily at; (Cant.) to peep (through a crack)
·䚛 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ 【Unihan】regulate; polish ivory to make it more white
·䚡 sāi IPA:/sai/ MC:soj【Unihan】bones in a horn of cattle and goat
·䚦 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】slanted corners; curved corners, crooked horn
·䚻 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【Unihan】(ancient form of 謠) to sing, a ballad, rumour; slander; a false report, from, to follow, to undertake; to attend to
·䛏 IPA:/nji˨˦/ 【Unihan】to call somebody, (same as 泥) to beg; to entreat; to implore, to be bigoted; to adhere to the letter of the law; bigoted and conservative, poor (speech)
·䛖 í IPA:/jij˨˦/ 【Unihan】(same as 詍) loquacious
·䛢 thŭᵏ IPA:/tʰuʔ/ MC:thuwk【Unihan】cunning; crafty; sly; sily; artful
·䛪 khyúng IPA:/kʰyuŋ˨˦/ MC:khjuwngH【Unihan】loquacity, to inquire; to ask; to make inquiry
·䛭 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】angry, reproof; scolding
·䛮 giów' IPA:/giw'˨˦/ MC:gjuwX【Unihan】to destroy, to slander; to abuse; to defame, (non-classical form of 咎) a fault; a defect, an error, to blame; to censure
·䛵 shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ 【Unihan】(same as 授) to teach orally
·䜋 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【Unihan】to suspend; to interrupt, to become aware; to realize
·䜌 lyuén IPA:/lyuɛn˨˦/ MC:ljwenH【Unihan】(ancient form) chaos; distraction; confusion, confused, continuous; uninterruptedto tie together, to manage
·䜫 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ 【Unihan】name of a valley in today's Hobei Province, (same as 谼) deep ditch; big valley
·䜭 úi IPA:/jui˨˦/ 【Unihan】(same as 濬 浚) to dredge; to dig or wash (a well, etc.), (same as 睿) wise and clever
·䝁 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【Unihan】a kind of wild leguminous plants; wild green lentils
·䝋(豵) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsowngH【Unihan】a little of pigs; a little pig, a boar
·䝟 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:'eat【Unihan】a fierce man-eating animal in legend
·䝤(獠) làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Unihan】a primitive tribe in southwest China; also known as U+5937 夷; (same as U+7360 獠) nocturnal hunting
·䝪 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjoX【Unihan】to provide money or gift and to consult fortune-teller; pay for guidance from divination
·䝷 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Unihan】securities; to assign something as security under an arrangement; to mortgage, to relieve or give aid to the distressed; to support
·䝼 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Unihan】to bestow, to confer upon; to grant to
·䝿 kúi IPA:/kui˨˦/ 【Unihan】(ancient form of 貴) honorable, expensive; costly, prized, high-class, to hold in honor
·䞓(赬) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【Baxter-Sagart disambig.】red
·䞭 thsyūn IPA:/tsʰyun/ 【Unihan】walking rapidly, to go ahead, to move quickly; to run; to hurry
·䟆 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】old variant of 蹕|跸[bi4]
·䟗 shhḯ' IPA:/ʃʱɨ'˨˦/ MC:dzyeX【Unihan】to stand for a long time, to accumulate; to amass; to store up
·䟫 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:draeng【Unihan】(Cant.) to press down or push out with the foot; to pedal, kick, tread, step on
·䟮 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ 【Unihan】(same as 匐) to crawl on hands and knees, to fall in ruins; to slip down
·䠊 IPA:/fi˨˦/ 【Unihan】to cut off the feet (one of the five punishments in ancient times)
·䠓 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【Unihan】(same as 趥) to walk, to crawl on hands and knees
·䠞 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ 【CEDICT】variant of 蹙[cu4]
·䠠 tái IPA:/tai˨˦/ 【Unihan】to go, to walk in one leg; leap; crippled, (ancient form of 逝) to pass; to be gone; to depart, (interchangeable 滯) in a standstill; stagnant; impeded; blocked
·䠱(躅) dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjowk【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet
·䠶 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【CEDICT】old variant of 射[she4]
·䠷 thièw IPA:/tʰiɛw˥˧/ MC:thewX【Unihan】the appearance of height in a person
·䠻 khyúng IPA:/kʰyuŋ˨˦/ MC:khjuwngH【Unihan】to bend the body, to employ as a servant, (non-classical form of 竆) (same as 窮) poor
·䡅 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【Baxter-Sagart disambig.】ornate band on axle-cap of wheel (K)
·䡈 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】the cross-bar at the sides of a carriage, (same as 較) to compare
·䡊 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Unihan】the protruded sides of a carriage (used in ancient times to screen off muddy dust)
·䡌 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ 【Unihan】(same as 鞃) horizontal front bar on a cart or carriage, leaning board in a sedan chair
·䡏 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ 【Unihan】(same as 鞃) horizontal front bar on a cart or carriage, leaning board in a sedan chair
·䡥 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【Unihan】(same as U+4846 䡆) a moving cart
·䡬 mwón IPA:/mwɔn˨˦/ 【Unihan】covering of a carriage, a tank (an armored vehicle), a chariot, a cover or shelter of a chariot
·䢃 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Unihan】to administer; to regulate; to manage; to govern, people to have both talent and virtue, quiet; calm; safe; secure; stable
·䢅 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【Unihan】(interchangeable 晨) daybreak
·䢇 zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【Unihan】a son who is not so good as his father; good-for-nothing; a rotten apple, inferior; mean, busy with many different matters; no leisure, mixed; confused; miscellaneous
·䢔 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【Unihan】mixed; abundant; assorted, repeated
·䢼 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Unihan】name of a state in old times, name of a pavilion
·䣀 gúi' IPA:/gui'˨˦/ MC:gwijX【Unihan】name of a mountain, name of a place, name of a state
·䣍 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:'jemX【Unihan】(interchangeable 奄) name of an ancient state, name of a country in old times
·䣜 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】(same as 酇) name of a county (in today's Henan Province) in ancient times
·䣱 hyú IPA:/hy˨˦/ 【Unihan】(same as 酗) drunk; to lose temper when drunk
·䣼 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Unihan】mixed starch; one of the six drinks in old time, (interchangeable 涼) cold
·䤇(醙) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】white wine, a measure of wine containing about 3 pints
·䤈 IPA:/hi/ 【CEDICT】old variant of 醯[xi1]
·䤉 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Unihan】emptied the drink completely, bean sauce; salted preparations
·䤖 báw IPA:/baw˨˦/ 【Unihan】a kind of wine, a kind of wine that brew for one night
·䤥 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Unihan】agricultural implements; from tools, shining iron, a plectrum from stringed the teeth of a saw
·䤴 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Unihan】armor; coat of mail, (interchangeable 函) a case; a small box, cup
·䤹(鎪) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】to engrave; to carve, rust
·䤻 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【Unihan】heavy iron part of a plough, the linch-pin of a wheel
·䥖 dién IPA:/diɛn˨˦/ 【Unihan】(same as 鈿) silver of gold filigree, hairpin, inlaid work
·䥝 ’āw IPA:/ʔaw/ MC:'aw【Unihan】(standard form of 鏖) desperate fighting; to fight hard, (a stove) for keeping warm; to stew something until it's tender
·䥨(鑢) lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【Unihan】a file; a rasp; a polishing tool, to burnish, to polish, the handle of a lances and spear
·䦙 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ 【Unihan】(same as U+5BFA 寺) a government agency, the court, a eunuch
·䦧 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ MC:xek【Unihan】(same as 鬩) to quarrel; to conflict, contention; animosity; resentment; recriminations
·䦱 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】open the door, the door is slanted
·䦳 hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Unihan】between steps, window
·䧅 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Unihan】dangerous; hazardous; difficult; trouble, disaster or distress, name of a place
·䧢 khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【Unihan】a rough road, a rugged; steep mountain uneasy
·䧴 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Unihan】a bird, to map out or draw up (a plan); a plan or scheme; to calculate; to count; to consider
·䨑 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】to stop raining; to clear up, dispersion, a clear sky after rain
·䨘(霰) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Unihan】(same as U+9730 霰) sleet
·䨞 IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Unihan】to rain, to stretch; to open; to relax; to unfold, slow; unhurried; leisurely
·䨨 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:trwij【Unihan】thunder, hidden; concealed; secret, (same as 頤) the chin; the jaws
·䨮 syuĕᵗ IPA:/syuɛʔ/ MC:sjwet【Unihan】(same as 雪) snow, to clean; to wash or wipe away
·䨴 dúi IPA:/dui˨˦/ MC:dwojH【Unihan】gathering clouds
·䩜 driów IPA:/dʒiw˨˦/ 【Unihan】(same as 冑) descendants; posterity, a helmet; a head-gear in ancient battles for protection
·䩦 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】variant of 鞗[tiao2]
·䩨 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Unihan】(same as 韔) a wrapper or case for bow, to pull an arrow
·䩭 IPA:/kji/ 【Unihan】(same as 羈) halter; to restrain
·䪎 sūi IPA:/sui/ MC:swoj【Unihan】strings of a cap, decorations for saddle, a sash; a band; a cord, a flag
·䪒 čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Unihan】leather pants, a kind of military uniform, gaiters and leggings
·䪜 čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Unihan】a shield; a screen, (same as 襜) the low front of a robe, gown, etc., a short coat that have no lining, a small mud guard, or fender, a leather garment worn during sacrificial rituals in ancient times
·䪥 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Unihan】shallots or scallions, small (piece of land); narrow (minded)
·䪫 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【Unihan】ancient music; Chinese classical music
·䫇(𩓿) zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ 【Unihan】(same as 髯) the whiskers; the beard
·䫉 máw IPA:/maw˨˦/ MC:maewH【Unihan】(ancient form of U+7683 貌) facial appearance, manner; bearing
·䫜 ’iāw IPA:/ʔiaw/ MC:'aew【Unihan】sunken eyes, a hollow
·䫤 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Unihan】between the eyebrows and eyes; general facial appearance
·䫻 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:hwit【Unihan】a typhoon; great gale of wind
·䬂 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ 【Unihan】breeze; light wind
·䬍 hhyŭᵗ IPA:/ɦyʔ/ MC:xjut【Unihan】the sound of wind, a gale; a typhoon
·䬑 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:hjut【Unihan】a gale; a typhoon, the sound of wind
·䬒(颼) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】to blow chilly; (same as U+98BC 颼) a whizzing sound, a cool breeze; the south-west wind
·䬓 ’īm IPA:/ʔim/ 【Unihan】hurricane; gale; cyclone
·䬔 IPA:/jy˩/ 【Unihan】hurricane; gale; cyclone
·䬞 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Unihan】wind; storm, sound of the wind
·䬸 sūn IPA:/sun/ 【Unihan】(corrupted form of 餐) a meal, to eat, food
·䬼 ’yuén IPA:/ʔyuɛn˨˦/ MC:'wenH【Unihan】satiated; to dislike
·䬽 shúi IPA:/ʂui˨˦/ MC:sywejH【Unihan】wine poured in a libation, a little drink or a few drinks, cakes; pastry
·䬾 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】cakes and biscuits
·䭀 shēn IPA:/ʂən/ 【Unihan】food (of the Taoist)
·䭈 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:kjon【Unihan】(same as 餰) congee; rice gruel, (same as 饘) thick congee or porridge
·䭷 mȃw IPA:/maw˩/ 【Unihan】horse with long mane
·䮗 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Unihan】white from forehead to lips of a horse, reddish (of a horse head), horse head
·䮝 hūi IPA:/hui/ 【Unihan】a legendary animal, a wild horse; mustang
·䮞 čhyùn IPA:/tʃʰyun˥˧/ 【Unihan】a piebald horse, particoloured, miscellaneous, confused and disorderly, a stupid horse
·䮟 shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】big and tall (said of horse), (same as 搜) to search; to reconnoiter, (same as 駷) a walking horse, by a riding-whip to keep the horse walking fast
·䮧 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Unihan】long-hair horse
·䮴 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【Unihan】unstable walking, fall, disease of the horse
·䮺 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ 【Unihan】luxuriant of the grass; the grass growing densely, horses traveling in line order and swiftly
·䯀 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【Unihan】a swift horse
·䯗 bí' IPA:/bi'˨˦/ MC:bejX【Unihan】(same as 髀) buttocks, hipbone; innominate bone
·䯤 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Unihan】boneware used to comb the hair, to bind the hair, (same as 鬠) hair tied in a knot for the mourning rites
·䯰 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】use a hair-pin to set and dress the hair
·䯸 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【Unihan】a wig
·䰂 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Unihan】a coiffure with a topknot, a turban; a kerchief
·䰉 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Unihan】dressed hair in a horizontal way, variegated; grey-of hair
·䰞 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】boil, cook
·䰟 hhȗn IPA:/ɦun˩/ MC:hwon【CEDICT】old variant of 魂[hun2]
·䰠 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【Unihan】god; spirit; immortal, mountain deity
·䰩 čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【Unihan】ugly; repulsive, mountain ghosts
·䱐 IPA:/fu/ MC:phju【Unihan】globefish; blowfish; puffer
·䱓 díng' IPA:/diŋ'˨˦/ 【Unihan】a kind of fish, something like the sheat-fish
·䱜 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Unihan】shark
·䱡 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Unihan】the globefish; blowfish; puffer
·䱢 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【Unihan】a kind of fish
·䱥 čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Unihan】a kind of fish; silver-gray color with black dots; with small mouth and no teeth
·䱬 syū IPA:/sy/ MC:sjo【Unihan】a kind of fish
·䱱 thhȋ IPA:/tʱi˩/ 【Unihan】Parasilurus asotus; small fish, fry; large carp
·䱷(漁) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】to fish
·䱸 shōw IPA:/ʂəw/ 【Unihan】a family name, (same as 緧) a crupper
·䱹 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【Unihan】(standard form) (same as 鮓) a condiment made from minced fish salted, preserved fish
·䱻 hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Unihan】a kind of fish; a flashing fly-fish in legend
·䱾 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【Unihan】a carp-like savory fish
·䲊 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Unihan】fry (of fish), crab, get rid of the scales of a fish
·䲔 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】old variant of 鯨|鲸[jing1]
·䲖 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【Unihan】big fish
·䳀 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Unihan】the cuckoo, a kind of pigeon, a kind of water bird
·䳋 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】a pheasant-like bird with black and body and red feet, a kind of bird, (same as 蟂) an otter-like animal
·䳒 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ 【Unihan】a kind of bird, a hawk; sparrow hawk
·䳓 làw IPA:/law˥˧/ 【Unihan】a kind of water bird, a vulture; a condor
·䳘 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ 【CEDICT】variant of 鵝|鹅[e2]
·䳜 IPA:/jy˩/ 【Unihan】(same as 鵌) a kind of bird which shares its nest with rats
·䳟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Unihan】a legendary bird, divine birds; the phoenix
·䳡 čūi IPA:/ʈʂui/ 【Unihan】(same as 鵻) a kind of bird in ancient books; a wood-pigeon; a hawk
·䳩 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jiew【Unihan】a kind of bird; a pheasant-like bird; red body and with a long tail
·䳵 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ 【Unihan】a kind of water bird with colorful feather
·䳺 ’ām IPA:/ʔam/ MC:'om【Unihan】(same as 鵪) the quail
·䴀 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Unihan】a kind of water bird
·䴚 kàng IPA:/kɑŋ˥˧/ MC:kangX【Unihan】saltpond; salty marshes
·䴦 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【Unihan】a legendary animal; a fox-like animal and with a man's eyes
·䴧 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:'jwe【Unihan】venison
·䴬 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Unihan】crumbs of barley; bran; chaff
·䴸 IPA:/fu/ 【CEDICT】variant of 麩|麸[fu1]
·䵀 s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Unihan】coarse crumbs of barley, unrefined or unpolished wheat
·䵑(䵒) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】glue
·䵒(䵑) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】adhere; a lady's clothes nearest to the body
·䵫 hyūn IPA:/hyun/ 【Unihan】(same as 纁) light red (same as 黦) yellowish black
·䵬 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【Unihan】black (corrupted form of 濌) sound of the flowing water
·䵴 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】black color, black specks; mottles on the face, black face, (same as 暈) to faint; giddy and dizzy
·䵷 ’wā IPA:/ʔwa/ 【Unihan】(same as 鼃 蛙) frog, (interchangeable 哇) retch, noise of vomiting
·䵹 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【CEDICT】old variant of 蜘[zhi1]
·䵾 fvȗ IPA:/fʱu˩/ 【Unihan】sound of drums, loud noise of the military drums, (same as 拊) to pat; to touch with hand lightly or tenderly, to slap; to tap; to clap hands
·䵿 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ 【Unihan】a silent drum, spacious
·䶘 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Unihan】the sound of chewing something dry and hard, sound of gnawing or biting
·䶜 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【Unihan】the process to whiten the ivory or elephant tusk; sound of gnawing
·䶵 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Unihan】(same as U+7B8E 箎) a bamboo flute with seven holes
·𠊧(併) bíng IPA:/biŋ˨˦/ 【Unihan】even, together; to reduce, equalize
·𠗦(憑) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】lean on
·𠜱 phī IPA:/pʰi/ MC:phej【Unihan】to peel, pare
·𠤏 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】a tithing
·𠧩 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Unihan】an archaic form of U+6094 悔, to repent
·𠨧 thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【Baxter-Sagart disambig.】rise high (Shuōwén)
·𡑞(隧) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】tunnel, path
·𡣕(嬪) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【Unihan】a concubine, wife
·𡲕(屜) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Unihan】tray, drawer
·𢆍(臿) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】pestle
·𢒉 shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ 【Unihan】a surname
·𢓜 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Baxter-Sagart disambig.】go to
·𢜬 dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Unihan】to estimate, calculate
·𢠵(惝) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【Unihan】alarmed, agitated
·𢥞 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】same as 忡; a sad, uneasy countenance
·𢯱(搜) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】public opinion; to assemble; to seek
·𢱢 sŏᵏ IPA:/sɒʔ/ MC:sak【Unihan】to select; (Cant.) a wedge of a fruit such as an orange
·𢶅 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ 【Unihan】to divine; to fold
·𣃔(斷) twòn IPA:/twɔn˥˧/ MC:twanX【Baxter-Sagart disambig.】cut in two
·𤃶 théng IPA:/tʰəŋ˨˦/ MC:thongH【Unihan】swept away, as by a flood; soaked, saturated; to settle, as with alum; to strain; to drain off
·𤈦 hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】burn
·𤑔(爇) zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】to burn
·𤑕(爋熏) hyún IPA:/hyun˨˦/ MC:xjunH【Unihan】smoke, fog, vapor; smoke, cure
·𤑻(爗) iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:hjep【Baxter-Sagart disambig.】shine, gleam
·𤡮 zhiȇn IPA:/ʒiɛn˩/ MC:nyen【Unihan】a kind of monkey
·𤬛 IPA:/lu˩/ 【Unihan】a gourd
·𤿎 phì IPA:/pʰi˥˧/ 【Unihan】to split
·𥡞(稽) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【Baxter-Sagart disambig.】bow the head to the ground
·𥡤 tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【Unihan】to shrink
·𥥻 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】empty
·𥫱(囤) dún' IPA:/dun'˨˦/ MC:dwonX【Unihan】to hoard
·𥴦(篴) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】flute
·𥼶 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】wash rice
·𥽘 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ 【Unihan】broken grain
·𦍩(羖) IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Unihan】a ram
·𦐈 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【Unihan】to fly
·𦝫(腰) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:'jiew【Baxter-Sagart disambig.】waist
·𦢊 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】(Cant.) blister
·𧖟(蠶𧕽) thhsȃm IPA:/tsʱam˩/ MC:dzom【Baxter-Sagart disambig.】silkworm
·𧖟(蠶𧕽) thhsȃm IPA:/tsʱam˩/ MC:dzom【Baxter-Sagart disambig.】silkworm
·𧗴 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Unihan】a raised path
·𧘂(衝) čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Unihan】to rush at, dash against
·𧜁 shăᵗ IPA:/ʂaʔ/ 【Unihan】to make smaller, fit; seam
·𧦠 ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ 【Unihan】(Cant.) to deceive
·𧬨(噦) húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwajH【Unihan】ringing, spacious
·𧭜 lyú IPA:/ly˨˦/ 【Unihan】to deceive
·𧰊(磌) tiēn IPA:/tiɛn/ 【Unihan】a rumbling sound
·𧴪 s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Unihan】fragments
·𨃞(𨃟) phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ 【Unihan】to sit cross-legged
·𨈚(𨉉) phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Unihan】weak
·𨻶(隙) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】crack (n.)
·𩃬(陰霒) ’īm IPA:/ʔim/ MC:'im【Baxter-Sagart disambig.】dark
·𩆵 IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】light rain
·𩋧 khiái IPA:/kʰiai˨˦/ 【Unihan】shoes; the name of a drum
·𩱕(鬵) szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Baxter-Sagart disambig.】large boiler