Open main menu

Wikibooks β

Zulu/Exercise/Lesson 2

< Zulu

Welcome to the exercises related to Lesson 2.

Click "▼" to check your answers.

Contents

Where do you live?Edit

How would you respond to: (Assume for these questions that your name is Sipho Tshabala and that you're a doctor who works at Johannesburg Hospital, in Johannesburg. But you come from Durban.)

Wena uhlalaphi?

(Mina) Ngihlala eGoli.

Igama lakho ngubani?

Igama lami nguSipho.

Wena uphuma kuphi?

(Mina) ngiphuma eThekwini.

Wenza msebenzi muni?

(Mina) ngingudokotela.

Sawubona mkhulu!

Yebo sawubona mntwana!

Wena ungunesi na?

Cha, ngingudokotela.

Fill in the missing letters.

Mina ___yahlala.

ngi

Thina __hlala eKapa.

si

Yena _hlala eGoli.

u

Spot the error.

Yena nihlala ePitoli.

ni doesn't agree with Yena. It should be Yena uyahlala.

Mina ngihlala.

There is no ya.

Professions and PlacesEdit

Translate the following Zulu sentences into English:

Wena ungubani?

Who are you?

Yena unguthisha na?

Is he/she a teacher?

Ngiyajabula ukukwazi!

I'm pleased to meet you!

Wena uhlala eKapa.

You stay in Cape Town.

Ngiphuma eKhanada.

I come from Canada.

Translate the following English sentences into Zulu:

You are a teacher.

Wena unguthisha.

My surname is Smith.

Isibongo sami nguSmith.

What do you do?

Wenza mbsenzi muni?

My husband is a repairman.

Umyeni wami ungumkandi.

Where do you come from?

Wena uphumaphi/ uphuma kuphi?


Odd one out:

Which one of the following is not in Europe: iJalimani; iNgilandi; iSpeyini; iMelika; iFlansi.

iMelika (America).

Which country does not speak English: iNingizimu Afrika; iNgilandi; iSpeyini; iMelika; iZimbabwe.

iSpeyini (Spain).

Fill in the blanks

Nina __phuma kuphi?

ni

Wena __phuma eKapa.

u

Spot the error. Fill in the blanks

Mina ngiphuma iPitoli?

i should be e.

Nina siphuma kuphi?

si should be ni as it agrees with Nina.

DialogueEdit

Try translating the following dialogue:

uSipho: Sawubona baba!

Sipho: Hello father!

uNjabulo: Yebo sawubona mfana. Unjani?

Njabulo: . Hello boy! How are you?

uSipho: Ngiyaphila, Wena unjani?

Sipho: I'm alive, how are you?

uNjabulo: Nami ngikhona. Ngubani igama lakho?

Njabulo: I'm here too. What is your name?

uSipho: Igama lami nguSipho, ubaba ungubani?

Sipho: My name is Sipho, Who is father?

uNjabulo: NginguNjabulo, ngiyajabula ukukwazi.

Njabulo: I'm Njabulo. I'm pleased to meet you.

uSipho: Nami, ngiyajabula ukukwazi!

Sipho: Me also, I'm happy to meet you!

uNjabulo: Uhlalaphi?

Njabulo: Where do you stay?

uSipho: Ngihlala eGoli. Wena uhlala kuphi?

Sipho: I stay in Johannesburg. Where do you stay?

uNjabulo: Mina ngihlala eSoweto futhi wena uphuma kuphi?

Njabulo: I stay in Soweto also where do you come from?

uSipho: Mina ngiphuma khona eGoli.

Sipho: I come from here Johannesburg.

uNjabulo: Ngiphuma eThekwini. Sala kahle!

Njabulo: I come from Durban. Stay well!

uNjabulo: Hamba kahle!

Njabulo: Go well!

Next stepsEdit

  • If you would like, review this lesson: Lesson 2
  • Otherwise, continue to the next lesson: Lesson 3I