VCE History Revolutions/Chinese Revolution/Table of Chinese names

Wade Giles System/Cantonese dialect form

Pinyin System

Mao Tse-tung

Mao Zedong

Sun Yat Sen [Cantonese dialect form]

Sun Yixian

Ch'iang Kai-shek

Jiang Jieshi

Chou En-lai

Zhou Enlai

Yuan Shi-kai

Yuan Shikai

Peking

Beijing

Ch'ing

Qing

Tsu-hsi

Cixi

Kuomintang (KMT)

Guomindang (GMD)

Chungking

Chongqing

Chianghsi

Jiangxi