Traditional Chinese Medicine/Wind-Damp Dispelling Herbs

Wind-Damp Dispelling and Pain-Relieving HerbsEdit

 1. Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)
 2. Wei Ling Xian (Radix Clematidis)
 3. Fen Fang Ji (Radix Stephaniae Tetandrae)
 4. Mu Fang Ji (Radix Cocculus Trilobus)
 5. Guang Fang Ji (Radix Aristolochiae Fangchi)
 6. Xu Chang Qing (Radix Cynanchi Paniculati)
 7. Can Sha (Excrementum Bombycis Mori)
 8. Song Jie (Lignum Pini Nodi)
 9. Song Ye (Folium Pini)
 10. Song Guo (Fructus Pini)
 11. Qi Ye Lian (Radix Schefflerae)
 12. Lei Gong Teng (Radix Tripterygii Wilfordii)
 13. Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)
 14. Hong Gu She (Radix Kadsura Japonicae)
 15. Tou Gu Cao (Caulis Impatientis)
 16. Yi Wu Gen (Radix Elaeagni)
 17. Hai Fu Rang (Herba Limonium Wrightii)
 18. Qing Feng Teng (Caulis Sinomenii)
 19. Ma An Teng (Herba Ipomoea Pescaprae)

Wind-Damp Dispelling and Channel- and Collateral-Opening HerbsEdit

 1. Mu Gua (Fructus Chaenomelis)
 2. Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi)
 3. Sang Zhi (Ramulus Mori)
 4. Qian Nian Jian (Rhizoma Homalomenae)
 5. Hai Feng Teng (Caulis Piperis Kadsurae)
 6. Hai Tong Pi (Cortex Erythrinae)
 7. Xun Gu Feng (Herba Aristolochiae Mollissimae)
 8. Bai Hua She (Bungarus Parvus)
 9. Qi She (Agkistrodon)
 10. Wu Shao She (Zaocys)
 11. She Tui (Periostracum Serpentis)
 12. Xia Tian Wu (Rhizoma Corydalis Decumbentis)
 13. Chuan Shan Long (Rhizoma Dioscoreae Nipponicace)
 14. Lao Guan Cao (Herba Erodii seu Geranii)
 15. Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
 16. Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae)
 17. Chou Wu Tong (Folium Clerodendri Trichotomi)
 18. Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)
 19. Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)
 20. Yi Tiao Gen (Radix Moghaniae)

Wind-Damp Dispelling and Tendon- and Bone-Strengthening HerbsEdit

 1. Sang Ji Sheng (Herba Taxilli)
 2. Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 3. Bei Wu Jia Pi (Cortex Periploca Sepium Radicis)
 4. Hu Gu (Os Tigris)
 5. Zhu Gu (Os Porcus)
 6. Gou Gu (Os Canitis)
 7. Lu Han Cao (Herba Pyrolae)
 8. Shi Nan Teng (Ramulus Piper)
 9. Zou Ma Tai (Rhizoma Ardisiae)

back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology