Open main menu

The formula Wu Mei Wan, designed to warm and cool simultaneously, to calm ascarid to relieve pain, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Wu Mei 乌梅 15
2 Xi Xin 细辛 3
3 Gan Jiang 干姜 6
4 Fu Zi 附子 6
5 Dang Gui 当归 9
6 Shu Jiao 蜀椒 6
7 Gui Zhi 桂枝 6
8 Ren Shen 人参 6
9 Huang Bai 黄柏(黄檗) 9
10 Huang Lian 黄连 9

back to: